Ang Dating Biblia 1905

Balik sa Biblia

Libros

Table-1   Table-2

VIEJO TESTAMENTO

GENESIS    EXODO    LEVITICO    MGA BILANG  

  DEUTERONOMIO   JOSUE      MGA HUKOM    RUTH  

  1 SAMUEL      2 SAMUEL    1 MGA HARI    2 MGA HARI  

  1 MGA CRONICA    2 MGA CRONICA     ESRA  

  NEHEMIAS    ESTER    JOB    MGA AWIT    MGA KAWIKAAN  

EKLESIASTES    AWIT NI SOLOMON    ISAIAS    JEREMIAS 

  PANAGHOY    EZEKIEL    DANIEL    OSEA    JOEL    AMOS  

  OBADIAS    JONAS    MIKAS   NAHUM    HABAKUK  

  SOPONIAS    HAGGAI    ZEKARIAS    MALAKIAS

NUEVO TESTAMENTO

MATEO    MARCOS    LUCAS    JUAN    MGA GAWA  

  MGA TAGA-ROMA    1 MGA TAGA-CORINTO  

  2 MGA TAGA-CORINTO    MGA TAGA-GALACIA  

  MGA TAGA-EFESO    MGA TAGA-FILIPOS  

  MGA TAGA-COLOSAS    1 MGA TAGA-TESALONICA  

  2 MGA TAGA-TESALONICA    1 KAY TIMOTEO  

  2 KAY TIMOTEO    KAY TITO    KAY FILEMON  

  HEBREO    SANTIAGO    1 PEDRO    2 PEDRO  

  1 JUAN    2 JUAN   3 JUAN    JUDAS    PAHAYAG

 
Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang Dating Biblia
Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language)
Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia)
Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.
This Bible is now Public Domain.
 

At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao,
 gayon din ang gawin ninyo sa kanila.

        

 

Copyright 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.