Kinh Thánh dễ đọc Việt

Kinh Thánh - 1934

Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va

 Sách  

Table-1   Table-2

Vietnamese Audio Bible

Cựu Ước - The Old Testament

Sang the ky1-25    Sang the ky26-50

Xuat e dip to ky1-20

Xuat e dip to ky21-40

  Le vi ky    Dan so ky1-16    Dan so ky17-36

  Phuc truyen luat le ky   Gio xue   Quan xet

Ru to   1 Sa mu en   2 Sa mu en   1 Cac vua

2 Cac vua    1 Su ky   2 Su ky    E xo ra

Ne he mi   E xo te   Giop   Thi thien1-75

Thi thien76-150    Cham ngon

  Truyen dao   Nha ca   E sai1-33   E sai34-66

  Gie re mi1-26   Gie re mi27-52    Ca thuong

  E xe chi en1-24   E xe chi en25-48    Da ni en

  O se   Gio en   A mot    Ap dia   Gio na

  Mi che   Na hum   Ha ba cuc   So pho ni

  A ghe    Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o    Mac    Lu ca    Giang

  Cong vu cac su do    Ro ma    1 Co rinh to

  2 Co rinh to    Ga la ti    E phe so

  Phi lip    Co lo se    Te sa lo ni ca

  Ti mo the    Tit    Phi le mon

  He bo ro    Gia co    Phi e ro

  1,2,3 Giang    Giu de    khai huyen

 

Caùc ngöôi muoán ngöôøi ta laøm cho mình theå naøo,
haõy laøm cho ngöôøi ta theå aáy.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.