Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

  איוב

1:1 א איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים--וסר מרע

2:1 ב ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות

3:1 ג ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם

4:1 ד והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם

5:1 ה ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם--כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם  ככה יעשה איוב כל הימים  {פ}

6:1 ו ויהי היום--ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם

7:1 ז ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה

8:1 ח ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב  כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע

9:1 ט ויען השטן את יהוה ויאמר  החנם ירא איוב אלהים

10:1 י הלא את (אתה) שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו--מסביב  מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ

11:1 יא ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו--אם לא על פניך יברכך

12:1 יב ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך--רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה

13:1 יג ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

14:1 יד ומלאך בא אל איוב ויאמר  הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם

15:1 טו ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

16:1 טז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

17:1 יז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

18:1 יח עד זה מדבר וזה בא ויאמר  בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

19:1 יט והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

20:1 כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

21:1 כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

22:1 כב בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים  {פ}

  איוב

1:2 א ויהי היום--ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה

2:2 ב ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה

3:2 ג ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב--כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם

4:2 ד ויען השטן את יהוה ויאמר  עור בעד עור וכל אשר לאיש--יתן בעד נפשו

5:2 ה אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו--אם לא אל פניך יברכך

6:2 ו ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך  אך את נפשו שמר

7:2 ז ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד (ועד) קדקדו

8:2 ח ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר

9:2 ט ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת

10:2 י ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי--גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו  {פ}

11:2 יא וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו

12:2 יב וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה

13:2 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

  איוב

1:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

2:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

4:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

5:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

6:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

7:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

8:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

9:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

10:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

11:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

12:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

13:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

14:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

15:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

16:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

17:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

18:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

19:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

20:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

21:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

22:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

23:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

24:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

25:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

26:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

  איוב

1:4 א  ויען אליפז התימני ויאמר

2:4 ב הנסה דבר אליך תלאה   ועצר במלין מי יוכל

3:4 ג הנה יסרת רבים   וידים רפות תחזק

4:4 ד כושל יקימון מליך   וברכים כרעות תאמץ

5:4 ה כי עתה תבוא אליך ותלא   תגע עדיך ותבהל

6:4 ו הלא יראתך כסלתך   תקותך ותם דרכיך

7:4 ז זכר-נא--מי הוא נקי אבד   ואיפה ישרים נכחדו

8:4 ח כאשר ראיתי חרשי און   וזרעי עמל יקצרהו

9:4 ט מנשמת אלוה יאבדו   ומרוח אפו יכלו

10:4 י שאגת אריה וקול שחל   ושני כפירים נתעו

11:4 יא ליש אבד מבלי-טרף   ובני לביא יתפרדו

12:4 יב ואלי דבר יגנב   ותקח אזני שמץ מנהו

13:4 יג בשעפים מחזינות לילה   בנפל תרדמה על-אנשים

14:4 יד פחד קראני ורעדה   ורב עצמותי הפחיד

15:4 טו ורוח על-פני יחלף   תסמר שערת בשרי

16:4 טז יעמד ולא אכיר מראהו--   תמונה לנגד עיני דממה וקול   אשמע

17:4 יז האנוש מאלוה יצדק   אם מעשהו יטהר-גבר

18:4 יח הן בעבדיו לא יאמין   ובמלאכיו ישים תהלה

19:4 יט אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם   ידכאום לפני-עש

20:4 כ מבקר לערב יכתו   מבלי משים לנצח יאבדו

21:4 כא הלא-נסע יתרם בם   ימותו ולא בחכמה

  איוב

1:5 א קרא-נא היש עונך   ואל-מי מקדשים תפנה

2:5 ב כי-לאויל יהרג-כעש   ופתה תמית קנאה

3:5 ג אני-ראיתי אויל משריש   ואקוב נוהו פתאם

4:5 ד ירחקו בניו מישע   וידכאו בשער ואין מציל

5:5 ה אשר קצירו רעב יאכל--ואל-מצנים יקחהו   ושאף צמים חילם

6:5 ו כי לא-יצא מעפר און   ומאדמה לא-יצמח עמל

7:5 ז כי-אדם לעמל יולד   ובני-רשף יגביהו עוף

8:5 ח אולם--אני אדרש אל-אל   ואל-אלהים אשים דברתי

9:5 ט עשה גדלות ואין חקר   נפלאות עד-אין מספר

10:5 י הנתן מטר על-פני-ארץ   ושלח מים על-פני חוצות

11:5 יא לשום שפלים למרום   וקדרים שגבו ישע

12:5 יב מפר מחשבות ערומים   ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13:5 יג לכד חכמים בערמם   ועצת נפתלים נמהרה

14:5 יד יומם יפגשו-חשך   וכלילה ימששו בצהרים

15:5 טו וישע מחרב מפיהם   ומיד חזק אביון

16:5 טז ותהי לדל תקוה   ועלתה קפצה פיה

17:5 יז הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה   ומוסר שדי אל-תמאס

