Kinh Thánh dễ đọc Việt

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

Trở lại với Kinh thánh.

Haõy ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi,

thì Ngaøi seõ ñeán gaàn anh em.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Kinh Thánh - 1934

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Vietnamese

Kinh Thánh - 1934

Hàn Quốc : Tiếng Việt kinh thánh

English : Tiếng Việt kinh thánh

Chọn kích thước của các nhân vật và màu nền.

Chọn tốc độ di chuyển cuối cùng.

Điều chỉnh tốc độ bằng ↑ và ↓ trên bàn phím.

Tốc độ di chuyển thay đổi bởi trình duyệt.

 

Má của Chúa Jesus

 

Audio Bible Links

Christian Radio

Học tiếng hàn

Online Bible Search

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

Giới thiệu bạn bè của bạn về dễ dàng đã đọc Kinh Thánh

Tell your friend about EZ Read Bible

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.