Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

  תהלים

1:1 א אשרי האיש--  אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד  ובמושב לצים לא ישב

2:1 ב כי אם בתורת יהוה חפצו  ובתורתו יהגה יומם ולילה

3:1 ג והיה--  כעץ שתול על-פלגי-מים אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול  וכל אשר-יעשה יצליח

4:1 ד לא-כן הרשעים  כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח

5:1 ה על-כן לא-יקמו רשעים--במשפט  וחטאים בעדת צדיקים

6:1 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים  ודרך רשעים תאבד

  תהלים

1:2 א למה רגשו גוים  ולאמים יהגו-ריק

2:2 ב יתיצבו מלכי-ארץ--  ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה  ועל-משיחו

3:2 ג ננתקה את-מוסרותימו  ונשליכה ממנו עבתימו

4:2 ד יושב בשמים ישחק  אדני ילעג-למו

5:2 ה אז ידבר אלימו באפו  ובחרונו יבהלמו

6:2 ו ואני נסכתי מלכי  על-ציון הר-קדשי

7:2 ז אספרה אל-חק  יהוה אמר אלי בני אתה--אני היום ילדתיך

8:2 ח שאל ממני--ואתנה גוים נחלתך  ואחזתך אפסי-ארץ

9:2 ט תרעם בשבט ברזל  ככלי יוצר תנפצם

10:2 י ועתה מלכים השכילו  הוסרו שפטי ארץ

11:2 יא עבדו את-יהוה ביראה  וגילו ברעדה

12:2 יב נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך--  כי-יבער כמעט אפו אשרי  כל-חוסי בו

  תהלים

1:3 א מזמור לדוד  בברחו מפני אבשלום בנו

2:3 ב יהוה מה-רבו צרי  רבים קמים עלי

3:3 ג רבים אמרים לנפשי  אין ישועתה לו באלהים סלה

4:3 ד ואתה יהוה מגן בעדי  כבודי ומרים ראשי

5:3 ה קולי אל-יהוה אקרא  ויענני מהר קדשו סלה

6:3 ו אני שכבתי ואישנה  הקיצותי--כי יהוה יסמכני

7:3 ז לא-אירא מרבבות עם--  אשר סביב שתו עלי

8:3 ח קומה יהוה הושיעני אלהי--  כי-הכית את-כל-איבי לחי שני רשעים  שברת

[ (Psalms 3;9) ט ליהוה הישועה  על-עמך ברכתך סלה ]

  תהלים

1:4 א למנצח בנגינות מזמור לדוד

2:4 ב בקראי ענני אלהי צדקי--בצר הרחבת לי  חנני ושמע תפלתי

3:4 ג בני איש עד-מה כבודי לכלמה--תאהבון ריק  תבקשו כזב סלה

4:4 ד ודעו--כי-הפלה יהוה חסיד לו  יהוה ישמע בקראי אליו

5:4 ה רגזו ואל-תחטאו  אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה

6:4 ו זבחו זבחי-צדק  ובטחו אל-יהוה

7:4 ז רבים אמרים מי-יראנו-טוב  נסה עלינו אור פניך יהוה

8:4 ח נתתה שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו

[ (Psalms 4;9) ט בשלום יחדו אשכבה ואישן   כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

  תהלים

1:5 א למנצח אל-הנחילות  מזמור לדוד

2:5 ב אמרי האזינה יהוה  בינה הגיגי

3:5 ג הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי  כי-אליך אתפלל

4:5 ד יהוה--בקר תשמע קולי  בקר אערך-לך ואצפה

5:5 ה כי לא אל חפץ רשע אתה  לא יגרך רע

6:5 ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך  שנאת כל-פעלי און

7:5 ז תאבד דברי כזב  איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

8:5 ח ואני--ברב חסדך אבוא ביתך  אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

9:5 ט יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי  הושר (הישר) לפני דרכך

10:5 י כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות  קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11:5 יא האשימם אלהים--  יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו--  כי-מרו בך

12:5 יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--  ותסך עלימו ויעלצו בך  אהבי שמך

[ (Psalms 5;13) יג כי-אתה תברך צדיק  יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]

  תהלים

1:6 א למנצח בנגינות על-השמינית  מזמור לדוד

2:6 ב יהוה אל-באפך תוכיחני  ואל-בחמתך תיסרני

3:6 ג חנני יהוה כי אמלל-אני  רפאני יהוה--כי נבהלו עצמי

4:6 ד ונפשי נבהלה מאד  ואת (ואתה) יהוה עד-מתי

5:6 ה שובה יהוה חלצה נפשי  הושיעני למען חסדך

6:6 ו כי אין במות זכרך  בשאול מי יודה-לך

7:6 ז יגעתי באנחתי--אשחה בכל-לילה מטתי  בדמעתי ערשי אמסה

8:6 ח עששה מכעס עיני  עתקה בכל-צוררי

9:6 ט סורו ממני כל-פעלי און  כי-שמע יהוה קול בכיי

10:6 י שמע יהוה תחנתי  יהוה תפלתי יקח

[ (Psalms 6;11) יא יבשו ויבהלו מאד--כל-איבי   ישבו יבשו רגע ]

  תהלים

1:7 א שגיון לדוד  אשר-שר ליהוה--על-דברי-כוש בן-ימיני

2:7 ב יהוה אלהי בך חסיתי  הושיעני מכל-רדפי והצילני

3:7 ג פן-יטרף כאריה נפשי  פרק ואין מציל

4:7 ד יהוה אלהי אם-עשיתי זאת  אם-יש-עול בכפי

5:7 ה אם-גמלתי שולמי רע  ואחלצה צוררי ריקם

6:7 ו ירדף אויב נפשי וישג--וירמס לארץ חיי  וכבודי לעפר ישכן סלה

7:7 ז קומה יהוה באפך--הנשא בעברות צוררי  ועורה אלי משפט צוית

8:7 ח ועדת לאמים תסובבך  ועליה למרום שובה

9:7 ט יהוה ידין עמים  שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

10:7 י יגמר נא רע רשעים--  ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות--  אלהים צדיק

11:7 יא מגני על-אלהים  מושיע ישרי-לב

12:7 יב אלהים שופט צדיק  ואל זעם בכל-יום

13:7 יג אם-לא ישוב חרבו ילטוש  קשתו דרך ויכוננה

14:7 יד ולו הכין כלי מות  חציו לדלקים יפעל

15:7 טו הנה יחבל-און  והרה עמל וילד שקר

16:7 טז בור כרה ויחפרהו  ויפל בשחת יפעל

17:7 יז ישוב עמלו בראשו  ועל קדקדו חמסו ירד

[ (Psalms 7;18) יח אודה יהוה כצדקו  ואזמרה שם-יהוה עליון ]

  תהלים

1:8 א למנצח על-הגתית  מזמור לדוד

2:8 ב יהוה אדנינו--  מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך  על-השמים

3:8 ג מפי עוללים וינקים--  יסדת-עז למען צורריך  להשבית אויב ומתנקם

4:8 ד כי-אראה שמיך  מעשה אצבעתיך-- ירח וכוכבים  אשר כוננתה

5:8 ה מה-אנוש כי-תזכרנו  ובן-אדם כי תפקדנו

6:8 ו ותחסרהו מעט מאלהים  וכבוד והדר תעטרהו

7:8 ז תמשילהו במעשי ידיך  כל שתה תחת-רגליו

8:8 ח צנה ואלפים כלם  וגם בהמות שדי

9:8 ט צפור שמים ודגי הים  עבר ארחות ימים

[ (Psalms 8;10) י יהוה אדנינו  מה-אדיר שמך בכל-הארץ ]

  תהלים

1:9 א למנצח על-מות לבן  מזמור לדוד

2:9 ב אודה יהוה בכל-לבי  אספרה כל-נפלאותיך

3:9 ג אשמחה ואעלצה בך  אזמרה שמך עליון

4:9 ד בשוב-אויבי אחור  יכשלו ויאבדו מפניך

5:9 ה כי-עשית משפטי ודיני  ישבת לכסא שופט צדק

6:9 ו גערת גוים אבדת רשע  שמם מחית לעולם ועד

7:9 ז האויב תמו חרבות--לנצח  וערים נתשת--אבד זכרם המה

8:9 ח ויהוה לעולם ישב  כונן למשפט כסאו

9:9 ט והוא ישפט-תבל בצדק  ידין לאמים במישרים

10:9 י ויהי יהוה משגב לדך  משגב לעתות בצרה

11:9 יא ויבטחו בך יודעי שמך  כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12:9 יב זמרו--ליהוה ישב ציון  הגידו בעמים עלילותיו

13:9 יג כי-דרש דמים אותם זכר  לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14:9 יד חננני יהוה--ראה עניי משנאי  מרוממי משערי מות

15:9 טו למען אספרה כל-תהלתיך  בשערי בת-ציון--אגילה בישועתך

16:9 טז טבעו גוים בשחת עשו  ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17:9 יז נודע יהוה--משפט עשה  בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18:9 יח ישובו רשעים לשאולה  כל-גוים שכחי אלהים

19:9 יט כי לא לנצח ישכח אביון  תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20:9 כ קומה יהוה אל-יעז אנוש  ישפטו גוים על-פניך

[ (Psalms 9;21) כא שיתה יהוה מורה--להם   ידעו גוים--אנוש המה סלה ]

  תהלים

1:10 א למה יהוה תעמד ברחוק  תעלים לעתות בצרה

2:10 ב בגאות רשע ידלק עני  יתפשו במזמות זו חשבו

3:10 ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו  ובצע ברך נאץ יהוה

4:10 ד רשע--כגבה אפו בל-ידרש  אין אלהים כל-מזמותיו

5:10 ה יחילו דרכו בכל-עת--מרום משפטיך מנגדו  כל-צורריו יפיח בהם

6:10 ו אמר בלבו בל-אמוט  לדר ודר אשר לא-ברע

7:10 ז אלה פיהו מלא--ומרמות ותך  תחת לשונו עמל ואון

8:10 ח ישב במארב חצרים--במסתרים יהרג נקי  עיניו לחלכה יצפנו

9:10 ט יארב במסתר כאריה בסכה--  יארב לחטוף עני יחטף עני  במשכו ברשתו

10:10 י ודכה (ידכה) ישח  ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)

11:10 יא אמר בלבו שכח אל  הסתיר פניו בל-ראה לנצח

12:10 יב קומה יהוה--אל נשא ידך  אל-תשכח עניים (ענוים)

13:10 יג על-מה נאץ רשע אלהים  אמר בלבו לא תדרש

14:10 יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט--  לתת בידך עליך יעזב חלכה  יתום אתה היית עוזר

15:10 טו שבר זרוע רשע  ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

16:10 טז יהוה מלך עולם ועד  אבדו גוים מארצו

17:10 יז תאות ענוים שמעת יהוה  תכין לבם תקשיב אזנך

18:10 יח לשפט יתום ודך  בל-יוסיף עוד--לערץ אנוש מן-הארץ

  תהלים

1:11 א למנצח לדוד ביהוה חסיתי--איך תאמרו לנפשי  נודו (נודי) הרכם צפור

2:11 ב כי הנה הרשעים ידרכון קשת  כוננו חצם על-יתר-- לירות במו-אפל  לישרי-לב

3:11 ג כי השתות יהרסון--  צדיק מה-פעל

4:11 ד יהוה בהיכל קדשו--  יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו--  עפעפיו יבחנו בני אדם

5:11 ה יהוה צדיק יבחן  ורשע ואהב חמס--שנאה נפשו

6:11 ו ימטר על-רשעים פחים  אש וגפרית ורוח זלעפות--מנת כוסם

7:11 ז כי-צדיק יהוה צדקות אהב  ישר יחזו פנימו

  תהלים

1:12 א למנצח על-השמינית  מזמור לדוד

2:12 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד  כי-פסו אמונים מבני אדם

3:12 ג שוא ידברו--איש את-רעהו  שפת חלקות--בלב ולב ידברו

4:12 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--  לשון מדברת גדלות

5:12 ה אשר אמרו ללשננו נגביר--שפתינו אתנו  מי אדון לנו

6:12 ו משד עניים  מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה  אשית בישע יפיח לו

7:12 ז אמרות יהוה  אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ  מזקק שבעתים

8:12 ח אתה-יהוה תשמרם  תצרנו מן-הדור זו לעולם

[ (Psalms 12;9) ט סביב רשעים יתהלכון  כרם זלות לבני אדם ]

  תהלים

1:13 א למנצח מזמור לדוד

2:13 ב עד-אנה יהוה תשכחני נצח  עד-אנה תסתיר את-פניך ממני

3:13 ג עד-אנה אשית עצות בנפשי--  יגון בלבבי יומם עד-אנה  ירום איבי עלי

4:13 ד הביטה ענני יהוה אלהי  האירה עיני פן-אישן המות

5:13 ה פן-יאמר איבי יכלתיו  צרי יגילו כי אמוט

6:13 ו ואני בחסדך בטחתי--  יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה  כי גמל עלי

  תהלים

1:14 א למנצח לדוד אמר נבל בלבו  אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה--  אין עשה-טוב

2:14 ב יהוה--  משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--  דרש את-אלהים

3:14 ג הכל סר יחדו נאלחו  אין עשה-טוב--אין גם-אחד

4:14 ד הלא ידעו כל-פעלי-און  אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

5:14 ה שם פחדו פחד  כי-אלהים בדור צדיק

6:14 ו עצת-עני תבישו  כי יהוה מחסהו

7:14 ז מי יתן מציון  ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו  יגל יעקב ישמח ישראל

  תהלים

1:15 א מזמור לדוד  יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך

2:15 ב הולך תמים ופעל צדק  ודבר אמת בלבבו

3:15 ג לא-רגל על-לשנו--לא-עשה לרעהו רעה  וחרפה לא-נשא על-קרבו

4:15 ד נבזה בעיניו נמאס--  ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע  ולא ימר

5:15 ה כספו לא-נתן בנשך--  ושחד על-נקי לא לקח עשה-אלה--  לא ימוט לעולם

  תהלים

1:16 א מכתם לדוד  שמרני אל כי-חסיתי בך

2:16 ב אמרת ליהוה אדני אתה  טובתי בל-עליך

3:16 ג לקדושים אשר-בארץ המה  ואדירי כל-חפצי-בם

4:16 ד ירבו עצבותם  אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם  ובל-אשא את-שמותם על-שפתי

5:16 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי--  אתה תומיך גורלי

6:16 ו חבלים נפלו-לי בנעמים  אף-נחלת שפרה עלי

7:16 ז אברך--את-יהוה אשר יעצני  אף-לילות יסרוני כליותי

8:16 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד  כי מימיני בל-אמוט

9:16 ט לכן שמח לבי--ויגל כבודי  אף-בשרי ישכן לבטח

10:16 י כי לא-תעזב נפשי לשאול  לא-תתן חסידך לראות שחת

11:16 יא תודיעני  ארח חיים שבע שמחות את-פניך  נעמות בימינך נצח

  תהלים

1:17 א תפלה לדוד שמעה יהוה צדק--  הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא  שפתי מרמה

2:17 ב מלפניך משפטי יצא  עיניך תחזינה מישרים

3:17 ג בחנת לבי פקדת לילה--  צרפתני בל-תמצא זמתי  בל-יעבר-פי

4:17 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך--  אני שמרתי ארחות פריץ

5:17 ה תמך אשרי במעגלותיך  בל-נמוטו פעמי

6:17 ו אני-קראתיך כי-תענני אל  הט-אזנך לי שמע אמרתי

7:17 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים--  ממתקוממים בימינך

8:17 ח שמרני כאישון בת-עין  בצל כנפיך תסתירני

9:17 ט מפני רשעים זו שדוני  איבי בנפש יקיפו עלי

10:17 י חלבמו סגרו  פימו דברו בגאות

11:17 יא אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)  עיניהם ישיתו לנטות בארץ

12:17 יב דמינו--כאריה יכסוף לטרף  וככפיר ישב במסתרים

13:17 יג קומה יהוה--  קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי  מרשע חרבך

14:17 יד ממתים ידך יהוה  ממתים מחלד-- חלקם בחיים  וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם ישבעו בנים--   והניחו יתרם לעולליהם

15:17 טו אני--בצדק אחזה פניך  אשבעה בהקיץ תמונתך

  תהלים

1:18 א למנצח לעבד יהוה--לדוד אשר דבר ליהוה  את-דברי השירה הזאת-- ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו  ומיד שאול

2:18 ב ויאמר--  ארחמך יהוה חזקי

3:18 ג יהוה סלעי ומצודתי--  ומפלטי אלי צורי אחסה-בו  מגני וקרן-ישעי משגבי

4:18 ד מהלל אקרא יהוה  ומן-איבי אושע

5:18 ה אפפוני חבלי-מות  ונחלי בליעל יבעתוני

6:18 ו חבלי שאול סבבוני  קדמוני מוקשי מות

7:18 ז בצר-לי אקרא יהוה--  ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי  ושועתי לפניו תבוא באזניו

8:18 ח ותגעש ותרעש הארץ--  ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו  כי-חרה לו

9:18 ט עלה עשן באפו--  ואש-מפיו תאכל גחלים  בערו ממנו

10:18 י ויט שמים וירד  וערפל תחת רגליו

11:18 יא וירכב על-כרוב ויעף  וידא על-כנפי-רוח

12:18 יב ישת חשך סתרו--  סביבותיו סכתו חשכת-מים  עבי שחקים

13:18 יג מנגה נגדו  עביו עברו--ברד וגחלי-אש

14:18 יד וירעם בשמים יהוה--ועליון יתן קלו  ברד וגחלי-אש

15:18 טו וישלח חציו ויפיצם  וברקים רב ויהמם

16:18 טז ויראו אפיקי מים  ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה--  מנשמת רוח אפך

17:18 יז ישלח ממרום יקחני  ימשני ממים רבים

18:18 יח יצילני מאיבי עז  ומשנאי כי-אמצו ממני

19:18 יט יקדמוני ביום-אידי  ויהי-יהוה למשען לי

20:18 כ ויוציאני למרחב  יחלצני כי חפץ בי

21:18 כא יגמלני יהוה כצדקי  כבר ידי ישיב לי

22:18 כב כי-שמרתי דרכי יהוה  ולא-רשעתי מאלהי

23:18 כג כי כל-משפטיו לנגדי  וחקתיו לא-אסיר מני

24:18 כד ואהי תמים עמו  ואשתמר מעוני

25:18 כה וישב-יהוה לי כצדקי  כבר ידי לנגד עיניו

26:18 כו עם-חסיד תתחסד  עם-גבר תמים תתמם

27:18 כז עם-נבר תתברר  ועם-עקש תתפתל

28:18 כח כי-אתה עם-עני תושיע  ועינים רמות תשפיל

29:18 כט כי-אתה תאיר נרי  יהוה אלהי יגיה חשכי

30:18 ל כי-בך ארץ גדוד  ובאלהי אדלג-שור

31:18 לא האל  תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה  מגן הוא לכל החסים בו

32:18 לב כי מי אלוה מבלעדי יהוה  ומי צור זולתי אלהינו

33:18 לג האל המאזרני חיל  ויתן תמים דרכי

34:18 לד משוה רגלי כאילות  ועל במתי יעמידני

35:18 לה מלמד ידי למלחמה  ונחתה קשת-נחושה זרועתי

36:18 לו ותתן-לי מגן ישעך  וימינך תסעדני וענותך תרבני

37:18 לז תרחיב צעדי תחתי  ולא מעדו קרסלי

38:18 לח ארדוף אויבי ואשיגם  ולא-אשוב עד-כלותם

39:18 לט אמחצם ולא-יכלו קום  יפלו תחת רגלי

40:18 מ ותאזרני חיל למלחמה  תכריע קמי תחתי

41:18 מא ואיבי נתתה לי ערף  ומשנאי אצמיתם

42:18 מב ישועו ואין-מושיע  על-יהוה ולא ענם

43:18 מג ואשחקם כעפר על-פני-רוח  כטיט חוצות אריקם

44:18 מד תפלטני מריבי-עם  תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני

45:18 מה לשמע אזן ישמעו לי  בני-נכר יכחשו-לי

46:18 מו בני-נכר יבלו  ויחרגו ממסגרותיהם

47:18 מז חי-יהוה וברוך צורי  וירום אלוהי ישעי

48:18 מח האל--הנותן נקמות לי  וידבר עמים תחתי

49:18 מט מפלטי מאיבי  אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני

50:18 נ על-כן אודך בגוים יהוה  ולשמך אזמרה

[ (Psalms 18;51) נא מגדל  ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו--לדוד ולזרעו  עד-עולם ]

  תהלים

1:19 א למנצח מזמור לדוד

2:19 ב השמים מספרים כבוד-אל  ומעשה ידיו מגיד הרקיע

3:19 ג יום ליום יביע אמר  ולילה ללילה יחוה-דעת

4:19 ד אין-אמר ואין דברים  בלי נשמע קולם

5:19 ה בכל-הארץ יצא קום  ובקצה תבל מליהם לשמש  שם-אהל בהם

6:19 ו והוא--כחתן יצא מחפתו  ישיש כגבור לרוץ ארח

7:19 ז מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם  ואין נסתר מחמתו

8:19 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש  עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

9:19 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב  מצות יהוה ברה מאירת עינים

10:19 י יראת יהוה טהורה--עומדת לעד  משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

11:19 יא הנחמדים--מזהב ומפז רב  ומתוקים מדבש ונפת צופים

12:19 יב גם-עבדך נזהר בהם  בשמרם עקב רב

13:19 יג שגיאות מי-יבין  מנסתרות נקני

14:19 יד גם מזדים חשך עבדך--  אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי  מפשע רב

[ (Psalms 19;15) טו יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי  לפניך יהוה  צורי וגאלי ]

  תהלים

1:20 א למנצח מזמור לדוד

2:20 ב יענך יהוה ביום צרה  ישגבך שם אלהי יעקב

3:20 ג ישלח-עזרך מקדש  ומציון יסעדך

4:20 ד יזכר כל-מנחתך  ועולתך ידשנה סלה

5:20 ה יתן-לך כלבבך  וכל-עצתך ימלא

6:20 ו נרננה בישועתך--  ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה  כל-משאלותיך

7:20 ז עתה ידעתי--  כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו--  בגברות ישע ימינו

8:20 ח אלה ברכב  ואלה בסוסים ואנחנו  בשם-יהוה אלהינו נזכיר

9:20 ט המה כרעו ונפלו  ואנחנו קמנו ונתעודד

[ (Psalms 20;10) י יהוה הושיעה  המלך יעננו ביום-קראנו ]

  תהלים

1:21 א למנצח מזמור לדוד

2:21 ב יהוה בעזך ישמח-מלך  ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד

3:21 ג תאות לבו נתתה לו  וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

4:21 ד כי-תקדמנו ברכות טוב  תשית לראשו עטרת פז

5:21 ה חיים שאל ממך--נתתה לו  ארך ימים עולם ועד

6:21 ו גדול כבודו בישועתך  הוד והדר תשוה עליו

7:21 ז כי-תשיתהו ברכות לעד  תחדהו בשמחה את-פניך

8:21 ח כי-המלך בטח ביהוה  ובחסד עליון בל-ימוט

9:21 ט תמצא ידך לכל-איביך  ימינך תמצא שנאיך

10:21 י תשיתמו כתנור אש--  לעת פניך יהוה באפו יבלעם  ותאכלם אש

11:21 יא פרימו מארץ תאבד  וזרעם מבני אדם

12:21 יב כי-נטו עליך רעה  חשבו מזמה בל-יוכלו

13:21 יג כי תשיתמו שכם  במיתריך תכונן על-פניהם

[ (Psalms 21;14) יד רומה יהוה בעזך   נשירה ונזמרה גבורתך ]

  תהלים

1:22 א למנצח על-אילת השחר  מזמור לדוד

2:22 ב אלי אלי למה עזבתני  רחוק מישועתי דברי שאגתי

3:22 ג אלהי--אקרא יומם ולא תענה  ולילה ולא-דמיה לי

4:22 ד ואתה קדוש--  יושב תהלות ישראל

5:22 ה בך בטחו אבתינו  בטחו ותפלטמו

6:22 ו אליך זעקו ונמלטו  בך בטחו ולא-בושו

7:22 ז ואנכי תולעת ולא-איש  חרפת אדם ובזוי עם

8:22 ח כל-ראי ילעגו לי  יפטירו בשפה יניעו ראש

9:22 ט גל אל-יהוה יפלטהו  יצילהו כי חפץ בו

10:22 י כי-אתה גחי מבטן  מבטיחי על-שדי אמי

11:22 יא עליך השלכתי מרחם  מבטן אמי אלי אתה

12:22 יב אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה  כי-אין עוזר

13:22 יג סבבוני פרים רבים  אבירי בשן כתרוני

14:22 יד פצו עלי פיהם  אריה טרף ושאג

15:22 טו כמים נשפכתי--  והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג  נמס בתוך מעי

16:22 טז יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי  ולעפר-מות תשפתני

17:22 יז כי סבבוני כלבים  עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18:22 יח אספר כל-עצמותי  המה יביטו יראו-בי

19:22 יט יחלקו בגדי להם  ועל-לבושי יפילו גורל

20:22 כ ואתה יהוה אל-תרחק  אילותי לעזרתי חושה

21:22 כא הצילה מחרב נפשי  מיד-כלב יחידתי

22:22 כב הושיעני מפי אריה  ומקרני רמים עניתני

23:22 כג אספרה שמך לאחי  בתוך קהל אהללך

24:22 כד יראי יהוה הללוהו--  כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו  כל-זרע ישראל

25:22 כה כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--  ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו  שמע

26:22 כו מאתך תהלתי  בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו

27:22 כז יאכלו ענוים וישבעו--  יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם  לעד

28:22 כח יזכרו וישבו אל-יהוה--  כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך  כל-משפחות גוים

29:22 כט כי ליהוה המלוכה  ומשל בגוים

30:22 ל אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--  לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו  לא חיה

31:22 לא זרע יעבדנו  יספר לאדני לדור

[ (Psalms 22;32) לב יבאו ויגידו צדקתו  לעם נולד כי עשה ]

  תהלים

1:23 א מזמור לדוד  יהוה רעי לא אחסר

2:23 ב בנאות דשא ירביצני  על-מי מנחות ינהלני

3:23 ג נפשי ישובב  ינחני במעגלי-צדק למען שמו

4:23 ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--  כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך  המה ינחמני

5:23 ה תערך לפני שלחן--  נגד צררי דשנת בשמן ראשי  כוסי רויה

6:23 ו אך טוב וחסד ירדפוני--  כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה  לארך ימים

