Hebrew Modern

1  2  3  

 Joel יואל

1:1 דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל׃

2:1 שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם׃

3:1 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר׃

4:1 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל׃

5:1 הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃

6:1 כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו׃

7:1 שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה׃

8:1 אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃

9:1 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה׃

10:1 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃

11:1 הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃

12:1 הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃

13:1 חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃

14:1 קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃

15:1 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃

16:1 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל׃

17:1 עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן׃

18:1 מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו׃

19:1 אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה׃

20:1 גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃

 Joel יואל

1:2 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃

2:2 יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃

3:2 לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו׃

4:2 כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון׃

5:2 כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה׃

6:2 מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור׃

7:2 כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם׃

8:2 ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו׃

9:2 בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב׃

10:2 לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

11:2 ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃

12:2 וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃

13:2 וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃

14:2 מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃

15:2 תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה׃

16:2 אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה׃

17:2 בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם׃

18:2 ויקנא יהוה לארצו ויחמל על עמו׃

19:2 ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים׃

20:2 ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות׃

21:2 אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות׃

22:2 אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם׃

23:2 ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון׃

24:2 ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר׃

25:2 ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם׃

26:2 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם׃

27:2 וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם׃

28:2 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃

29:2 וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי׃

30:2 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן׃

31:2 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃

32:2 והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃

 Joel יואל

1:3 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃

2:3 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃

3:3 ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו׃

4:3 וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם׃

5:3 אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃

6:3 ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃

7:3 הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם׃

8:3 ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר׃

9:3 קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה׃

10:3 כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני׃

11:3 עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך׃

12:3 יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב׃

13:3 שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃

14:3 המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

15:3 שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

16:3 ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃

17:3 וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד׃

18:3 והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים׃

19:3 מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם׃

20:3 ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃

21:3 ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון׃