18:5 יח כי הוא יכאיב ויחבש   ימחץ וידו תרפינה

19:5 יט בשש צרות יצילך   ובשבע לא-יגע בך רע

20:5 כ ברעב פדך ממות   ובמלחמה מידי חרב

21:5 כא בשוט לשון תחבא   ולא-תירא משד כי יבוא

22:5 כב לשד ולכפן תשחק   ומחית הארץ אל-תירא

23:5 כג כי עם-אבני השדה בריתך   וחית השדה השלמה-לך

24:5 כד וידעת כי-שלום אהלך   ופקדת נוך ולא תחטא

25:5 כה וידעת כי-רב זרעך   וצאצאיך כעשב הארץ

26:5 כו תבוא בכלח אלי-קבר   כעלות גדיש בעתו

27:5 כז הנה-זאת חקרנוה כן-היא   שמענה ואתה דע-לך

  איוב

1:6 א  ויען איוב ויאמר

2:6 ב לו--שקול ישקל כעשי   והיתי (והותי) במאזנים ישאו-יחד

3:6 ג כי-עתה--מחול ימים יכבד   על-כן דברי לעו

4:6 ד כי חצי שדי עמדי--אשר חמתם שתה רוחי   בעותי אלוה יערכוני

5:6 ה הינהק-פרא עלי-דשא   אם יגעה-שור על-בלילו

6:6 ו היאכל תפל מבלי-מלח   אם-יש-טעם בריר חלמות

7:6 ז מאנה לנגוע נפשי   המה כדוי לחמי

8:6 ח מי-יתן תבוא שאלתי   ותקותי יתן אלוה

9:6 ט ויאל אלוה וידכאני   יתר ידו ויבצעני

10:6 י ותהי-עוד נחמתי--   ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי   אמרי קדוש

11:6 יא מה-כחי כי-איחל   ומה-קצי כי-אאריך נפשי

12:6 יב אם-כח אבנים כחי   אם-בשרי נחוש

13:6 יג האם אין עזרתי בי   ותשיה נדחה ממני

14:6 יד למס מרעהו חסד   ויראת שדי יעזוב

15:6 טו אחי בגדו כמו-נחל   כאפיק נחלים יעברו

16:6 טז הקדרים מני-קרח   עלימו יתעלם-שלג

17:6 יז בעת יזרבו נצמתו   בחמו נדעכו ממקומם

18:6 יח ילפתו ארחות דרכם   יעלו בתהו ויאבדו

19:6 יט הביטו ארחות תמא   הליכת שבא קוו-למו

20:6 כ בשו כי-בטח   באו עדיה ויחפרו

21:6 כא כי-עתה הייתם לא   תראו חתת ותיראו

22:6 כב הכי-אמרתי הבו לי   ומכחכם שחדו בעדי

23:6 כג ומלטוני מיד-צר   ומיד עריצים תפדוני

24:6 כד הורוני ואני אחריש   ומה-שגיתי הבינו לי

25:6 כה מה-נמרצו אמרי-ישר   ומה-יוכיח הוכח מכם

26:6 כו הלהוכח מלים תחשבו   ולרוח אמרי נואש

27:6 כז אף-על-יתום תפילו   ותכרו על-ריעכם

28:6 כח ועתה הואילו פנו-בי   ועל-פניכם אם-אכזב

29:6 כט שובו-נא אל-תהי עולה   ושבי (ושבו) עוד צדקי-בה

30:6 ל היש-בלשוני עולה   אם-חכי לא-יבין הוות

  איוב

1:7 א הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ   וכימי שכיר ימיו

2:7 ב כעבד ישאף-צל   וכשכיר יקוה פעלו

3:7 ג כן הנחלתי לי ירחי-שוא   ולילות עמל מנו-לי

4:7 ד אם-שכבתי--   ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים   עדי-נשף

5:7 ה לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר   עורי רגע וימאס

6:7 ו ימי קלו מני-ארג   ויכלו באפס תקוה

7:7 ז זכר כי-רוח חיי   לא-תשוב עיני לראות טוב

8:7 ח לא-תשורני עין ראי   עיניך בי ואינני

9:7 ט כלה ענן וילך   כן יורד שאול לא יעלה

10:7 י לא-ישוב עוד לביתו   ולא-יכירנו עוד מקמו

11:7 יא גם-אני   לא אחשך-פי אדברה בצר רוחי   אשיחה במר נפשי

12:7 יב הים-אני אם-תנין   כי-תשים עלי משמר

13:7 יג כי-אמרתי תנחמני ערשי   ישא בשיחי משכבי

14:7 יד וחתתני בחלמות   ומחזינות תבעתני

15:7 טו ותבחר מחנק נפשי   מות מעצמותי

16:7 טז מאסתי לא-לעלם אחיה   חדל ממני כי-הבל ימי

17:7 יז מה-אנוש כי תגדלנו   וכי-תשית אליו לבך

18:7 יח ותפקדנו לבקרים   לרגעים תבחננו

19:7 יט כמה לא-תשעה ממני   לא-תרפני עד-בלעי רקי

20:7 כ חטאתי מה אפעל לך--   נצר האדם למה שמתני למפגע לך   ואהיה עלי למשא

21:7 כא ומה לא-תשא פשעי--   ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב   ושחרתני ואינני