  תהלים

1:24 א לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה  תבל וישבי בה

2:24 ב כי-הוא על-ימים יסדה  ועל-נהרות יכוננה

3:24 ג מי-יעלה בהר-יהוה  ומי-יקום במקום קדשו

4:24 ד נקי כפים  ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי  ולא נשבע למרמה

5:24 ה ישא ברכה מאת יהוה  וצדקה מאלהי ישעו

6:24 ו זה דור דרשו  מבקשי פניך יעקב סלה

7:24 ז שאו שערים ראשיכם  והנשאו פתחי עולם ויבוא  מלך הכבוד

8:24 ח מי זה  מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור  יהוה גבור מלחמה

9:24 ט שאו שערים ראשיכם  ושאו פתחי עולם ויבא  מלך הכבוד

10:24 י מי הוא זה  מלך הכבוד יהוה צבאות--  הוא מלך הכבוד סלה

  תהלים

1:25 א לדוד  אליך יהוה נפשי אשא

2:25 ב אלהי--בך בטחתי אל-אבושה  אל-יעלצו אויבי לי

3:25 ג גם כל-קויך לא יבשו  יבשו הבוגדים ריקם

4:25 ד דרכיך יהוה הודיעני  ארחותיך למדני

5:25 ה הדריכני באמתך ולמדני--  כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי  כל-היום

6:25 ו זכר-רחמיך יהוה וחסדיך  כי מעולם המה

7:25 ז חטאות נעורי ופשעי--  אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה--  למען טובך יהוה

8:25 ח טוב-וישר יהוה  על-כן יורה חטאים בדרך

9:25 ט ידרך ענוים במשפט  וילמד ענוים דרכו

10:25 י כל-ארחות יהוה חסד ואמת--  לנצרי בריתו ועדתיו

11:25 יא למען-שמך יהוה  וסלחת לעוני כי רב-הוא

12:25 יב מי-זה האיש ירא יהוה--  יורנו בדרך יבחר

13:25 יג נפשו בטוב תלין  וזרעו יירש ארץ

14:25 יד סוד יהוה ליראיו  ובריתו להודיעם

15:25 טו עיני תמיד אל-יהוה  כי הוא-יוציא מרשת רגלי

16:25 טז פנה-אלי וחנני  כי-יחיד ועני אני

17:25 יז צרות לבבי הרחיבו  ממצוקותי הוציאני

18:25 יח ראה עניי ועמלי  ושא לכל-חטאותי

19:25 יט ראה-איבי כי-רבו  ושנאת חמס שנאוני

20:25 כ שמרה נפשי והצילני  אל-אבוש כי-חסיתי בך

21:25 כא תם-וישר יצרוני  כי קויתיך

22:25 כב פדה אלהים את-ישראל--  מכל צרותיו

  תהלים

1:26 א לדוד  שפטני יהוה--  כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי  לא אמעד

2:26 ב בחנני יהוה ונסני  צרופה (צרפה) כליותי ולבי

3:26 ג כי-חסדך לנגד עיני  והתהלכתי באמתך

4:26 ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא  ועם נעלמים לא אבוא

5:26 ה שנאתי קהל מרעים  ועם-רשעים לא אשב

6:26 ו ארחץ בנקיון כפי  ואסבבה את-מזבחך יהוה

7:26 ז לשמע בקול תודה  ולספר כל-נפלאותיך

8:26 ח יהוה--אהבתי מעון ביתך  ומקום משכן כבודך

9:26 ט אל-תאסף עם-חטאים נפשי  ועם-אנשי דמים חיי

10:26 י אשר-בידיהם זמה  וימינם מלאה שחד

11:26 יא ואני בתמי אלך  פדני וחנני

12:26 יב רגלי עמדה במישור  במקהלים אברך יהוה

  תהלים

1:27 א לדוד  יהוה אורי וישעי--ממי אירא יהוה מעוז-חיי  ממי אפחד

2:27 ב בקרב עלי מרעים--  לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי  המה כשלו ונפלו

3:27 ג אם-תחנה עלי מחנה--  לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה--  בזאת אני בוטח

4:27 ד אחת שאלתי מאת-יהוה--  אותה אבקש שבתי בבית-יהוה  כל-ימי חיי לחזות בנעם-יהוה   ולבקר בהיכלו

5:27 ה כי יצפנני בסכה--  ביום רעה יסתרני בסתר אהלו  בצור ירוממני

6:27 ו ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי  ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה  ליהוה

7:27 ז שמע-יהוה קולי אקרא  וחנני וענני

8:27 ח לך אמר לבי--בקשו פני  את-פניך יהוה אבקש

9:27 ט אל-תסתר פניך ממני--  אל תט-באף עבדך עזרתי היית  אל-תטשני ואל-תעזבני אלהי ישעי

10:27 י כי-אבי ואמי עזבוני  ויהוה יאספני

11:27 יא הורני יהוה דרכך  ונחני בארח מישור--למען שוררי

12:27 יב אל-תתנני בנפש צרי  כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס

13:27 יג לולא--האמנתי לראות בטוב-יהוה  בארץ חיים

14:27 יד קוה אל-יהוה  חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

  תהלים

1:28 א לדוד אליך יהוה אקרא--  צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני  ונמשלתי עם-יורדי בור

2:28 ב שמע קול תחנוני  בשועי אליך בנשאי ידי  אל-דביר קדשך

3:28 ג אל-תמשכני עם-רשעים  ועם-פעלי-און דברי שלום עם-רעיהם  ורעה בלבבם

4:28 ד תן-להם כפעלם  וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם  השב גמולם להם

5:28 ה כי לא יבינו אל-פעלת יהוה--  ואל-מעשה ידיו יהרסם  ולא יבנם

6:28 ו ברוך יהוה  כי-שמע קול תחנוני

7:28 ז יהוה עזי ומגני--  בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי  ומשירי אהודנו

8:28 ח יהוה עז-למו  ומעוז ישועות משיחו הוא

9:28 ט הושיעה את-עמך--  וברך את-נחלתך ורעם ונשאם  עד-העולם

  תהלים

1:29 א מזמור לדוד  הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

2:29 ב הבו ליהוה כבוד שמו  השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

3:29 ג קול יהוה  על-המים אל-הכבוד הרעים  יהוה על-מים רבים

4:29 ד קול-יהוה בכח  קול יהוה בהדר

5:29 ה קול יהוה שבר ארזים  וישבר יהוה את-ארזי הלבנון

6:29 ו וירקידם כמו-עגל  לבנון ושרין כמו בן-ראמים

7:29 ז קול-יהוה חצב  להבות אש

8:29 ח קול יהוה יחיל מדבר  יחיל יהוה מדבר קדש

9:29 ט קול יהוה יחולל אילות--  ויחשף יערות ובהיכלו--  כלו אמר כבוד

10:29 י יהוה למבול ישב  וישב יהוה מלך לעולם

11:29 יא יהוה--עז לעמו יתן  יהוה יברך את-עמו בשלום

  תהלים

1:30 א מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד

2:30 ב ארוממך יהוה כי דליתני  ולא-שמחת איבי לי

3:30 ג יהוה אלהי--  שועתי אליך ותרפאני

4:30 ד יהוה--העלית מן-שאול נפשי  חייתני מיורדי- (מירדי-) בור

5:30 ה זמרו ליהוה חסידיו  והודו לזכר קדשו

6:30 ו כי רגע באפו--  חיים ברצונו בערב ילין בכי  ולבקר רנה

7:30 ז ואני אמרתי בשלוי--  בל-אמוט לעולם

8:30 ח יהוה--  ברצונך העמדתה להררי-עז הסתרת פניך  הייתי נבהל

9:30 ט אליך יהוה אקרא  ואל-אדני אתחנן

10:30 י מה-בצע בדמי  ברדתי אל-שחת היודך עפר  היגיד אמתך

11:30 יא שמע-יהוה וחנני  יהוה היה-עזר לי

12:30 יב הפכת מספדי למחול לי  פתחת שקי ותאזרני שמחה

[ (Psalms 30;13) יג למען יזמרך כבוד--   ולא ידם יהוה אלהי  לעולם אודך ]

  תהלים

1:31 א למנצח מזמור לדוד

2:31 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם  בצדקתך פלטני

3:31 ג הטה אלי אזנך--  מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות  להושיעני

4:31 ד כי-סלעי ומצודתי אתה  ולמען שמך תנחני ותנהלני

5:31 ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי  כי-אתה מעוזי

6:31 ו בידך אפקיד רוחי  פדית אותי יהוה--אל אמת

7:31 ז שנאתי השמרים הבלי-שוא  ואני אל-יהוה בטחתי

8:31 ח אגילה ואשמחה  בחסדך אשר ראית את-עניי  ידעת בצרות נפשי

9:31 ט ולא הסגרתני ביד-אויב  העמדת במרחב רגלי

10:31 י חנני יהוה  כי צר-לי עששה בכעס עיני  נפשי ובטני

11:31 יא כי כלו ביגון חיי--  ושנותי באנחה כשל בעוני כחי  ועצמי עששו

12:31 יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--  ופחד למידעי ראי בחוץ--  נדדו ממני

13:31 יג נשכחתי כמת מלב  הייתי ככלי אבד

14:31 יד כי שמעתי דבת רבים--  מגור מסביב בהוסדם יחד עלי  לקחת נפשי זממו

15:31 טו ואני עליך בטחתי יהוה  אמרתי אלהי אתה

16:31 טז בידך עתתי  הצילני מיד-אויבי ומרדפי

17:31 יז האירה פניך על-עבדך  הושיעני בחסדך

18:31 יח יהוה--אל-אבושה כי קראתיך  יבשו רשעים ידמו לשאול

19:31 יט תאלמנה שפתי-שקר  הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז

20:31 כ מה רב-טובך  אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך  נגד בני אדם

21:31 כא תסתירם בסתר פניך--  מרכסי-איש תצפנם בסכה  מריב לשנות

22:31 כב ברוך יהוה  כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

23:31 כג ואני אמרתי בחפזי--  נגרזתי מנגד עיניך אכן--שמעת קול תחנוני  בשועי אליך

24:31 כד אהבו את-יהוה  כל-חסידיו אמונים נצר יהוה  ומשלם על-יתר עשה גאוה

[ (Psalms 31;25) כה חזקו ויאמץ לבבכם--  כל-המיחלים ליהוה ]

  תהלים

1:32 א לדוד משכיל  אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

2:32 ב אשרי אדם--לא יחשב יהוה לו עון  ואין ברוחו רמיה

3:32 ג כי-החרשתי בלו עצמי--  בשאגתי כל-היום

4:32 ד כי יומם ולילה--  תכבד עלי ידך נהפך לשדי--  בחרבני קיץ סלה

5:32 ה חטאתי אודיעך  ועוני לא-כסיתי-- אמרתי  אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי   סלה

6:32 ו על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך--  לעת מצא רק לשטף מים רבים--  אליו לא יגיעו

7:32 ז אתה סתר לי--  מצר תצרני רני פלט  תסובבני סלה

8:32 ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך  איעצה עליך עיני

9:32 ט אל-תהיו כסוס כפרד--  אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום  בל קרב אליך

10:32 י רבים מכאובים לרשע  והבוטח ביהוה--חסד יסובבנו

11:32 יא שמחו ביהוה וגילו צדיקים  והרנינו כל-ישרי-לב

  תהלים

1:33 א רננו צדיקים ביהוה  לישרים נאוה תהלה

2:33 ב הודו ליהוה בכנור  בנבל עשור זמרו-לו

3:33 ג שירו-לו שיר חדש  היטיבו נגן בתרועה

4:33 ד כי-ישר דבר-יהוה  וכל-מעשהו באמונה

5:33 ה אהב צדקה ומשפט  חסד יהוה מלאה הארץ

6:33 ו בדבר יהוה שמים נעשו  וברוח פיו כל-צבאם

7:33 ז כנס כנד מי הים  נתן באוצרות תהומות

8:33 ח ייראו מיהוה כל-הארץ  ממנו יגורו כל-ישבי תבל

9:33 ט כי הוא אמר ויהי  הוא-צוה ויעמד

10:33 י יהוה הפיר עצת-גוים  הניא מחשבות עמים

11:33 יא עצת יהוה לעולם תעמד  מחשבות לבו לדר ודר

12:33 יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו  העם בחר לנחלה לו

13:33 יג משמים הביט יהוה  ראה את-כל-בני האדם

14:33 יד ממכון-שבתו השגיח--  אל כל-ישבי הארץ

15:33 טו היצר יחד לבם  המבין אל-כל-מעשיהם

16:33 טז אין-המלך נושע ברב-חיל  גבור לא-ינצל ברב-כח

17:33 יז שקר הסוס לתשועה  וברב חילו לא ימלט

18:33 יח הנה עין יהוה אל-יראיו  למיחלים לחסדו

19:33 יט להציל ממות נפשם  ולחיותם ברעב

20:33 כ נפשנו חכתה ליהוה  עזרנו ומגננו הוא

21:33 כא כי-בו ישמח לבנו  כי בשם קדשו בטחנו

22:33 כב יהי-חסדך יהוה עלינו  כאשר יחלנו לך

  תהלים

1:34 א לדוד--  בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

2:34 ב אברכה את-יהוה בכל-עת  תמיד תהלתו בפי

3:34 ג ביהוה תתהלל נפשי  ישמעו ענוים וישמחו

4:34 ד גדלו ליהוה אתי  ונרוממה שמו יחדו

5:34 ה דרשתי את-יהוה וענני  ומכל-מגורותי הצילני

6:34 ו הביטו אליו ונהרו  ופניהם אל-יחפרו

7:34 ז זה עני קרא ויהוה שמע  ומכל-צרותיו הושיעו

8:34 ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו  ויחלצם

9:34 ט טעמו וראו כי-טוב יהוה  אשרי הגבר יחסה-בו

10:34 י יראו את-יהוה קדשיו  כי-אין מחסור ליראיו

11:34 יא כפירים רשו ורעבו  ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

12:34 יב לכו-בנים שמעו-לי  יראת יהוה אלמדכם

13:34 יג מי-האיש החפץ חיים  אהב ימים לראות טוב

14:34 יד נצר לשונך מרע  ושפתיך מדבר מרמה

15:34 טו סור מרע ועשה-טוב  בקש שלום ורדפהו

16:34 טז עיני יהוה אל-צדיקים  ואזניו אל-שועתם

17:34 יז פני יהוה בעשי רע  להכרית מארץ זכרם

18:34 יח צעקו ויהוה שמע  ומכל-צרותם הצילם

19:34 יט קרוב יהוה לנשברי-לב  ואת-דכאי-רוח יושיע

20:34 כ רבות רעות צדיק  ומכלם יצילנו יהוה

21:34 כא שמר כל-עצמותיו  אחת מהנה לא נשברה

22:34 כב תמותת רשע רעה  ושנאי צדיק יאשמו

[ (Psalms 34;23) כג פדה יהוה נפש עבדיו  ולא יאשמו כל-החסים בו ]

  תהלים

1:35 א לדוד  ריבה יהוה את-יריבי  לחם את-לחמי

2:35 ב החזק מגן וצנה  וקומה בעזרתי

3:35 ג והרק חנית וסגר לקראת רדפי  אמר לנפשי ישעתך אני

4:35 ד יבשו ויכלמו מבקשי נפשי  יסגו אחור ויחפרו--חשבי רעתי

5:35 ה יהיו כמץ לפני-רוח  ומלאך יהוה דוחה

6:35 ו יהי-דרכם חשך וחלקלקת  ומלאך יהוה רדפם

7:35 ז כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם  חנם חפרו לנפשי

8:35 ח תבואהו שואה  לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו  בשואה יפל-בה

9:35 ט ונפשי תגיל ביהוה  תשיש בישועתו

10:35 י כל עצמותי תאמרנה--  יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו  ועני ואביון מגזלו

11:35 יא יקומון עדי חמס  אשר לא-ידעתי ישאלוני

12:35 יב ישלמוני רעה תחת טובה  שכול לנפשי

13:35 יג ואני בחלותם לבושי שק--  עניתי בצום נפשי ותפלתי  על-חיקי תשוב

14:35 יד כרע-כאח לי התהלכתי  כאבל-אם קדר שחותי

15:35 טו ובצלעי  שמחו ונאספו נאספו עלי נכים  ולא ידעתי קרעו  ולא-דמו

16:35 טז בחנפי לעגי מעוג--  חרק עלי שנימו

17:35 יז אדני  כמה תראה השיבה נפשי משאיהם  מכפירים יחידתי

18:35 יח אודך בקהל רב  בעם עצום אהללך

19:35 יט אל-ישמחו-לי איבי שקר  שנאי חנם יקרצו-עין

20:35 כ כי לא שלום ידברו  ועל רגעי-ארץ--דברי מרמות יחשבון

21:35 כא וירחיבו עלי פיהם  אמרו האח האח ראתה עיננו

22:35 כב ראיתה יהוה אל-תחרש  אדני אל-תרחק ממני

23:35 כג העירה והקיצה למשפטי  אלהי ואדני לריבי

24:35 כד שפטני כצדקך יהוה אלהי  ואל-ישמחו-לי

25:35 כה אל-יאמרו בלבם האח נפשנו  אל-יאמרו בלענוהו

26:35 כו יבשו ויחפרו יחדו--  שמחי רעתי ילבשו-בשת וכלמה--  המגדילים עלי

27:35 כז ירנו וישמחו  חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה  החפץ שלום עבדו

28:35 כח ולשוני תהגה צדקך  כל-היום תהלתך

  תהלים

1:36 א למנצח לעבד-יהוה לדוד

2:36 ב נאם-פשע לרשע בקרב לבי  אין-פחד אלהים לנגד עיניו

3:36 ג כי-החליק אליו בעיניו  למצא עונו לשנא

4:36 ד דברי-פיו און ומרמה  חדל להשכיל להיטיב

5:36 ה און יחשב--על-משכבו  יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס

6:36 ו יהוה בהשמים חסדך  אמונתך עד-שחקים

7:36 ז צדקתך כהררי-אל--משפטיך תהום רבה  אדם ובהמה תושיע יהוה

8:36 ח מה-יקר חסדך אלהים  ובני אדם--בצל כנפיך יחסיון

9:36 ט ירוין מדשן ביתך  ונחל עדניך תשקם

10:36 י כי-עמך מקור חיים  באורך נראה-אור

11:36 יא משך חסדך לידעיך  וצדקתך לישרי-לב

12:36 יב אל-תבואני רגל גאוה  ויד-רשעים אל-תנדני

[ (Psalms 36;13) יג שם נפלו פעלי און  דחו ולא-יכלו קום ]

  תהלים

1:37 א לדוד  אל-תתחר במרעים  אל-תקנא בעשי עולה

2:37 ב כי כחציר מהרה ימלו  וכירק דשא יבולון

3:37 ג בטח ביהוה ועשה-טוב  שכן-ארץ ורעה אמונה

4:37 ד והתענג על-יהוה  ויתן-לך משאלת לבך

5:37 ה גול על-יהוה דרכך  ובטח עליו והוא יעשה

6:37 ו והוציא כאור צדקך  ומשפטך כצהרים

7:37 ז דום ליהוה--  והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו  באיש עשה מזמות

8:37 ח הרף מאף ועזב חמה  אל-תתחר אך-להרע

9:37 ט כי-מרעים יכרתון  וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

10:37 י ועוד מעט ואין רשע  והתבוננת על-מקומו ואיננו

11:37 יא וענוים יירשו-ארץ  והתענגו על-רב שלום

12:37 יב זמם רשע לצדיק  וחרק עליו שניו

13:37 יג אדני ישחק-לו  כי-ראה כי-יבא יומו

14:37 יד חרב פתחו רשעים--  ודרכו קשתם להפיל עני ואביון  לטבוח ישרי-דרך

15:37 טו חרבם תבוא בלבם  וקשתותם תשברנה

16:37 טז טוב-מעט לצדיק--  מהמון רשעים רבים

17:37 יז כי זרועות רשעים תשברנה  וסומך צדיקים יהוה

18:37 יח יודע יהוה ימי תמימם  ונחלתם לעולם תהיה

19:37 יט לא-יבשו בעת רעה  ובימי רעבון ישבעו

20:37 כ כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים  כלו בעשן כלו

21:37 כא לוה רשע ולא ישלם  וצדיק חונן ונותן

22:37 כב כי מברכיו יירשו ארץ  ומקלליו יכרתו

23:37 כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו  ודרכו יחפץ

24:37 כד כי-יפל לא-יוטל  כי-יהוה סומך ידו

25:37 כה נער הייתי--  גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב  וזרעו מבקש-לחם

26:37 כו כל-היום חונן ומלוה  וזרעו לברכה

27:37 כז סור מרע ועשה-טוב  ושכן לעולם

28:37 כח כי יהוה אהב משפט  ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים  נכרת

29:37 כט צדיקים יירשו-ארץ  וישכנו לעד עליה

30:37 ל פי-צדיק יהגה חכמה  ולשונו תדבר משפט

31:37 לא תורת אלהיו בלבו  לא תמעד אשריו

32:37 לב צופה רשע לצדיק  ומבקש להמיתו

33:37 לג יהוה לא-יעזבנו בידו  ולא ירשיענו בהשפטו

34:37 לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו  וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים  תראה

35:37 לה ראיתי רשע עריץ  ומתערה כאזרח רענן

36:37 לו ויעבר והנה איננו  ואבקשהו ולא נמצא

37:37 לז שמר-תם וראה ישר  כי-אחרית לאיש שלום

38:37 לח ופשעים נשמדו יחדו  אחרית רשעים נכרתה

39:37 לט ותשועת צדיקים מיהוה  מעוזם בעת צרה

40:37 מ ויעזרם יהוה ויפלטם  יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

  תהלים

1:38 א מזמור לדוד להזכיר

2:38 ב יהוה--אל-בקצפך תוכיחני  ובחמתך תיסרני

3:38 ג כי-חציך נחתו בי  ותנחת עלי ידך

4:38 ד אין-מתם בבשרי מפני זעמך  אין-שלום בעצמי מפני חטאתי

5:38 ה כי עונתי עברו ראשי  כמשא כבד יכבדו ממני

6:38 ו הבאישו נמקו חבורתי  מפני אולתי

7:38 ז נעויתי שחתי עד-מאד  כל-היום קדר הלכתי

8:38 ח כי-כסלי מלאו נקלה  ואין מתם בבשרי

9:38 ט נפוגותי ונדכיתי עד-מאד  שאגתי מנהמת לבי

10:38 י אדני נגדך כל-תאותי  ואנחתי ממך לא-נסתרה

11:38 יא לבי סחרחר עזבני כחי  ואור-עיני גם-הם אין אתי

12:38 יב אהבי ורעי--מנגד נגעי יעמדו  וקרובי מרחק עמדו

13:38 יג וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות  ומרמות כל-היום יהגו

14:38 יד ואני כחרש לא אשמע  וכאלם לא יפתח-פיו

15:38 טו ואהי--כאיש אשר לא-שמע  ואין בפיו תוכחות

16:38 טז כי-לך יהוה הוחלתי  אתה תענה אדני אלהי

17:38 יז כי-אמרתי פן-ישמחו-לי  במוט רגלי עלי הגדילו

18:38 יח כי-אני לצלע נכון  ומכאובי נגדי תמיד

19:38 יט כי-עוני אגיד  אדאג מחטאתי

20:38 כ ואיבי חיים עצמו  ורבו שנאי שקר

21:38 כא ומשלמי רעה תחת טובה--  ישטנוני תחת רדופי- (רדפי-) טוב

22:38 כב אל-תעזבני יהוה  אלהי אל-תרחק ממני

[ (Psalms 38;23) כג חושה לעזרתי  אדני תשועתי ]

  תהלים

1:39 א למנצח לידיתון (לידותון)  מזמור לדוד

2:39 ב אמרתי--  אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום--  בעד רשע לנגדי

3:39 ג נאלמתי דומיה החשיתי מטוב  וכאבי נעכר

4:39 ד חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש  דברתי בלשוני

5:39 ה הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא  אדעה מה-חדל אני

6:39 ו הנה טפחות נתתה ימי--  וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם  נצב סלה

7:39 ז אך-בצלם יתהלך-איש--  אך-הבל יהמיון יצבר  ולא-ידע מי-אספם

8:39 ח ועתה מה-קויתי אדני--  תוחלתי לך היא

9:39 ט מכל-פשעי הצילני  חרפת נבל אל-תשימני

10:39 י נאלמתי לא אפתח-פי  כי אתה עשית

11:39 יא הסר מעלי נגעך  מתגרת ידך אני כליתי

12:39 יב בתוכחות על-עון יסרת איש--  ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם  סלה

13:39 יג שמעה תפלתי יהוה  ושועתי האזינה-- אל-דמעתי  אל-תחרש כי גר אנכי עמך  תושב ככל-אבותי

[ (Psalms 39;14) יד השע ממני ואבליגה--  בטרם אלך ואינני ]

  תהלים

1:40 א למנצח לדוד מזמור

2:40 ב קוה קויתי יהוה  ויט אלי וישמע שועתי

3:40 ג ויעלני מבור שאון--  מטיט היון ויקם על-סלע רגלי  כונן אשרי

4:40 ד ויתן בפי שיר חדש--  תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו  ויבטחו ביהוה

5:40 ה אשרי הגבר--  אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים  ושטי כזב

6:40 ו רבות עשית  אתה יהוה אלהי-- נפלאתיך ומחשבתיך  אלינו אין ערך אליך--אגידה ואדברה   עצמו מספר

7:40 ז זבח ומנחה לא-חפצת--  אזנים כרית לי עולה וחטאה  לא שאלת

8:40 ח אז אמרתי הנה-באתי  במגלת-ספר כתוב עלי

9:40 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי  ותורתך בתוך מעי

10:40 י בשרתי צדק בקהל רב--  הנה שפתי לא אכלא יהוה  אתה ידעת

11:40 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--  אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך  לקהל רב

12:40 יב אתה יהוה--  לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך  תמיד יצרוני

13:40 יג כי אפפו-עלי רעות  עד-אין מספר-- השיגוני עונתי  ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי  ולבי עזבני

14:40 יד רצה יהוה להצילני  יהוה לעזרתי חושה

15:40 טו יבשו ויחפרו יחד--  מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו--  חפצי רעתי

16:40 טז ישמו על-עקב בשתם--  האמרים לי האח האח

17:40 יז ישישו וישמחו בך--  כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה--  אהבי תשועתך

[ (Psalms 40;18) יח ואני עני ואביון--  אדני יחשב-לי עזרתי ומפלטי אתה  אלהי אל-תאחר ]

