EZ READ BIBLE

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ

แต่มีชีวิตนิรันดร์

EZREADBIBLE.COM

 

 

 

EZ READ BIBLE

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ

แต่มีชีวิตนิรันดร์

EZREADBIBLE.COM