  איוב

1:8 א  ויען בלדד השוחי ויאמר

2:8 ב עד-אן תמלל-אלה   ורוח כביר אמרי-פיך

3:8 ג האל יעות משפט   ואם-שדי יעות-צדק

4:8 ד אם-בניך חטאו-לו   וישלחם ביד-פשעם

5:8 ה אם-אתה תשחר אל-אל   ואל-שדי תתחנן

6:8 ו אם-זך וישר אתה   כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך

7:8 ז והיה ראשיתך מצער   ואחריתך ישגה מאד

8:8 ח כי-שאל-נא לדר רישון   וכונן לחקר אבותם

9:8 ט כי-תמול אנחנו ולא נדע   כי צל ימינו עלי-ארץ

10:8 י הלא-הם יורוך יאמרו לך   ומלבם יוצאו מלים

11:8 יא היגאה-גמא בלא בצה   ישגה-אחו בלי-מים

12:8 יב עדנו באבו לא יקטף   ולפני כל-חציר ייבש

13:8 יג כן--ארחות כל-שכחי אל   ותקות חנף תאבד

14:8 יד אשר-יקוט כסלו   ובית עכביש מבטחו

15:8 טו ישען על-ביתו ולא יעמד   יחזיק בו ולא יקום

16:8 טז רטב הוא לפני-שמש   ועל גנתו ינקתו תצא

17:8 יז על-גל שרשיו יסבכו   בית אבנים יחזה

18:8 יח אם-יבלענו ממקמו   וכחש בו לא ראיתיך

19:8 יט הן-הוא משוש דרכו   ומעפר אחר יצמחו

20:8 כ הן-אל לא ימאס-תם   ולא-יחזיק ביד-מרעים

21:8 כא עד-ימלה שחוק פיך   ושפתיך תרועה

22:8 כב שנאיך ילבשו-בשת   ואהל רשעים איננו

  איוב

1:9 א  ויען איוב ויאמר

2:9 ב אמנם ידעתי כי-כן   ומה-יצדק אנוש עם-אל

3:9 ג אם-יחפץ לריב עמו--   לא-יעננו אחת מני-אלף

4:9 ד חכם לבב ואמיץ כח--   מי-הקשה אליו וישלם

5:9 ה המעתיק הרים ולא ידעו--   אשר הפכם באפו

6:9 ו המרגיז ארץ ממקומה   ועמודיה יתפלצון

7:9 ז האמר לחרס ולא יזרח   ובעד כוכבים יחתם

8:9 ח נטה שמים לבדו   ודורך על-במתי ים

9:9 ט עשה-עש כסיל וכימה   וחדרי תמן

10:9 י עשה גדלות עד-אין חקר   ונפלאות עד-אין מספר

11:9 יא הן יעבר עלי ולא אראה   ויחלף ולא-אבין לו

12:9 יב הן יחתף מי ישיבנו   מי-יאמר אליו מה-תעשה

13:9 יג אלוה לא-ישיב אפו   תחתו שחחו עזרי רהב

14:9 יד אף כי-אנכי אעננו   אבחרה דברי עמו

15:9 טו אשר אם-צדקתי לא אענה   למשפטי אתחנן

16:9 טז אם-קראתי ויענני--   לא-אאמין כי-יאזין קולי

17:9 יז אשר-בשערה ישופני   והרבה פצעי חנם

18:9 יח לא-יתנני השב רוחי   כי ישבעני ממררים

19:9 יט אם-לכח אמיץ הנה   ואם-למשפט מי יועידני

20:9 כ אם-אצדק פי ירשיעני   תם-אני ויעקשני

21:9 כא תם-אני לא-אדע נפשי   אמאס חיי

22:9 כב אחת היא   על-כן אמרתי--תם ורשע הוא מכלה

23:9 כג אם-שוט ימית פתאם--   למסת נקים ילעג

24:9 כד ארץ נתנה ביד-רשע--   פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא   מי-הוא

25:9 כה וימי קלו מני-רץ   ברחו לא-ראו טובה

26:9 כו חלפו עם-אניות אבה   כנשר יטוש עלי-אכל

27:9 כז אם-אמרי אשכחה שיחי   אעזבה פני ואבליגה

28:9 כח יגרתי כל-עצבתי   ידעתי כי-לא תנקני

29:9 כט אנכי ארשע   למה-זה הבל איגע

30:9 ל אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג   והזכותי בבר כפי

31:9 לא אז בשחת תטבלני   ותעבוני שלמותי

32:9 לב כי-לא-איש כמוני אעננו   נבוא יחדו במשפט

33:9 לג לא יש-בינינו מוכיח--   ישת ידו על-שנינו

34:9 לד יסר מעלי שבטו   ואמתו אל-תבעתני

35:9 לה אדברה ולא איראנו   כי לא-כן אנכי עמדי

  איוב

1:10 א נקטה נפשי בחיי   אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

2:10 ב אמר אל-אלוה אל-תרשיעני   הודיעני על מה-תריבני

3:10 ג הטוב לך כי תעשק--כי-תמאס יגיע כפיך   ועל-עצת רשעים הופעת

4:10 ד העיני בשר לך   אם-כראות אנוש תראה

5:10 ה הכימי אנוש ימיך   אם-שנותיך כימי גבר

6:10 ו כי-תבקש לעוני   ולחטאתי תדרוש

7:10 ז על-דעתך כי-לא ארשע   ואין מידך מציל

8:10 ח ידיך עצבוני ויעשוני   יחד סביב ותבלעני

9:10 ט זכר-נא כי-כחמר עשיתני   ואל-עפר תשיבני

10:10 י הלא כחלב תתיכני   וכגבנה תקפיאני

11:10 יא עור ובשר תלבישני   ובעצמות וגידים תשככני

12:10 יב חיים וחסד עשית עמדי   ופקדתך שמרה רוחי

13:10 יג ואלה צפנת בלבבך   ידעתי כי-זאת עמך

14:10 יד אם-חטאתי ושמרתני   ומעוני לא תנקני

15:10 טו אם רשעתי אללי לי--   וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון   וראה עניי

16:10 טז ויגאה כשחל תצודני   ותשב תתפלא-בי

17:10 יז תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי   חליפות וצבא עמי