  תהלים

1:41 א למנצח מזמור לדוד

2:41 ב אשרי משכיל אל-דל  ביום רעה ימלטהו יהוה

3:41 ג יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ  ואל-תתנהו בנפש איביו

4:41 ד יהוה--יסעדנו על-ערש דוי  כל-משכבו הפכת בחליו

5:41 ה אני-אמרתי יהוה חנני  רפאה נפשי כי-חטאתי לך

6:41 ו אויבי--יאמרו רע לי  מתי ימות ואבד שמו

7:41 ז ואם-בא לראות שוא ידבר--לבו יקבץ-און לו  יצא לחוץ ידבר

8:41 ח יחד--עלי יתלחשו כל-שנאי  עלי--יחשבו רעה לי

9:41 ט דבר-בליעל יצוק בו  ואשר שכב לא-יוסיף לקום

10:41 י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו--  אוכל לחמי הגדיל עלי  עקב

11:41 יא ואתה יהוה חנני והקימני  ואשלמה להם

12:41 יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי  כי לא-יריע איבי עלי

13:41 יג ואני--בתמי תמכת בי  ותציבני לפניך לעולם

[ (Psalms 41;14) יד ברוך יהוה אלהי ישראל--מהעולם ועד העולם  אמן ואמן ]

  תהלים

1:42 א למנצח משכיל לבני-קרח

2:42 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים--  כן נפשי תערג אליך אלהים

3:42 ג צמאה נפשי לאלהים--  לאל חי מתי אבוא  ואראה פני אלהים

4:42 ד היתה-לי דמעתי לחם  יומם ולילה באמר אלי כל-היום  איה אלהיך

5:42 ה אלה אזכרה  ואשפכה עלי נפשי-- כי אעבר בסך  אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה   המון חוגג

6:42 ו מה-תשתוחחי נפשי--  ותהמי עלי הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו--  ישועות פניו

7:42 ז אלהי--  עלי נפשי תשתוחח על-כן--אזכרך מארץ ירדן  וחרמונים מהר מצער

8:42 ח תהום-אל-תהום קורא  לקול צנוריך כל-משבריך וגליך  עלי עברו

9:42 ט יומם יצוה יהוה חסדו  ובלילה שירה עמי-- תפלה  לאל חיי

10:42 י אומרה לאל סלעי--  למה שכחתני למה-קדר אלך--  בלחץ אויב

11:42 יא ברצח בעצמותי--  חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום  איה אלהיך

[ (Psalms 42;12) יב מה-תשתוחחי נפשי--  ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--  ישועת פני ואלהי ]

  תהלים

1:43 א שפטני אלהים וריבה ריבי--  מגוי לא-חסיד מאיש מרמה ועולה  תפלטני

2:43 ב כי-אתה אלהי מעוזי--  למה זנחתני למה-קדר אתהלך  בלחץ אויב

3:43 ג שלח-אורך ואמתך  המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך  ואל-משכנותיך

4:43 ד ואבואה אל-מזבח אלהים--  אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור--  אלהים אלהי

5:43 ה מה-תשתוחחי נפשי--  ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--  ישועת פני ואלהי

  תהלים

1:44 א למנצח לבני-קרח משכיל

2:44 ב אלהים באזנינו שמענו--  אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם  בימי קדם

3:44 ג אתה ידך גוים הורשת--  ותטעם תרע לאמים  ותשלחם

4:44 ד כי לא בחרבם ירשו ארץ  וזרועם לא-הושיעה-למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך--  כי רציתם

5:44 ה אתה-הוא מלכי אלהים  צוה ישועות יעקב

6:44 ו בך צרינו ננגח  בשמך נבוס קמינו

7:44 ז כי לא בקשתי אבטח  וחרבי לא תושיעני

8:44 ח כי הושעתנו מצרינו  ומשנאינו הבישות

9:44 ט באלהים הללנו כל-היום  ושמך לעולם נודה סלה

10:44 י אף-זנחת ותכלימנו  ולא-תצא בצבאותינו

11:44 יא תשיבנו אחור מני-צר  ומשנאינו שסו למו

12:44 יב תתננו כצאן מאכל  ובגוים זריתנו

13:44 יג תמכר-עמך בלא-הון  ולא-רבית במחיריהם

14:44 יד תשימנו חרפה לשכנינו  לעג וקלס לסביבותינו

15:44 טו תשימנו משל בגוים  מנוד-ראש בלאמים

16:44 טז כל-היום כלמתי נגדי  ובשת פני כסתני

17:44 יז מקול מחרף ומגדף  מפני אויב ומתנקם

18:44 יח כל-זאת באתנו ולא שכחנוך  ולא-שקרנו בבריתך

19:44 יט לא-נסוג אחור לבנו  ותט אשרינו מני ארחך

20:44 כ כי דכיתנו במקום תנים  ותכס עלינו בצלמות

21:44 כא אם-שכחנו שם אלהינו  ונפרש כפינו לאל זר

22:44 כב הלא אלהים יחקר-זאת  כי-הוא ידע תעלמות לב

23:44 כג כי-עליך הרגנו כל-היום  נחשבנו כצאן טבחה

24:44 כד עורה למה תישן אדני  הקיצה אל-תזנח לנצח

25:44 כה למה-פניך תסתיר  תשכח ענינו ולחצנו

26:44 כו כי שחה לעפר נפשנו  דבקה לארץ בטננו

[ (Psalms 44;27) כז קומה עזרתה לנו  ופדנו למען חסדך ]

  תהלים

1:45 א למנצח על-ששנים לבני-קרח  משכיל שיר ידידת

2:45 ב רחש לבי דבר טוב--  אמר אני מעשי למלך לשוני  עט סופר מהיר

3:45 ג יפיפית מבני אדם--  הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים  לעולם

4:45 ד חגור-חרבך על-ירך גבור--  הודך והדרך

5:45 ה והדרך צלח רכב--  על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות  ימינך

6:45 ו חציך שנונים  עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

7:45 ז כסאך אלהים עולם ועד  שבט מישר שבט מלכותך

8:45 ח אהבת צדק  ותשנא-רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--  מחברך

9:45 ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך  מן-היכלי שן מני שמחוך

10:45 י בנות מלכים ביקרותיך  נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11:45 יא שמעי-בת וראי והטי אזנך  ושכחי עמך ובית אביך

12:45 יב ויתאו המלך יפיך  כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13:45 יג ובת-צר  במנחה פניך יחלו--עשירי עם

14:45 יד כל-כבודה בת-מלך פנימה  ממשבצות זהב לבושה

15:45 טו לרקמות תובל למלך  בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך

16:45 טז תובלנה בשמחת וגיל  תבאינה בהיכל מלך

17:45 יז תחת אבתיך יהיו בניך  תשיתמו לשרים בכל-הארץ

[ (Psalms 45;18) יח אזכירה שמך בכל-דר ודר  על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]

  תהלים

1:46 א למנצח לבני-קרח--  על-עלמות שיר

2:46 ב אלהים לנו מחסה ועז  עזרה בצרות נמצא מאד

3:46 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ  ובמוט הרים בלב ימים

4:46 ד יהמו יחמרו מימיו  ירעשו הרים בגאותו סלה

5:46 ה נהר--פלגיו ישמחו עיר-אלהים  קדש משכני עליון

6:46 ו אלהים בקרבה בל-תמוט  יעזרה אלהים לפנות בקר

7:46 ז המו גוים מטו ממלכות  נתן בקולו תמוג ארץ

8:46 ח יהוה צבאות עמנו  משגב-לנו אלהי יעקב סלה

9:46 ט לכו-חזו מפעלות יהוה--  אשר-שם שמות בארץ

10:46 י משבית מלחמות  עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית  עגלות ישרף באש

11:46 יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים  ארום בגוים ארום בארץ

[ (Psalms 46;12) יב יהוה צבאות עמנו   משגב-לנו אלהי יעקב סלה ]

  תהלים

1:47 א למנצח לבני-קרח מזמור

2:47 ב כל-העמים תקעו-כף  הריעו לאלהים בקול רנה

3:47 ג כי-יהוה עליון נורא  מלך גדול על-כל-הארץ

4:47 ד ידבר עמים תחתינו  ולאמים תחת רגלינו

5:47 ה יבחר-לנו את-נחלתנו  את גאון יעקב אשר-אהב סלה

6:47 ו עלה אלהים בתרועה  יהוה בקול שופר

7:47 ז זמרו אלהים זמרו  זמרו למלכנו זמרו

8:47 ח כי מלך כל-הארץ אלהים--  זמרו משכיל

9:47 ט מלך אלהים על-גוים  אלהים ישב על-כסא קדשו

[ (Psalms 47;10) י נדיבי עמים נאספו--   עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני-ארץ--  מאד נעלה ]

  תהלים

1:48 א שיר מזמור לבני-קרח

2:48 ב גדול יהוה ומהלל מאד--  בעיר אלהינו הר-קדשו

3:48 ג יפה נוף  משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון  קרית מלך רב

4:48 ד אלהים בארמנותיה  נודע למשגב

5:48 ה כי-הנה המלכים נועדו  עברו יחדו

6:48 ו המה ראו כן תמהו  נבהלו נחפזו

7:48 ז רעדה אחזתם שם  חיל כיולדה

8:48 ח ברוח קדים--  תשבר אניות תרשיש

9:48 ט כאשר שמענו  כן ראינו-- בעיר-יהוה צבאות  בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם  סלה

10:48 י דמינו אלהים חסדך--  בקרב היכלך

11:48 יא כשמך אלהים--  כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק  מלאה ימינך

12:48 יב ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה  למען משפטיך

13:48 יג סבו ציון והקיפוה  ספרו מגדליה

14:48 יד שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה  למען תספרו לדור אחרון

[ (Psalms 48;15) טו כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד  הוא ינהגנו על-מות ]

  תהלים

1:49 א למנצח לבני-קרח מזמור

2:49 ב שמעו-זאת כל-העמים  האזינו כל-ישבי חלד

3:49 ג גם-בני אדם גם-בני-איש--  יחד עשיר ואביון

4:49 ד פי ידבר חכמות  והגות לבי תבונות

5:49 ה אטה למשל אזני  אפתח בכנור חידתי

6:49 ו למה אירא בימי רע--  עון עקבי יסובני

7:49 ז הבטחים על-חילם  וברב עשרם יתהללו

8:49 ח אח--לא פדה יפדה איש  לא-יתן לאלהים כפרו

9:49 ט ויקר פדיון נפשם  וחדל לעולם

10:49 י ויחי-עוד לנצח  לא יראה השחת

11:49 יא כי יראה חכמים ימותו--  יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים  חילם

12:49 יב קרבם בתימו לעולם--  משכנתם לדור ודר קראו בשמותם  עלי אדמות

13:49 יג ואדם ביקר בל-ילין  נמשל כבהמות נדמו

14:49 יד זה דרכם כסל למו  ואחריהם בפיהם ירצו סלה

15:49 טו כצאן לשאול שתו--  מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול  מזבל לו

16:49 טז אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול  כי יקחני סלה

17:49 יז אל-תירא כי-יעשר איש  כי-ירבה כבוד ביתו

18:49 יח כי לא במותו יקח הכל  לא-ירד אחריו כבודו

19:49 יט כי-נפשו בחייו יברך  ויודך כי-תיטיב לך

20:49 כ תבוא עד-דור אבותיו  עד-נצח לא יראו-אור

[ (Psalms 49;21) כא אדם ביקר ולא יבין   נמשל כבהמות נדמו ]

  תהלים

1:50 א מזמור לאסף אל אלהים יהוה--  דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש  עד-מבאו

2:50 ב מציון מכלל-יפי--  אלהים הופיע

3:50 ג יבא אלהינו  ואל-יחרש אש-לפניו תאכל  וסביביו נשערה מאד

4:50 ד יקרא אל-השמים מעל  ואל-הארץ לדין עמו

5:50 ה אספו-לי חסידי--  כרתי בריתי עלי-זבח

6:50 ו ויגידו שמים צדקו  כי-אלהים שפט הוא סלה

7:50 ז שמעה עמי ואדברה--  ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך  אנכי

8:50 ח לא על-זבחיך אוכיחך  ועולתיך לנגדי תמיד

9:50 ט לא-אקח מביתך פר  ממכלאתיך עתודים

10:50 י כי-לי כל-חיתו-יער  בהמות בהררי-אלף

11:50 יא ידעתי כל-עוף הרים  וזיז שדי עמדי

12:50 יב אם-ארעב לא-אמר לך  כי-לי תבל ומלאה

13:50 יג האוכל בשר אבירים  ודם עתודים אשתה

14:50 יד זבח לאלהים תודה  ושלם לעליון נדריך

15:50 טו וקראני ביום צרה  אחלצך ותכבדני

16:50 טז ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי  ותשא בריתי עלי-פיך

17:50 יז ואתה שנאת מוסר  ותשלך דברי אחריך

18:50 יח אם-ראית גנב ותרץ עמו  ועם מנאפים חלקך

19:50 יט פיך שלחת ברעה  ולשונך תצמיד מרמה

20:50 כ תשב באחיך תדבר  בבן-אמך תתן-דפי

21:50 כא אלה עשית והחרשתי--  דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה  לעיניך

22:50 כב בינו-נא זאת שכחי אלוה  פן-אטרף ואין מציל

23:50 כג זבח תודה יכבדנני  ושם דרך--אראנו בישע אלהים

  תהלים

1:51 א למנצח מזמור לדוד

2:51 ב בבוא-אליו נתן הנביא--  כאשר-בא אל-בת-שבע

3:51 ג חנני אלהים כחסדך  כרב רחמיך מחה פשעי

4:51 ד הרבה (הרב) כבסני מעוני  ומחטאתי טהרני

5:51 ה כי-פשעי אני אדע  וחטאתי נגדי תמיד

6:51 ו לך לבדך חטאתי  והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך--  תזכה בשפטך

7:51 ז הן-בעוון חוללתי  ובחטא יחמתני אמי

8:51 ח הן-אמת חפצת בטחות  ובסתם חכמה תודיעני

9:51 ט תחטאני באזוב ואטהר  תכבסני ומשלג אלבין

10:51 י תשמיעני ששון ושמחה  תגלנה עצמות דכית

11:51 יא הסתר פניך מחטאי  וכל-עונתי מחה

12:51 יב לב טהור ברא-לי אלהים  ורוח נכון חדש בקרבי

13:51 יג אל-תשליכני מלפניך  ורוח קדשך אל-תקח ממני

14:51 יד השיבה לי ששון ישעך  ורוח נדיבה תסמכני

15:51 טו אלמדה פשעים דרכיך  וחטאים אליך ישובו

16:51 טז הצילני מדמים אלהים--  אלהי תשועתי תרנן לשוני  צדקתך

17:51 יז אדני שפתי תפתח  ופי יגיד תהלתך

18:51 יח כי לא-תחפץ זבח ואתנה  עולה לא תרצה

19:51 יט זבחי אלהים  רוח נשברה לב-נשבר ונדכה--  אלהים לא תבזה

[ (Psalms 51;20) כ היטיבה ברצונך את-ציון  תבנה חומות ירושלם ]

[ (Psalms 51;21) כא אז תחפץ זבחי-צדק   עולה וכליל אז יעלו על-מזבחך  פרים ]

  תהלים

1:52 א למנצח משכיל לדוד

2:52 ב בבוא דואג האדמי--  ויגד לשאול ויאמר לו--  בא דוד אל-בית אחימלך

3:52 ג מה-תתהלל ברעה הגבור  חסד אל כל-היום

4:52 ד הוות תחשב לשונך  כתער מלטש עשה רמיה

5:52 ה אהבת רע מטוב  שקר מדבר צדק סלה

6:52 ו אהבת כל-דברי-בלע  לשון מרמה

7:52 ז גם-אל  יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל  ושרשך מארץ חיים סלה

8:52 ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

9:52 ט הנה הגבר--  לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו  יעז בהותו

[ (Psalms 52;10) י ואני כזית רענן--  בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים  עולם ועד ]

[ (Psalms 52;11) יא אודך לעולם כי עשית  ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך ]

  תהלים

1:53 א למנצח על-מחלת משכיל לדוד

2:53 ב אמר נבל בלבו  אין אלהים השחיתו והתעיבו עול--  אין עשה-טוב

3:53 ג אלהים--  משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--  דרש את-אלהים

4:53 ד כלו סג יחדו נאלחו  אין עשה-טוב אין גם-אחד

5:53 ה הלא ידעו פעלי-און  אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

6:53 ו שם פחדו פחד--  לא-היה-פחד כי-אלהים--פזר עצמות חנך  הבשתה כי-אלהים מאסם

[ (Psalms 53;7) ז מי יתן מציון  ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו  יגל יעקב ישמח ישראל ]

  תהלים

1:54 א למנצח בנגינת משכיל לדוד

2:54 ב בבא הזיפים ויאמרו לשאול  הלא דוד מסתתר עמנו

3:54 ג אלהים בשמך הושיעני  ובגבורתך תדינני

4:54 ד אלהים שמע תפלתי  האזינה לאמרי-פי

5:54 ה כי זרים קמו עלי--  ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם  סלה

6:54 ו הנה אלהים עזר לי  אדני בסמכי נפשי

7:54 ז ישוב (ישיב) הרע לשררי  באמתך הצמיתם

[ (Psalms 54;8) ח בנדבה אזבחה-לך  אודה שמך יהוה כי-טוב ]

[ (Psalms 54;9) ט כי מכל-צרה הצילני  ובאיבי ראתה עיני ]

  תהלים

1:55 א למנצח בנגינת משכיל לדוד

2:55 ב האזינה אלהים תפלתי  ואל-תתעלם מתחנתי

3:55 ג הקשיבה לי וענני  אריד בשיחי ואהימה

4:55 ד מקול אויב--מפני עקת רשע  כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

5:55 ה לבי יחיל בקרבי  ואימות מות נפלו עלי

6:55 ו יראה ורעד יבא בי  ותכסני פלצות

7:55 ז ואמר--מי-יתן-לי אבר כיונה  אעופה ואשכנה

8:55 ח הנה ארחיק נדד  אלין במדבר סלה

9:55 ט אחישה מפלט לי--  מרוח סעה מסער

10:55 י בלע אדני פלג לשונם  כי-ראיתי חמס וריב בעיר

11:55 יא יומם ולילה--יסובבה על-חומתיה  ואון ועמל בקרבה

12:55 יב הוות בקרבה  ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

13:55 יג כי לא-אויב יחרפני  ואשא לא-משנאי עלי הגדיל  ואסתר ממנו

14:55 יד ואתה אנוש כערכי  אלופי ומידעי

15:55 טו אשר יחדו נמתיק סוד  בבית אלהים נהלך ברגש

16:55 טז ישימות (ישי מות) עלימו--ירדו שאול חיים  כי-רעות במגורם בקרבם

17:55 יז אני אל-אלהים אקרא  ויהוה יושיעני

18:55 יח ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה  וישמע קולי

19:55 יט פדה בשלום נפשי מקרב-לי  כי-ברבים היו עמדי

20:55 כ ישמע אל ויענם--  וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו  ולא יראו אלהים

21:55 כא שלח ידיו בשלמיו  חלל בריתו

22:55 כב חלקו מחמאת פיו--  וקרב-לבו רכו דבריו משמן  והמה פתחות

23:55 כג השלך על-יהוה יהבך--  והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט--  לצדיק

[ (Psalms 55;24) כד ואתה אלהים  תורדם לבאר שחת-- אנשי דמים ומרמה  לא-יחצו ימיהם ואני  אבטח-בך ]

  תהלים

1:56 א למנצח על-יונת אלם רחקים--  לדוד מכתם באחז אותו פלשתים  בגת

2:56 ב חנני אלהים כי-שאפני אנוש  כל-היום לחם ילחצני

3:56 ג שאפו שוררי כל-היום  כי-רבים לחמים לי מרום

4:56 ד יום אירא--  אני אליך אבטח

5:56 ה באלהים  אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא  מה-יעשה בשר לי

6:56 ו כל-היום דברי יעצבו  עלי כל-מחשבתם לרע

7:56 ז יגורו יצפינו (יצפונו)--המה עקבי ישמרו  כאשר קוו נפשי

8:56 ח על-און פלט-למו  באף עמים הורד אלהים

9:56 ט נדי ספרתה-אתה  שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

10:56 י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא  זה-ידעתי כי-אלהים לי

11:56 יא באלהים אהלל דבר  ביהוה אהלל דבר

12:56 יב באלהים בטחתי לא אירא  מה-יעשה אדם לי

13:56 יג עלי אלהים נדריך  אשלם תודת לך

[ (Psalms 56;14) יד כי הצלת נפשי ממות--  הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים--  באור החיים ]

  תהלים

1:57 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם--  בברחו מפני-שאול במערה

2:57 ב חנני אלהים חנני--  כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה--  עד יעבר הוות

3:57 ג אקרא לאלהים עליון  לאל גמר עלי

4:57 ד ישלח משמים ויושיעני--  חרף שאפי סלה ישלח אלהים  חסדו ואמתו

5:57 ה נפשי בתוך לבאם--  אשכבה להטים בני-אדם--שניהם חנית וחצים  ולשונם חרב חדה

6:57 ו רומה על-השמים אלהים  על כל-הארץ כבודך

7:57 ז רשת הכינו לפעמי--  כפף נפשי כרו לפני שיחה  נפלו בתוכה סלה

8:57 ח נכון לבי אלהים נכון לבי  אשירה ואזמרה

9:57 ט עורה כבודי--עורה הנבל וכנור  אעירה שחר

10:57 י אודך בעמים אדני  אזמרך בלאמים

11:57 יא כי-גדל עד-שמים חסדך  ועד-שחקים אמתך

[ (Psalms 57;12) יב רומה על-שמים אלהים  על כל-הארץ כבודך ]

  תהלים

1:58 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

2:58 ב האמנם--אלם צדק תדברון  מישרים תשפטו בני אדם

3:58 ג אף-בלב עולת תפעלון  בארץ--חמס ידיכם תפלסון

4:58 ד זרו רשעים מרחם  תעו מבטן דברי כזב

5:58 ה חמת-למו כדמות חמת-נחש  כמו-פתן חרש יאטם אזנו

6:58 ו אשר לא-ישמע לקול מלחשים  חובר חברים מחכם

7:58 ז אלהים--הרס שנימו בפימו  מלתעות כפירים נתץ יהוה

8:58 ח ימאסו כמו-מים  יתהלכו-למו ידרך חצו  כמו יתמללו

9:58 ט כמו שבלול תמס יהלך  נפל אשת בל-חזו שמש

10:58 י בטרם יבינו סירתכם אטד  כמו-חי כמו-חרון ישערנו

11:58 יא ישמח צדיק כי-חזה נקם  פעמיו ירחץ בדם הרשע

[ (Psalms 58;12) יב ויאמר אדם אך-פרי לצדיק  אך יש-אלהים שפטים בארץ ]

  תהלים

1:59 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם  בשלח שאול וישמרו את-הבית  להמיתו

2:59 ב הצילני מאיבי אלהי  ממתקוממי תשגבני

3:59 ג הצילני מפעלי און  ומאנשי דמים הושיעני

4:59 ד כי הנה ארבו לנפשי--  יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי  יהוה

5:59 ה בלי-עון ירצון ויכוננו  עורה לקראתי וראה

6:59 ו ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל--  הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און  סלה

7:59 ז ישובו לערב יהמו ככלב  ויסובבו עיר

8:59 ח הנה יביעון בפיהם--חרבות בשפתותיהם  כי-מי שמע

9:59 ט ואתה יהוה תשחק-למו  תלעג לכל-גוים

10:59 י עזו אליך אשמרה  כי-אלהים משגבי

11:59 יא אלהי חסדו (חסדי) יקדמני  אלהים יראני בשררי

12:59 יב אל-תהרגם פן ישכחו עמי--הניעמו בחילך והורידמו  מגננו אדני

13:59 יג חטאת-פימו  דבר-שפתימו וילכדו בגאונם  ומאלה ומכחש יספרו

14:59 יד כלה בחמה  כלה ואינמו וידעו--כי-אלהים משל ביעקב  לאפסי הארץ סלה

15:59 טו וישבו לערב יהמו ככלב  ויסובבו עיר

16:59 טז המה ינועון (יניעון) לאכל--  אם-לא ישבעו וילינו

17:59 יז ואני אשיר עזך--  וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי  ומנוס ביום צר-לי

[ (Psalms 59;18) יח עזי אליך אזמרה  כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

  תהלים

1:60 א למנצח על-שושן עדות  מכתם לדוד ללמד

2:60 ב בהצותו את ארם נהרים--  ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח--  שנים עשר אלף

3:60 ג אלהים זנחתנו פרצתנו  אנפת תשובב לנו

4:60 ד הרעשתה ארץ פצמתה  רפה שבריה כי-מטה

5:60 ה הראית עמך קשה  השקיתנו יין תרעלה

6:60 ו נתתה ליראיך נס להתנוסס--  מפני קשט סלה

7:60 ז למען יחלצון ידידיך  הושיעה ימינך ועננו (וענני)

8:60 ח אלהים דבר בקדשו--אעלזה  אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9:60 ט לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי  יהודה מחקקי

10:60 י מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי  עלי פלשת התרועעי

11:60 יא מי יבלני עיר מצור  מי נחני עד-אדום

12:60 יב הלא-אתה אלהים זנחתנו  ולא-תצא אלהים בצבאותינו

[ (Psalms 60;13) יג הבה-לנו עזרת מצר   ושוא תשועת אדם ]

[ (Psalms 60;14) יד באלהים נעשה-חיל  והוא יבוס צרינו ]

  תהלים

1:61 א למנצח על-נגינת לדוד

2:61 ב שמעה אלהים רנתי  הקשיבה תפלתי

3:61 ג מקצה הארץ אליך אקרא--  בעטף לבי בצור-ירום ממני  תנחני

4:61 ד כי-היית מחסה לי  מגדל-עז מפני אויב

5:61 ה אגורה באהלך עולמים  אחסה בסתר כנפיך סלה

6:61 ו כי-אתה אלהים שמעת לנדרי  נתת ירשת יראי שמך

7:61 ז ימים על-ימי-מלך תוסיף  שנותיו כמו-דר ודר

8:61 ח ישב עולם לפני אלהים  חסד ואמת מן ינצרהו

[ (Psalms 61;9) ט כן אזמרה שמך לעד--   לשלמי נדרי יום יום ]

