Hebrew Modern

1  

 Obadiah עובדיה

1:1 חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃

2:1 הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃

3:1 זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃

4:1 אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃

5:1 אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃

6:1 איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃

7:1 עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃

8:1 הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃

9:1 וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל׃

10:1 מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם׃

11:1 ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם׃

12:1 ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה׃

13:1 אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו׃

14:1 ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה׃

15:1 כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך׃

16:1 כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו׃

17:1 ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם׃

18:1 והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

19:1 וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד׃

20:1 וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃

21:1 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