18:10 יח ולמה מרחם הצאתני   אגוע ועין לא-תראני

19:10 יט כאשר לא-הייתי אהיה   מבטן לקבר אובל

20:10 כ הלא-מעט ימי יחדל (וחדל)   ישית (ושית) ממני ואבליגה מעט

21:10 כא בטרם אלך ולא אשוב--   אל-ארץ חשך וצלמות

22:10 כב ארץ עפתה כמו אפל--צלמות ולא סדרים   ותפע כמו-אפל

  איוב

1:11 א  ויען צפר הנעמתי ויאמר

2:11 ב הרב דברים לא יענה   ואם-איש שפתים יצדק

3:11 ג בדיך מתים יחרישו   ותלעג ואין מכלם

4:11 ד ותאמר זך לקחי   ובר הייתי בעיניך

5:11 ה ואולם--מי יתן אלוה דבר   ויפתח שפתיו עמך

6:11 ו ויגד-לך תעלמות חכמה--   כי-כפלים לתושיה ודע--   כי-ישה לך אלוה מעונך

7:11 ז החקר אלוה תמצא   אם עד-תכלית שדי תמצא

8:11 ח גבהי שמים מה-תפעל   עמקה משאול מה-תדע

9:11 ט ארכה מארץ מדה   ורחבה מני-ים

10:11 י אם-יחלף ויסגיר   ויקהיל ומי ישיבנו

11:11 יא כי-הוא ידע מתי-שוא   וירא-און ולא יתבונן

12:11 יב ואיש נבוב ילבב   ועיר פרא אדם יולד

13:11 יג אם-אתה הכינות לבך   ופרשת אליו כפיך

14:11 יד אם-און בידך הרחיקהו   ואל-תשכן באהליך עולה

15:11 טו כי-אז תשא פניך ממום   והיית מצק ולא תירא

16:11 טז כי-אתה עמל תשכח   כמים עברו תזכר

17:11 יז ומצהרים יקום חלד   תעפה כבקר תהיה

18:11 יח ובטחת כי-יש תקוה   וחפרת לבטח תשכב

19:11 יט ורבצת ואין מחריד   וחלו פניך רבים

20:11 כ ועיני רשעים תכלינה   ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

  איוב

1:12 א  ויען איוב ויאמר

2:12 ב אמנם כי אתם-עם   ועמכם תמות חכמה

3:12 ג גם-לי לבב כמוכם--לא-נפל אנכי מכם   ואת-מי-אין כמו-אלה

4:12 ד שחק לרעהו אהיה--קרא לאלוה ויענהו   שחוק צדיק תמים

5:12 ה לפיד בוז לעשתות שאנן--   נכון למועדי רגל

6:12 ו ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל--   לאשר הביא אלוה בידו