  תהלים

1:62 א למנצח על-ידותון--  מזמור לדוד

2:62 ב אך אל-אלהים דומיה נפשי  ממנו ישועתי

3:62 ג אך-הוא צורי וישועתי  משגבי לא-אמוט רבה

4:62 ד עד-אנה תהותתו על-איש--  תרצחו כלכם כקיר נטוי  גדר הדחויה

5:62 ה אך משאתו יעצו להדיח--  ירצו כזב בפיו יברכו  ובקרבם יקללו-סלה

6:62 ו אך לאלהים דומי נפשי  כי-ממנו תקותי

7:62 ז אך-הוא צורי וישועתי  משגבי לא אמוט

8:62 ח על-אלהים ישעי וכבודי  צור-עזי מחסי באלהים

9:62 ט בטחו בו בכל-עת עם--  שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו  סלה

10:62 י אך הבל בני-אדם--  כזב בני-איש במאזנים לעלות  המה מהבל יחד

11:62 יא אל-תבטחו בעשק  ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב--  אל-תשיתו לב

12:62 יב אחת דבר אלהים--שתים-זו שמעתי  כי עז לאלהים

[ (Psalms 62;13) יג ולך-אדני חסד   כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]

  תהלים

1:63 א מזמור לדוד  בהיותו במדבר יהודה

2:63 ב אלהים אלי אתה--  אשחרך צמאה לך נפשי--  כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף  בלי-מים

3:63 ג כן בקדש חזיתך--  לראות עזך וכבודך

4:63 ד כי-טוב חסדך מחיים  שפתי ישבחונך

5:63 ה כן אברכך בחיי  בשמך אשא כפי

6:63 ו כמו חלב ודשן תשבע נפשי  ושפתי רננות יהלל-פי

7:63 ז אם-זכרתיך על-יצועי--  באשמרות אהגה-בך

8:63 ח כי-היית עזרתה לי  ובצל כנפיך ארנן

9:63 ט דבקה נפשי אחריך  בי תמכה ימינך

10:63 י והמה--לשואה יבקשו נפשי  יבאו בתחתיות הארץ

11:63 יא יגירהו על-ידי-חרב  מנת שעלים יהיו

[ (Psalms 63;12) יב והמלך  ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו  כי יסכר פי דוברי-שקר ]

  תהלים

1:64 א למנצח מזמור לדוד

2:64 ב שמע-אלהים קולי בשיחי  מפחד אויב תצר חיי

3:64 ג תסתירני מסוד מרעים  מרגשת פעלי און

4:64 ד אשר שננו כחרב לשונם  דרכו חצם דבר מר

5:64 ה לירת במסתרים תם  פתאם ירהו ולא ייראו

6:64 ו יחזקו-למו דבר רע--  יספרו לטמון מוקשים אמרו  מי יראה-למו

7:64 ז יחפשו עולת--  תמנו חפש מחפש וקרב איש  ולב עמק

8:64 ח וירם אלהים  חץ פתאום--היו מכותם

9:64 ט ויכשילוהו עלימו לשונם  יתנדדו כל-ראה בם

10:64 י וייראו כל-אדם  ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו

[ (Psalms 64;11) יא ישמח צדיק ביהוה וחסה בו  ויתהללו כל-ישרי-לב ]

  תהלים

1:65 א למנצח מזמור לדוד שיר

2:65 ב לך דמיה תהלה אלהים בציון  ולך ישלם-נדר

3:65 ג שמע תפלה--  עדיך כל-בשר יבאו

4:65 ד דברי עונת גברו מני  פשעינו אתה תכפרם

5:65 ה אשרי תבחר ותקרב--  ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך  קדש היכלך

6:65 ו נוראות בצדק תעננו--  אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ  וים רחקים

7:65 ז מכין הרים בכחו  נאזר בגבורה

8:65 ח משביח שאון ימים--שאון גליהם  והמון לאמים

9:65 ט וייראו ישבי קצות--מאותתיך  מוצאי בקר וערב תרנין

10:65 י פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה--  פלג אלהים מלא מים תכין דגנם  כי-כן תכינה

11:65 יא תלמיה רוה נחת גדודה  ברביבים תמגגנה צמחה תברך

12:65 יב עטרת שנת טובתך  ומעגליך ירעפון דשן

13:65 יג ירעפו נאות מדבר  וגיל גבעות תחגרנה

[ (Psalms 65;14) יד לבשו כרים הצאן--  ועמקים יעטפו-בר יתרועעו  אף-ישירו ]

  תהלים

1:66 א למנצח שיר מזמור  הריעו לאלהים כל-הארץ

2:66 ב זמרו כבוד-שמו  שימו כבוד תהלתו

3:66 ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך  ברב עזך יכחשו לך איביך

4:66 ד כל-הארץ ישתחוו לך--ויזמרו-לך  יזמרו שמך סלה

5:66 ה לכו וראו מפעלות אלהים  נורא עלילה על-בני אדם

6:66 ו הפך ים ליבשה--בנהר יעברו ברגל  שם נשמחה-בו

7:66 ז משל בגבורתו עולם--  עיניו בגוים תצפינה הסוררים  אל-ירימו (ירומו) למו סלה

8:66 ח ברכו עמים אלהינו  והשמיעו קול תהלתו

9:66 ט השם נפשנו בחיים  ולא-נתן למוט רגלנו

10:66 י כי-בחנתנו אלהים  צרפתנו כצרף-כסף

11:66 יא הבאתנו במצודה  שמת מועקה במתנינו

12:66 יב הרכבת אנוש לראשנו  באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

13:66 יג אבוא ביתך בעולות  אשלם לך נדרי

14:66 יד אשר-פצו שפתי  ודבר-פי בצר-לי

15:66 טו עלות מיחים אעלה-לך  עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים  סלה

16:66 טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים  אשר עשה לנפשי

17:66 יז אליו פי-קראתי  ורומם תחת לשוני

18:66 יח און אם-ראיתי בלבי--  לא ישמע אדני

19:66 יט אכן שמע אלהים  הקשיב בקול תפלתי

20:66 כ ברוך אלהים--  אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

  תהלים

1:67 א למנצח בנגינת מזמור שיר

2:67 ב אלהים יחננו ויברכנו  יאר פניו אתנו סלה

3:67 ג לדעת בארץ דרכך  בכל-גוים ישועתך

4:67 ד יודוך עמים אלהים  יודוך עמים כלם

5:67 ה ישמחו וירננו  לאמים כי-תשפט עמים מישר  ולאמים בארץ תנחם סלה

6:67 ו יודוך עמים אלהים  יודוך עמים כלם

7:67 ז ארץ נתנה יבולה  יברכנו אלהים אלהינו

[ (Psalms 67;8) ח יברכנו אלהים  וייראו אותו כל-אפסי-ארץ ]

  תהלים

1:68 א למנצח לדוד מזמור שיר

2:68 ב יקום אלהים יפוצו אויביו  וינוסו משנאיו מפניו

3:68 ג כהנדף עשן  תנדף כהמס דונג מפני-אש--  יאבדו רשעים מפני אלהים

4:68 ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים  וישישו בשמחה

5:68 ה שירו לאלהים--  זמרו שמו סלו לרכב בערבות--ביה שמו  ועלזו לפניו

6:68 ו אבי יתומים ודין אלמנות--  אלהים במעון קדשו

7:68 ז אלהים מושיב יחידים ביתה--  מוציא אסירים בכושרות אך סוררים  שכנו צחיחה

8:68 ח אלהים--בצאתך לפני עמך  בצעדך בישימון סלה

9:68 ט ארץ רעשה אף-שמים נטפו--  מפני אלהים זה סיני--  מפני אלהים אלהי ישראל

10:68 י גשם נדבות תניף אלהים  נחלתך ונלאה אתה כוננתה

11:68 יא חיתך ישבו-בה  תכין בטובתך לעני אלהים

12:68 יב אדני יתן-אמר  המבשרות צבא רב

13:68 יג מלכי צבאות ידדון ידדון  ונות-בית תחלק שלל

14:68 יד אם-תשכבון  בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף  ואברותיה בירקרק חרוץ

15:68 טו בפרש שדי מלכים בה--  תשלג בצלמון

16:68 טז הר-אלהים הר-בשן  הר גבננים הר-בשן

17:68 יז למה תרצדון--  הרים גבננים ההר--חמד אלהים לשבתו  אף-יהוה ישכן לנצח

18:68 יח רכב אלהים רבתים אלפי שנאן  אדני בם סיני בקדש

19:68 יט עלית למרום שבית שבי--  לקחת מתנות באדם ואף סוררים  לשכן יה אלהים

20:68 כ ברוך אדני יום יום  יעמס-לנו--האל ישועתנו סלה

21:68 כא האל לנו אל למושעות  וליהוה אדני--למות תצאות

22:68 כב אך-אלהים--ימחץ ראש איביו  קדקד שער--מתהלך באשמיו

23:68 כג אמר אדני מבשן אשיב  אשיב ממצלות ים

24:68 כד למען תמחץ רגלך--בדם  לשון כלביך--מאיבים מנהו

25:68 כה ראו הליכותיך אלהים  הליכות אלי מלכי בקדש

26:68 כו קדמו שרים אחר נגנים  בתוך עלמות תופפות

27:68 כז במקהלות ברכו אלהים  אדני ממקור ישראל

28:68 כח שם בנימן צעיר רדם--שרי יהודה רגמתם  שרי זבלון שרי נפתלי

29:68 כט צוה אלהיך עזך  עוזה אלהים--זו פעלת לנו

30:68 ל מהיכלך על-ירושלם--  לך יובילו מלכים שי

31:68 לא גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים--  מתרפס ברצי-כסף בזר עמים  קרבות יחפצו

32:68 לב יאתיו חשמנים מני מצרים  כוש תריץ ידיו לאלהים

33:68 לג ממלכות הארץ שירו לאלהים  זמרו אדני סלה

34:68 לד לרכב בשמי שמי-קדם--  הן יתן בקולו קול עז

35:68 לה תנו עז לאלהים  על-ישראל גאותו ועזו בשחקים

[ (Psalms 68;36) לו נורא אלהים  ממקדשיך אל ישראל--  הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים ]

  תהלים

1:69 א למנצח על-שושנים לדוד

2:69 ב הושיעני אלהים--  כי באו מים עד-נפש

3:69 ג טבעתי ביון מצולה--  ואין מעמד באתי במעמקי-מים  ושבלת שטפתני

4:69 ד יגעתי בקראי נחר גרוני  כלו עיני--מיחל לאלהי

5:69 ה רבו משערות ראשי--  שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר--  אשר לא-גזלתי אז אשיב

6:69 ו אלהים--אתה ידעת לאולתי  ואשמותי ממך לא-נכחדו

7:69 ז אל-יבשו בי קויך--  אדני יהוה צבאות אל-יכלמו בי מבקשיך--  אלהי ישראל

8:69 ח כי-עליך נשאתי חרפה  כסתה כלמה פני

9:69 ט מוזר הייתי לאחי  ונכרי לבני אמי

10:69 י כי-קנאת ביתך אכלתני  וחרפות חורפיך נפלו עלי

11:69 יא ואבכה בצום נפשי  ותהי לחרפות לי

12:69 יב ואתנה לבושי שק  ואהי להם למשל

13:69 יג ישיחו בי ישבי שער  ונגינות שותי שכר

14:69 יד ואני תפלתי-לך יהוה עת רצון--  אלהים ברב-חסדך ענני  באמת ישעך

15:69 טו הצילני מטיט ואל-אטבעה  אנצלה משנאי וממעמקי מים

16:69 טז אל-תשטפני שבלת מים--  ואל-תבלעני מצולה ואל-תאטר-עלי באר  פיה

17:69 יז ענני יהוה כי-טוב חסדך  כרב רחמיך פנה אלי

18:69 יח ואל-תסתר פניך מעבדך  כי-צר-לי מהר ענני

19:69 יט קרבה אל-נפשי גאלה  למען איבי פדני

20:69 כ אתה ידעת--חרפתי ובשתי וכלמתי  נגדך כל-צוררי

21:69 כא חרפה שברה לבי--  ואנושה ואקוה לנוד ואין  ולמנחמים ולא מצאתי

22:69 כב ויתנו בברותי ראש  ולצמאי ישקוני חמץ

23:69 כג יהי-שלחנם לפניהם לפח  ולשלומים למוקש

24:69 כד תחשכנה עיניהם מראות  ומתניהם תמיד המעד

25:69 כה שפך-עליהם זעמך  וחרון אפך ישיגם

26:69 כו תהי-טירתם נשמה  באהליהם אל-יהי ישב

27:69 כז כי-אתה אשר-הכית רדפו  ואל-מכאוב חלליך יספרו

28:69 כח תנה-עון על-עונם  ואל-יבאו בצדקתך

29:69 כט ימחו מספר חיים  ועם צדיקים אל-יכתבו

30:69 ל ואני עני וכואב  ישועתך אלהים תשגבני

31:69 לא אהללה שם-אלהים בשיר  ואגדלנו בתודה

32:69 לב ותיטב ליהוה משור פר  מקרן מפריס

33:69 לג ראו ענוים ישמחו  דרשי אלהים ויחי לבבכם

34:69 לד כי-שמע אל-אביונים יהוה  ואת-אסיריו לא בזה

35:69 לה יהללוהו שמים וארץ  ימים וכל-רמש בם

36:69 לו כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה  וישבו שם וירשוה

[ (Psalms 69;37) לז וזרע עבדיו ינחלוה  ואהבי שמו ישכנו-בה ]

  תהלים

1:70 א-ב למנצח לדוד להזכיר

2:70 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

3:70 ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי  יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

4:70 ד ישובו על-עקב בשתם--  האמרים האח האח

5:70 ה ישישו וישמחו בך--  כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים--  אהבי ישועתך

[ (Psalms 70;6) ו ואני עני ואביון--  אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה  יהוה אל-תאחר ]

  תהלים

1:71 א בך-יהוה חסיתי  אל-אבושה לעולם

2:71 ב בצדקתך תצילני ותפלטני  הטה-אלי אזנך והושיעני

3:71 ג היה לי לצור מעון לבוא--  תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי  אתה

4:71 ד אלהי--פלטני מיד רשע  מכף מעול וחומץ

5:71 ה כי-אתה תקותי  אדני יהוה מבטחי מנעורי

6:71 ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי  בך תהלתי תמיד

7:71 ז כמופת הייתי לרבים  ואתה מחסי-עז

8:71 ח ימלא פי תהלתך  כל-היום תפארתך

9:71 ט אל-תשליכני לעת זקנה  ככלות כחי אל-תעזבני

10:71 י כי-אמרו אויבי לי  ושמרי נפשי נועצו יחדו

11:71 יא לאמר אלהים עזבו  רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12:71 יב אלהים אל-תרחק ממני  אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13:71 יג יבשו יכלו שטני נפשי  יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי

14:71 יד ואני תמיד איחל  והוספתי על-כל-תהלתך

15:71 טו פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך  כי לא ידעתי ספרות

16:71 טז אבוא--בגברות אדני יהוה  אזכיר צדקתך לבדך

17:71 יז אלהים למדתני מנעורי  ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18:71 יח וגם עד-זקנה ושיבה--  אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור  לכל-יבוא גבורתך

19:71 יט וצדקתך אלהים  עד-מרום אשר-עשית גדלות  אלהים מי כמוך

20:71 כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--  ורעות תשוב תחינו (תחיני)  ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21:71 כא תרב גדלתי  ותסב תנחמני

22:71 כב גם-אני אודך בכלי-נבל--  אמתך אלהי אזמרה לך בכנור--  קדוש ישראל

23:71 כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך  ונפשי אשר פדית

24:71 כד גם-לשוני--  כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו  מבקשי רעתי

  תהלים

1:72 א לשלמה  אלהים--משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך

2:72 ב ידין עמך בצדק  וענייך במשפט

3:72 ג ישאו הרים שלום לעם  וגבעות בצדקה

4:72 ד ישפט עניי-עם--יושיע לבני אביון  וידכא עושק

5:72 ה ייראוך עם-שמש  ולפני ירח דור דורים

6:72 ו ירד כמטר על-גז  כרביבים זרזיף ארץ

7:72 ז יפרח-בימיו צדיק  ורב שלום עד-בלי ירח

8:72 ח וירד מים עד-ים  ומנהר עד-אפסי-ארץ

9:72 ט לפניו יכרעו ציים  ואיביו עפר ילחכו

10:72 י מלכי תרשיש ואיים  מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא  אשכר יקריבו

11:72 יא וישתחוו-לו כל-מלכים  כל-גוים יעבדוהו

12:72 יב כי-יציל אביון משוע  ועני ואין-עזר לו

13:72 יג יחס על-דל ואביון  ונפשות אביונים יושיע

14:72 יד מתוך ומחמס יגאל נפשם  וייקר דמם בעיניו

15:72 טו ויחי--  ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד  כל-היום יברכנהו

16:72 טז יהי פסת-בר בארץ--  בראש הרים ירעש כלבנון פריו  ויציצו מעיר כעשב הארץ

17:72 יז יהי שמו לעולם--  לפני-שמש ינין (ינון) שמו ויתברכו בו  כל-גוים יאשרוהו

18:72 יח ברוך יהוה אלהים--אלהי ישראל  עשה נפלאות לבדו

19:72 יט וברוך שם כבודו--  לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ--  אמן ואמן

20:72 כ כלו תפלות--  דוד בן-ישי

  תהלים

1:73 א מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים--  לברי לבב

2:73 ב ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי  כאין שפכה (שפכו) אשרי

3:73 ג כי-קנאתי בהוללים  שלום רשעים אראה

4:73 ד כי אין חרצבות למותם  ובריא אולם

5:73 ה בעמל אנוש אינמו  ועם-אדם לא ינגעו

6:73 ו לכן ענקתמו גאוה  יעטף-שית חמס למו

7:73 ז יצא מחלב עינמו  עברו משכיות לבב

8:73 ח ימיקו וידברו ברע עשק  ממרום ידברו

9:73 ט שתו בשמים פיהם  ולשונם תהלך בארץ

10:73 י לכן ישיב (ישוב) עמו הלם  ומי מלא ימצו למו

11:73 יא ואמרו איכה ידע-אל  ויש דעה בעליון

12:73 יב הנה-אלה רשעים  ושלוי עולם השגו-חיל

13:73 יג אך-ריק זכיתי לבבי  וארחץ בנקיון כפי

14:73 יד ואהי נגוע כל-היום  ותוכחתי לבקרים

15:73 טו אם-אמרתי אספרה כמו  הנה דור בניך בגדתי

16:73 טז ואחשבה לדעת זאת  עמל היא (הוא) בעיני

17:73 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל  אבינה לאחריתם

18:73 יח אך בחלקות תשית למו  הפלתם למשואות

19:73 יט איך היו לשמה כרגע  ספו תמו מן-בלהות

20:73 כ כחלום מהקיץ--  אדני בעיר צלמם תבזה

21:73 כא כי יתחמץ לבבי  וכליותי אשתונן

22:73 כב ואני-בער ולא אדע  בהמות הייתי עמך

23:73 כג ואני תמיד עמך  אחזת ביד-ימיני

24:73 כד בעצתך תנחני  ואחר כבוד תקחני

25:73 כה מי-לי בשמים  ועמך לא-חפצתי בארץ

26:73 כו כלה שארי ולבבי  צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם

27:73 כז כי-הנה רחקיך יאבדו  הצמתה כל-זונה ממך

28:73 כח ואני קרבת אלהים--  לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי  לספר כל-מלאכותיך

  תהלים

1:74 א משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח  יעשן אפך בצאן מרעיתך

2:74 ב זכר עדתך קנית קדם--  גאלת שבט נחלתך הר-ציון  זה שכנת בו

3:74 ג הרימה פעמיך למשאות נצח  כל-הרע אויב בקדש

4:74 ד שאגו צרריך בקרב מועדך  שמו אותתם אתות

5:74 ה יודע כמביא למעלה  בסבך-עץ קרדמות

6:74 ו ועת (ועתה) פתוחיה יחד--  בכשיל וכילפות יהלמון

7:74 ז שלחו באש מקדשך  לארץ חללו משכן-שמך

8:74 ח אמרו בלבם נינם יחד  שרפו כל-מועדי-אל בארץ

9:74 ט אותתינו לא ראינו  אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה

10:74 י עד-מתי אלהים יחרף צר  ינאץ אויב שמך לנצח

11:74 יא למה תשיב ידך וימינך  מקרב חוקך (חיקך) כלה

12:74 יב ואלהים מלכי מקדם  פעל ישועות בקרב הארץ

13:74 יג אתה פוררת בעזך ים  שברת ראשי תנינים על-המים

14:74 יד אתה רצצת ראשי לויתן  תתננו מאכל לעם לציים

15:74 טו אתה בקעת מעין ונחל  אתה הובשת נהרות איתן

16:74 טז לך יום אף-לך לילה  אתה הכינות מאור ושמש

17:74 יז אתה הצבת כל-גבולות ארץ  קיץ וחרף אתה יצרתם

18:74 יח זכר-זאת--אויב חרף יהוה  ועם נבל נאצו שמך

19:74 יט אל-תתן לחית נפש תורך  חית ענייך אל-תשכח לנצח

20:74 כ הבט לברית  כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס

21:74 כא אל-ישב דך נכלם  עני ואביון יהללו שמך

22:74 כב קומה אלהים ריבה ריבך  זכר חרפתך מני-נבל כל-היום

23:74 כג אל-תשכח קול צרריך  שאון קמיך עלה תמיד

  תהלים

1:75 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

2:75 ב הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך  ספרו נפלאותיך

3:75 ג כי אקח מועד  אני מישרים אשפט

4:75 ד נמגים ארץ וכל-ישביה  אנכי תכנתי עמודיה סלה

5:75 ה אמרתי להוללים אל-תהלו  ולרשעים אל-תרימו קרן

6:75 ו אל-תרימו למרום קרנכם  תדברו בצואר עתק

7:75 ז כי לא ממוצא וממערב  ולא ממדבר הרים

8:75 ח כי-אלהים שפט  זה ישפיל וזה ירים

9:75 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--  ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו  כל רשעי-ארץ

10:75 י ואני אגיד לעלם  אזמרה לאלהי יעקב

[ (Psalms 75;11) יא וכל-קרני רשעים אגדע  תרוממנה קרנות צדיק ]

  תהלים

1:76 א למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

2:76 ב נודע ביהודה אלהים  בישראל גדול שמו

3:76 ג ויהי בשלם סוכו  ומעונתו בציון

4:76 ד שמה שבר רשפי-קשת  מגן וחרב ומלחמה סלה

5:76 ה נאור אתה אדיר--  מהררי-טרף

6:76 ו אשתוללו אבירי לב--  נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל  ידיהם

7:76 ז מגערתך אלהי יעקב  נרדם ורכב וסוס

8:76 ח אתה נורא אתה--ומי-יעמד לפניך  מאז אפך

9:76 ט משמים השמעת דין  ארץ יראה ושקטה

10:76 י בקום-למשפט אלהים--  להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

11:76 יא כי-חמת אדם תודך  שארית חמת תחגר

12:76 יב נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם  כל-סביביו--יבילו שי למורא

[ (Psalms 76;13) יג יבצר רוח נגידים  נורא למלכי-ארץ ]

  תהלים

1:77 א למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור

2:77 ב קולי אל-אלהים ואצעקה  קולי אל-אלהים והאזין אלי

3:77 ג ביום צרתי  אדני דרשתי ידי לילה נגרה--ולא תפוג  מאנה הנחם נפשי

4:77 ד אזכרה אלהים ואהמיה  אשיחה ותתעטף רוחי סלה

5:77 ה אחזת שמרות עיני  נפעמתי ולא אדבר

6:77 ו חשבתי ימים מקדם--  שנות עולמים

7:77 ז אזכרה נגינתי בלילה  עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

8:77 ח הלעולמים יזנח אדני  ולא-יסיף לרצות עוד

9:77 ט האפס לנצח חסדו  גמר אמר לדר ודר

10:77 י השכח חנות אל  אם-קפץ באף רחמיו סלה

11:77 יא ואמר חלותי היא--  שנות ימין עליון

12:77 יב אזכיר (אזכור) מעללי-יה  כי-אזכרה מקדם פלאך

13:77 יג והגיתי בכל-פעלך  ובעלילותיך אשיחה

14:77 יד אלהים בקדש דרכך  מי-אל גדול כאלהים

15:77 טו אתה האל עשה פלא  הודעת בעמים עזך

16:77 טז גאלת בזרוע עמך  בני-יעקב ויוסף סלה

17:77 יז ראוך מים אלהים--ראוך מים יחילו  אף ירגזו תהמות

18:77 יח זרמו מים עבות--קול נתנו שחקים  אף-חצציך יתהלכו

19:77 יט קול רעמך בגלגל--האירו ברקים תבל  רגזה ותרעש הארץ

20:77 כ בים דרכך--ושביליך (ושבילך) במים רבים  ועקבותיך לא נדעו

[ (Psalms 77;21) כא נחית כצאן עמך--  ביד-משה ואהרן ]

  תהלים

1:78 א משכיל לאסף האזינה עמי תורתי  הטו אזנכם לאמרי-פי

2:78 ב אפתחה במשל פי  אביעה חידות מני-קדם

3:78 ג אשר שמענו ונדעם  ואבותינו ספרו-לנו

4:78 ד לא נכחד מבניהם--  לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאתיו  אשר עשה

5:78 ה ויקם עדות ביעקב  ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו--  להודיעם לבניהם

6:78 ו למען ידעו דור אחרון--בנים יולדו  יקמו ויספרו לבניהם

7:78 ז וישימו באלהים כסלם  ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו

8:78 ח ולא יהיו כאבותם--  דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו  ולא-נאמנה את-אל רוחו

9:78 ט בני-אפרים נושקי רומי-קשת  הפכו ביום קרב

10:78 י לא שמרו ברית אלהים  ובתורתו מאנו ללכת

11:78 יא וישכחו עלילותיו  ונפלאותיו אשר הראם

12:78 יב נגד אבותם עשה פלא  בארץ מצרים שדה-צען

13:78 יג בקע ים ויעבירם  ויצב-מים כמו-נד

14:78 יד וינחם בענן יומם  וכל-הלילה באור אש

15:78 טו יבקע צרים במדבר  וישק כתהמות רבה

16:78 טז ויוצא נוזלים מסלע  ויורד כנהרות מים

17:78 יז ויוסיפו עוד לחטא-לו--  למרות עליון בציה

18:78 יח וינסו-אל בלבבם--  לשאל-אכל לנפשם

19:78 יט וידברו באלהים  אמרו היוכל אל--לערך שלחן במדבר

20:78 כ הן הכה-צור ויזובו מים--  ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת  אם-יכין שאר לעמו

