Hebrew Modern

1  2  3  4  

 Colossians הקולוסים

1:1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃

2:1 אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3:1 נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃

4:1 אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃

5:1 בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃

6:1 אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃

7:1 כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃

8:1 והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח׃

9:1 בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃

10:1 להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃

11:1 להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

12:1 ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃

13:1 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃

14:1 אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

15:1 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃

16:1 כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃

17:1 והוא לפני הכל והכל קים בו׃

18:1 והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃

19:1 כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃

20:1 ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

21:1 וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃

22:1 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃

23:1 אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃

24:1 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃

25:1 אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃

26:1 את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃

27:1 אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃

28:1 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃

29:1 ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃

 Colossians הקולוסים

1:2 הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃

2:2 למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃

3:2 אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃

4:2 וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃

5:2 כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃

6:2 לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃

7:2 משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

8:2 הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃

9:2 כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

10:2 אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃

11:2 ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃

12:2 כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃

13:2 גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃

14:2 וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃

15:2 ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

16:2 על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃

17:2 אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃

18:2 אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃

19:2 ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃

20:2 לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃

21:2 אל תאחז אל תטעם אל תגע׃

22:2 והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃

23:2 הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃

 Colossians הקולוסים

1:3 לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃

2:3 את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

3:3 כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃

4:3 בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃

5:3 על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

6:3 כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃

7:3 אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃

8:3 אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

9:3 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

10:3 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

11:3 אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

12:3 לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

13:3 ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

14:3 ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

15:3 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

16:3 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

17:3 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

18:3 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

19:3 אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

20:3 הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

21:3 האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

22:3 העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃

23:3 כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

24:3 וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

25:3 וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

 Colossians הקולוסים

1:4 אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם אתם יש לכם אדון בשמים׃

2:4 התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

3:4 והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃

4:4 למען אשר אגלה אתו כמשפט עלי לחות׃

5:4 התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

6:4 דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

7:4 את כל הקרת אותי וידיעכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון׃

8:4 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען ידע את דבריכם וינחם את לבבכם׃

9:4 עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃

10:4 ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃

11:4 וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן המולים אלה לבדם מן העזרים למלכות האלהים היו לי לנחמה׃

12:4 אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃

13:4 כי מעיד אני עליו כי קנאה גדולה הוא מקנא לכם ולאנשי לודקיא ולאנשי הירפוליס׃

14:4 לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃

15:4 שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו׃

16:4 ואחרי קראם את האגרת הזאת לפניכם עשו שתקרא גם בקהל לודקיים ואת אשר ללודקיא תקראוה גם אתם׃

17:4 ואמרו אל ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה׃

18:4 שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