EZ READ BIBLE

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,

na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,

upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,

kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

EZREADBIBLE.COM

 

 

 

EZ READ BIBLE

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,

na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,

upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,

kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

EZREADBIBLE.COM