Hebrew Modern

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Proverbs משלי

1:1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

2:1 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

3:1 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

4:1 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

5:1 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

6:1 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

7:1 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

8:1 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

9:1 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

10:1 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃

11:1 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃

12:1 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃

13:1 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃

14:1 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃

15:1 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃

16:1 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃

17:1 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃

18:1 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃

19:1 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃

20:1 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃

21:1 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃

22:1 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃

23:1 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃

24:1 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃

25:1 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃

26:1 גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃

27:1 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃

28:1 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃

29:1 תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃

30:1 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃

31:1 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃

32:1 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃

33:1 ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃

 Proverbs משלי

1:2 בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2:2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

3:2 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

4:2 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

5:2 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

6:2 כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

7:2 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

8:2 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃

9:2 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃

10:2 כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃

11:2 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃

12:2 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃

13:2 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך׃

14:2 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃

15:2 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃

16:2 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

17:2 העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃

18:2 כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃

19:2 כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃

20:2 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃

21:2 כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה׃

22:2 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃

 Proverbs משלי

1:3 בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

2:3 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3:3 חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

4:3 ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

5:3 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

6:3 בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

7:3 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

8:3 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

9:3 כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

10:3 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃

11:3 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

12:3 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

13:3 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

14:3 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃

15:3 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃

16:3 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

17:3 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃

18:3 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃

19:3 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃

20:3 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃

21:3 בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

22:3 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

23:3 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

24:3 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

25:3 אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

26:3 כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

27:3 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

28:3 אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

29:3 אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך׃

30:3 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃

31:3 אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃

32:3 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃

33:3 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

34:3 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃

35:3 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃

 Proverbs משלי

1:4 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

2:4 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃

3:4 כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4:4 וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

5:4 קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃

6:4 אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7:4 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃

8:4 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

9:4 תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃

10:4 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

11:4 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר׃

12:4 בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל׃

13:4 החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃

14:4 בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃

15:4 פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור׃

16:4 כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו׃

17:4 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

18:4 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃

19:4 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃

20:4 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך׃

21:4 אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך׃

22:4 כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא׃

23:4 מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

24:4 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך׃

25:4 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26:4 פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃

27:4 אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

 Proverbs משלי

1:5 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך׃

2:5 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו׃

3:5 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃

4:5 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃

5:5 רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃

6:5 ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃

7:5 ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃

8:5 הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃

9:5 פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃

10:5 פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃

11:5 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃

12:5 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃

13:5 ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃

14:5 כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה׃

15:5 שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃

16:5 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים׃

17:5 יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך׃

18:5 יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

19:5 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

20:5 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

21:5 כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃

22:5 עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃

23:5 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃

 Proverbs משלי

1:6 בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך׃

2:6 נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך׃

3:6 עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך׃

4:6 אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך׃

5:6 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃

6:6 לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃

7:6 אשר אין לה קצין שטר ומשל׃

8:6 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

9:6 עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃

10:6 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃

11:6 ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃

12:6 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃

13:6 קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃

14:6 תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃

15:6 על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃

16:6 שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃

17:6 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃

18:6 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

19:6 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃

20:6 נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

21:6 קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך׃

22:6 בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

23:6 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

24:6 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃

25:6 אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃

26:6 כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃

27:6 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃

28:6 אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה׃

29:6 כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃

30:6 לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃

31:6 ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃

32:6 נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃

33:6 נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃

34:6 כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם׃

35:6 לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד׃

 Proverbs משלי

1:7 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2:7 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

3:7 קשרם על אצבעתיך כתבם על לוח לבך׃

4:7 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

5:7 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

6:7 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7:7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב׃

8:7 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

9:7 בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה׃

10:7 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

11:7 המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה׃

12:7 פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל פנה תארב׃

13:7 והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃

14:7 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

15:7 על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

16:7 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

17:7 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

18:7 לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים׃

19:7 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

20:7 צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

21:7 הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃

22:7 הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃

23:7 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃

24:7 ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃

25:7 אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃

26:7 כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃

27:7 דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃

 Proverbs משלי

1:8 הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃

2:8 בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה׃

3:8 ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה׃

4:8 אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם׃

5:8 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃

6:8 שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים׃

7:8 כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃

8:8 בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש׃

9:8 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת׃

10:8 קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃

11:8 כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃

12:8 אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא׃

13:8 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

14:8 לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃

15:8 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃

16:8 בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק׃

17:8 אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני׃

18:8 עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃

19:8 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃

20:8 בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃

21:8 להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא׃

22:8 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃

23:8 מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ׃

24:8 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃

25:8 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

26:8 עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃

27:8 בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום׃

28:8 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃

29:8 בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃

30:8 ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת׃

31:8 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם׃

32:8 ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃

33:8 שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃

34:8 אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃

35:8 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃

36:8 וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות׃

 Proverbs משלי

1:9 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃

2:9 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃

3:9 שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃

4:9 מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃

5:9 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃

6:9 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃

7:9 יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃

8:9 אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃

9:9 תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃

10:9 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

11:9 כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃

12:9 אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

13:9 אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃

14:9 וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃

15:9 לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃

16:9 מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃

17:9 מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

18:9 ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃

 Proverbs משלי

1:10 משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

2:10 לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

3:10 לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

4:10 ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

5:10 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

6:10 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

7:10 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

8:10 חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃

9:10 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10:10 קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃

11:10 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

12:10 שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃

13:10 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃

14:10 חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃

15:10 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

16:10 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

17:10 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

18:10 מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

19:10 ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

20:10 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

21:10 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃

22:10 ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

23:10 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

24:10 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

25:10 כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

26:10 כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

27:10 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

28:10 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

29:10 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

30:10 צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ׃

31:10 פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

32:10 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃

 Proverbs משלי

1:11 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

2:11 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

3:11 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

4:11 לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

5:11 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

6:11 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

7:11 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

8:11 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

9:11 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

10:11 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

11:11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

12:11 בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃

13:11 הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

14:11 באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃

15:11 רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

16:11 אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר׃

17:11 גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי׃

18:11 רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

19:11 כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

20:11 תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך׃

21:11 יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

22:11 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

23:11 תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה׃

24:11 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃

25:11 נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

26:11 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

27:11 שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

28:11 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

29:11 עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃

30:11 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃

31:11 הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא׃

 Proverbs משלי

1:12 אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

2:12 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

3:12 לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט׃

4:12 אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

5:12 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

6:12 דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם׃

7:12 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

8:12 לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז׃

9:12 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם׃

10:12 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

11:12 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃

12:12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

13:12 בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

14:12 מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃

15:12 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

16:12 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

17:12 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

18:12 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

19:12 שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃

20:12 מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

21:12 לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע׃

22:12 תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃

23:12 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

24:12 יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

25:12 דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

26:12 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

27:12 לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ׃

28:12 בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃

 Proverbs משלי

1:13 בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃

2:13 מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃

3:13 נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

4:13 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃

5:13 דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃

6:13 צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת׃

7:13 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב׃

8:13 כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה׃

9:13 אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃

10:13 רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃

11:13 הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

12:13 תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

13:13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם׃

14:13 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

15:13 שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן׃

16:13 כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃

17:13 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃

18:13 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃

19:13 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע׃

20:13 הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃

21:13 חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב׃

22:13 טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

23:13 רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃

24:13 חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

25:13 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃

 Proverbs משלי

1:14 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

2:14 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

3:14 בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

4:14 באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור׃

5:14 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

6:14 בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

7:14 לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת׃

8:14 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

9:14 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

10:14 לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר׃

11:14 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

12:14 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

13:14 גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה׃

14:14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

15:14 פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃

16:14 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

17:14 קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

18:14 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

19:14 שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק׃

20:14 גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

21:14 בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו׃

22:14 הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

23:14 בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃

24:14 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

25:14 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

26:14 ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

27:14 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

28:14 ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

29:14 ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

30:14 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

31:14 עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

32:14 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

33:14 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

34:14 צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת׃

35:14 רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃

 Proverbs משלי

1:15 מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃

2:15 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃

3:15 בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃

4:15 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃

5:15 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

6:15 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃

7:15 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן׃

8:15 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃

9:15 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃

10:15 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות׃

11:15 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם׃

12:15 לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך׃

13:15 לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃

14:15 לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃

15:15 כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד׃

16:15 טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

17:15 טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו׃

18:15 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃

19:15 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃

20:15 בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃

21:15 אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת׃

22:15 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃

23:15 שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃

24:15 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃

25:15 בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃

26:15 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם׃

27:15 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃

28:15 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃

29:15 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃

30:15 מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃

31:15 אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃

32:15 פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃

33:15 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

 Proverbs משלי

1:16 לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

2:16 כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

3:16 גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

4:16 כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃

5:16 תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃

6:16 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

7:16 ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃

8:16 טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

9:16 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

10:16 קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו׃

11:16 פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃

12:16 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

13:16 רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃

14:16 חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃

15:16 באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

16:16 קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

17:16 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

18:16 לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

19:16 טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים׃

20:16 משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

21:16 לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח׃

22:16 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

23:16 לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח׃

24:16 צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

25:16 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

26:16 נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו׃

27:16 איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת׃

28:16 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

29:16 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃

30:16 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה׃

31:16 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

32:16 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

33:16 בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃

 Proverbs משלי

1:17 טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב׃

2:17 עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

3:17 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

4:17 מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות׃

5:17 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

6:17 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

7:17 לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר׃

8:17 אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל׃

9:17 מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

10:17 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

