Hebrew Modern

1  2  3  

 Habakkuk חבקוק

1:1 המשא אשר חזה חבקוק הנביא׃

2:1 עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃

3:1 למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא׃

4:1 על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל׃

5:1 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃

6:1 כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃

7:1 אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃

8:1 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃

9:1 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃

10:1 והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃

11:1 אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו׃

12:1 הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו׃

13:1 טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃

14:1 ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו׃

15:1 כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל׃

16:1 על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃

17:1 העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃

 Habakkuk חבקוק

1:2 על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי׃

2:2 ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו׃

3:2 כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר׃

4:2 הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה׃

5:2 ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים׃

6:2 הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃

7:2 הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃

8:2 כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃

9:2 הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃

10:2 יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך׃

11:2 כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃

12:2 הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה׃

13:2 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו׃

14:2 כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים׃

15:2 הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃

16:2 שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃

17:2 כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃

18:2 מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים׃

19:2 הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו׃

20:2 ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃

 Habakkuk חבקוק

1:3 תפלה לחבקוק הנביא על שגינות׃

2:3 יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור׃

3:3 אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃

4:3 ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה׃

5:3 לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃

6:3 עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃

7:3 תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃

8:3 הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה׃

9:3 עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ׃

10:3 ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃

11:3 שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃

12:3 בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים׃

13:3 יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה׃

14:3 נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר׃

15:3 דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃

16:3 שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃

17:3 כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

18:3 ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

19:3 יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