21:78 כא לכן שמע יהוה--  ויתעבר ואש נשקה ביעקב  וגם-אף עלה בישראל

22:78 כב כי לא האמינו באלהים  ולא בטחו בישועתו

23:78 כג ויצו שחקים ממעל  ודלתי שמים פתח

24:78 כד וימטר עליהם מן לאכל  ודגן-שמים נתן למו

25:78 כה לחם אבירים אכל איש  צידה שלח להם לשבע

26:78 כו יסע קדים בשמים  וינהג בעזו תימן

27:78 כז וימטר עליהם כעפר שאר  וכחול ימים עוף כנף

28:78 כח ויפל בקרב מחנהו  סביב למשכנתיו

29:78 כט ויאכלו וישבעו מאד  ותאותם יבא להם

30:78 ל לא-זרו מתאותם  עוד אכלם בפיהם

31:78 לא ואף אלהים עלה בהם  ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל  הכריע

32:78 לב בכל-זאת חטאו-עוד  ולא-האמינו בנפלאותיו

33:78 לג ויכל-בהבל ימיהם  ושנותם בבהלה

34:78 לד אם-הרגם ודרשוהו  ושבו ושחרו-אל

35:78 לה ויזכרו כי-אלהים צורם  ואל עליון גאלם

36:78 לו ויפתוהו בפיהם  ובלשונם יכזבו-לו

37:78 לז ולבם לא-נכון עמו  ולא נאמנו בבריתו

38:78 לח והוא רחום יכפר עון--  ולא-ישחית והרבה להשיב אפו  ולא-יעיר כל-חמתו

39:78 לט ויזכר כי-בשר המה  רוח הולך ולא ישוב

40:78 מ כמה ימרוהו במדבר  יעציבוהו בישימון

41:78 מא וישובו וינסו אל  וקדוש ישראל התוו

42:78 מב לא-זכרו את-ידו  יום אשר-פדם מני-צר

43:78 מג אשר-שם במצרים אתותיו  ומופתיו בשדה-צען

44:78 מד ויהפך לדם יאריהם  ונזליהם בל-ישתיון

45:78 מה ישלח בהם ערב ויאכלם  וצפרדע ותשחיתם

46:78 מו ויתן לחסיל יבולם  ויגיעם לארבה

47:78 מז יהרג בברד גפנם  ושקמותם בחנמל

48:78 מח ויסגר לברד בעירם  ומקניהם לרשפים

49:78 מט ישלח-בם חרון אפו--עברה וזעם וצרה  משלחת מלאכי רעים

50:78 נ יפלס נתיב לאפו  לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר

51:78 נא ויך כל-בכור במצרים  ראשית אונים באהלי-חם

52:78 נב ויסע כצאן עמו  וינהגם כעדר במדבר

53:78 נג וינחם לבטח ולא פחדו  ואת-אויביהם כסה הים

54:78 נד ויביאם אל-גבול קדשו  הר-זה קנתה ימינו

55:78 נה ויגרש מפניהם גוים--  ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם  שבטי ישראל

56:78 נו וינסו וימרו את-אלהים עליון  ועדותיו לא שמרו

57:78 נז ויסגו ויבגדו כאבותם  נהפכו כקשת רמיה

58:78 נח ויכעיסוהו בבמותם  ובפסיליהם יקניאוהו

59:78 נט שמע אלהים ויתעבר  וימאס מאד בישראל

60:78 ס ויטש משכן שלו  אהל שכן באדם

61:78 סא ויתן לשבי עזו  ותפארתו ביד-צר

62:78 סב ויסגר לחרב עמו  ובנחלתו התעבר

63:78 סג בחוריו אכלה-אש  ובתולתיו לא הוללו

64:78 סד כהניו בחרב נפלו  ואלמנתיו לא תבכינה

65:78 סה ויקץ כישן אדני  כגבור מתרונן מיין

66:78 סו ויך-צריו אחור  חרפת עולם נתן למו

67:78 סז וימאס באהל יוסף  ובשבט אפרים לא בחר

68:78 סח ויבחר את-שבט יהודה  את-הר ציון אשר אהב

69:78 סט ויבן כמו-רמים מקדשו  כארץ יסדה לעולם

70:78 ע ויבחר בדוד עבדו  ויקחהו ממכלאת צאן

71:78 עא מאחר עלות הביאו  לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו

72:78 עב וירעם כתם לבבו  ובתבונות כפיו ינחם

  תהלים

1:79 א מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך--  טמאו את היכל קדשך שמו את-ירושלם  לעיים

2:79 ב נתנו את-נבלת עבדיך--  מאכל לעוף השמים בשר חסידיך  לחיתו-ארץ

3:79 ג שפכו דמם כמים--סביבות ירושלם  ואין קובר

4:79 ד היינו חרפה לשכנינו  לעג וקלס לסביבותינו

5:79 ה עד-מה יהוה תאנף לנצח  תבער כמו-אש קנאתך

6:79 ו שפך חמתך--  אל הגוים אשר לא-ידעוך ועל ממלכות--  אשר בשמך לא קראו

7:79 ז כי אכל את-יעקב  ואת-נוהו השמו

8:79 ח אל-תזכר-לנו  עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך--  כי דלונו מאד

9:79 ט עזרנו אלהי ישענו--  על-דבר כבוד-שמך והצילנו וכפר על-חטאתינו  למען שמך

10:79 י למה יאמרו הגוים--  איה אלהיהם יודע בגיים (בגוים) לעינינו  נקמת דם-עבדיך השפוך

11:79 יא תבוא לפניך אנקת אסיר  כגדל זרועך--הותר בני תמותה

12:79 יב והשב לשכנינו שבעתים  אל-חיקם חרפתם אשר חרפוך  אדני

13:79 יג ואנחנו עמך וצאן מרעיתך--  נודה לך לעולם לדר ודר--  נספר תהלתך

  תהלים

1:80 א למנצח אל-ששנים  עדות לאסף מזמור

2:80 ב רעה ישראל האזינה--  נהג כצאן יוסף ישב הכרובים  הופיעה

3:80 ג לפני אפרים ובנימן ומנשה--  עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה  לנו

4:80 ד אלהים השיבנו  והאר פניך ונושעה

5:80 ה יהוה אלהים צבאות--  עד-מתי עשנת בתפלת עמך

6:80 ו האכלתם לחם דמעה  ותשקמו בדמעות שליש

7:80 ז תשימנו מדון לשכנינו  ואיבינו ילעגו-למו

8:80 ח אלהים צבאות השיבנו  והאר פניך ונושעה

9:80 ט גפן ממצרים תסיע  תגרש גוים ותטעה

10:80 י פנית לפניה  ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11:80 יא כסו הרים צלה  וענפיה ארזי-אל

12:80 יב תשלח קצירה עד-ים  ואל-נהר יונקותיה

13:80 יג למה פרצת גדריה  וארוה כל-עברי דרך

14:80 יד יכרסמנה חזיר מיער  וזיז שדי ירענה

15:80 טו אלהים צבאות  שוב-נא הבט משמים וראה  ופקד גפן זאת

16:80 טז וכנה אשר-נטעה ימינך  ועל-בן אמצתה לך

17:80 יז שרפה באש כסוחה  מגערת פניך יאבדו

18:80 יח תהי-ידך על-איש ימינך  על-בן-אדם אמצת לך

19:80 יט ולא-נסוג ממך  תחינו ובשמך נקרא

[ (Psalms 80;20) כ יהוה אלהים צבאות השיבנו  האר פניך ונושעה ]

  תהלים

1:81 א למנצח על-הגתית לאסף

2:81 ב הרנינו לאלהים עוזנו  הריעו לאלהי יעקב

3:81 ג שאו-זמרה ותנו-תף  כנור נעים עם-נבל

4:81 ד תקעו בחדש שופר  בכסה ליום חגנו

5:81 ה כי חק לישראל הוא  משפט לאלהי יעקב

6:81 ו עדות ביהוסף שמו--  בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי  אשמע

7:81 ז הסירותי מסבל שכמו  כפיו מדוד תעברנה

8:81 ח בצרה קראת  ואחלצך אענך בסתר רעם  אבחנך על-מי מריבה סלה

9:81 ט שמע עמי ואעידה בך  ישראל אם-תשמע-לי

10:81 י לא-יהיה בך אל זר  ולא תשתחוה לאל נכר

11:81 יא אנכי יהוה אלהיך--  המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך  ואמלאהו

12:81 יב ולא-שמע עמי לקולי  וישראל לא-אבה לי

13:81 יג ואשלחהו בשרירות לבם  ילכו במועצותיהם

14:81 יד לו--עמי שמע לי  ישראל בדרכי יהלכו

15:81 טו כמעט אויביהם אכניע  ועל צריהם אשיב ידי

16:81 טז משנאי יהוה יכחשו-לו  ויהי עתם לעולם

[ (Psalms 81;17) יז ויאכילהו מחלב חטה  ומצור דבש אשביעך ]

  תהלים

1:82 א מזמור לאסף אלהים נצב בעדת-אל  בקרב אלהים ישפט

2:82 ב עד-מתי תשפטו-עול  ופני רשעים תשאו-סלה

3:82 ג שפטו-דל ויתום  עני ורש הצדיקו

4:82 ד פלטו-דל ואביון  מיד רשעים הצילו

5:82 ה לא ידעו ולא יבינו--  בחשכה יתהלכו ימוטו  כל-מוסדי ארץ

6:82 ו אני-אמרתי אלהים אתם  ובני עליון כלכם

7:82 ז אכן כאדם תמותון  וכאחד השרים תפלו

8:82 ח קומה אלהים שפטה הארץ  כי-אתה תנחל בכל-הגוים

  תהלים

1:83 א שיר מזמור לאסף

2:83 ב אלהים אל-דמי-לך  אל-תחרש ואל-תשקט אל

3:83 ג כי-הנה אויביך יהמיון  ומשנאיך נשאו ראש

4:83 ד על-עמך יערימו סוד  ויתיעצו על-צפוניך

5:83 ה אמרו--לכו ונכחידם מגוי  ולא-יזכר שם-ישראל עוד

6:83 ו כי נועצו לב יחדו  עליך ברית יכרתו

7:83 ז אהלי אדום וישמעאלים  מואב והגרים

8:83 ח גבל ועמון ועמלק  פלשת עם-ישבי צור

9:83 ט גם-אשור נלוה עמם  היו זרוע לבני-לוט סלה

10:83 י עשה-להם כמדין  כסיסרא כיבין בנחל קישון

11:83 יא נשמדו בעין-דאר  היו דמן לאדמה

12:83 יב שיתמו נדיבימו כערב וכזאב  וכזבח וכצלמנע כל-נסיכימו

13:83 יג אשר אמרו נירשה לנו--  את נאות אלהים

14:83 יד אלהי שיתמו כגלגל  כקש לפני-רוח

15:83 טו כאש תבער-יער  וכלהבה תלהט הרים

16:83 טז כן תרדפם בסערך  ובסופתך תבהלם

17:83 יז מלא פניהם קלון  ויבקשו שמך יהוה

18:83 יח יבשו ויבהלו עדי-עד  ויחפרו ויאבדו

[ (Psalms 83;19) יט וידעו--  כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון  על-כל-הארץ ]

  תהלים

1:84 א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

2:84 ב מה-ידידות משכנותיך--  יהוה צבאות

3:84 ג נכספה וגם-כלתה נפשי--  לחצרות יהוה לבי ובשרי--  ירננו אל אל-חי

4:84 ד גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה--  אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות--  מלכי ואלהי

5:84 ה אשרי יושבי ביתך--  עוד יהללוך סלה

6:84 ו אשרי אדם עוז-לו בך  מסלות בלבבם

7:84 ז עברי בעמק הבכא--  מעין ישיתוהו גם-ברכות  יעטה מורה

8:84 ח ילכו מחיל אל-חיל  יראה אל-אלהים בציון

9:84 ט יהוה אלהים צבאות  שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב  סלה

10:84 י מגננו ראה אלהים  והבט פני משיחך

11:84 יא כי טוב-יום בחצריך  מאלף בחרתי--הסתופף בבית אלהי  מדור באהלי-רשע

12:84 יב כי שמש ומגן--  יהוה אלהים חן וכבוד  יתן יהוה לא ימנע-טוב  להלכים בתמים

[ (Psalms 84;13) יג יהוה צבאות--  אשרי אדם בטח בך ]

  תהלים

1:85 א למנצח לבני-קרח מזמור

2:85 ב רצית יהוה ארצך  שבת שבות (שבית) יעקב

3:85 ג נשאת עון עמך  כסית כל-חטאתם סלה

4:85 ד אספת כל-עברתך  השיבות מחרון אפך

5:85 ה שובנו אלהי ישענו  והפר כעסך עמנו

6:85 ו הלעולם תאנף-בנו  תמשך אפך לדר ודר

7:85 ז הלא-אתה תשוב תחינו  ועמך ישמחו-בך

8:85 ח הראנו יהוה חסדך  וישעך תתן-לנו

9:85 ט אשמעה--  מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום--אל-עמו ואל-חסידיו  ואל-ישובו לכסלה

10:85 י אך קרוב ליראיו ישעו  לשכן כבוד בארצנו

11:85 יא חסד-ואמת נפגשו  צדק ושלום נשקו

12:85 יב אמת מארץ תצמח  וצדק משמים נשקף

13:85 יג גם-יהוה יתן הטוב  וארצנו תתן יבולה

[ (Psalms 85;14) יד צדק לפניו יהלך  וישם לדרך פעמיו ]

  תהלים

1:86 א תפלה לדוד הטה-יהוה אזנך ענני--  כי-עני ואביון אני

2:86 ב שמרה נפשי  כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי--  הבוטח אליך

3:86 ג חנני אדני  כי אליך אקרא כל-היום

4:86 ד שמח נפש עבדך  כי אליך אדני נפשי אשא

5:86 ה כי-אתה אדני טוב וסלח  ורב-חסד לכל-קראיך

6:86 ו האזינה יהוה תפלתי  והקשיבה בקול תחנונותי

7:86 ז ביום צרתי אקראך  כי תענני

8:86 ח אין-כמוך באלהים אדני  ואין כמעשיך

9:86 ט כל-גוים אשר עשית--יבואו וישתחוו לפניך אדני  ויכבדו לשמך

10:86 י כי-גדול אתה ועשה נפלאות  אתה אלהים לבדך

11:86 יא הורני יהוה דרכך--  אהלך באמתך יחד לבבי  ליראה שמך

12:86 יב אודך אדני אלהי--בכל-לבבי  ואכבדה שמך לעולם

13:86 יג כי-חסדך גדול עלי  והצלת נפשי משאול תחתיה

14:86 יד אלהים זדים קמו-עלי  ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך  לנגדם

15:86 טו ואתה אדני אל-רחום וחנון  ארך אפים ורב-חסד ואמת

16:86 טז פנה אלי וחנני  תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך

17:86 יז עשה-עמי אות  לטובה ויראו שנאי ויבשו--  כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני

  תהלים

1:87 א לבני-קרח מזמור שיר  יסודתו בהררי-קדש

2:87 ב אהב יהוה שערי ציון--  מכל משכנות יעקב

3:87 ג נכבדות מדבר בך--  עיר האלהים סלה

4:87 ד אזכיר רהב ובבל--  לידעי הנה פלשת וצר עם-כוש  זה ילד-שם

5:87 ה ולציון יאמר--  איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה  עליון

6:87 ו יהוה--יספר בכתוב עמים  זה ילד-שם סלה

7:87 ז ושרים כחללים--  כל-מעיני בך

  תהלים

1:88 א שיר מזמור לבני-קרח למנצח על-מחלת לענות  משכיל להימן האזרחי

2:88 ב יהוה אלהי ישועתי--  יום-צעקתי בלילה נגדך

3:88 ג תבוא לפניך תפלתי  הטה אזנך לרנתי

4:88 ד כי-שבעה ברעות נפשי  וחיי לשאול הגיעו

5:88 ה נחשבתי עם-יורדי בור  הייתי כגבר אין-איל

6:88 ו במתים  חפשי כמו חללים שכבי קבר--  אשר לא זכרתם עוד והמה  מידך נגזרו

7:88 ז שתני בבור תחתיות  במחשכים במצלות

8:88 ח עלי סמכה חמתך  וכל-משבריך ענית סלה

9:88 ט הרחקת מידעי ממני  שתני תועבות למו כלא ולא אצא

10:88 י עיני דאבה  מני-עני קראתיך יהוה בכל-יום  שטחתי אליך כפי

11:88 יא הלמתים תעשה-פלא  אם-רפאים יקומו יודוך סלה

12:88 יב היספר בקבר חסדך  אמונתך באבדון

13:88 יג היודע בחשך פלאך  וצדקתך בארץ נשיה

14:88 יד ואני אליך יהוה שועתי  ובבקר תפלתי תקדמך

15:88 טו למה יהוה תזנח נפשי  תסתיר פניך ממני

16:88 טז עני אני וגוע מנער  נשאתי אמיך אפונה

17:88 יז עלי עברו חרוניך  בעותיך צמתותני

18:88 יח סבוני כמים כל-היום  הקיפו עלי יחד

[ (Psalms 88;19) יט הרחקת ממני אהב ורע  מידעי מחשך ]

  תהלים

1:89 א משכיל לאיתן האזרחי

2:89 ב חסדי יהוה עולם אשירה  לדר ודר אודיע אמונתך בפי

3:89 ג כי-אמרתי--עולם חסד יבנה  שמים תכן אמונתך בהם

4:89 ד כרתי ברית לבחירי  נשבעתי לדוד עבדי

5:89 ה עד-עולם אכין זרעך  ובניתי לדר-ודור כסאך סלה

6:89 ו ויודו שמים פלאך יהוה  אף-אמונתך בקהל קדשים

7:89 ז כי מי בשחק יערך ליהוה  ידמה ליהוה בבני אלים

8:89 ח אל נערץ בסוד-קדשים רבה  ונורא על-כל-סביביו

9:89 ט יהוה אלהי צבאות--מי-כמוך חסין יה  ואמונתך סביבותיך

10:89 י אתה מושל בגאות הים  בשוא גליו אתה תשבחם

11:89 יא אתה דכאת כחלל רהב  בזרוע עזך פזרת אויביך

12:89 יב לך שמים אף-לך ארץ  תבל ומלאה אתה יסדתם

13:89 יג צפון וימין אתה בראתם  תבור וחרמון בשמך ירננו

14:89 יד לך זרוע עם-גבורה  תעז ידך תרום ימינך

15:89 טו צדק ומשפט מכון כסאך  חסד ואמת יקדמו פניך

16:89 טז אשרי העם ידעי תרועה  יהוה באור-פניך יהלכון

17:89 יז בשמך יגילון כל-היום  ובצדקתך ירומו

18:89 יח כי-תפארת עזמו אתה  וברצונך תרים (תרום) קרנינו

19:89 יט כי ליהוה מגננו  ולקדוש ישראל מלכנו

20:89 כ אז דברת בחזון לחסידיך--  ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור  מעם

21:89 כא מצאתי דוד עבדי  בשמן קדשי משחתיו

22:89 כב אשר ידי תכון עמו  אף-זרועי תאמצנו

23:89 כג לא-ישיא אויב בו  ובן-עולה לא יעננו

24:89 כד וכתותי מפניו צריו  ומשנאיו אגוף

25:89 כה ואמונתי וחסדי עמו  ובשמי תרום קרנו

26:89 כו ושמתי בים ידו  ובנהרות ימינו

27:89 כז הוא יקראני אבי אתה  אלי וצור ישועתי

28:89 כח אף-אני בכור אתנהו  עליון למלכי-ארץ

29:89 כט לעולם אשמור- (אשמר-) לו חסדי  ובריתי נאמנת לו

30:89 ל ושמתי לעד זרעו  וכסאו כימי שמים

31:89 לא אם-יעזבו בניו תורתי  ובמשפטי לא ילכון

32:89 לב אם-חקתי יחללו  ומצותי לא ישמרו

33:89 לג ופקדתי בשבט פשעם  ובנגעים עונם

34:89 לד וחסדי לא-אפיר מעמו  ולא-אשקר באמונתי

35:89 לה לא-אחלל בריתי  ומוצא שפתי לא אשנה

36:89 לו אחת נשבעתי בקדשי  אם-לדוד אכזב

37:89 לז זרעו לעולם יהיה  וכסאו כשמש נגדי

38:89 לח כירח יכון עולם  ועד בשחק נאמן סלה

39:89 לט ואתה זנחת ותמאס  התעברת עם-משיחך

40:89 מ נארתה ברית עבדך  חללת לארץ נזרו

41:89 מא פרצת כל-גדרתיו  שמת מבצריו מחתה

42:89 מב שסהו כל-עברי דרך  היה חרפה לשכניו

43:89 מג הרימות ימין צריו  השמחת כל-אויביו

44:89 מד אף-תשיב צור חרבו  ולא הקימתו במלחמה

45:89 מה השבת מטהרו  וכסאו לארץ מגרתה

46:89 מו הקצרת ימי עלומיו  העטית עליו בושה סלה

47:89 מז עד-מה יהוה תסתר לנצח  תבער כמו-אש חמתך

48:89 מח זכר-אני מה-חלד  על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם

49:89 מט מי גבר יחיה ולא יראה-מות  ימלט נפשו מיד-שאול סלה

50:89 נ איה חסדיך הראשנים אדני  נשבעת לדוד באמונתך

51:89 נא זכר אדני חרפת עבדיך  שאתי בחיקי כל-רבים עמים

52:89 נב אשר חרפו אויביך יהוה  אשר חרפו עקבות משיחך

[ (Psalms 89;53) נג ברוך יהוה לעולם   אמן ואמן ]

  תהלים

1:90 א תפלה למשה איש-האלהים אדני--מעון אתה היית לנו  בדר ודר

2:90 ב בטרם הרים ילדו--  ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד-עולם  אתה אל

3:90 ג תשב אנוש עד-דכא  ותאמר שובו בני-אדם

4:90 ד כי אלף שנים בעיניך--  כיום אתמול כי יעבר ואשמורה  בלילה

5:90 ה זרמתם שנה יהיו  בבקר כחציר יחלף

6:90 ו בבקר יציץ וחלף  לערב ימולל ויבש

7:90 ז כי-כלינו באפך  ובחמתך נבהלנו

8:90 ח שת (שתה) עונתינו לנגדך  עלמנו למאור פניך

9:90 ט כי כל-ימינו פנו בעברתך  כלינו שנינו כמו-הגה

10:90 י ימי-שנותינו בהם שבעים שנה  ואם בגבורת שמונים שנה-- ורהבם  עמל ואון כי-גז חיש  ונעפה

11:90 יא מי-יודע עז אפך  וכיראתך עברתך

12:90 יב למנות ימינו כן הודע  ונבא לבב חכמה

13:90 יג שובה יהוה עד-מתי  והנחם על-עבדיך

14:90 יד שבענו בבקר חסדך  ונרננה ונשמחה בכל-ימינו

15:90 טו שמחנו כימות עניתנו  שנות ראינו רעה

16:90 טז יראה אל-עבדיך פעלך  והדרך על-בניהם

17:90 יז ויהי נעם אדני אלהינו--  עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו  ומעשה ידינו כוננהו

  תהלים

1:91 א ישב בסתר עליון  בצל שדי יתלונן

2:91 ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי  אלהי אבטח-בו

3:91 ג כי הוא יצילך מפח יקוש  מדבר הוות

4:91 ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה  צנה וסחרה אמתו

5:91 ה לא-תירא מפחד לילה  מחץ יעוף יומם

6:91 ו מדבר באפל יהלך  מקטב ישוד צהרים

7:91 ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך  אליך לא יגש

8:91 ח רק בעיניך תביט  ושלמת רשעים תראה

9:91 ט כי-אתה יהוה מחסי  עליון שמת מעונך

10:91 י לא-תאנה אליך רעה  ונגע לא-יקרב באהלך

11:91 יא כי מלאכיו יצוה-לך  לשמרך בכל-דרכיך

12:91 יב על-כפים ישאונך  פן-תגף באבן רגלך

13:91 יג על-שחל ופתן תדרך  תרמס כפיר ותנין

14:91 יד כי בי חשק ואפלטהו  אשגבהו כי-ידע שמי

15:91 טו יקראני ואענהו--עמו-אנכי בצרה  אחלצהו ואכבדהו

16:91 טז ארך ימים אשביעהו  ואראהו בישועתי

  תהלים

1:92 א מזמור שיר ליום השבת

2:92 ב טוב להדות ליהוה  ולזמר לשמך עליון

3:92 ג להגיד בבקר חסדך  ואמונתך בלילות

4:92 ד עלי-עשור ועלי-נבל  עלי הגיון בכנור

5:92 ה כי שמחתני יהוה בפעלך  במעשי ידיך ארנן

6:92 ו מה-גדלו מעשיך יהוה  מאד עמקו מחשבתיך

7:92 ז איש-בער לא ידע  וכסיל לא-יבין את-זאת

8:92 ח בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און  להשמדם עדי-עד

9:92 ט ואתה מרום--  לעלם יהוה

10:92 י כי הנה איביך יהוה--  כי-הנה איביך יאבדו יתפרדו  כל-פעלי און

11:92 יא ותרם כראים קרני  בלתי בשמן רענן

12:92 יב ותבט עיני  בשורי בקמים עלי מרעים--  תשמענה אזני

13:92 יג צדיק כתמר יפרח  כארז בלבנון ישגה

14:92 יד שתולים בבית יהוה  בחצרות אלהינו יפריחו

15:92 טו עוד ינובון בשיבה  דשנים ורעננים יהיו

[ (Psalms 92;16) טז להגיד כי-ישר יהוה   צורי ולא-עלתה (עולתה) בו ]

