Kinh Thánh dễ đọc Việt

Kinh Thánh - 1934

Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va

 Sách  

Table-1   Table-2

Vietnamese Audio Bible

Cựu Ước - The Old Testament

Sang the ky1-25    Sang the ky26-50  

  Xuat e dip to ky1-20    Xuat e dip to ky21-40  

  Le vi ky    Dan so ky1-16    Dan so ky17-36

  Phuc truyen luat le ky   Gio xue   Quan xet   Ru to

  1 Sa mu en   2 Sa mu en   1 Cac vua   2 Cac vua  

  1 Su ky   2 Su ky    E xo ra   Ne he mi   E xo te   Giop

  Thi thien1-75   Thi thien76-150   Cham ngon  

  Truyen dao   Nha ca   E sai1-33   E sai34-66  

  Gie re mi1-26   Gie re mi27-52    Ca thuong  

  E xe chi en1-24   E xe chi en25-48    Da ni en  

  O se   Gio en   A mot    Ap dia   Gio na  

  Mi che   Na hum   Ha ba cuc   So pho ni  

  A ghe    Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o    Mac    Lu ca    Giang  

  Cong vu cac su do    Ro ma    1 Co rinh to  

  2 Co rinh to    Ga la ti    E phe so  

  Phi lip    Co lo se    Te sa lo ni ca  

  Ti mo the    Tit    Phi le mon  

  He bo ro    Gia co    Phi e ro  

  1,2,3 Giang    Giu de    khai huyen

 

Caùc ngöôi muoán ngöôøi ta laøm cho mình theå naøo,
haõy laøm cho ngöôøi ta theå aáy.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.