7:12 ז ואולם--שאל-נא בהמות ותרך   ועוף השמים ויגד-לך

8:12 ח או שיח לארץ ותרך   ויספרו לך דגי הים

9:12 ט מי לא-ידע בכל-אלה   כי יד-יהוה עשתה זאת

10:12 י אשר בידו נפש כל-חי   ורוח כל-בשר-איש

11:12 יא הלא-אזן מלין תבחן   וחך אכל יטעם-לו

12:12 יב בישישים חכמה   וארך ימים תבונה

13:12 יג עמו חכמה וגבורה   לו עצה ותבונה

14:12 יד הן יהרוס ולא יבנה   יסגר על-איש ולא יפתח

15:12 טו הן יעצר במים ויבשו   וישלחם ויהפכו ארץ

16:12 טז עמו עז ותושיה   לו שגג ומשגה

17:12 יז מוליך יועצים שולל   ושפטים יהולל

18:12 יח מוסר מלכים פתח   ויאסר אזור במתניהם

19:12 יט מוליך כהנים שולל   ואתנים יסלף

20:12 כ מסיר שפה לנאמנים   וטעם זקנים יקח

21:12 כא שופך בוז על-נדיבים   ומזיח אפיקים רפה

22:12 כב מגלה עמקות מני-חשך   ויצא לאור צלמות

23:12 כג משגיא לגוים ויאבדם   שטח לגוים וינחם

24:12 כד מסיר--לב ראשי עם-הארץ   ויתעם בתהו לא-דרך

25:12 כה ימששו-חשך ולא-אור   ויתעם כשכור

  איוב

1:13 א הן-כל ראתה עיני   שמעה אזני ותבן לה

2:13 ב כדעתכם ידעתי גם-אני   לא-נפל אנכי מכם

3:13 ג אולם--אני אל-שדי אדבר   והוכח אל-אל אחפץ

4:13 ד ואולם אתם טפלי-שקר   רפאי אלל כלכם

5:13 ה מי-יתן החרש תחרישון   ותהי לכם לחכמה

6:13 ו שמעו-נא תוכחתי   ורבות שפתי הקשיבו

7:13 ז הלאל תדברו עולה   ולו תדברו רמיה

8:13 ח הפניו תשאון   אם-לאל תריבון

9:13 ט הטוב כי-יחקר אתכם   אם-כהתל באנוש תהתלו בו

10:13 י הוכח יוכיח אתכם--   אם-בסתר פנים תשאון

11:13 יא הלא שאתו תבעת אתכם   ופחדו יפל עליכם

12:13 יב זכרניכם משלי-אפר   לגבי-חמר גביכם

13:13 יג החרישו ממני ואדברה-אני   ויעבר עלי מה

14:13 יד על-מה אשא בשרי בשני   ונפשי אשים בכפי

15:13 טו הן יקטלני לא (לו) איחל   אך-דרכי אל-פניו אוכיח

16:13 טז גם-הוא-לי לישועה   כי-לא לפניו חנף יבוא

17:13 יז שמעו שמוע מלתי   ואחותי באזניכם

18:13 יח הנה-נא ערכתי משפט   ידעתי כי-אני אצדק

19:13 יט מי-הוא יריב עמדי   כי-עתה אחריש ואגוע

20:13 כ אך-שתים אל-תעש עמדי   אז מפניך לא אסתר

21:13 כא כפך מעלי הרחק   ואמתך אל-תבעתני

22:13 כב וקרא ואנכי אענה   או-אדבר והשיבני

23:13 כג כמה לי עונות וחטאות--   פשעי וחטאתי הדיעני

24:13 כד למה-פניך תסתיר   ותחשבני לאויב לך

25:13 כה העלה נדף תערוץ   ואת-קש יבש תרדף

26:13 כו כי-תכתב עלי מררות   ותורישני עונות נעורי

27:13 כז ותשם בסד רגלי--   ותשמור כל-ארחתי על-שרשי רגלי   תתחקה

28:13 כח והוא כרקב יבלה   כבגד אכלו עש

  איוב

1:14 א אדם ילוד אשה--   קצר ימים ושבע-רגז

2:14 ב כציץ יצא וימל   ויברח כצל ולא יעמוד

3:14 ג אף-על-זה פקחת עינך   ואתי תביא במשפט עמך

4:14 ד מי-יתן טהור מטמא--   לא אחד

5:14 ה אם חרוצים ימיו--מספר-חדשיו אתך   חקו עשית ולא יעבר

6:14 ו שעה מעליו ויחדל--   עד-ירצה כשכיר יומו

7:14 ז כי יש לעץ   תקוה אם-יכרת ועוד יחליף   וינקתו לא תחדל

8:14 ח אם-יזקין בארץ שרשו   ובעפר ימות גזעו

9:14 ט מריח מים יפרח   ועשה קציר כמו-נטע

10:14 י וגבר ימות ויחלש   ויגוע אדם ואיו

11:14 יא אזלו-מים מני-ים   ונהר יחרב ויבש

12:14 יב ואיש שכב   ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו   ולא-יערו משנתם

13:14 יג מי יתן בשאול תצפנני--   תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק   ותזכרני

14:14 יד אם-ימות גבר   היחיה כל-ימי צבאי איחל--   עד-בוא חליפתי

15:14 טו תקרא ואנכי אענך   למעשה ידיך תכסף

16:14 טז כי-עתה צעדי תספור   לא-תשמר על-חטאתי

17:14 יז חתם בצרור פשעי   ותטפל על-עוני

18:14 יח ואולם הר-נופל יבול   וצור יעתק ממקמו

19:14 יט אבנים שחקו מים--   תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש   האבדת

20:14 כ תתקפהו לנצח ויהלך   משנה פניו ותשלחהו

21:14 כא יכבדו בניו ולא ידע   ויצערו ולא-יבין למו

22:14 כב אך-בשרו עליו יכאב   ונפשו עליו תאבל

  איוב

1:15 א  ויען אליפז התימני ויאמר

2:15 ב החכם יענה דעת-רוח   וימלא קדים בטנו

3:15 ג הוכח בדבר לא-יסכון   ומלים לא-יועיל בם

4:15 ד אף-אתה תפר יראה   ותגרע שיחה לפני-אל

5:15 ה כי יאלף עונך פיך   ותבחר לשון ערומים

6:15 ו ירשיעך פיך ולא-אני   ושפתיך יענו-בך

7:15 ז הראישון אדם תולד   ולפני גבעות חוללת

8:15 ח הבסוד אלוה תשמע   ותגרע אליך חכמה

9:15 ט מה-ידעת ולא נדע   תבין ולא-עמנו הוא

10:15 י גם-שב גם-ישיש בנו--   כביר מאביך ימים

11:15 יא המעט ממך תנחומות אל   ודבר לאט עמך

12:15 יב מה-יקחך לבך   ומה-ירזמון עיניך

13:15 יג כי-תשיב אל-אל רוחך   והצאת מפיך מלין

14:15 יד מה-אנוש כי-יזכה   וכי-יצדק ילוד אשה

15:15 טו הן בקדשו לא יאמין   ושמים לא-זכו בעיניו

16:15 טז אף כי-נתעב ונאלח   איש-שתה כמים עולה

17:15 יז אחוך שמע-לי   וזה-חזיתי ואספרה

18:15 יח אשר-חכמים יגידו   ולא כחדו מאבותם

19:15 יט להם לבדם נתנה הארץ   ולא-עבר זר בתוכם

20:15 כ כל-ימי רשע הוא מתחולל   ומספר שנים נצפנו לעריץ

21:15 כא קול-פחדים באזניו   בשלום שודד יבואנו

22:15 כב לא-יאמין שוב מני-חשך   וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

23:15 כג נדד הוא ללחם איה   ידע כי-נכון בידו יום-חשך

24:15 כד יבעתהו צר ומצוקה   תתקפהו כמלך עתיד לכידור

25:15 כה כי-נטה אל-אל ידו   ואל-שדי יתגבר

26:15 כו ירוץ אליו בצואר   בעבי גבי מגניו

27:15 כז כי-כסה פניו בחלבו   ויעש פימה עלי-כסל

28:15 כח וישכון ערים נכחדות--בתים לא-ישבו למו   אשר התעתדו לגלים

29:15 כט לא-יעשר ולא-יקום חילו   ולא-יטה לארץ מנלם

30:15 ל לא-יסור מני-חשך--ינקתו תיבש שלהבת   ויסור ברוח פיו

31:15 לא אל-יאמן בשו נתעה   כי-שוא תהיה תמורתו

32:15 לב בלא-יומו תמלא   וכפתו לא רעננה

33:15 לג יחמס כגפן בסרו   וישלך כזית נצתו

34:15 לד כי-עדת חנף גלמוד   ואש אכלה אהלי-שחד

35:15 לה הרה עמל וילד און   ובטנם תכין מרמה

  איוב

1:16 א  ויען איוב ויאמר

2:16 ב שמעתי כאלה רבות   מנחמי עמל כלכם

3:16 ג הקץ לדברי-רוח   או מה-ימריצך כי תענה

4:16 ד גם אנכי--   ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי--   אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם   במו ראשי

