Hebrew Modern

1

 Philemon פילימון

1:1 פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃

2:1 ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃

3:1 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

4:1 מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃

5:1 אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃

6:1 למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח׃

7:1 כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃

8:1 לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך׃

9:1 כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃

10:1 אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃

11:1 אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃

12:1 ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃

13:1 חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃

14:1 אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃

15:1 כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃

16:1 ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃

17:1 והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃

18:1 ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃

19:1 אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃

20:1 כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃

21:1 בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃

22:1 ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃

23:1 אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃

24:1 ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃

25:1 חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