Chinese Union Version (CUV - Big5)

聖 經  繁體中文和合本

回 到 聖 經

Books

Table-1   Table-2

Chinese-Traditional - with Cantonese Audio

舊 約 全 書 The Old Testament

創世紀   出埃及記   利未記   民數記   申命記

  約書亞記   士師記   路得記   撒母耳記上   撒母耳記下

  列王記上   列王記下 歷代志上   歷代志下   以斯拉記

  尼希米記   以斯帖記   約伯記   詩篇   箴言   傳道書

  雅歌   以賽亞書   耶利米書   耶利米哀歌   以西結書

但以理書   何西阿書   約珥書    阿摩司書   俄巴底亞書

  約拿書   彌迦書  那鴻書   哈巴谷書   西番雅書

  哈該書   撒迦利亞   瑪拉基書

新 約 全 書 The New Testament

馬太福音   馬可福音   路加福音   約翰福音  

 使徒行傳   羅馬書    歌林多前書   歌林多後書

  加拉太書    以弗所書    腓立比書  

  歌羅西書   帖撒羅尼迦前書   帖撒羅尼迦後書

  提摩太前書    提摩太後書   提多書   腓利門書

  希伯來書   雅各書   彼得前書    彼得後書

  約翰一書   約翰二書   約翰三書   猶大書   啟示錄

 
http://www.o-bible.com/
 

你們願意人怎樣待你們、你們也要怎樣待人。

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.