5:16 ה אאמצכם במו-פי   וניד שפתי יחשך

6:16 ו אם-אדברה לא-יחשך כאבי   ואחדלה מה-מני יהלך

7:16 ז אך-עתה הלאני   השמות כל-עדתי

8:16 ח ותקמטני לעד היה   ויקם בי כחשי בפני יענה

9:16 ט אפו טרף וישטמני--חרק עלי בשניו   צרי ילטש עיניו לי

10:16 י פערו עלי בפיהם--בחרפה הכו לחיי   יחד עלי יתמלאון

11:16 יא יסגירני אל אל עויל   ועל-ידי רשעים ירטני

12:16 יב שלו הייתי ויפרפרני--   ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו   למטרה

13:16 יג יסבו עלי רביו--   יפלח כליותי ולא יחמל ישפך לארץ   מררתי

14:16 יד יפרצני פרץ על-פני-פרץ   ירץ עלי כגבור

15:16 טו שק תפרתי עלי גלדי   ועללתי בעפר קרני

16:16 טז פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי   ועל עפעפי צלמות

17:16 יז על לא-חמס בכפי   ותפלתי זכה

18:16 יח ארץ אל-תכסי דמי   ואל-יהי מקום לזעקתי

19:16 יט גם-עתה הנה-בשמים עדי   ושהדי במרמים

20:16 כ מליצי רעי   אל-אלוה דלפה עיני

21:16 כא ויוכח לגבר עם-אלוה   ובן-אדם לרעהו

22:16 כב כי-שנות מספר יאתיו   וארח לא-אשוב אהלך

  איוב

1:17 א רוחי חבלה ימי נזעכו   קברים לי

2:17 ב אם-לא התלים עמדי   ובהמרותם תלן עיני

3:17 ג שימה-נא ערבני עמך   מי הוא לידי יתקע

4:17 ד כי-לבם צפנת משכל   על-כן לא תרמם

5:17 ה לחלק יגיד רעים   ועיני בניו תכלנה

6:17 ו והציגני למשל עמים   ותפת לפנים אהיה

7:17 ז ותכה מכעש עיני   ויצרי כצל כלם

8:17 ח ישמו ישרים על-זאת   ונקי על-חנף יתערר

9:17 ט ויאחז צדיק דרכו   וטהר-ידים יסיף אמץ

10:17 י ואולם--כלם תשבו ובאו נא   ולא-אמצא בכם חכם

11:17 יא ימי עברו זמתי נתקו--   מורשי לבבי

12:17 יב לילה ליום ישימו   אור קרוב מפני-חשך

13:17 יג אם-אקוה שאול ביתי   בחשך רפדתי יצועי

14:17 יד לשחת קראתי אבי אתה   אמי ואחתי לרמה

15:17 טו ואיה אפו תקותי   ותקותי מי ישורנה

16:17 טז בדי שאל תרדנה   אם-יחד על-עפר נחת

  איוב

1:18 א  ויען בלדד השחי ויאמר

2:18 ב עד-אנה תשימון קנצי למלין   תבינו ואחר נדבר

3:18 ג מדוע נחשבנו כבהמה   נטמינו בעיניכם

4:18 ד טרף נפשו באפו   הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו

5:18 ה גם אור רשעים ידעך   ולא-יגה שביב אשו

6:18 ו אור חשך באהלו   ונרו עליו ידעך

7:18 ז יצרו צעדי אונו   ותשליכהו עצתו

8:18 ח כי-שלח ברשת ברגליו   ועל-שבכה יתהלך

9:18 ט יאחז בעקב פח   יחזק עליו צמים

10:18 י טמון בארץ חבלו   ומלכדתו עלי נתיב

11:18 יא סביב בעתהו בלהות   והפיצהו לרגליו

12:18 יב יהי-רעב אנו   ואיד נכון לצלעו

13:18 יג יאכל בדי עורו   יאכל בדיו בכור מות

14:18 יד ינתק מאהלו מבטחו   ותצעדהו למלך בלהות

15:18 טו תשכון באהלו מבלי-לו   יזרה על-נוהו גפרית

16:18 טז מתחת שרשיו יבשו   וממעל ימל קצירו

17:18 יז זכרו-אבד מני-ארץ   ולא-שם לו על-פני-חוץ

18:18 יח יהדפהו מאור אל-חשך   ומתבל ינדהו

19:18 יט לא נין לו ולא-נכד בעמו   ואין שריד במגוריו

20:18 כ על-יומו נשמו אחרנים   וקדמנים אחזו שער

21:18 כא אך-אלה משכנות עול   וזה מקום לא-ידע-אל

  איוב

1:19 א  ויען איוב ויאמר

2:19 ב עד-אנה תוגיון נפשי   ותדכאונני במלים

3:19 ג זה עשר פעמים תכלימוני   לא-תבשו תהכרו-לי

4:19 ד ואף-אמנם שגיתי   אתי תלין משוגתי

5:19 ה אם-אמנם עלי תגדילו   ותוכיחו עלי חרפתי

6:19 ו דעו-אפו כי-אלוה עותני   ומצודו עלי הקיף

7:19 ז הן אצעק חמס ולא אענה   אשוע ואין משפט

8:19 ח ארחי גדר ולא אעבור   ועל נתיבותי חשך ישים

9:19 ט כבודי מעלי הפשיט   ויסר עטרת ראשי

10:19 י יתצני סביב ואלך   ויסע כעץ תקותי

11:19 יא ויחר עלי אפו   ויחשבני לו כצריו

12:19 יב יחד יבאו גדודיו--ויסלו עלי דרכם   ויחנו סביב לאהלי

13:19 יג אחי מעלי הרחיק   וידעי אך-זרו ממני

14:19 יד חדלו קרובי   ומידעי שכחוני

15:19 טו גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני   נכרי הייתי בעיניהם

