Hebrew Modern

1  2  3  4  5  6  7  

 Micah מיכה

1:1 דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם׃

2:1 שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃

3:1 כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃

4:1 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃

5:1 בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם׃

6:1 ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃

7:1 וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו׃

8:1 על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃

9:1 כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃

10:1 בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃

11:1 עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃

12:1 כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃

13:1 רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃

14:1 לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל׃

15:1 עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃

16:1 קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃

 Micah מיכה

1:2 הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃

2:2 וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃

3:2 לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא׃

4:2 ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק׃

5:2 לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה׃

6:2 אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃

7:2 האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃

8:2 m ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה׃

9:2 נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃

10:2 קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃

11:2 לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה׃

12:2 אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

13:2 עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם׃

 Micah מיכה

1:3 ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃

2:3 שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃

3:3 ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃

4:3 אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃

5:3 כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃

6:3 לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום׃

7:3 ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים׃

8:3 ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃

9:3 שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃

10:3 בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃

11:3 ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃

12:3 לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃

 Micah מיכה

1:4 והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים׃

2:4 והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם׃

3:4 ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה׃

4:4 וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי יהוה צבאות דבר׃

5:4 כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יהוה אלהינו לעולם ועד׃

6:4 ביום ההוא נאם יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי׃

7:4 ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם׃

8:4 ואתה מגדל עדר עפל בת ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם׃

9:4 עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד כי החזיקך חיל כיולדה׃

10:4 חולי וגחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך׃

11:4 ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו׃

12:4 והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה׃

13:4 קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ׃

 Micah מיכה

1:5 עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃

2:5 ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃

3:5 לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל׃

4:5 ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ׃

5:5 והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃

6:5 ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃

7:5 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃

8:5 והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃

9:5 תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו׃

10:5 והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃

11:5 והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃

12:5 והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃

13:5 והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃

14:5 ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃

15:5 ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו׃

 Micah מיכה

1:6 שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃

2:6 שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃

3:6 עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃

4:6 כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים׃

5:6 עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃

6:6 במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃

7:6 הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃

8:6 הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

9:6 קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃

10:6 עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃

11:6 האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃

12:6 אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃

13:6 וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃

14:6 אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

15:6 אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃

16:6 וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃

 Micah מיכה

1:7 אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי׃

2:7 אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃

3:7 על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃

4:7 טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃

5:7 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃

6:7 כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃

7:7 ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃

8:7 אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃

9:7 זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃

10:7 ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃

11:7 יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק׃

12:7 יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר׃

13:7 והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃

14:7 רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם׃

15:7 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות׃

16:7 יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה׃

17:7 ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך׃

18:7 מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃

19:7 ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃

20:7 תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם׃