Hebrew OT: Aleppo Codex

1  

  עובדיה

1:1 א חזון עבדיה  כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח--קומו ונקומה עליה למלחמה

2:1 ב הנה קטן נתתיך בגוים  בזוי אתה מאד

3:1 ג זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ

4:1 ד אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך--משם אורידך נאם יהוה

5:1 ה אם גנבים באו לך אם שודדי לילה--איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות

6:1 ו איך נחפשו עשו נבעו מצפניו

7:1 ז עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך--השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך--אין תבונה בו

8:1 ח הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו

9:1 ט וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל

10:1 י מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם

11:1 יא ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל--גם אתה כאחד מהם

12:1 יב ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה

13:1 יג אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו

14:1 יד ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה

15:1 טו כי קרוב יום יהוה על כל הגוים  כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך

16:1 טז כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו

17:1 יז ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם

18:1 יח והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר

19:1 יט וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד

20:1 כ וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד--ירשו את ערי הנגב

21:1 כא ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה  {ש}