16:19 טז לעבדי קראתי ולא יענה   במו-פי אתחנן-לו

17:19 יז רוחי זרה לאשתי   וחנתי לבני בטני

18:19 יח גם-עוילים מאסו בי   אקומה וידברו-בי

19:19 יט תעבוני כל-מתי סודי   וזה-אהבתי נהפכו-בי

20:19 כ בעורי ובבשרי דבקה עצמי   ואתמלטה בעור שני

21:19 כא חנני חנני אתם רעי   כי יד-אלוה נגעה בי

22:19 כב למה תרדפני כמו-אל   ומבשרי לא תשבעו

23:19 כג מי-יתן אפו ויכתבון מלי   מי-יתן בספר ויחקו

24:19 כד בעט-ברזל ועפרת--   לעד בצור יחצבון

25:19 כה ואני ידעתי גאלי חי   ואחרון על-עפר יקום

26:19 כו ואחר עורי נקפו-זאת   ומבשרי אחזה אלוה

27:19 כז אשר אני אחזה-לי--ועיני ראו ולא-זר   כלו כליתי בחקי

28:19 כח כי תאמרו מה-נרדף-לו   ושרש דבר נמצא-בי

29:19 כט גורו לכם מפני-חרב--כי-חמה עונות חרב   למען תדעון שדין (שדון)

