EZ READ BIBLE

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian,

ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi,

haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö

maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

EZREADBIBLE.COM

 

 

 

EZ READ BIBLE

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian,

ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi,

haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö

maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

EZREADBIBLE.COM