Ариун Библи (2004)

Mongolian Bible

Библийн буцах

Зөгнөлт ном

Table-1   Table-2

хуучин гэрээ

Эхлэл1-25   Эхлэл26-50

Египетээс гарсан нь1-20

Египетээс гарсан нь21-40

Левит    Тооллого1-18

Тооллого19-36    Дэд хууль

Иошуа      Шүүгчид      Рут

1Самуел    2Самуел    Хаадын Дээд

Хаадын Дэд    Шастирын Дээд

Шастирын Дэд    Езра    Нехемиа  

Естер     Иов     Дуулал1-75

Дуулал76-150    Сургаалт үгс

Номлогчийн үгс    Соломоны дуун

Исаиа1-33     Исаиа34-66

  Иеремиа1-26   Иеремиа27-52

Иеремиагийн гашуудал

Езекиел    Езекиел    Даниел

Хосеа    Иоел    Амос    Обадиа    Иона

Мика    Нахум    Хабаккук    Зефаниа

Хаггаи      Зехариа      Малахи

шинэ Гэрээ

Матай    Марk    Лук    Иохан    Үйлс

Ром    1 Коринт    2 Коринт    Галат

Ефес      Филиппой      Колоссай

Тесалоник      Тимот     Тит

Филемон     Еврей    Иаков    Петр

1,2,3Иохан     Иуда     Илчлэлт

 

Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ,
тэдэнд мөн түүнчлэн ханд.

Mongolian Bible has been uploaded by permit from MUBS(www.mubs.mn)

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.