  תהלים

1:93 א יהוה מלך  גאות לבש לבש יהוה עז התאזר  אף-תכון תבל בל-תמוט

2:93 ב נכון כסאך מאז  מעולם אתה

3:93 ג נשאו נהרות יהוה--נשאו נהרות קולם  ישאו נהרות דכים

4:93 ד מקלות מים רבים--אדירים משברי-ים  אדיר במרום יהוה

5:93 ה עדתיך נאמנו מאד--לביתך נאוה-קדש  יהוה לארך ימים

  תהלים

1:94 א אל-נקמות יהוה  אל נקמות הופיע

2:94 ב הנשא שפט הארץ  השב גמול על-גאים

3:94 ג עד-מתי רשעים יהוה  עד-מתי רשעים יעלזו

4:94 ד יביעו ידברו עתק  יתאמרו כל-פעלי און

5:94 ה עמך יהוה ידכאו  ונחלתך יענו

6:94 ו אלמנה וגר יהרגו  ויתומים ירצחו

7:94 ז ויאמרו לא יראה-יה  ולא-יבין אלהי יעקב

8:94 ח בינו בערים בעם  וכסילים מתי תשכילו

9:94 ט הנטע אזן הלא ישמע  אם-יצר עין הלא יביט

10:94 י היסר גוים הלא יוכיח  המלמד אדם דעת

11:94 יא יהוה--ידע מחשבות אדם  כי-המה הבל

12:94 יב אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה  ומתורתך תלמדנו

13:94 יג להשקיט לו מימי רע--  עד יכרה לרשע שחת

14:94 יד כי לא-יטש יהוה עמו  ונחלתו לא יעזב

15:94 טו כי-עד-צדק ישוב משפט  ואחריו כל-ישרי-לב

16:94 טז מי-יקום לי עם-מרעים  מי-יתיצב לי עם-פעלי און

17:94 יז לולי יהוה עזרתה לי--  כמעט שכנה דומה נפשי

18:94 יח אם-אמרתי מטה רגלי  חסדך יהוה יסעדני

19:94 יט ברב שרעפי בקרבי--  תנחומיך ישעשעו נפשי

20:94 כ היחברך כסא הוות  יצר עמל עלי-חק

21:94 כא יגודו על-נפש צדיק  ודם נקי ירשיעו

22:94 כב ויהי יהוה לי למשגב  ואלהי לצור מחסי

23:94 כג וישב עליהם את אונם--  וברעתם יצמיתם יצמיתם  יהוה אלהינו

  תהלים

1:95 א לכו נרננה ליהוה  נריעה לצור ישענו

2:95 ב נקדמה פניו בתודה  בזמרות נריע לו

3:95 ג כי אל גדול יהוה  ומלך גדול על-כל-אלהים

4:95 ד אשר בידו מחקרי-ארץ  ותועפת הרים לו

5:95 ה אשר-לו הים והוא עשהו  ויבשת ידיו יצרו

6:95 ו באו נשתחוה ונכרעה  נברכה לפני-יהוה עשנו

7:95 ז כי הוא אלהינו--  ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום  אם-בקלו תשמעו

8:95 ח אל-תקשו לבבכם כמריבה  כיום מסה במדבר

9:95 ט אשר נסוני אבותיכם  בחנוני גם-ראו פעלי

10:95 י ארבעים שנה אקוט בדור--  ואמר עם תעי לבב הם והם  לא-ידעו דרכי

11:95 יא אשר-נשבעתי באפי  אם-יבאון אל-מנוחתי

  תהלים

1:96 א שירו ליהוה שיר חדש  שירו ליהוה כל-הארץ

2:96 ב שירו ליהוה ברכו שמו  בשרו מיום-ליום ישועתו

3:96 ג ספרו בגוים כבודו  בכל-העמים נפלאותיו

4:96 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד  נורא הוא על-כל-אלהים

5:96 ה כי כל-אלהי העמים אלילים  ויהוה שמים עשה

6:96 ו הוד-והדר לפניו  עז ותפארת במקדשו

7:96 ז הבו ליהוה משפחות עמים  הבו ליהוה כבוד ועז

8:96 ח הבו ליהוה כבוד שמו  שאו-מנחה ובאו לחצרותיו

9:96 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש  חילו מפניו כל-הארץ

10:96 י אמרו בגוים יהוה מלך--  אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים  במישרים

11:96 יא ישמחו השמים ותגל הארץ  ירעם הים ומלאו

12:96 יב יעלז שדי וכל-אשר-בו  אז ירננו כל-עצי-יער

13:96 יג לפני יהוה כי בא--  כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק  ועמים באמונתו

  תהלים

1:97 א יהוה מלך תגל הארץ  ישמחו איים רבים

2:97 ב ענן וערפל סביביו  צדק ומשפט מכון כסאו

3:97 ג אש לפניו תלך  ותלהט סביב צריו

4:97 ד האירו ברקיו תבל  ראתה ותחל הארץ

5:97 ה הרים--כדונג נמסו מלפני יהוה  מלפני אדון כל-הארץ

6:97 ו הגידו השמים צדקו  וראו כל-העמים כבודו

7:97 ז יבשו כל-עבדי פסל--  המתהללים באלילים השתחוו-לו  כל-אלהים

8:97 ח שמעה ותשמח ציון  ותגלנה בנות יהודה-- למען משפטיך  יהוה

9:97 ט כי-אתה יהוה  עליון על-כל-הארץ מאד נעלית  על-כל-אלהים

10:97 י אהבי יהוה  שנאו-רע שמר נפשות חסידיו  מיד רשעים יצילם

11:97 יא אור זרע לצדיק  ולישרי-לב שמחה

12:97 יב שמחו צדיקים ביהוה  והודו לזכר קדשו

  תהלים

1:98 א מזמור שירו ליהוה שיר חדש--  כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו  וזרוע קדשו

2:98 ב הודיע יהוה ישועתו  לעיני הגוים גלה צדקתו

3:98 ג זכר חסדו ואמונתו--  לבית ישראל ראו כל-אפסי-ארץ--  את ישועת אלהינו

4:98 ד הריעו ליהוה כל-הארץ  פצחו ורננו וזמרו

5:98 ה זמרו ליהוה בכנור  בכנור וקול זמרה

6:98 ו בחצצרות וקול שופר--  הריעו לפני המלך יהוה

7:98 ז ירעם הים ומלאו  תבל וישבי בה

8:98 ח נהרות ימחאו-כף  יחד הרים ירננו

9:98 ט לפני יהוה--  כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק  ועמים במישרים

  תהלים

1:99 א יהוה מלך ירגזו עמים  ישב כרובים תנוט הארץ

2:99 ב יהוה בציון גדול  ורם הוא על-כל-העמים

3:99 ג יודו שמך גדול ונורא  קדוש הוא

4:99 ד ועז מלך  משפט אהב אתה כוננת מישרים  משפט וצדקה ביעקב אתה עשית

5:99 ה רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו  קדוש הוא

6:99 ו משה ואהרן בכהניו  ושמואל בקראי שמו קראים אל-יהוה  והוא יענם

7:99 ז בעמוד ענן ידבר אליהם  שמרו עדתיו וחק נתן-למו

8:99 ח יהוה אלהינו  אתה עניתם אל נשא היית להם  ונקם על-עלילותם

9:99 ט רוממו יהוה אלהינו  והשתחוו להר קדשו כי-קדוש  יהוה אלהינו

  תהלים

1:100 א מזמור לתודה  הריעו ליהוה כל-הארץ

2:100 ב עבדו את-יהוה בשמחה  באו לפניו ברננה

3:100 ג דעו--  כי יהוה הוא אלהים הוא-עשנו ולא (ולו) אנחנו--  עמו וצאן מרעיתו

4:100 ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה  הודו-לו ברכו שמו

5:100 ה כי-טוב יהוה לעולם חסדו  ועד-דר ודר אמונתו

  תהלים

1:101 א לדוד מזמור  חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

2:101 ב אשכילה בדרך תמים--  מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי  בקרב ביתי

3:101 ג לא-אשית לנגד עיני--  דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי  לא ידבק בי

4:101 ד לבב עקש יסור ממני  רע לא אדע

5:101 ה מלושני (מלשני) בסתר רעהו--  אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב--  אתו לא אוכל

6:101 ו עיני בנאמני-ארץ--  לשבת עמדי הלך בדרך תמים--  הוא ישרתני

7:101 ז לא-ישב בקרב ביתי--  עשה רמיה דבר שקרים--  לא-יכון לנגד עיני

8:101 ח לבקרים  אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה  כל-פעלי און

  תהלים

1:102 א תפלה לעני כי-יעטף--  ולפני יהוה ישפך שיחו

2:102 ב יהוה שמעה תפלתי  ושועתי אליך תבוא

3:102 ג אל-תסתר פניך ממני--  ביום צר-לי הטה-אלי אזנך  ביום אקרא מהר ענני

4:102 ד כי-כלו בעשן ימי  ועצמותי כמוקד נחרו

5:102 ה הוכה-כעשב ויבש לבי  כי-שכחתי מאכל לחמי

6:102 ו מקול אנחתי--  דבקה עצמי לבשרי

7:102 ז דמיתי לקאת מדבר  הייתי ככוס חרבות

8:102 ח שקדתי ואהיה--  כצפור בודד על-גג

9:102 ט כל-היום חרפוני אויבי  מהוללי בי נשבעו

10:102 י כי-אפר כלחם אכלתי  ושקוי בבכי מסכתי

11:102 יא מפני-זעמך וקצפך--  כי נשאתני ותשליכני

12:102 יב ימי כצל נטוי  ואני כעשב איבש

13:102 יג ואתה יהוה לעולם תשב  וזכרך לדר ודר

14:102 יד אתה תקום תרחם ציון  כי-עת לחננה כי-בא מועד

15:102 טו כי-רצו עבדיך את-אבניה  ואת-עפרה יחננו

16:102 טז וייראו גוים את-שם יהוה  וכל-מלכי הארץ את-כבודך

17:102 יז כי-בנה יהוה ציון--  נראה בכבודו

18:102 יח פנה אל-תפלת הערער  ולא-בזה את-תפלתם

19:102 יט תכתב זאת לדור אחרון  ועם נברא יהלל-יה

20:102 כ כי-השקיף ממרום קדשו  יהוה משמים אל-ארץ הביט

21:102 כא לשמע אנקת אסיר  לפתח בני תמותה

22:102 כב לספר בציון שם יהוה  ותהלתו בירושלם

23:102 כג בהקבץ עמים יחדו  וממלכות לעבד את-יהוה

24:102 כד ענה בדרך כחו (כחי)  קצר ימי

25:102 כה אמר--אלי אל תעלני בחצי ימי  בדור דורים שנותיך

26:102 כו לפנים הארץ יסדת  ומעשה ידיך שמים

27:102 כז המה יאבדו--  ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו  כלבוש תחליפם ויחלפו

28:102 כח ואתה-הוא  ושנותיך לא יתמו

[ (Psalms 102;29) כט בני-עבדיך ישכונו  וזרעם לפניך יכון ]

  תהלים

1:103 א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה  וכל-קרבי את-שם קדשו

2:103 ב ברכי נפשי את-יהוה  ואל-תשכחי כל-גמוליו

3:103 ג הסלח לכל-עונכי  הרפא לכל-תחלואיכי

4:103 ד הגואל משחת חייכי  המעטרכי חסד ורחמים

5:103 ה המשביע בטוב עדיך  תתחדש כנשר נעוריכי

6:103 ו עשה צדקות יהוה  ומשפטים לכל-עשוקים

7:103 ז יודיע דרכיו למשה  לבני ישראל עלילותיו

8:103 ח רחום וחנון יהוה  ארך אפים ורב-חסד

9:103 ט לא-לנצח יריב  ולא לעולם יטור

10:103 י לא כחטאינו עשה לנו  ולא כעונתינו גמל עלינו

11:103 יא כי כגבה שמים על-הארץ--  גבר חסדו על-יראיו

12:103 יב כרחק מזרח ממערב--  הרחיק ממנו את-פשעינו

13:103 יג כרחם אב על-בנים--  רחם יהוה על-יראיו

14:103 יד כי-הוא ידע יצרנו  זכור כי-עפר אנחנו

15:103 טו אנוש כחציר ימיו  כציץ השדה כן יציץ

16:103 טז כי רוח עברה-בו ואיננו  ולא-יכירנו עוד מקומו

17:103 יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--  על-יראיו וצדקתו  לבני בנים

18:103 יח לשמרי בריתו  ולזכרי פקדיו לעשותם

19:103 יט יהוה--בשמים הכין כסאו  ומלכותו בכל משלה

20:103 כ ברכו יהוה  מלאכיו גברי כח עשי דברו  לשמע בקול דברו

21:103 כא ברכו יהוה כל-צבאיו--  משרתיו עשי רצונו

22:103 כב ברכו יהוה כל-מעשיו--  בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי  את-יהוה

  תהלים

1:104 א ברכי נפשי  את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד  הוד והדר לבשת

2:104 ב עטה-אור כשלמה  נוטה שמים כיריעה

3:104 ג המקרה במים  עליותיו השם-עבים רכובו  המהלך על-כנפי-רוח

4:104 ד עשה מלאכיו רוחות  משרתיו אש להט

5:104 ה יסד-ארץ על-מכוניה  בל-תמוט עולם ועד

6:104 ו תהום כלבוש כסיתו  על-הרים יעמדו מים

7:104 ז מן-גערתך ינוסון  מן-קול רעמך יחפזון

8:104 ח יעלו הרים ירדו בקעות--  אל-מקום זה יסדת להם

9:104 ט גבול-שמת בל-יעברון  בל-ישבון לכסות הארץ

10:104 י המשלח מעינים בנחלים  בין הרים יהלכון

11:104 יא ישקו כל-חיתו שדי  ישברו פראים צמאם

12:104 יב עליהם עוף-השמים ישכון  מבין עפאים יתנו-קול

13:104 יג משקה הרים מעליותיו  מפרי מעשיך תשבע הארץ

14:104 יד מצמיח חציר לבהמה  ועשב לעבדת האדם להוציא לחם  מן-הארץ

15:104 טו ויין ישמח לבב-אנוש--  להצהיל פנים משמן ולחם  לבב-אנוש יסעד

16:104 טז ישבעו עצי יהוה--  ארזי לבנון אשר נטע

17:104 יז אשר-שם צפרים יקננו  חסידה ברושים ביתה

18:104 יח הרים הגבהים ליעלים  סלעים מחסה לשפנים

19:104 יט עשה ירח למועדים  שמש ידע מבואו

20:104 כ תשת-חשך ויהי לילה--  בו-תרמש כל-חיתו-יער

21:104 כא הכפירים שאגים לטרף  ולבקש מאל אכלם

22:104 כב תזרח השמש יאספון  ואל-מעונתם ירבצון

23:104 כג יצא אדם לפעלו  ולעבדתו עדי-ערב

24:104 כד מה-רבו מעשיך יהוה--  כלם בחכמה עשית מלאה הארץ  קנינך

25:104 כה זה הים גדול--  ורחב ידים שם-רמש ואין מספר  חיות קטנות עם-גדלות

26:104 כו שם אניות יהלכון  לויתן זה-יצרת לשחק-בו

27:104 כז כלם אליך ישברון--  לתת אכלם בעתו

28:104 כח תתן להם ילקטון  תפתח ידך ישבעון טוב

29:104 כט תסתיר פניך  יבהלון תסף רוחם יגועון  ואל-עפרם ישובון

30:104 ל תשלח רוחך יבראון  ותחדש פני אדמה

31:104 לא יהי כבוד יהוה לעולם  ישמח יהוה במעשיו

32:104 לב המביט לארץ ותרעד  יגע בהרים ויעשנו

33:104 לג אשירה ליהוה בחיי  אזמרה לאלהי בעודי

34:104 לד יערב עליו שיחי  אנכי אשמח ביהוה

35:104 לה יתמו חטאים מן-הארץ  ורשעים עוד אינם-- ברכי נפשי  את-יהוה הללו-יה

  תהלים

1:105 א הודו ליהוה קראו בשמו  הודיעו בעמים עלילותיו

2:105 ב שירו-לו זמרו-לו  שיחו בכל-נפלאותיו

3:105 ג התהללו בשם קדשו  ישמח לב מבקשי יהוה

4:105 ד דרשו יהוה ועזו  בקשו פניו תמיד

5:105 ה זכרו--נפלאותיו אשר-עשה  מפתיו ומשפטי-פיו

6:105 ו זרע אברהם עבדו  בני יעקב בחיריו

7:105 ז הוא יהוה אלהינו  בכל-הארץ משפטיו

8:105 ח זכר לעולם בריתו  דבר צוה לאלף דור

9:105 ט אשר כרת את-אברהם  ושבועתו לישחק

10:105 י ויעמידה ליעקב לחק  לישראל ברית עולם

11:105 יא לאמר--לך אתן את-ארץ-כנען  חבל נחלתכם

12:105 יב בהיותם מתי מספר  כמעט וגרים בה

13:105 יג ויתהלכו מגוי אל-גוי  מממלכה אל-עם אחר

14:105 יד לא-הניח אדם לעשקם  ויוכח עליהם מלכים

15:105 טו אל-תגעו במשיחי  ולנביאי אל-תרעו

16:105 טז ויקרא רעב על-הארץ  כל-מטה-לחם שבר

17:105 יז שלח לפניהם איש  לעבד נמכר יוסף

18:105 יח ענו בכבל רגליו (רגלו)  ברזל באה נפשו

19:105 יט עד-עת בא-דברו--  אמרת יהוה צרפתהו

20:105 כ שלח מלך ויתירהו  משל עמים ויפתחהו

21:105 כא שמו אדון לביתו  ומשל בכל-קנינו

22:105 כב לאסר שריו בנפשו  וזקניו יחכם

23:105 כג ויבא ישראל מצרים  ויעקב גר בארץ-חם

24:105 כד ויפר את-עמו מאד  ויעצמהו מצריו

25:105 כה הפך לבם לשנא עמו  להתנכל בעבדיו

26:105 כו שלח משה עבדו  אהרן אשר בחר-בו

27:105 כז שמו-בם דברי אתותיו  ומפתים בארץ חם

28:105 כח שלח חשך ויחשך  ולא-מרו את-דבריו (דברו)

29:105 כט הפך את-מימיהם לדם  וימת את-דגתם

30:105 ל שרץ ארצם צפרדעים  בחדרי מלכיהם

31:105 לא אמר ויבא ערב  כנים בכל-גבולם

32:105 לב נתן גשמיהם ברד  אש להבות בארצם

33:105 לג ויך גפנם ותאנתם  וישבר עץ גבולם

34:105 לד אמר ויבא ארבה  וילק ואין מספר

35:105 לה ויאכל כל-עשב בארצם  ויאכל פרי אדמתם

36:105 לו ויך כל-בכור בארצם  ראשית לכל-אונם

37:105 לז ויוציאם בכסף וזהב  ואין בשבטיו כושל

38:105 לח שמח מצרים בצאתם  כי-נפל פחדם עליהם

39:105 לט פרש ענן למסך  ואש להאיר לילה

40:105 מ שאל ויבא שלו  ולחם שמים ישביעם

41:105 מא פתח צור ויזובו מים  הלכו בציות נהר

42:105 מב כי-זכר את-דבר קדשו  את-אברהם עבדו

43:105 מג ויוצא עמו בששון  ברנה את-בחיריו

44:105 מד ויתן להם ארצות גוים  ועמל לאמים יירשו

45:105 מה בעבור ישמרו חקיו--  ותורתיו ינצרו הללו-יה

  תהלים

1:106 א הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב--  כי לעולם חסדו

2:106 ב מי--ימלל גבורות יהוה  ישמיע כל-תהלתו

3:106 ג אשרי שמרי משפט  עשה צדקה בכל-עת

4:106 ד זכרני יהוה ברצון עמך  פקדני בישועתך

5:106 ה לראות בטובת בחיריך--  לשמח בשמחת גויך להתהלל  עם-נחלתך

6:106 ו חטאנו עם-אבותינו  העוינו הרשענו

7:106 ז אבותינו במצרים  לא-השכילו נפלאותיך-- לא זכרו  את-רב חסדיך וימרו על-ים  בים-סוף

8:106 ח ויושיעם למען שמו--  להודיע את-גבורתו

9:106 ט ויגער בים-סוף ויחרב  ויוליכם בתהמות כמדבר

10:106 י ויושיעם מיד שונא  ויגאלם מיד אויב

11:106 יא ויכסו-מים צריהם  אחד מהם לא נותר

12:106 יב ויאמינו בדבריו  ישירו תהלתו

13:106 יג מהרו שכחו מעשיו  לא-חכו לעצתו

14:106 יד ויתאוו תאוה במדבר  וינסו-אל בישימון

15:106 טו ויתן להם שאלתם  וישלח רזון בנפשם

16:106 טז ויקנאו למשה במחנה  לאהרן קדוש יהוה

17:106 יז תפתח-ארץ ותבלע דתן  ותכס על-עדת אבירם

18:106 יח ותבער-אש בעדתם  להבה תלהט רשעים

19:106 יט יעשו-עגל בחרב  וישתחוו למסכה

20:106 כ וימירו את-כבודם  בתבנית שור אכל עשב

21:106 כא שכחו אל מושיעם--  עשה גדלות במצרים

22:106 כב נפלאות בארץ חם  נוראות על-ים-סוף

23:106 כג ויאמר  להשמידם לולי משה בחירו--  עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו  מהשחית

24:106 כד וימאסו בארץ חמדה  לא-האמינו לדברו

25:106 כה וירגנו באהליהם  לא שמעו בקול יהוה

26:106 כו וישא ידו להם--  להפיל אותם במדבר

27:106 כז ולהפיל זרעם בגוים  ולזרותם בארצות

28:106 כח ויצמדו לבעל פעור  ויאכלו זבחי מתים

29:106 כט ויכעיסו במעלליהם  ותפרץ-בם מגפה

30:106 ל ויעמד פינחס ויפלל  ותעצר המגפה

31:106 לא ותחשב לו לצדקה  לדר ודר עד-עולם

32:106 לב ויקציפו על-מי מריבה  וירע למשה בעבורם

33:106 לג כי-המרו את-רוחו  ויבטא בשפתיו

34:106 לד לא-השמידו את-העמים--  אשר אמר יהוה להם

35:106 לה ויתערבו בגוים  וילמדו מעשיהם

36:106 לו ויעבדו את-עצביהם  ויהיו להם למוקש

37:106 לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--  לשדים

38:106 לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--  אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ  בדמים

39:106 לט ויטמאו במעשיהם  ויזנו במעלליהם

40:106 מ ויחר-אף יהוה בעמו  ויתעב את-נחלתו

41:106 מא ויתנם ביד-גוים  וימשלו בהם שנאיהם

42:106 מב וילחצום אויביהם  ויכנעו תחת ידם

43:106 מג פעמים רבות  יצילם והמה ימרו בעצתם  וימכו בעונם

44:106 מד וירא בצר להם--  בשמעו את-רנתם

45:106 מה ויזכר להם בריתו  וינחם כרב חסדו

46:106 מו ויתן אותם לרחמים--  לפני כל-שוביהם

47:106 מז הושיענו יהוה אלהינו  וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך  להשתבח בתהלתך

48:106 מח ברוך יהוה אלהי ישראל  מן-העולם ועד העולם-- ואמר כל-העם  אמן הללו-יה

  תהלים

1:107 א הדו ליהוה כי-טוב  כי לעולם חסדו

2:107 ב יאמרו גאולי יהוה--  אשר גאלם מיד-צר

3:107 ג ומארצות קבצם  ממזרח וממערב מצפון ומים

4:107 ד תעו במדבר בישימון דרך  עיר מושב לא מצאו

5:107 ה רעבים גם-צמאים--  נפשם בהם תתעטף

6:107 ו ויצעקו אל-יהוה בצר להם  ממצוקותיהם יצילם

7:107 ז וידריכם בדרך ישרה--  ללכת אל-עיר מושב

8:107 ח יודו ליהוה חסדו  ונפלאותיו לבני אדם

9:107 ט כי-השביע נפש שקקה  ונפש רעבה מלא-טוב

10:107 י ישבי חשך וצלמות  אסירי עני וברזל

11:107 יא כי-המרו אמרי-אל  ועצת עליון נאצו

12:107 יב ויכנע בעמל לבם  כשלו ואין עזר

13:107 יג ויזעקו אל-יהוה בצר להם  ממצקותיהם יושיעם

14:107 יד יוציאם מחשך וצלמות  ומוסרותיהם ינתק

15:107 טו יודו ליהוה חסדו  ונפלאותיו לבני אדם

16:107 טז כי-שבר דלתות נחשת  ובריחי ברזל גדע

17:107 יז אולים מדרך פשעם  ומעונתיהם יתענו

18:107 יח כל-אכל תתעב נפשם  ויגיעו עד-שערי מות

19:107 יט ויזעקו אל-יהוה בצר להם  ממצקותיהם יושיעם

20:107 כ ישלח דברו וירפאם  וימלט משחיתותם

21:107 כא יודו ליהוה חסדו  ונפלאותיו לבני אדם

22:107 כב ויזבחו זבחי תודה  ויספרו מעשיו ברנה

23:107 כג ] יורדי הים באניות  עשי מלאכה במים רבים

24:107 כד ] המה ראו מעשי יהוה  ונפלאותיו במצולה

25:107 כה ] ויאמר--ויעמד רוח סערה  ותרומם גליו

26:107 כו ] יעלו שמים ירדו תהומות  נפשם ברעה תתמוגג

27:107 כז ] יחוגו וינועו כשכור  וכל-חכמתם תתבלע

28:107 כח ] ויצעקו אל-יהוה בצר להם  וממצוקתיהם יוציאם

29:107 כט יקם סערה לדממה  ויחשו גליהם

30:107 ל וישמחו כי-ישתקו  וינחם אל-מחוז חפצם

31:107 לא יודו ליהוה חסדו  ונפלאותיו לבני אדם

32:107 לב וירוממוהו בקהל-עם  ובמושב זקנים יהללוהו

33:107 לג ישם נהרות למדבר  ומצאי מים לצמאון

34:107 לד ארץ פרי למלחה  מרעת יושבי בה

35:107 לה ישם מדבר לאגם-מים  וארץ ציה למצאי מים

36:107 לו ויושב שם רעבים  ויכוננו עיר מושב

37:107 לז ויזרעו שדות ויטעו כרמים  ויעשו פרי תבואה

38:107 לח ויברכם וירבו מאד  ובהמתם לא ימעיט

39:107 לט וימעטו וישחו--  מעצר רעה ויגון

40:107 מ  ] שפך בוז על-נדיבים  ויתעם בתהו לא-דרך

41:107 מא וישגב אביון מעוני  וישם כצאן משפחות

42:107 מב יראו ישרים וישמחו  וכל-עולה קפצה פיה

43:107 מג מי-חכם וישמר-אלה  ויתבוננו חסדי יהוה

  תהלים

1:108 א-ב שיר מזמור לדוד

2:108 נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי

3:108 ג עורה הנבל וכנור  אעירה שחר

4:108 ד אודך בעמים יהוה  ואזמרך בלאמים

5:108 ה כי-גדול מעל-שמים חסדך  ועד-שחקים אמתך

6:108 ו רומה על-שמים אלהים  ועל כל-הארץ כבודך

7:108 ז למען יחלצון ידידיך  הושיעה ימינך וענני

8:108 ח אלהים דבר בקדשו--אעלזה  אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9:108 ט לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי  יהודה מחקקי

