Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  

  צפניה

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה--בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה

2:1 ב אסף אסף כל מעל פני האדמה--נאם יהוה

3:1 ג אסף אדם ובהמה אסף עוף השמים ודגי הים והמכשלות את הרשעים והכרתי את האדם מעל פני האדמה--נאם יהוה

4:1 ד ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלם והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל--את שם הכמרים עם הכהנים

5:1 ה ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם

6:1 ו ואת הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא בקשו את יהוה ולא דרשהו

7:1 ז הס מפני אדני יהוה  כי קרוב יום יהוה כי הכין יהוה זבח הקדיש קראיו

8:1 ח והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על השרים ועל בני המלך--ועל כל הלבשים מלבוש נכרי

9:1 ט ופקדתי על כל הדולג על המפתן--ביום ההוא  הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה

10:1 י והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות

11:1 יא הילילו ישבי המכתש  כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף  {ס}

12:1 יב והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע

13:1 יג והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את יינם

14:1 יד קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור

15:1 טו יום עברה היום ההוא  יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל

16:1 טז יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות

17:1 יז והצרתי לאדם והלכו כעורים--כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים

18:1 יח גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ  כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ  {ס}

  צפניה

1:2 א התקוששו וקושו--הגוי לא נכסף

2:2 ב בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יהוה--בטרם לא יבוא עליכם יום אף יהוה

3:2 ג בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה--אולי תסתרו ביום אף יהוה

4:2 ד כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה אשדוד בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר  {ס}

5:2 ה הוי ישבי חבל הים--גוי כרתים דבר יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב

6:2 ו והיתה חבל הים נות כרת רעים--וגדרות צאן

7:2 ז והיה חבל לשארית בית יהודה--עליהם ירעון  בבתי אשקלון בערב ירבצון--כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב שבותם (שביתם)

8:2 ח שמעתי חרפת מואב וגדפי בני עמון--אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם

9:2 ט לכן חי אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום

10:2 י זאת להם תחת גאונם  כי חרפו ויגדלו על עם יהוה צבאות

11:2 יא נורא יהוה עליהם כי רזה את כל אלהי הארץ וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגוים

12:2 יב גם אתם כושים חללי חרבי המה

13:2 יג ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וישם את נינוה לשממה ציה כמדבר

14:2 יד ורבצו בתוכה עדרים כל חיתו גוי--גם קאת גם קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה

15:2 טו זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה מרבץ לחיה--כל עובר עליה ישרק יניע ידו  {פ}

  צפניה

1:3 א הוי מראה ונגאלה--העיר היונה

2:3 ב לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה

3:3 ג שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר

4:3 ד נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה

5:3 ה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת

6:3 ו הכרתי גוים נשמו פנותם--החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב

7:3 ז אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם

8:3 ח לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד  כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי--כי באש קנאתי תאכל כל הארץ

9:3 ט כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד

10:3 י מעבר לנהרי כוש--עתרי בת פוצי יובלון מנחתי

11:3 יא ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי  כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי

12:3 יב והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה

13:3 יג שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית  כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד  {פ}

14:3 יד רני בת ציון--הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם

15:3 טו הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד  {פ}

16:3 טז ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי  ציון אל ירפו ידיך

17:3 יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

18:3 יח נוגי ממועד אספתי ממך היו--משאת עליה חרפה

19:3 יט הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם

20:3 כ בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם  כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה  {ש}