Ариун Библи (2004)

Mongolian Bible

Библийн буцах

Зөгнөлт ном

  Table-1   Table-2  

      Home       

хуучин гэрээ

Эхлэл1-25   Эхлэл26-50

 Египетээс гарсан нь1-20

 Египетээс гарсан нь21-40

Левит   Тооллого1-18

 Тооллого19-36   Дэд хууль

Иошуа   Шүүгчид   Рут

1Самуел   2Самуел   Хаадын Дээд

Хаадын Дэд   Шастирын Дээд

Шастирын Дэд   Езра   Нехемиа

Естер   Иов   Дуулал1-75

Дуулал76-150   Сургаалт үгс

Номлогчийн үгс   Соломоны дуун

Исаиа1-33   Исаиа34-66

Иеремиа1-26   Иеремиа27-52

 Иеремиагийн гашуудал

Езекиел   Езекиел   Даниел

Хосеа   Иоел   Амос   Обадиа   Иона

Мика   Нахум   Хабаккук   Зефаниа

Хаггаи   Зехариа   Малахи

шинэ Гэрээ

Матай   Марk   Лук   Иохан   Үйлс

Ром   1 Коринт   2 Коринт   Галат

Ефес   Филиппой   Колоссай

Тесалоник   Тимот   Тит

Филемон   Еврей   Иаков   Петр

1,2,3Иохан   Иуда   Илчлэлт

 

Энэ сайтыг сайтар ашиглахын тулд таблет эсвэл

гар утсаа оронд нь PC ашиглах.

Mongolian Bible has been uploaded by permit from MUBS(www.mubs.mn)

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.