Ang Dating Biblia 1905

Balik sa Biblia

Libros

Table-1   Table-2

VIEJO TESTAMENTO

GENESIS     EXODO     LEVITICO

MGA BILANG    DEUTERONOMIO   JOSUE  

MGA HUKOM    RUTH    1 SAMUEL

2 SAMUEL    1 MGA HARI    2 MGA HARI

1 MGA CRONICA    2 MGA CRONICA 

ESRA    NEHEMIAS    ESTER    JOB

MGA AWIT   MGA KAWIKAAN

EKLESIASTES   AWIT NI SOLOMON 

ISAIAS    JEREMIAS    PANAGHOY

EZEKIEL    DANIEL    OSEA    JOEL

AMOS    OBADIAS    JONAS    MIKAS 

NAHUM    HABAKUK    SOPONIAS

HAGGAI    ZEKARIAS    MALAKIAS

NUEVO TESTAMENTO

MATEO    MARCOS    LUCAS    JUAN

MGA GAWA    MGA TAGA-ROMA

1 MGA TAGA-CORINTO

2 MGA TAGA-CORINTO

MGA TAGA-GALACIA

MGA TAGA-EFESO

MGA TAGA-FILIPOS

MGA TAGA-COLOSAS

MGA TAGA-TESALONICA

KAY TIMOTEO

KAY TITO    KAY FILEMON

HEBREO    SANTIAGO    PEDRO

1,2,3 JUAN    JUDAS    PAHAYAG

 
Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang Dating Biblia
Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language)
Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia)
Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.
This Bible is now Public Domain.
 

At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao,
 gayon din ang gawin ninyo sa kanila.

        

 

Copyright 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.