10:108 י מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי  עלי-פלשת אתרועע

11:108 יא מי יבלני עיר מבצר  מי נחני עד-אדום

12:108 יב הלא-אלהים זנחתנו  ולא-תצא אלהים בצבאתינו

13:108 יג הבה-לנו עזרת מצר  ושוא תשועת אדם

[ (Psalms 108;14) יד באלהים נעשה-חיל  והוא יבוס צרינו ]

  תהלים

1:109 א למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי  אל-תחרש

2:109 ב כי פי רשע ופי-מרמה--עלי פתחו  דברו אתי לשון שקר

3:109 ג ודברי שנאה סבבוני  וילחמוני חנם

4:109 ד תחת-אהבתי ישטנוני  ואני תפלה

5:109 ה וישימו עלי רעה תחת טובה  ושנאה תחת אהבתי

6:109 ו הפקד עליו רשע  ושטן יעמד על-ימינו

7:109 ז בהשפטו יצא רשע  ותפלתו תהיה לחטאה

8:109 ח יהיו-ימיו מעטים  פקדתו יקח אחר

9:109 ט יהיו-בניו יתומים  ואשתו אלמנה

10:109 י ונוע ינועו בניו ושאלו  ודרשו מחרבותיהם

11:109 יא ינקש נושה לכל-אשר-לו  ויבזו זרים יגיעו

12:109 יב אל-יהי-לו משך חסד  ואל-יהי חונן ליתומיו

13:109 יג יהי-אחריתו להכרית  בדור אחר ימח שמם

14:109 יד יזכר עון אבתיו--אל-יהוה  וחטאת אמו אל-תמח

15:109 טו יהיו נגד-יהוה תמיד  ויכרת מארץ זכרם

16:109 טז יען--  אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון--ונכאה לבב  למותת

17:109 יז ויאהב קללה ותבואהו  ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו

18:109 יח וילבש קללה כמדו  ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

19:109 יט תהי-לו כבגד יעטה  ולמזח תמיד יחגרה

20:109 כ זאת פעלת שטני מאת יהוה  והדברים רע על-נפשי

21:109 כא ואתה יהוה אדני--  עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך  הצילני

22:109 כב כי-עני ואביון אנכי  ולבי חלל בקרבי

23:109 כג כצל-כנטותו נהלכתי  ננערתי כארבה

24:109 כד ברכי כשלו מצום  ובשרי כחש משמן

25:109 כה ואני הייתי חרפה להם  יראוני יניעון ראשם

26:109 כו עזרני יהוה אלהי  הושיעני כחסדך

27:109 כז וידעו כי-ידך זאת  אתה יהוה עשיתה

28:109 כח יקללו-המה ואתה תברך  קמו ויבשו--ועבדך ישמח

29:109 כט ילבשו שוטני כלמה  ויעטו כמעיל בשתם

30:109 ל אודה יהוה מאד בפי  ובתוך רבים אהללנו

31:109 לא כי-יעמד לימין אביון--  להושיע משפטי נפשו

  תהלים

1:110 א לדוד מזמור נאם יהוה לאדני--שב לימיני  עד-אשית איביך הדם לרגליך

2:110 ב מטה-עזך--ישלח יהוה מציון  רדה בקרב איביך

3:110 ג עמך נדבת  ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר  לך טל ילדתיך

4:110 ד נשבע יהוה ולא ינחם--  אתה-כהן לעולם על-דברתי  מלכי-צדק

5:110 ה אדני על-ימינך  מחץ ביום-אפו מלכים

6:110 ו ידין בגוים מלא גויות  מחץ ראש על-ארץ רבה

7:110 ז מנחל בדרך ישתה  על-כן ירים ראש

  תהלים

1:111 א הללו-יה אודה יהוה בכל-לבב  בסוד ישרים ועדה

2:111 ב גדלים מעשי יהוה  דרושים לכל-חפציהם

3:111 ג הוד-והדר פעלו  וצדקתו עמדת לעד

4:111 ד זכר עשה לנפלאותיו  חנון ורחום יהוה

5:111 ה טרף נתן ליראיו  יזכר לעולם בריתו

6:111 ו כח מעשיו הגיד לעמו--  לתת להם נחלת גוים

7:111 ז מעשי ידיו אמת ומשפט  נאמנים כל-פקודיו

8:111 ח סמוכים לעד לעולם  עשוים באמת וישר

9:111 ט פדות שלח לעמו--  צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא  שמו

10:111 י ראשית חכמה יראת יהוה--  שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו  עמדת לעד

  תהלים

m

1:112 א הללו-יה אשרי-איש ירא את-יהוה  במצותיו חפץ מאד

2:112 ב גבור בארץ יהיה זרעו  דור ישרים יברך

3:112 ג הון-ועשר בביתו  וצדקתו עמדת לעד

4:112 ד זרח בחשך אור לישרים  חנון ורחום וצדיק

5:112 ה טוב-איש חונן ומלוה  יכלכל דבריו במשפט

6:112 ו כי-לעולם לא-ימוט  לזכר עולם יהיה צדיק

7:112 ז משמועה רעה לא יירא  נכון לבו בטח ביהוה

8:112 ח סמוך לבו לא יירא  עד אשר-יראה בצריו

9:112 ט פזר נתן לאביונים--  צדקתו עמדת לעד קרנו  תרום בכבוד

10:112 י רשע יראה וכעס--  שניו יחרק ונמס תאות רשעים  תאבד

  תהלים

1:113 א הללו-יה הללו עבדי יהוה  הללו את-שם יהוה

2:113 ב יהי שם יהוה מברך--  מעתה ועד-עולם

3:113 ג ממזרח-שמש עד-מבואו--  מהלל שם יהוה

4:113 ד רם על-כל-גוים יהוה  על השמים כבודו

5:113 ה מי כיהוה אלהינו--  המגביהי לשבת

6:113 ו המשפילי לראות--  בשמים ובארץ

7:113 ז מקימי מעפר דל  מאשפת ירים אביון

8:113 ח להושיבי עם-נדיבים  עם נדיבי עמו

9:113 ט מושיבי עקרת הבית--  אם-הבנים שמחה הללו-יה

  תהלים

1:114 א בצאת ישראל ממצרים  בית יעקב מעם לעז

2:114 ב היתה יהודה לקדשו  ישראל ממשלותיו

3:114 ג הים ראה וינס  הירדן יסב לאחור

4:114 ד ההרים רקדו כאילים  גבעות כבני-צאן

5:114 ה מה-לך הים כי תנוס  הירדן תסב לאחור

6:114 ו ההרים תרקדו כאילים  גבעות כבני-צאן

7:114 ז מלפני אדון חולי ארץ  מלפני אלוה יעקב

8:114 ח ההפכי הצור אגם-מים  חלמיש למעינו-מים

  תהלים

1:115 א לא לנו יהוה לא-לנו  כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך

2:115 ב למה יאמרו הגוים  איה-נא אלהיהם

3:115 ג ואלהינו בשמים--  כל אשר-חפץ עשה

4:115 ד עצביהם כסף וזהב  מעשה ידי אדם

5:115 ה פה-להם ולא ידברו  עינים להם ולא יראו

6:115 ו אזנים להם ולא ישמעו  אף להם ולא יריחון

7:115 ז ידיהם ולא ימישון--רגליהם ולא יהלכו  לא-יהגו בגרונם

8:115 ח כמוהם יהיו עשיהם--  כל אשר-בטח בהם

9:115 ט ישראל בטח ביהוה  עזרם ומגנם הוא

10:115 י בית אהרן בטחו ביהוה  עזרם ומגנם הוא

11:115 יא יראי יהוה בטחו ביהוה  עזרם ומגנם הוא

12:115 יב יהוה  זכרנו יברך יברך את-בית ישראל  יברך את-בית אהרן

13:115 יג יברך יראי יהוה--  הקטנים עם-הגדלים

14:115 יד יסף יהוה עליכם  עליכם ועל בניכם

15:115 טו ברוכים אתם ליהוה--  עשה שמים וארץ

16:115 טז השמים שמים ליהוה  והארץ נתן לבני-אדם

17:115 יז לא המתים יהללו-יה  ולא כל-ירדי דומה

18:115 יח ואנחנו נברך יה--  מעתה ועד-עולם הללו-יה

  תהלים

1:116 א אהבתי כי-ישמע יהוה--  את-קולי תחנוני

2:116 ב כי-הטה אזנו לי  ובימי אקרא

3:116 ג אפפוני חבלי-מות--ומצרי שאול מצאוני  צרה ויגון אמצא

4:116 ד ובשם-יהוה אקרא  אנה יהוה מלטה נפשי

5:116 ה חנון יהוה וצדיק  ואלהינו מרחם

6:116 ו שמר פתאים יהוה  דלתי ולי יהושיע

7:116 ז שובי נפשי למנוחיכי  כי-יהוה גמל עליכי

8:116 ח כי חלצת נפשי ממות  את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי

9:116 ט אתהלך לפני יהוה--  בארצות החיים

10:116 י האמנתי כי אדבר  אני עניתי מאד

11:116 יא אני אמרתי בחפזי  כל-האדם כזב

12:116 יב מה-אשיב ליהוה--  כל-תגמולוהי עלי

13:116 יג כוס-ישועות אשא  ובשם יהוה אקרא

14:116 יד נדרי ליהוה אשלם  נגדה-נא לכל-עמו

15:116 טו יקר בעיני יהוה--  המותה לחסידיו

16:116 טז אנה יהוה  כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך  פתחת למוסרי

17:116 יז לך-אזבח זבח תודה  ובשם יהוה אקרא

18:116 יח נדרי ליהוה אשלם  נגדה-נא לכל-עמו

19:116 יט בחצרות בית יהוה--  בתוככי ירושלם הללו-יה

  תהלים

1:117 א הללו את-יהוה כל-גוים  שבחוהו כל-האמים

2:117 ב כי גבר עלינו חסדו--  ואמת-יהוה לעולם הללו-יה

  תהלים

1:118 א הודו ליהוה כי-טוב  כי לעולם חסדו

2:118 ב יאמר-נא ישראל  כי לעולם חסדו

3:118 ג יאמרו-נא בית-אהרן  כי לעולם חסדו

4:118 ד יאמרו-נא יראי יהוה  כי לעולם חסדו

5:118 ה מן-המצר קראתי יה  ענני במרחב יה

6:118 ו יהוה לי לא אירא  מה-יעשה לי אדם

7:118 ז יהוה לי בעזרי  ואני אראה בשנאי

8:118 ח טוב לחסות ביהוה--  מבטח באדם

9:118 ט טוב לחסות ביהוה--  מבטח בנדיבים

10:118 י כל-גוים סבבוני  בשם יהוה כי אמילם

11:118 יא סבוני גם-סבבוני  בשם יהוה כי אמילם

12:118 יב סבוני כדבורים--  דעכו כאש קוצים בשם יהוה  כי אמילם

13:118 יג דחה דחיתני לנפל  ויהוה עזרני

14:118 יד עזי וזמרת יה  ויהי-לי לישועה

15:118 טו קול רנה וישועה--באהלי צדיקים  ימין יהוה עשה חיל

16:118 טז ימין יהוה רוממה  ימין יהוה עשה חיל

17:118 יז לא-אמות כי-אחיה  ואספר מעשי יה

18:118 יח יסר יסרני יה  ולמות לא נתנני

19:118 יט פתחו-לי שערי-צדק  אבא-בם אודה יה

20:118 כ זה-השער ליהוה  צדיקים יבאו בו

21:118 כא אודך כי עניתני  ותהי-לי לישועה

22:118 כב אבן מאסו הבונים--  היתה לראש פנה

23:118 כג מאת יהוה היתה זאת  היא נפלאת בעינינו

24:118 כד זה-היום עשה יהוה  נגילה ונשמחה בו

25:118 כה אנא יהוה הושיעה נא  אנא יהוה הצליחה נא

26:118 כו ברוך הבא בשם יהוה  ברכנוכם מבית יהוה

27:118 כז אל יהוה--ויאר-לנו  אסרו-חג בעבתים--עד קרנות המזבח

28:118 כח אלי אתה ואודך  אלהי ארוממך

29:118 כט הודו ליהוה כי-טוב  כי לעולם חסדו

  תהלים

1:119 א אשרי תמימי-דרך--  ההלכים בתורת יהוה

2:119 ב אשרי נצרי עדתיו  בכל-לב ידרשוהו

3:119 ג אף לא-פעלו עולה  בדרכיו הלכו

4:119 ד אתה צויתה פקדיך--  לשמר מאד

5:119 ה אחלי יכנו דרכי--  לשמר חקיך

6:119 ו אז לא-אבוש--  בהביטי אל-כל-מצותיך

7:119 ז אודך בישר לבב--  בלמדי משפטי צדקך

8:119 ח את-חקיך אשמר  אל-תעזבני עד-מאד

9:119 ט במה יזכה-נער את-ארחו--  לשמר כדברך

10:119 י בכל-לבי דרשתיך  אל-תשגני ממצותיך

11:119 יא בלבי צפנתי אמרתך--  למען לא אחטא-לך

12:119 יב ברוך אתה יהוה--  למדני חקיך

13:119 יג בשפתי ספרתי--  כל משפטי-פיך

14:119 יד בדרך עדותיך ששתי--  כעל כל-הון

15:119 טו בפקודיך אשיחה  ואביטה ארחתיך

16:119 טז בחקתיך אשתעשע  לא אשכח דברך

17:119 יז גמל על-עבדך אחיה  ואשמרה דברך

18:119 יח גל-עיני ואביטה--  נפלאות מתורתך

19:119 יט גר אנכי בארץ  אל-תסתר ממני מצותיך

20:119 כ גרסה נפשי לתאבה--  אל-משפטיך בכל-עת

21:119 כא גערת זדים ארורים--  השגים ממצותיך

22:119 כב גל מעלי חרפה ובוז  כי עדתיך נצרתי

23:119 כג גם ישבו שרים בי נדברו--  עבדך ישיח בחקיך

24:119 כד גם-עדתיך שעשעי--  אנשי עצתי

25:119 כה דבקה לעפר נפשי  חיני כדברך

26:119 כו דרכי ספרתי ותענני  למדני חקיך

27:119 כז דרך-פקודיך הבינני  ואשיחה בנפלאותיך

28:119 כח דלפה נפשי מתוגה  קימני כדברך

29:119 כט דרך-שקר הסר ממני  ותורתך חנני

30:119 ל דרך-אמונה בחרתי  משפטיך שויתי

31:119 לא דבקתי בעדותיך  יהוה אל-תבישני

32:119 לב דרך-מצותיך ארוץ  כי תרחיב לבי

33:119 לג הורני יהוה דרך חקיך  ואצרנה עקב

34:119 לד הבינני ואצרה תורתך  ואשמרנה בכל-לב

35:119 לה הדריכני בנתיב מצותיך  כי-בו חפצתי

36:119 לו הט-לבי אל-עדותיך  ואל אל-בצע

37:119 לז העבר עיני מראות שוא  בדרכך חיני

38:119 לח הקם לעבדך אמרתך--  אשר ליראתך

39:119 לט העבר חרפתי אשר יגרתי  כי משפטיך טובים

40:119 מ הנה תאבתי לפקדיך  בצדקתך חיני

41:119 מא ויבאני חסדך יהוה  תשועתך כאמרתך

42:119 מב ואענה חרפי דבר  כי-בטחתי בדברך

43:119 מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד  כי למשפטך יחלתי

44:119 מד ואשמרה תורתך תמיד--  לעולם ועד

45:119 מה ואתהלכה ברחבה  כי פקדיך דרשתי

46:119 מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים  ולא אבוש

47:119 מז ואשתעשע במצותיך  אשר אהבתי

48:119 מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי  ואשיחה בחקיך

49:119 מט זכר-דבר לעבדך--  על אשר יחלתני

50:119 נ זאת נחמתי בעניי  כי אמרתך חיתני

51:119 נא זדים הליצני עד-מאד  מתורתך לא נטיתי

52:119 נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה  ואתנחם

53:119 נג זלעפה אחזתני מרשעים--  עזבי תורתך

54:119 נד זמרות היו-לי חקיך--  בבית מגורי

55:119 נה זכרתי בלילה שמך יהוה  ואשמרה תורתך

56:119 נו זאת היתה-לי  כי פקדיך נצרתי

57:119 נז חלקי יהוה אמרתי--  לשמר דבריך

58:119 נח חליתי פניך בכל-לב  חנני כאמרתך

59:119 נט חשבתי דרכי  ואשיבה רגלי אל-עדתיך

60:119 ס חשתי ולא התמהמהתי--  לשמר מצותיך

61:119 סא חבלי רשעים עודני  תורתך לא שכחתי

62:119 סב חצות-לילה--אקום להודות לך  על משפטי צדקך

63:119 סג חבר אני לכל-אשר יראוך  ולשמרי פקודיך

64:119 סד חסדך יהוה מלאה הארץ  חקיך למדני

65:119 סה טוב עשית עם-עבדך--  יהוה כדברך

66:119 סו טוב טעם ודעת למדני  כי במצותיך האמנתי

67:119 סז טרם אענה אני שגג  ועתה אמרתך שמרתי

68:119 סח טוב-אתה ומטיב  למדני חקיך

69:119 סט טפלו עלי שקר זדים  אני בכל-לב אצר פקודיך

70:119 ע טפש כחלב לבם  אני תורתך שעשעתי

71:119 עא טוב-לי כי-עניתי--  למען אלמד חקיך

72:119 עב טוב-לי תורת-פיך--  מאלפי זהב וכסף

73:119 עג ידיך עשוני ויכוננוני  הבינני ואלמדה מצותיך

74:119 עד יראיך יראוני וישמחו  כי לדברך יחלתי

75:119 עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך  ואמונה עניתני

76:119 עו יהי-נא חסדך לנחמני--  כאמרתך לעבדך

77:119 עז יבאוני רחמיך ואחיה  כי-תורתך שעשעי

78:119 עח יבשו זדים כי-שקר עותוני  אני אשיח בפקודיך

79:119 עט ישובו לי יראיך  וידעו (וידעי) עדתיך

80:119 פ יהי-לבי תמים בחקיך--  למען לא אבוש

81:119 פא כלתה לתשועתך נפשי  לדברך יחלתי

82:119 פב כלו עיני לאמרתך--  לאמר מתי תנחמני

83:119 פג כי-הייתי כנאד בקיטור--  חקיך לא שכחתי

84:119 פד כמה ימי-עבדך  מתי תעשה ברדפי משפט

85:119 פה כרו-לי זדים שיחות--  אשר לא כתורתך

86:119 פו כל-מצותיך אמונה  שקר רדפוני עזרני

87:119 פז כמעט כלוני בארץ  ואני לא-עזבתי פקדיך

88:119 פח כחסדך חיני  ואשמרה עדות פיך

89:119 פט לעולם יהוה--  דברך נצב בשמים

90:119 צ לדר ודר אמונתך  כוננת ארץ ותעמד

91:119 צא למשפטיך עמדו היום  כי הכל עבדיך

92:119 צב לולי תורתך שעשעי--  אז אבדתי בעניי

93:119 צג לעולם לא-אשכח פקודיך  כי בם חייתני

94:119 צד לך-אני הושיעני  כי פקודיך דרשתי

95:119 צה לי קוו רשעים לאבדני  עדתיך אתבונן

96:119 צו לכל-תכלה ראיתי קץ  רחבה מצותך מאד

97:119 צז מה-אהבתי תורתך  כל-היום היא שיחתי

98:119 צח מאיבי תחכמני מצותך  כי לעולם היא-לי

99:119 צט מכל-מלמדי השכלתי  כי עדותיך שיחה לי

100:119 ק מזקנים אתבונן  כי פקודיך נצרתי

101:119 קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי--  למען אשמר דברך

102:119 קב ממשפטיך לא-סרתי  כי-אתה הורתני

103:119 קג מה-נמלצו לחכי אמרתך--  מדבש לפי

104:119 קד מפקודיך אתבונן  על כן שנאתי כל-ארח שקר

105:119 קה נר-לרגלי דברך  ואור לנתיבתי

106:119 קו נשבעתי ואקימה--  לשמר משפטי צדקך

107:119 קז נעניתי עד-מאד  יהוה חיני כדברך

108:119 קח נדבות פי רצה-נא יהוה  ומשפטיך למדני

109:119 קט נפשי בכפי תמיד  ותורתך לא שכחתי

110:119 קי נתנו רשעים פח לי  ומפקודיך לא תעיתי

111:119 קיא נחלתי עדותיך לעולם  כי-ששון לבי המה

112:119 קיב נטיתי לבי לעשות חקיך--  לעולם עקב

113:119 קיג סעפים שנאתי  ותורתך אהבתי

114:119 קיד סתרי ומגני אתה  לדברך יחלתי

115:119 קטו סורו-ממני מרעים  ואצרה מצות אלהי

116:119 קטז סמכני כאמרתך ואחיה  ואל-תבישני משברי

117:119 קיז סעדני ואושעה  ואשעה בחקיך תמיד

118:119 קיח סלית כל-שוגים מחקיך  כי-שקר תרמיתם

119:119 קיט סגים--השבת כל-רשעי-ארץ  לכן אהבתי עדתיך

120:119 קכ סמר מפחדך בשרי  וממשפטיך יראתי

121:119 קכא עשיתי משפט וצדק  בל-תניחני לעשקי

122:119 קכב ערב עבדך לטוב  אל-יעשקני זדים

123:119 קכג עיני כלו לישועתך  ולאמרת צדקך

124:119 קכד עשה עם-עבדך כחסדך  וחקיך למדני

125:119 קכה עבדך-אני הבינני  ואדעה עדתיך

126:119 קכו עת לעשות ליהוה--  הפרו תורתך

127:119 קכז על-כן אהבתי מצותיך--  מזהב ומפז

128:119 קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי  כל-ארח שקר שנאתי

129:119 קכט פלאות עדותיך  על-כן נצרתם נפשי

130:119 קל פתח דבריך יאיר  מבין פתיים

131:119 קלא פי-פערתי ואשאפה  כי למצותיך יאבתי

132:119 קלב פנה-אלי וחנני--  כמשפט לאהבי שמך

133:119 קלג פעמי הכן באמרתך  ואל-תשלט-בי כל-און

134:119 קלד פדני מעשק אדם  ואשמרה פקודיך

135:119 קלה פניך האר בעבדך  ולמדני את-חקיך

136:119 קלו פלגי-מים ירדו עיני--  על לא-שמרו תורתך

137:119 קלז צדיק אתה יהוה  וישר משפטיך

138:119 קלח צוית צדק עדתיך  ואמונה מאד

139:119 קלט צמתתני קנאתי  כי-שכחו דבריך צרי

140:119 קמ צרופה אמרתך מאד  ועבדך אהבה

141:119 קמא צעיר אנכי ונבזה  פקדיך לא שכחתי

142:119 קמב צדקתך צדק לעולם  ותורתך אמת

143:119 קמג צר-ומצוק מצאוני  מצותיך שעשעי

144:119 קמד צדק עדותיך לעולם  הבינני ואחיה

145:119 קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה  חקיך אצרה

146:119 קמו קראתיך הושיעני  ואשמרה עדתיך

147:119 קמז קדמתי בנשף ואשועה  לדבריך (לדברך) יחלתי

148:119 קמח קדמו עיני אשמרות--  לשיח באמרתך

149:119 קמט קולי שמעה כחסדך  יהוה כמשפטך חיני

150:119 קנ קרבו רדפי זמה  מתורתך רחקו

151:119 קנא קרוב אתה יהוה  וכל-מצותיך אמת

152:119 קנב קדם ידעתי מעדתיך  כי לעולם יסדתם

153:119 קנג ראה-עניי וחלצני  כי-תורתך לא שכחתי

154:119 קנד ריבה ריבי וגאלני  לאמרתך חיני

155:119 קנה רחוק מרשעים ישועה  כי חקיך לא דרשו

156:119 קנו רחמיך רבים יהוה  כמשפטיך חיני

157:119 קנז רבים רדפי וצרי  מעדותיך לא נטיתי

158:119 קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה--  אשר אמרתך לא שמרו

159:119 קנט ראה כי-פקודיך אהבתי  יהוה כחסדך חיני

160:119 קס ראש-דברך אמת  ולעולם כל-משפט צדקך

161:119 קסא שרים mרדפוני חנם  ומדבריך (ומדברך) פחד לבי

162:119 קסב שש אנכי על-אמרתך--  כמוצא שלל רב

163:119 קסג שקר שנאתי ואתעבה  תורתך אהבתי

164:119 קסד שבע ביום הללתיך--  על משפטי צדקך

165:119 קסה שלום רב לאהבי תורתך  ואין-למו מכשול

166:119 קסו שברתי לישועתך יהוה  ומצותיך עשיתי

167:119 קסז שמרה נפשי עדתיך  ואהבם מאד

168:119 קסח שמרתי פקודיך ועדתיך  כי כל-דרכי נגדך

169:119 קסט תקרב רנתי לפניך יהוה  כדברך הבינני

170:119 קע תבוא תחנתי לפניך  כאמרתך הצילני

171:119 קעא תבענה שפתי תהלה  כי תלמדני חקיך

172:119 קעב תען לשוני אמרתך  כי כל-מצותיך צדק

173:119 קעג תהי-ידך לעזרני  כי פקודיך בחרתי

174:119 קעד תאבתי לישועתך יהוה  ותורתך שעשעי

175:119 קעה תחי-נפשי ותהללך  ומשפטך יעזרני

176:119 קעו תעיתי--  כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך  לא שכחתי

  תהלים

1:120 א שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי--  קראתי ויענני

2:120 ב יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר  מלשון רמיה

3:120 ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך--  לשון רמיה

4:120 ד חצי גבור שנונים  עם גחלי רתמים

5:120 ה אויה-לי כי-גרתי משך  שכנתי עם-אהלי קדר

6:120 ו רבת שכנה-לה נפשי--  עם שונא שלום

7:120 ז אני-שלום וכי אדבר  המה למלחמה

  תהלים

1:121 א שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים--  מאין יבא עזרי

