Kinh Thánh dễ đọc Việt

EZ Read Bible

Bạn có cầu nguyện ngày hôm nay?

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian,

ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi,

haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò

hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc ngöôi.

Chuùng ta khaù nhaän bieát Ñöùc Gieâ-hoâ-va;

chuùng ta khaù gaéng söùc nhaän bieát Ngaøi.

Vì ta öa söï nhôn töø vaø khoâng öa cuûa leã,

öa söï nhaän bieát Ñöùc Chuùa Trôøi hôn laø öa cuûa leã thieâu.

Haèng ngaøy toâi seõ chuùc tuïng Chuùa.

Ngôïi khen danh Chuùa ñeán ñôøi ñôøi voâ cuøng.

Caùc ngöôi muoán ngöôøi ta laøm cho mình theå naøo,

 haõy laøm cho ngöôøi ta theå aáy.

Contents

Kinh Thánh - 1934

How to Get to Heaven

 

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

Print and advertise this webpage to your community

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Vietnamese

Kinh Thánh - 1934

 

Chọn kích thước của các nhân vật và màu nền.

Chọn tốc độ di chuyển cuối cùng.

Sau đó, bạn có thể kiểm soát tốc độ di chuyển với ↑ và ↓.

Tốc độ di chuyển thay đổi bởi trình duyệt.

 

Má của Chúa Jesus

 

Audio Bible Links

Listen Live

Online Bible Search

Roadmap For Marriage

Color codes

Giới thiệu bạn bè của bạn về dễ dàng đã đọc Kinh Thánh

Tell your friend about EZ Read Bible

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.