Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  

  מיכה

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה--אשר חזה על שמרון וירושלם

2:1 ב שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו

3:1 ג כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי (במתי) ארץ

4:1 ד ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד

5:1 ה בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם

6:1 ו ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה

7:1 ז וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה  כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו

8:1 ח על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל (שולל) וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה

9:1 ט כי אנושה מכותיה  כי באה עד יהודה--נגע עד שער עמי עד ירושלם

10:1 י בגת אל תגידו--בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי (התפלשי)

11:1 יא עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן--מספד בית האצל יקח מכם עמדתו

12:1 יב כי חלה לטוב יושבת מרות  כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם

13:1 יג רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל

14:1 יד לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל

15:1 טו עד הירש אבי לך יושבת מרשה  עד עדלם יבוא כבוד ישראל

16:1 טז קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך  {ס}

  מיכה

1:2 א הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם

2:2 ב וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו  {פ}

3:2 ג לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה  אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה--כי עת רעה היא

4:2 ד ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו--חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק

5:2 ה לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה

6:2 ו אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות

7:2 ז האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה--אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הלך

8:2 ח ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה

9:2 ט נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם

10:2 י קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ

11:2 יא לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה

12:2 יב אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל--יחד אשימנו כצאן בצרה  כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם

13:2 יג עלה הפרץ לפניהם--פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם  {פ}

  מיכה

1:3 א ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל  הלוא לכם לדעת את המשפט

2:3 ב שנאי טוב ואהבי רעה (רע) גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם

3:3 ג ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

4:3 ד אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם  {פ}

5:3 ה כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי--הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה

6:3 ו לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום

7:3 ז ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם  כי אין מענה אלהים

8:3 ח ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה--להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו  {ס}

9:3 ט שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל--המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו

10:3 י בנה ציון בדמים וירושלם בעולה

11:3 יא ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה

12:3 יב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער  {פ}

  מיכה

1:4 א והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים

2:4 ב והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו  כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם

3:4 ג ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות--לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה

4:4 ד וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו--ואין מחריד  כי פי יהוה צבאות דבר

5:4 ה כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יהוה אלהינו--לעולם ועד  {פ}

6:4 ו ביום ההוא נאם יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי

7:4 ז ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם  {פ}

8:4 ח ואתה מגדל עדר עפל בת ציון--עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם

9:4 ט עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד--כי החזיקך חיל כיולדה

10:4 י חולי וגחי בת ציון כיולדה  כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי--שם יגאלך יהוה מכף איביך

11:4 יא ועתה נאספו עליך גוים רבים--האמרים תחנף ותחז בציון עינינו

12:4 יב והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו  כי קבצם כעמיר גרנה

13:4 יג קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ

[ (Micah 4;14) יד עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל  {ס} ]

  מיכה

1:5 א ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה--ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם

2:5 ב לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל

3:5 ג ועמד ורעה בעז יהוה--בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ

4:5 ד והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם

5:5 ה ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור--כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו  {פ}

6:5 ו והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב--אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם  {פ}

7:5 ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן--אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

8:5 ח תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו

9:5 ט והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך

10:5 י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך

11:5 יא והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך

12:5 יב והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך

13:5 יג ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך

14:5 יד ועשיתי באף ובחמה נקם--את הגוים  אשר לא שמעו  {פ}

15:5 

  מיכה

1:6 א שמעו נא את אשר יהוה אמר  קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך

2:6 ב שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ  כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח

3:6 ג עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך  ענה בי

4:6 ד כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים

5:6 ה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור--מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה

6:6 ו במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

7:6 ז הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

8:6 ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

9:6 ט קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה

10:6 י עוד האש בית רשע--אצרות רשע ואיפת רזון זעומה

11:6 יא האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה

12:6 יב אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם

13:6 יג וגם אני החליתי הכותך--השמם על חטאתך

14:6 יד אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן

15:6 טו אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין

16:6 טז וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם--למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו  {פ}

  מיכה

1:7 א אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר  אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

2:7 ב אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין  כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם

3:7 ג על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא--ויעבתוה

4:7 ד טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם

5:7 ה אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך

6:7 ו כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה  איבי איש אנשי ביתו

7:7 ז ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי  ישמעני אלהי

8:7 ח אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי  כי אשב בחשך יהוה אור לי  {פ}

9:7 ט זעף יהוה אשא כי חטאתי לו  עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי--יוציאני לאור אראה בצדקתו

10:7 י ותרא איבתי ותכסה בושה--האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות

11:7 יא יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק

12:7 יב יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר

13:7 יג והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם  {פ}

14:7 יד רעה עמך בשבטך צאן נחלתך--שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם

15:7 טו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

16:7 טז יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה

17:7 יז ילחכו עפר כנחש--כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך

18:7 יח מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו  לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא

19:7 יט ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם

20:7 כ תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם  {ש}