Hebrew Modern

1  2  3  4  5  

 Lamentations איכה

1:1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃

2:1 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃

3:1 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים׃

4:1 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה׃

5:1 היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר׃

6:1 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף׃

7:1 זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה׃

8:1 חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור׃

9:1 טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃

10:1 ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך׃

11:1 כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃

12:1 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃

13:1 ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה׃

14:1 נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום׃

15:1 סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה׃

16:1 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃

17:1 פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם׃

18:1 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי׃

19:1 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם׃

20:1 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה חרב בבית כמות׃

21:1 שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃

22:1 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃

 Lamentations איכה

1:2 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃

2:2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה׃

3:2 גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב׃

4:2 דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו׃

5:2 היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃

6:2 ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃

7:2 זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃

8:2 חשב יהוה להשחית חומת בת ציון נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃

9:2 טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃

10:2 ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם׃

11:2 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃

12:2 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם׃

13:2 מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃

14:2 נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים׃

15:2 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃

16:2 פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃

17:2 עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך׃

18:2 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

19:2 קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃

20:2 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃

21:2 שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃

22:2 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם׃

 Lamentations איכה

1:3 אני הגבר ראה עני בשבט עברתו׃

2:3 אותי נהג וילך חשך ולא אור׃

3:3 אך בי ישב יהפך ידו כל היום׃

4:3 בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃

5:3 בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃

6:3 במחשכים הושיבני כמתי עולם׃

7:3 גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי׃

8:3 גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃

9:3 גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה׃

10:3 דב ארב הוא לי אריה במסתרים׃

11:3 דרכי סורר ויפשחני שמני שמם׃

12:3 דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃

13:3 הביא בכליותי בני אשפתו׃

14:3 הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום׃

15:3 השביעני במרורים הרוני לענה׃

16:3 ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר׃

17:3 ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה׃

18:3 ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה׃

19:3 זכר עניי ומרודי לענה וראש׃

20:3 זכור תזכור ותשיח עלי נפשי׃

21:3 זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל׃

22:3 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃

23:3 חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

24:3 חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃

25:3 טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃

26:3 טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃

27:3 טוב לגבר כי ישא על בנעוריו׃

28:3 ישב בדד וידם כי נטל עליו׃

29:3 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה׃

30:3 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃

31:3 כי לא יזנח לעולם אדני׃

32:3 כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃

33:3 כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃

34:3 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃

35:3 להטות משפט גבר נגד פני עליון׃

36:3 לעות אדם בריבו אדני לא ראה׃

37:3 מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃

38:3 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃

39:3 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃

40:3 נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃

41:3 נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃

42:3 נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת׃

43:3 סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃

44:3 סכותה בענן לך מעבור תפלה׃

45:3 סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים׃

46:3 פצו עלינו פיהם כל איבינו׃

47:3 פחד ופחת היה לנו השאת והשבר׃

48:3 פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃

49:3 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃

50:3 עד ישקיף וירא יהוה משמים׃

51:3 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃

52:3 צוד צדוני כצפור איבי חנם׃

53:3 צמתו בבור חיי וידו אבן בי׃

54:3 צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃

55:3 קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃

56:3 קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי׃

57:3 קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא׃

58:3 רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃

59:3 ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי׃

60:3 ראיתה כל נקמתם כל מחשבתם לי׃

61:3 שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי׃

62:3 שפתי קמי והגיונם עלי כל היום׃

63:3 שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם׃

64:3 תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם׃

65:3 תתן להם מגנת לב תאלתך להם׃

66:3 תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃

 Lamentations איכה

1:4 איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃

2:4 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃

3:4 גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃

4:4 דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃

5:4 האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃

6:4 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃

7:4 זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃

8:4 חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃

9:4 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃

10:4 ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃

11:4 כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה׃

12:4 לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם׃

13:4 מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים׃

14:4 נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם׃

15:4 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃

16:4 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו׃

17:4 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע׃

18:4 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃

19:4 קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃

20:4 רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃

21:4 שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃

22:4 תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃

 Lamentations איכה

1:5 זכר יהוה מה היה לנו הביט וראה את חרפתנו׃

2:5 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃

3:5 יתומים היינו אין אב אמתינו כאלמנות׃

4:5 מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו׃

5:5 על צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח לנו׃

6:5 מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם׃

7:5 אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו׃

8:5 עבדים משלו בנו פרק אין מידם׃

9:5 בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר׃

10:5 עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃

11:5 נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה׃

12:5 שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃

13:5 בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו׃

14:5 זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃

15:5 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו׃

16:5 נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו׃

17:5 על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו׃

18:5 על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו׃

19:5 אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור׃

20:5 למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים׃

21:5 השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם׃

22:5 כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד׃