พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV 2003

บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์

Table-1       Table-2

Thai Audio Bible

Thai Bible King James Version

พันธสัญญาเดิม - The Old Testament

  ปฐมกาล         อพยพ         เลวีนต         กันดารว   

  พระราชบัญญัต         โยชูวา         ผู้วิ         นางรูธ         1 ซามูเอล  

  2 ซามูเอล       1 พงศ์กษัตริย์         2 พงศ์กษัตริย์  

  1 พงศาวดาร         2 พงศาวดาร 

 เอสรา         เนหะมีย์         เอสเธอร์         โยบ         เพลงสดุดี  

  สุภาษิต         ปัญญาจารย์         เพลงซาโลมอน         อิสยาห์  

  เยเรมีย์         เพลงคร่ำครวญ         เอเสเคียล         ดาเนียล  

  โฮเชยา         โยเอล         อาโมส         โอบาดีย์         โยนาห์   

  มีคาห์         นาฮูม         ฮาบากุก         เศฟันยาห์         ฮักกัย  

  เศคาริยาห์         มาลาคี

พันธสัญญาใหม่ - The New Testament

  มัทธิว         มาระโก         ลูกา         ยอห์น         กิจการ         โรม  

  1 โครินธ์         2 โครินธ์         กาลาเทีย         เอเฟซัส         ฟีลิปปี  

  โคโลสี         1 เธสะโลนิกา         2 เธสะโลนิกา

  1 ทิโมธี         2 ทิโมธี         ทิตัส         ฟีเลโมน         ฮีบรู         ยากอบ  

  1 เปโตร         2 เปโตร         1 ยอห์น         2 ยอห์น  

  3 ยอห์น         ยูดาส         วิวรณ์

 

Thai Bible KJV used with permission by Philip Pope.

 

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.