EZ READ BIBLE

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан

тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн.

Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй,

харин мөнх амьтай болох юм.

EZREADBIBLE.COM

 

 

 

EZ READ BIBLE

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан

тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн.

Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй,

харин мөнх амьтай болох юм.

EZREADBIBLE.COM