Hebrew Modern

1  2  3  4  5  6  

 Ephesians אפסיים

1:1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃

2:1 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3:1 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃

4:1 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃

5:1 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃

6:1 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃

7:1 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃

8:1 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃

9:1 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃

10:1 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃

11:1 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃

12:1 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃

13:1 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃

14:1 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

15:1 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃

16:1 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃

17:1 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃

18:1 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

19:1 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃

20:1 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃

21:1 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃

22:1 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃

23:1 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃

 Ephesians אפסיים

1:2 גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃

2:2 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃

3:2 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃

4:2 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

5:2 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

6:2 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃

7:2 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃

8:2 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃

9:2 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃

10:2 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

11:2 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃

12:2 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃

13:2 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃

14:2 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

15:2 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃

16:2 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃

17:2 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃

18:2 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃

19:2 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

20:2 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

21:2 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃

22:2 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

 Ephesians אפסיים

1:3 בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃

2:3 כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם׃

3:3 כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃

4:3 ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃

5:3 אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃

6:3 להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃

7:3 אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃

8:3 לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃

9:3 ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃

10:3 למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃

11:3 על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃

12:3 אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃

13:3 בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃

14:3 על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃

15:3 אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃

16:3 לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

17:3 שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

18:3 למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃

19:3 וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

20:3 ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

21:3 לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃

 Ephesians אפסיים

1:4 לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃

2:4 בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

3:4 ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃

4:4 גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃

5:4 אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃

6:4 אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃

7:4 אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃

8:4 על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃

9:4 ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃

10:4 הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃

11:4 והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃

12:4 להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃

13:4 עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃

14:4 ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃

15:4 כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃

16:4 אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃

17:4 והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃

18:4 חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃

19:4 אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃

20:4 ואתם לא כן למדתם את המשיח׃

21:4 אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃

22:4 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

23:4 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

24:4 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

25:4 על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃

26:4 רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

27:4 גם לא תתנו מקום לשטן׃

28:4 מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃

29:4 כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃

30:4 ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

31:4 כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃

32:4 והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

 Ephesians אפסיים

1:5 לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

2:5 והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

3:5 אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

4:5 גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃

5:5 כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃

6:5 אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃

7:5 על כן אל יהי חלקכם עמהם׃

8:5 כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃

9:5 כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃

10:5 ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃

11:5 ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃

12:5 כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃

13:5 אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃

14:5 על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃

15:5 ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

16:5 מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

17:5 על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃

18:5 ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃

19:5 ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

20:5 והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

21:5 הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃

22:5 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

23:5 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

24:5 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

25:5 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

26:5 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

27:5 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

28:5 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

29:5 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

30:5 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

31:5 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

32:5 גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃

33:5 ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

 Ephesians אפסיים

1:6 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

2:6 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

3:6 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4:6 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

5:6 שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃

6:6 לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃

7:6 ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃

8:6 וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃

9:6 ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃

10:6 סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

11:6 לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

12:6 כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

13:6 על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃

14:6 עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

15:6 ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃

16:6 ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃

17:6 וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

18:6 והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃

19:6 וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃

20:6 למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃

21:6 ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃

22:6 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען תדעו את קרתינו ולמען ינחם את לבבכם׃

23:6 השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃

24:6 החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