11:17 אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו׃

12:17 פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו׃

13:17 משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃

14:17 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

15:17 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם׃

16:17 למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין׃

17:17 בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

18:17 אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

19:17 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר׃

20:17 עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

21:17 ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל׃

22:17 לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

23:17 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

24:17 את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃

25:17 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

26:17 גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר׃

27:17 חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה׃

28:17 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

 Proverbs משלי

1:18 לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃

2:18 לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

3:18 בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה׃

4:18 מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃

5:18 שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט׃

6:18 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

7:18 פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו׃

8:18 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

9:18 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

10:18 מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃

11:18 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

12:18 לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

13:18 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃

14:18 רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

15:18 לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃

16:18 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

17:18 צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו׃

18:18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד׃

19:18 אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון׃

20:18 מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

21:18 מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

22:18 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

23:18 תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות׃

24:18 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃

 Proverbs משלי

1:19 טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃

2:19 גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא׃

3:19 אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו׃

4:19 הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃

5:19 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

6:19 רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃

7:19 כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃

8:19 קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

9:19 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃

10:19 לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים׃

11:19 שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃

12:19 נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃

13:19 הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃

14:19 בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

15:19 עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

16:19 שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת׃

17:19 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃

18:19 יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך׃

19:19 גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף׃

20:19 שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

21:19 רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

22:19 תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

23:19 יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע׃

24:19 טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה׃

25:19 לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃

26:19 משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

27:19 חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת׃

28:19 עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און׃

29:19 נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃

 Proverbs משלי

1:20 לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃

2:20 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

3:20 כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃

4:20 מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין׃

5:20 מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃

6:20 רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

7:20 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

8:20 מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃

9:20 מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

10:20 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃

11:20 גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃

12:20 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם׃

13:20 אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃

14:20 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

15:20 יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃

16:20 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃

17:20 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ׃

18:20 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

19:20 גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב׃

20:20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃

21:20 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃

22:20 אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃

23:20 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃

24:20 מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃

25:20 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

26:20 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

27:20 נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן׃

28:20 חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו׃

29:20 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

30:20 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן׃

 Proverbs משלי

1:21 פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃

2:21 כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

3:21 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

4:21 רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת׃

5:21 מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור׃

6:21 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃

7:21 שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

8:21 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

9:21 טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

10:21 נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו׃

11:21 בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת׃

12:21 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

13:21 אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃

14:21 מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה׃

15:21 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

16:21 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

17:21 איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר׃

18:21 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

19:21 טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃

20:21 אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

21:21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

22:21 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

23:21 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

24:21 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

25:21 תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות׃

26:21 כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

27:21 זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃

28:21 עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר׃

29:21 העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו׃

30:21 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃

31:21 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

 Proverbs משלי

1:22 נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

2:22 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

3:22 ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃

4:22 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

5:22 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

6:22 חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

7:22 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

8:22 זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃

9:22 טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃

10:22 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

11:22 אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃

12:22 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

13:22 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

14:22 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃

15:22 אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

16:22 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור׃

17:22 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

18:22 כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃

19:22 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה׃

20:22 הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת׃

21:22 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃

22:22 אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃

23:22 כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃

24:22 אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃

25:22 פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃

26:22 אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃

27:22 אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

28:22 אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

29:22 חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃

 Proverbs משלי

1:23 כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך׃

2:23 ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה׃

3:23 אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים׃

4:23 אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

5:23 התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃

6:23 אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃

7:23 כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃

8:23 פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃

9:23 באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך׃

10:23 אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃

11:23 כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃

12:23 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת׃

13:23 אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃

14:23 אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל׃

15:23 בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃

16:23 ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים׃

17:23 אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃

18:23 כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת׃

19:23 שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך׃

20:23 אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃

21:23 כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃

22:23 שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃

23:23 אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

24:23 גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

25:23 ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃

26:23 תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃

27:23 כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃

28:23 אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃

29:23 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃

30:23 למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃

31:23 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃

32:23 אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃

33:23 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃

34:23 והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃

35:23 הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃

 Proverbs משלי

1:24 אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם׃

2:24 כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃

3:24 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃

4:24 ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים׃

5:24 גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃

6:24 כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

7:24 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו׃

8:24 מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו׃

9:24 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ׃

10:24 התרפית ביום צרה צר כחכה׃

11:24 הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך׃

12:24 כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

13:24 אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך׃

14:24 כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃

15:24 אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו׃

16:24 כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

17:24 בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃

18:24 פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃

19:24 אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים׃

20:24 כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃

