Hebrew Modern

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Song of Songs שיר השירים

1:1 שיר השירים אשר לשלמה׃

2:1 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

3:1 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃

4:1 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃

5:1 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

6:1 אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

7:1 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

8:1 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃

9:1 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

10:1 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

11:1 תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃

12:1 עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

13:1 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃

14:1 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃

15:1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

16:1 הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃

17:1 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃

 Song of Songs שיר השירים

1:2 אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃

2:2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃

3:2 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃

4:2 הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה׃

5:2 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני׃

6:2 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

7:2 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

8:2 קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות׃

9:2 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים׃

10:2 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃

11:2 כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו׃

12:2 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃

13:2 התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך׃

14:2 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃

15:2 אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃

16:2 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃

17:2 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר׃

 Song of Songs שיר השירים

1:3 על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

2:3 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

3:3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם׃

4:3 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי׃

5:3 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

6:3 מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל׃

7:3 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל׃

8:3 כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות׃

9:3 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון׃

10:3 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם׃

11:3 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו׃

 Song of Songs שיר השירים

1:4 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃

2:4 שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

3:4 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

4:4 כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃

5:4 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃

6:4 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה׃

7:4 כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

8:4 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים׃

9:4 לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃

10:4 מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃

11:4 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃

12:4 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃

13:4 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים׃

14:4 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים׃

15:4 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון׃

16:4 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃

 Song of Songs שיר השירים

1:5 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃

2:5 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃

3:5 פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם׃

4:5 דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו׃

5:5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

6:5 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

7:5 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות׃

8:5 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני׃

9:5 מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו׃

10:5 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

11:5 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

12:5 עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃

13:5 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

14:5 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

15:5 שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

16:5 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

 Song of Songs שיר השירים

1:6 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

2:6 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים׃

3:6 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים׃

4:6 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃

5:6 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד׃

6:6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

7:6 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

8:6 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃

9:6 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃

10:6 מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃

11:6 אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃

12:6 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב׃

13:6 שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים׃

 Song of Songs שיר השירים

1:7 מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן׃

2:7 שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים׃

3:7 שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה׃

4:7 צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק׃

5:7 ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים׃

6:7 מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים׃

7:7 זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות׃

8:7 אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים׃

9:7 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃

10:7 אני לדודי ועלי תשוקתו׃

11:7 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים׃

12:7 נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך׃

13:7 הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך׃

 Song of Songs שיר השירים

1:8 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי׃

2:8 אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3:8 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4:8 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ׃

5:8 מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6:8 שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7:8 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

8:8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה׃

9:8 אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10:8 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃

11:8 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12:8 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃

13:8 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14:8 ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