Hebrew OT:Old Testament

Aleppo Codex

 ספרים  

  Table-1   Table-2  

      Home       

תנ 'ך - The Old Testament

ראשית   ספר שמות   ספר ויקרא  

 ספר במדבר   דברים  יהושע  

 ספר שופטים   רות   1 שמואל  

 שמואל   1 המלכים   2 המלכים  

1 דברי הימים   2 דברי הימים  

 עזרא   נחמיה   אסתר   איוב   תהלים  

 משלי   קוהלת   שיר השירים   ישעיהו  

 ירמיהו   איכה   יחזקאל   דניאל  

 הושע   יואל   עמוס   עובדיה   יונה  

 מיכה   נחום  חבקוק   צפניה  

 חגי   זכריה   מלאכי

 

השתמש במחשב במקום בטאבלט או בטלפון כדי להשתמש היטב באתר זה.

 

והייתם קדשים כי קדוש אני׃ ויאמר יהוה אל

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃ אשרי האיש

וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃ ויאמר יהוה אל

 

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Hebrew Bible saved from url=http://unbound.biola.edu/ 
 
        

The Christian Counter  

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.