2:121 ב עזרי מעם יהוה--  עשה שמים וארץ

3:121 ג אל-יתן למוט רגלך  אל-ינום שמרך

4:121 ד הנה לא-ינום ולא יישן--  שומר ישראל

5:121 ה יהוה שמרך  יהוה צלך על-יד ימינך

6:121 ו יומם השמש לא-יככה  וירח בלילה

7:121 ז יהוה ישמרך מכל-רע  ישמר את-נפשך

8:121 ח יהוה ישמר-צאתך ובואך--  מעתה ועד-עולם

  תהלים

1:122 א שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי--  בית יהוה נלך

2:122 ב עמדות היו רגלינו--  בשעריך ירושלם

3:122 ג ירושלם הבנויה--  כעיר שחברה-לה יחדו

4:122 ד ששם עלו שבטים שבטי-יה--עדות לישראל  להדות לשם יהוה

5:122 ה כי שמה ישבו כסאות למשפט  כסאות לבית דוד

6:122 ו שאלו שלום ירושלם  ישליו אהביך

7:122 ז יהי-שלום בחילך  שלוה בארמנותיך

8:122 ח למען אחי ורעי--  אדברה-נא שלום בך

9:122 ט למען בית-יהוה אלהינו--  אבקשה טוב לך

  תהלים

1:123 א שיר המעלות אליך נשאתי את-עיני--  הישבי בשמים

2:123 ב הנה כעיני עבדים  אל-יד אדוניהם-- כעיני שפחה  אל-יד גברתה כן עינינו אל-יהוה אלהינו--   עד שיחננו

3:123 ג חננו יהוה חננו  כי-רב שבענו בוז

4:123 ד רבת  שבעה-לה נפשנו הלעג השאננים  הבוז לגאיונים (לגאי יונים)

  תהלים

1:124 א שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו--  יאמר-נא ישראל

2:124 ב לולי יהוה שהיה לנו--  בקום עלינו אדם

3:124 ג אזי חיים בלעונו--  בחרות אפם בנו

4:124 ד אזי המים שטפונו--  נחלה עבר על-נפשנו

5:124 ה אזי עבר על-נפשנו--  המים הזידונים

6:124 ו ברוך יהוה--  שלא נתננו טרף לשניהם

7:124 ז נפשנו--  כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר  ואנחנו נמלטנו

8:124 ח עזרנו בשם יהוה--  עשה שמים וארץ

  תהלים

1:125 א שיר המעלות הבטחים ביהוה--  כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

2:125 ב ירושלם--  הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו--  מעתה ועד-עולם

3:125 ג כי לא ינוח שבט הרשע--  על גורל הצדיקים למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה  ידיהם

4:125 ד היטיבה יהוה לטובים  ולישרים בלבותם

5:125 ה והמטים עקלקלותם--  יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום  על-ישראל

  תהלים

1:126 א שיר המעלות בשוב יהוה את-שיבת ציון--  היינו כחלמים

2:126 ב אז ימלא שחוק פינו--  ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים--  הגדיל יהוה לעשות עם-אלה

3:126 ג הגדיל יהוה לעשות עמנו--  היינו שמחים

4:126 ד שובה יהוה את-שבותנו (שביתנו)--  כאפיקים בנגב

5:126 ה הזרעים בדמעה--  ברנה יקצרו

6:126 ו הלוך ילך ובכה--  נשא משך-הזרע בא-יבא ברנה--  נשא אלמתיו

  תהלים

1:127 א שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית--  שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר   שוא שקד שומר

2:127 ב שוא לכם משכימי קום  מאחרי-שבת-- אכלי  לחם העצבים כן יתן לידידו  שנא

3:127 ג הנה נחלת יהוה בנים  שכר פרי הבטן

4:127 ד כחצים ביד-גבור--  כן בני הנעורים

5:127 ה אשרי הגבר--  אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו--  כי-ידברו את-אויבים בשער

  תהלים

1:128 א שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה--  ההלך בדרכיו

2:128 ב יגיע כפיך כי תאכל  אשריך וטוב לך

3:128 ג אשתך כגפן פריה--  בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים--  סביב לשלחנך

4:128 ד הנה כי-כן יברך גבר--  ירא יהוה

5:128 ה יברכך יהוה מציון  וראה בטוב ירושלם--כל ימי חייך

6:128 ו וראה-בנים לבניך  שלום על-ישראל

  תהלים

1:129 א שיר המעלות רבת צררוני מנעורי--  יאמר-נא ישראל

2:129 ב רבת צררוני מנעורי  גם לא-יכלו לי

3:129 ג על-גבי חרשו חרשים  האריכו למענותם (למעניתם)

4:129 ד יהוה צדיק  קצץ עבות רשעים

5:129 ה יבשו ויסגו אחור--  כל שנאי ציון

6:129 ו יהיו כחציר גגות--  שקדמת שלף יבש

7:129 ז שלא מלא כפו קוצר  וחצנו מעמר

8:129 ח ולא אמרו העברים--  ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם  בשם יהוה

  תהלים

1:130 א שיר המעלות ממעמקים קראתיך  יהוה

2:130 ב אדני  שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות--  לקול תחנוני

3:130 ג אם-עונות תשמר-יה--  אדני מי יעמד

4:130 ד כי-עמך הסליחה--  למען תורא

5:130 ה קויתי יהוה קותה נפשי  ולדברו הוחלתי

6:130 ו נפשי לאדני--  משמרים לבקר שמרים לבקר

7:130 ז יחל ישראל אל-יהוה  כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

8:130 ח והוא יפדה את-ישראל--  מכל עונתיו

  תהלים

1:131 א שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי--  ולא-רמו עיני ולא-הלכתי  בגדלות ובנפלאות ממני

2:131 ב אם-לא שויתי ודוממתי--  נפשי כגמל עלי אמו  כגמל עלי נפשי

3:131 ג יחל ישראל אל-יהוה--  מעתה ועד-עולם

  תהלים

1:132 א שיר המעלות זכור-יהוה לדוד--  את כל-ענותו

2:132 ב אשר נשבע ליהוה  נדר לאביר יעקב

3:132 ג אם-אבא באהל ביתי  אם-אעלה על-ערש יצועי

4:132 ד אם אתן שנת לעיני  לעפעפי תנומה

5:132 ה עד-אמצא מקום ליהוה  משכנות לאביר יעקב

6:132 ו הנה-שמענוה באפרתה  מצאנוה בשדי-יער

7:132 ז נבואה למשכנותיו  נשתחוה להדם רגליו

8:132 ח קומה יהוה למנוחתך  אתה וארון עזך

9:132 ט כהניך ילבשו-צדק  וחסידיך ירננו

10:132 י בעבור דוד עבדך--  אל-תשב פני משיחך

11:132 יא נשבע-יהוה לדוד אמת--  לא-ישוב ממנה מפרי בטנך--  אשית לכסא-לך

12:132 יב אם-ישמרו בניך בריתי--  ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד--  ישבו לכסא-לך

13:132 יג כי-בחר יהוה בציון  אוה למושב לו

14:132 יד זאת-מנוחתי עדי-עד  פה-אשב כי אותיה

15:132 טו צידה ברך אברך  אביוניה אשביע לחם

16:132 טז וכהניה אלביש ישע  וחסידיה רנן ירננו

17:132 יז שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי

18:132 יח אויביו אלביש בשת  ועליו יציץ נזרו

  תהלים

1:133 א שיר המעלות לדוד הנה מה-טוב ומה-נעים--  שבת אחים גם-יחד

2:133 ב כשמן הטוב  על-הראש-- ירד  על-הזקן זקן-אהרן שירד  על-פי מדותיו

3:133 ג כטל-חרמון--  שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה  את-הברכה-- חיים  עד-העולם

  תהלים

1:134 א שיר המעלות הנה ברכו את-יהוה  כל-עבדי יהוה-- העמדים בבית-יהוה  בלילות

2:134 ב שאו-ידכם קדש  וברכו את-יהוה

3:134 ג יברכך יהוה מציון  עשה שמים וארץ

  תהלים

1:135 א הללו-יה הללו את-שם יהוה  הללו עבדי יהוה

2:135 ב שעמדים בבית יהוה--  בחצרות בית אלהינו

3:135 ג הללו-יה כי-טוב יהוה  זמרו לשמו כי נעים

4:135 ד כי-יעקב בחר לו יה  ישראל לסגלתו

5:135 ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה  ואדנינו מכל-אלהים

6:135 ו כל אשר-חפץ יהוה  עשה בשמים ובארץ--  בימים וכל-תהמות

7:135 ז מעלה נשאים  מקצה הארץ ברקים למטר עשה  מוצא-רוח מאוצרותיו

8:135 ח שהכה בכורי מצרים--  מאדם עד-בהמה

9:135 ט שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים  בפרעה ובכל-עבדיו

10:135 י שהכה גוים רבים  והרג מלכים עצומים

11:135 יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן  ולכל ממלכות כנען

12:135 יב ונתן ארצם נחלה--  נחלה לישראל עמו

13:135 יג יהוה שמך לעולם  יהוה זכרך לדר-ודר

14:135 יד כי-ידין יהוה עמו  ועל-עבדיו יתנחם

15:135 טו עצבי הגוים כסף וזהב  מעשה ידי אדם

16:135 טז פה-להם ולא ידברו  עינים להם ולא יראו

17:135 יז אזנים להם ולא יאזינו  אף אין-יש-רוח בפיהם

18:135 יח כמוהם יהיו עשיהם--  כל אשר-בטח בהם

19:135 יט בית ישראל ברכו את-יהוה  בית אהרן ברכו את-יהוה

20:135 כ בית הלוי ברכו את-יהוה  יראי יהוה ברכו את-יהוה

21:135 כא ברוך יהוה מציון--  שכן ירושלם הללו-יה

  תהלים

1:136 א הודו ליהוה כי-טוב  כי לעולם חסדו

2:136 ב הודו לאלהי האלהים  כי לעולם חסדו

3:136 ג הודו לאדני האדנים  כי לעולם חסדו

4:136 ד לעשה נפלאות גדלות לבדו  כי לעולם חסדו

5:136 ה לעשה השמים בתבונה  כי לעולם חסדו

6:136 ו לרקע הארץ על-המים  כי לעולם חסדו

7:136 ז לעשה אורים גדלים  כי לעולם חסדו

8:136 ח את-השמש לממשלת ביום  כי לעולם חסדו

9:136 ט את-הירח וכוכבים לממשלות בלילה  כי לעולם חסדו

10:136 י למכה מצרים בבכוריהם  כי לעולם חסדו

11:136 יא ויוצא ישראל מתוכם  כי לעולם חסדו

12:136 יב ביד חזקה ובזרוע נטויה  כי לעולם חסדו

13:136 יג לגזר ים-סוף לגזרים  כי לעולם חסדו

14:136 יד והעביר ישראל בתוכו  כי לעולם חסדו

15:136 טו ונער פרעה וחילו בים-סוף  כי לעולם חסדו

16:136 טז למוליך עמו במדבר  כי לעולם חסדו

17:136 יז למכה מלכים גדלים  כי לעולם חסדו

18:136 יח ויהרג מלכים אדירים  כי לעולם חסדו

19:136 יט לסיחון מלך האמרי  כי לעולם חסדו

20:136 כ ולעוג מלך הבשן  כי לעולם חסדו

21:136 כא ונתן ארצם לנחלה  כי לעולם חסדו

22:136 כב נחלה לישראל עבדו  כי לעולם חסדו

23:136 כג שבשפלנו זכר לנו  כי לעולם חסדו

24:136 כד ויפרקנו מצרינו  כי לעולם חסדו

25:136 כה נתן לחם לכל-בשר  כי לעולם חסדו

26:136 כו הודו לאל השמים  כי לעולם חסדו

  תהלים

1:137 א על נהרות בבל--שם ישבנו גם-בכינו  בזכרנו את-ציון

2:137 ב על-ערבים בתוכה--  תלינו כנרותינו

3:137 ג כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר--  ותוללינו שמחה שירו לנו  משיר ציון

4:137 ד איך--נשיר את-שיר-יהוה  על אדמת נכר

5:137 ה אם-אשכחך ירושלם--  תשכח ימיני

6:137 ו תדבק-לשוני לחכי--  אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם--  על ראש שמחתי

7:137 ז זכר יהוה לבני אדום--  את יום ירושלם האמרים ערו ערו--  עד היסוד בה

8:137 ח בת-בבל  השדודה אשרי שישלם-לך--  את-גמולך שגמלת לנו

9:137 ט אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך--  אל-הסלע

  תהלים

1:138 א לדוד  אודך בכל-לבי  נגד אלהים אזמרך

2:138 ב אשתחוה אל-היכל קדשך  ואודה את-שמך-- על-חסדך  ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך  אמרתך

3:138 ג ביום קראתי ותענני  תרהבני בנפשי עז

4:138 ד יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ  כי שמעו אמרי-פיך

5:138 ה וישירו בדרכי יהוה  כי-גדול כבוד יהוה

6:138 ו כי-רם יהוה ושפל יראה  וגבה ממרחק יידע

7:138 ז אם-אלך בקרב צרה--  תחיני על אף איבי תשלח ידך  ותושיעני ימינך

8:138 ח יהוה יגמר בעדי  יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

  תהלים

1:139 א למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני  ותדע

2:139 ב אתה ידעת שבתי וקומי  בנתה לרעי מרחוק

3:139 ג ארחי ורבעי זרית  וכל-דרכי הסכנתה

4:139 ד כי אין מלה בלשוני  הן יהוה ידעת כלה

5:139 ה אחור וקדם צרתני  ותשת עלי כפכה

6:139 ו פלאיה (פליאה) דעת ממני  נשגבה לא-אוכל לה

7:139 ז אנה אלך מרוחך  ואנה מפניך אברח

8:139 ח אם אסק שמים שם אתה  ואציעה שאול הנך

9:139 ט אשא כנפי-שחר  אשכנה באחרית ים

10:139 י גם-שם ידך תנחני  ותאחזני ימינך

11:139 יא ואמר אך-חשך ישופני  ולילה אור בעדני

12:139 יב גם-חשך  לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר--  כחשיכה כאורה

13:139 יג כי-אתה קנית כליתי  תסכני בבטן אמי

14:139 יד אודך--  על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך  ונפשי ידעת מאד

15:139 טו לא-נכחד עצמי  ממך אשר-עשיתי בסתר  רקמתי בתחתיות ארץ

16:139 טז גלמי ראו עיניך  ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו  ולא (ולו) אחד בהם

17:139 יז ולי--מה-יקרו רעיך אל  מה עצמו ראשיהם

18:139 יח אספרם מחול ירבון  הקיצתי ועודי עמך

19:139 יט אם-תקטל אלוה רשע  ואנשי דמים סורו מני

20:139 כ אשר ימרוך למזמה  נשוא לשוא עריך

21:139 כא הלוא-משנאיך יהוה אשנא  ובתקוממיך אתקוטט

22:139 כב תכלית שנאה שנאתים  לאויבים היו לי

23:139 כג חקרני אל ודע לבבי  בחנני ודע שרעפי

24:139 כד וראה אם-דרך-עצב בי  ונחני בדרך עולם

  תהלים

1:140 א למנצח מזמור לדוד

2:140 ב חלצני יהוה מאדם רע  מאיש חמסים תנצרני

3:140 ג אשר חשבו רעות בלב  כל-יום יגורו מלחמות

4:140 ד שננו לשונם כמו-נחש  חמת עכשוב--תחת שפתימו סלה

5:140 ה שמרני יהוה מידי רשע--  מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו  לדחות פעמי

6:140 ו טמנו גאים פח לי--  וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי  סלה

7:140 ז אמרתי ליהוה אלי אתה  האזינה יהוה קול תחנוני

8:140 ח יהוה אדני עז ישועתי  סכתה לראשי ביום נשק

9:140 ט אל-תתן יהוה מאויי רשע  זממו אל-תפק ירומו סלה

10:140 י ראש מסבי--  עמל שפתימו יכסומו (יכסימו)

11:140 יא ימיטו (ימוטו) עליהם גחלים  באש יפלם במהמרות בל-יקומו

12:140 יב איש לשון בל-יכון בארץ  איש-חמס רע--יצודנו למדחפת

13:140 יג ידעת (ידעתי)--כי-יעשה יהוה דין עני  משפט אבינים

[ (Psalms 140;14) יד אך צדיקים יודו לשמך  ישבו ישרים את-פניך ]

  תהלים

1:141 א מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי  האזינה קולי בקראי-לך

2:141 ב תכון תפלתי קטרת לפניך  משאת כפי מנחת-ערב

3:141 ג שיתה יהוה שמרה לפי  נצרה על-דל שפתי

4:141 ד אל-תט-לבי  לדבר רע להתעולל עללות  ברשע-- את-אישים  פעלי-און ובל-אלחם  במנעמיהם

5:141 ה יהלמני צדיק חסד  ויוכיחני-- שמן ראש  אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי  ברעותיהם

6:141 ו נשמטו בידי-סלע שפטיהם  ושמעו אמרי כי נעמו

7:141 ז כמו פלח ובקע בארץ--  נפזרו עצמינו לפי שאול

8:141 ח כי אליך יהוה אדני עיני  בכה חסיתי אל-תער נפשי

9:141 ט שמרני--מידי פח יקשו לי  ומקשות פעלי און

10:141 י יפלו במכמריו רשעים  יחד אנכי עד-אעבור

  תהלים

1:142 א משכיל לדוד בהיותו במערה  תפלה

2:142 ב קולי אל-יהוה אזעק  קולי אל-יהוה אתחנן

3:142 ג אשפך לפניו שיחי  צרתי לפניו אגיד

4:142 ד בהתעטף עלי רוחי--  ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך--  טמנו פח לי

5:142 ה הביט ימין וראה--  ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני  אין דורש לנפשי

6:142 ו זעקתי אליך  יהוה אמרתי אתה מחסי  חלקי בארץ החיים

7:142 ז הקשיבה אל-רנתי--  כי-דלותי-מאד הצילני מרדפי--  כי אמצו ממני

[ (Psalms 142;8) ח הוציאה ממסגר נפשי--  להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים--  כי תגמל עלי ]

  תהלים

1:143 א מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי--  האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני  בצדקתך

2:143 ב ואל-תבוא במשפט  את-עבדך כי לא-יצדק לפניך  כל-חי

3:143 ג כי רדף אויב נפשי--  דכא לארץ חיתי הושבני במחשכים  כמתי עולם

4:143 ד ותתעטף עלי רוחי  בתוכי ישתומם לבי

5:143 ה זכרתי ימים מקדם--  הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך  אשוחח

6:143 ו פרשתי ידי אליך  נפשי כארץ-עיפה לך סלה

7:143 ז מהר ענני יהוה--  כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני  ונמשלתי עם-ירדי בור

8:143 ח השמיעני בבקר חסדך--  כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך--  כי-אליך נשאתי נפשי

9:143 ט הצילני מאיבי יהוה--  אליך כסתי

10:143 י למדני לעשות רצונך--  כי-אתה אלוהי רוחך טובה  תנחני בארץ מישור

11:143 יא למען-שמך יהוה תחיני  בצדקתך תוציא מצרה נפשי

12:143 יב ובחסדך תצמית איבי  והאבדת כל-צררי נפשי--כי אני עבדך

  תהלים

1:144 א לדוד  ברוך יהוה צורי--  המלמד ידי לקרב אצבעותי  למלחמה

2:144 ב חסדי ומצודתי  משגבי ומפלטי-לי מגני ובו חסיתי  הרודד עמי תחתי

3:144 ג יהוה--מה-אדם ותדעהו  בן-אנוש ותחשבהו

4:144 ד אדם להבל דמה  ימיו כצל עובר

5:144 ה יהוה הט-שמיך ותרד  גע בהרים ויעשנו

6:144 ו ברוק ברק ותפיצם  שלח חציך ותהמם

7:144 ז שלח ידיך ממרום  פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

8:144 ח אשר פיהם דבר-שוא  וימינם ימין שקר

9:144 ט אלהים--שיר חדש אשירה לך  בנבל עשור אזמרה-לך

10:144 י הנותן תשועה למלכים  הפוצה את-דוד עבדו--מחרב רעה

11:144 יא פצני והצילני  מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא  וימינם ימין שקר

12:144 יב אשר בנינו כנטעים--  מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית--  מחטבות תבנית היכל

13:144 יג מזוינו מלאים--  מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות--  בחוצותינו

14:144 יד אלופינו מסבלים  אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15:144 טו אשרי העם שככה לו  אשרי העם שיהוה אלהיו

  תהלים

1:145 א תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך  ואברכה שמך לעולם ועד

2:145 ב בכל-יום אברכך  ואהללה שמך לעולם ועד

3:145 ג גדול יהוה ומהלל מאד  ולגדלתו אין חקר

4:145 ד דור לדור ישבח מעשיך  וגבורתיך יגידו

5:145 ה הדר כבוד הודך--  ודברי נפלאתיך אשיחה

6:145 ו ועזוז נוראתיך יאמרו  וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה

7:145 ז זכר רב-טובך יביעו  וצדקתך ירננו

8:145 ח חנון ורחום יהוה  ארך אפים וגדל-חסד

9:145 ט טוב-יהוה לכל  ורחמיו על-כל-מעשיו

10:145 י יודוך יהוה כל-מעשיך  וחסידיך יברכוכה

11:145 יא כבוד מלכותך יאמרו  וגבורתך ידברו

12:145 יב להודיע לבני האדם--גבורתיו  וכבוד הדר מלכותו

13:145 יג מלכותך מלכות כל-עלמים  וממשלתך בכל-דור ודר

14:145 יד סומך יהוה לכל-הנפלים  וזוקף לכל-הכפופים

15:145 טו עיני-כל אליך ישברו  ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

16:145 טז פותח את-ידך  ומשביע לכל-חי רצון

17:145 יז צדיק יהוה בכל-דרכיו  וחסיד בכל-מעשיו

18:145 יח קרוב יהוה לכל-קראיו--  לכל אשר יקראהו באמת

19:145 יט רצון-יראיו יעשה  ואת-שועתם ישמע ויושיעם

20:145 כ שומר יהוה את-כל-אהביו  ואת כל-הרשעים ישמיד

21:145 כא תהלת יהוה ידבר-פי  ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד

  תהלים

1:146 א הללו-יה הללי נפשי  את-יהוה

2:146 ב אהללה יהוה בחיי  אזמרה לאלהי בעודי

3:146 ג אל-תבטחו בנדיבים--  בבן-אדם שאין לו תשועה

4:146 ד תצא רוחו ישב לאדמתו  ביום ההוא אבדו עשתנתיו

5:146 ה אשרי--שאל יעקב בעזרו  שברו על-יהוה אלהיו

6:146 ו עשה שמים וארץ--  את-הים ואת-כל-אשר-בם השמר אמת  לעולם

7:146 ז עשה משפט לעשוקים--נתן לחם לרעבים  יהוה מתיר אסורים

8:146 ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים  יהוה אהב צדיקים

9:146 ט יהוה שמר את-גרים--יתום ואלמנה יעודד  ודרך רשעים יעות

10:146 י ימלך יהוה לעולם--  אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה

  תהלים

1:147 א הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו--  כי-נעים נאוה תהלה

2:147 ב בונה ירושלם יהוה  נדחי ישראל יכנס

3:147 ג הרפא לשבורי לב  ומחבש לעצבותם

4:147 ד מונה מספר לכוכבים  לכלם שמות יקרא

5:147 ה גדול אדונינו ורב-כח  לתבונתו אין מספר

6:147 ו מעודד ענוים יהוה  משפיל רשעים עדי-ארץ

7:147 ז ענו ליהוה בתודה  זמרו לאלהינו בכנור

8:147 ח המכסה שמים בעבים--  המכין לארץ מטר המצמיח הרים  חציר

9:147 ט נותן לבהמה לחמה  לבני ערב אשר יקראו

10:147 י לא בגבורת הסוס יחפץ  לא-בשוקי האיש ירצה

11:147 יא רוצה יהוה את-יראיו--  את-המיחלים לחסדו

12:147 יב שבחי ירושלם את-יהוה  הללי אלהיך ציון

13:147 יג כי-חזק בריחי שעריך  ברך בניך בקרבך

14:147 יד השם-גבולך שלום  חלב חטים ישביעך

15:147 טו השלח אמרתו ארץ  עד-מהרה ירוץ דברו

16:147 טז הנתן שלג כצמר  כפור כאפר יפזר

17:147 יז משליך קרחו כפתים  לפני קרתו מי יעמד

18:147 יח ישלח דברו וימסם  ישב רוחו יזלו-מים

19:147 יט מגיד דברו ליעקב  חקיו ומשפטיו לישראל

20:147 כ לא עשה כן לכל-גוי--  ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

  תהלים

1:148 א הללו-יה הללו את-יהוה מן-השמים  הללוהו במרומים

2:148 ב הללוהו כל-מלאכיו  הללוהו כל-צבאו

3:148 ג הללוהו שמש וירח  הללוהו כל-כוכבי אור

4:148 ד הללוהו שמי השמים  והמים אשר מעל השמים

5:148 ה יהללו את-שם יהוה  כי הוא צוה ונבראו

6:148 ו ויעמידם לעד לעולם  חק-נתן ולא יעבור

7:148 ז הללו את-יהוה מן-הארץ--  תנינים וכל-תהמות

8:148 ח אש וברד שלג וקיטור  רוח סערה עשה דברו

9:148 ט ההרים וכל-גבעות  עץ פרי וכל-ארזים

10:148 י החיה וכל-בהמה  רמש וצפור כנף

11:148 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים  שרים וכל-שפטי ארץ

12:148 יב בחורים וגם-בתולות  זקנים עם-נערים

13:148 יג יהללו את-שם יהוה--  כי-נשגב שמו לבדו הודו  על-ארץ ושמים

14:148 יד וירם קרן לעמו  תהלה לכל-חסידיו-- לבני ישראל  עם קרבו הללו-יה

  תהלים

1:149 א הללו-יה שירו ליהוה שיר חדש  תהלתו בקהל חסידים

2:149 ב ישמח ישראל בעשיו  בני-ציון יגילו במלכם

3:149 ג יהללו שמו במחול  בתף וכנור יזמרו-לו

4:149 ד כי-רוצה יהוה בעמו  יפאר ענוים בישועה

5:149 ה יעלזו חסידים בכבוד  ירננו על-משכבותם

6:149 ו רוממות אל בגרונם  וחרב פיפיות בידם

7:149 ז לעשות נקמה בגוים  תוכחות בלאמים

8:149 ח לאסר מלכיהם בזקים  ונכבדיהם בכבלי ברזל

9:149 ט לעשות בהם משפט כתוב--  הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה

  תהלים

1:150 א הללו-יה הללו-אל בקדשו  הללוהו ברקיע עזו

2:150 ב הללוהו בגבורתיו  הללוהו כרב גדלו

3:150 ג הללוהו בתקע שופר  הללוהו בנבל וכנור

4:150 ד הללוהו בתף ומחול  הללוהו במנים ועגב

5:150 ה הללוהו בצלצלי-שמע  הללוהו בצלצלי תרועה

6:150 ו כל הנשמה תהלל יה   הללו-יה