21:24 ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃

22:24 כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע׃

23:24 גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב׃

24:24 אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃

25:24 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב׃

26:24 שפתים ישק משיב דברים נכחים׃

27:24 הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃

28:24 אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך׃

29:24 אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃

30:24 על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃

31:24 והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃

32:24 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃

33:24 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃

34:24 ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃

 Proverbs משלי

1:25 גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃

2:25 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

3:25 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

4:25 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

5:25 הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃

6:25 אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃

7:25 כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

8:25 אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

9:25 ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃

10:25 פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

11:25 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃

12:25 נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃

13:25 כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃

14:25 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר׃

15:25 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃

16:25 דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו׃

17:25 הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך׃

18:25 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

19:25 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

20:25 מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע׃

21:25 אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃

22:25 כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך׃

23:25 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

24:25 טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

25:25 מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

26:25 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע׃

27:25 אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד׃

28:25 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃

 Proverbs משלי

1:26 כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד׃

2:26 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא׃

3:26 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים׃

4:26 אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃

5:26 ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו׃

6:26 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל׃

7:26 דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים׃

8:26 כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד׃

9:26 חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים׃

10:26 רב מחולל כל ושכר כסיל ושכר עברים׃

11:26 ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו׃

12:26 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃

13:26 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות׃

14:26 הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו׃

15:26 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו׃

16:26 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם׃

17:26 מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו׃

18:26 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃

19:26 כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני׃

20:26 באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃

21:26 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב׃

22:26 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

23:26 כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע׃

24:26 בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃

25:26 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃

26:26 תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃

27:26 כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

28:26 לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃

 Proverbs משלי

1:27 אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום׃

2:27 יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך׃

3:27 כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

4:27 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃

5:27 טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

6:27 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

7:27 נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק׃

8:27 כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו׃

9:27 שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃

10:27 רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

11:27 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃

12:27 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

13:27 קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

14:27 מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃

15:27 דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה׃

16:27 צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא׃

17:27 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

18:27 נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃

19:27 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃

20:27 שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃

21:27 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו׃

22:27 אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו׃

23:27 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃

24:27 כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃

25:27 גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃

26:27 כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃

27:27 ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃

 Proverbs משלי

1:28 נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

2:28 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃

3:28 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם׃

4:28 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם׃

5:28 אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

6:28 טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃

7:28 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

8:28 מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃

9:28 מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃

10:28 משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב׃

11:28 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו׃

12:28 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃

13:28 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

14:28 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

15:28 ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל׃

16:28 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים׃

17:28 אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃

18:28 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

19:28 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש׃

20:28 איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

21:28 הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר׃

22:28 נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו׃

23:28 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃

24:28 גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית׃

25:28 רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃

26:28 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

27:28 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות׃

28:28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים׃

 Proverbs משלי

1:29 איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃

2:29 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃

3:29 איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃

4:29 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה׃

5:29 גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃

6:29 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃

7:29 ידע צדיק דין דלים רשע לא יבין דעת׃

8:29 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף׃

9:29 איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃

10:29 אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו׃

11:29 כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

12:29 משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃

13:29 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה׃

14:29 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃

15:29 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

16:29 ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו׃

17:29 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃

18:29 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו׃

19:29 בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה׃

20:29 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃

21:29 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון׃

22:29 איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃

23:29 גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃

24:29 חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד׃

25:29 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

26:29 רבים מבקשים פני מושל ומיהוה משפט איש׃

27:29 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך׃

 Proverbs משלי

1:30 דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל׃

2:30 כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃

3:30 ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃

4:30 מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃

5:30 כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

6:30 אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃

7:30 שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות׃

8:30 שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃

9:30 פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי׃

10:30 אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת׃

11:30 דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך׃

12:30 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃

13:30 דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃

14:30 דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃

15:30 לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון׃

16:30 שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון׃

17:30 עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃

18:30 שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים׃

19:30 דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה׃

20:30 כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און׃

21:30 תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת׃

22:30 תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם׃

23:30 תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה׃

24:30 ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים׃

25:30 הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃

26:30 שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃

27:30 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃

28:30 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך׃

29:30 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת׃

30:30 ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל׃

31:30 זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃

32:30 אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃

33:30 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃

 Proverbs משלי

1:31 דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו׃

2:31 מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי׃

3:31 אל תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין׃

4:31 אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר׃

5:31 פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני׃

6:31 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש׃

7:31 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד׃

8:31 פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃

9:31 פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון׃

10:31 אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

11:31 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

12:31 גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃

13:31 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

14:31 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

15:31 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

16:31 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃

17:31 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

18:31 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃

19:31 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

20:31 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

21:31 לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃

22:31 מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה׃

23:31 נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ׃

24:31 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃

25:31 עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

26:31 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃

27:31 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

28:31 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃

29:31 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃

30:31 שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

31:31 תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