Hebrew Modern

1  2  3  4  

 Philippians הפיליפים

1:1 פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃

2:1 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3:1 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃

4:1 ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃

5:1 על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃

6:1 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

7:1 כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃

8:1 כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃

9:1 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃

10:1 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃

11:1 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

12:1 והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃

13:1 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃

14:1 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃

15:1 הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃

16:1 אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃

17:1 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃

18:1 אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃

19:1 כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃

20:1 ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃

21:1 כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃

22:1 אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃

23:1 כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃

24:1 אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃

25:1 ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃

26:1 למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃

27:1 רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃

28:1 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃

29:1 כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃

30:1 כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃

 Philippians הפיליפים

1:2 לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

2:2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃

3:2 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

4:2 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

5:2 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

6:2 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

7:2 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

8:2 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

9:2 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

10:2 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

11:2 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

12:2 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃

13:2 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14:2 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

15:2 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

16:2 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

17:2 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃

18:2 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

19:2 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃

20:2 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃

21:2 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃

22:2 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃

23:2 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃

24:2 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

25:2 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃

26:2 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃

27:2 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃

28:2 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃

29:2 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃

30:2 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

 Philippians הפיליפים

1:3 ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק׃

2:3 הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃

3:3 כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃

4:3 אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃

5:3 אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃

6:3 לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃

7:3 אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃

8:3 וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃

9:3 ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃

10:3 לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃

11:3 להגיע אם אוכל אל תחית המתים׃

12:3 לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃

13:3 אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃

14:3 וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃

15:3 לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים׃

16:3 רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃

17:3 אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃

18:3 כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃

19:3 כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃

20:3 אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

21:3 כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃

[ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]

 Philippians הפיליפים

1:4 ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃

2:4 את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו׃

3:4 ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים׃

4:4 שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

5:4 ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃

6:4 אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

7:4 ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

8:4 ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

9:4 אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

10:4 ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם׃

11:4 ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃

12:4 ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃

13:4 כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

14:4 אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃

15:4 וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃

16:4 כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים׃

17:4 לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃

18:4 ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃

19:4 ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

20:4 ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

21:4 שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם׃

22:4 כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃

23:4 חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