  איוב

1:20 א  ויען צפר הנעמתי ויאמר

2:20 ב לכן שעפי ישיבוני   ובעבור חושי בי

3:20 ג מוסר כלמתי אשמע   ורוח מבינתי יענני

4:20 ד הזאת ידעת מני-עד   מני שים אדם עלי-ארץ

5:20 ה כי רננת רשעים מקרוב   ושמחת חנף עדי-רגע

6:20 ו אם-יעלה לשמים שיאו   וראשו לעב יגיע

7:20 ז כגללו לנצח יאבד   ראיו יאמרו איו

8:20 ח כחלום יעוף ולא ימצאהו   וידד כחזיון לילה

9:20 ט עין שזפתו ולא תוסיף   ולא-עוד תשורנו מקומו

10:20 י בניו ירצו דלים   וידיו תשבנה אונו

11:20 יא עצמותיו מלאו עלומו   ועמו על-עפר תשכב

12:20 יב אם-תמתיק בפיו רעה--   יכחידנה תחת לשנו

13:20 יג יחמל עליה ולא יעזבנה   וימנענה בתוך חכו

14:20 יד לחמו במעיו נהפך   מרורת פתנים בקרבו

15:20 טו חיל בלע ויקאנו   מבטנו ירשנו אל

16:20 טז ראש-פתנים יינק   תהרגהו לשון אפעה

17:20 יז אל-ירא בפלגות--   נהרי נחלי דבש וחמאה

18:20 יח משיב יגע ולא יבלע   כחיל תמורתו ולא יעלס

19:20 יט כי-רצץ עזב דלים   בית גזל ולא יבנהו

20:20 כ כי לא-ידע שלו בבטנו   בחמודו לא ימלט

21:20 כא אין-שריד לאכלו   על-כן לא-יחיל טובו

22:20 כב במלאות שפקו יצר לו   כל-יד עמל תבאנו

23:20 כג יהי למלא בטנו--ישלח-בו חרון אפו   וימטר עלימו בלחומו

24:20 כד יברח מנשק ברזל   תחלפהו קשת נחושה

25:20 כה שלף ויצא מגוה   וברק ממררתו יהלך עליו אמים

26:20 כו כל-חשך   טמון לצפוניו תאכלהו אש לא-נפח   ירע שריד באהלו

27:20 כז יגלו שמים עונו   וארץ מתקוממה לו

28:20 כח יגל יבול ביתו   נגרות ביום אפו

29:20 כט זה חלק-אדם רשע--מאלהים   ונחלת אמרו מאל

  איוב

1:21 א  ויען איוב ויאמר

2:21 ב שמעו שמוע מלתי   ותהי-זאת תנחומתיכם

3:21 ג שאוני ואנכי אדבר   ואחר דברי תלעיג

4:21 ד האנכי לאדם שיחי   ואם-מדוע לא-תקצר רוחי

5:21 ה פנו-אלי והשמו   ושימו יד על-פה

6:21 ו ואם-זכרתי ונבהלתי   ואחז בשרי פלצות

7:21 ז מדוע רשעים יחיו   עתקו גם-גברו חיל

8:21 ח זרעם נכון לפניהם עמם   וצאצאיהם לעיניהם

9:21 ט בתיהם שלום מפחד   ולא שבט אלוה עליהם

10:21 י שורו עבר ולא יגעל   תפלט פרתו ולא תשכל

11:21 יא ישלחו כצאן עויליהם   וילדיהם ירקדון

12:21 יב ישאו כתף וכנור   וישמחו לקול עוגב

13:21 יג יבלו (יכלו) בטוב ימיהם   וברגע שאול יחתו

14:21 יד ויאמרו לאל סור ממנו   ודעת דרכיך לא חפצנו

15:21 טו מה-שדי כי-נעבדנו   ומה-נועיל כי נפגע-בו

16:21 טז הן לא בידם טובם   עצת רשעים רחקה מני

17:21 יז כמה נר-רשעים ידעך--   ויבא עלימו אידם חבלים   יחלק באפו

18:21 יח יהיו כתבן לפני-רוח   וכמץ גנבתו סופה

19:21 יט אלוה יצפן-לבניו אונו   ישלם אליו וידע

20:21 כ יראו עינו כידו   ומחמת שדי ישתה

21:21 כא כי מה-חפצו בביתו אחריו   ומספר חדשיו חצצו

22:21 כב הלאל ילמד-דעת   והוא רמים ישפוט

23:21 כג זה--ימות בעצם תמו   כלו שלאנן ושליו

24:21 כד עטיניו מלאו חלב   ומח עצמותיו ישקה

25:21 כה וזה--ימות בנפש מרה   ולא-אכל בטובה

26:21 כו יחד על-עפר ישכבו   ורמה תכסה עליהם

27:21 כז הן ידעתי מחשבותיכם   ומזמות עלי תחמסו

28:21 כח כי תאמרו איה בית-נדיב   ואיה אהל משכנות רשעים

29:21 כט הלא שאלתם עוברי דרך   ואתתם לא תנכרו

30:21 ל כי ליום איד יחשך רע   ליום עברות יובלו

31:21 לא מי-יגיד על-פניו דרכו   והוא-עשה מי ישלם-לו

32:21 לב והוא לקברות יובל   ועל-גדיש ישקוד

33:21 לג מתקו-לו רגבי-נחל   ואחריו כל-אדם ימשוך ולפניו אין מספר

34:21 לד ואיך תנחמוני הבל   ותשובתיכם נשאר-מעל

  איוב

1:22 א  ויען אליפז התמני ויאמר

2:22 ב הלאל יסכן-גבר--   כי-יסכן עלימו משכיל

3:22 ג החפץ לשדי כי תצדק   ואם-בצע כי-תתם דרכיך

4:22 ד המיראתך יכיחך   יבוא עמך במשפט

5:22 ה הלא רעתך רבה   ואין-קץ לעונתיך

6:22 ו כי-תחבל אחיך חנם   ובגדי ערומים תפשיט

7:22 ז לא-מים עיף תשקה   ומרעב תמנע-לחם

8:22 ח ואיש זרוע לו הארץ   ונשוא פנים ישב בה

9:22 ט אלמנות שלחת ריקם   וזרעות יתמים ידכא

10:22 י על-כן סביבותיך פחים   ויבהלך פחד פתאם

11:22 יא או-חשך לא-תראה   ושפעת-מים תכסך

12:22 יב הלא-אלוה גבה שמים   וראה ראש כוכבים כי-רמו

13:22 יג ואמרת מה-ידע אל   הבעד ערפל ישפוט

14:22 יד עבים סתר-לו ולא יראה   וחוג שמים יתהלך

15:22 טו הארח עולם תשמור--   אשר דרכו מתי-און

16:22 טז אשר-קמטו ולא-עת   נהר יוצק יסודם

17:22 יז האמרים לאל סור ממנו   ומה-יפעל שדי למו

18:22 יח והוא מלא בתיהם טוב   ועצת רשעים רחקה מני

19:22 יט יראו צדיקים וישמחו   ונקי ילעג-למו

20:22 כ אם-לא נכחד קימנו   ויתרם אכלה אש

21:22 כא הסכן-נא עמו ושלם   בהם תבואתך טובה

22:22 כב קח-נא מפיו תורה   ושים אמריו בלבבך

23:22 כג אם-תשוב עד-שדי תבנה   תרחיק עולה מאהלך

24:22 כד ושית-על-עפר בצר   ובצור נחלים אופיר

25:22 כה והיה שדי בצריך   וכסף תועפות לך

26:22 כו כי-אז על-שדי תתענג   ותשא אל-אלוה פניך

27:22 כז תעתיר אליו וישמעך   ונדריך תשלם

28:22 כח ותגזר-אמר ויקם לך   ועל-דרכיך נגה אור

29:22 כט כי-השפילו ותאמר גוה   ושח עינים יושע

30:22 ל ימלט אי-נקי   ונמלט בבר כפיך

  איוב

1:23 א  ויען איוב ויאמר

2:23 ב גם-היום מרי שחי   ידי כבדה על-אנחתי

3:23 ג מי-יתן ידעתי ואמצאהו   אבוא עד-תכונתו

4:23 ד אערכה לפניו משפט   ופי אמלא תוכחות

5:23 ה אדעה מלים יענני   ואבינה מה-יאמר לי

6:23 ו הברב-כח יריב עמדי   לא אך-הוא ישם בי

7:23 ז שם--ישר נוכח עמו   ואפלטה לנצח משפטי

8:23 ח הן קדם אהלך ואיננו   ואחור ולא-אבין לו

9:23 ט שמאול בעשתו ולא-אחז   יעטף ימין ולא אראה

10:23 י כי-ידע דרך עמדי   בחנני כזהב אצא

11:23 יא באשרו אחזה רגלי   דרכו שמרתי ולא-אט

12:23 יב מצות שפתיו ולא אמיש   מחקי צפנתי אמרי-פיו

13:23 יג והוא באחד ומי ישיבנו   ונפשו אותה ויעש

14:23 יד כי ישלים חקי   וכהנה רבות עמו

15:23 טו על-כן מפניו אבהל   אתבונן ואפחד ממנו

16:23 טז ואל הרך לבי   ושדי הבהילני

17:23 יז כי-לא נצמתי מפני-חשך   ומפני כסה-אפל

  איוב

1:24 א מדוע--משדי לא-נצפנו עתים   וידעו לא-חזו ימיו

2:24 ב גבלות ישיגו   עדר גזלו וירעו

3:24 ג חמור יתומים ינהגו   יחבלו שור אלמנה

4:24 ד יטו אבינים מדרך   יחד חבאו עניי-ארץ

5:24 ה הן פראים במדבר--   יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם   לנערים

6:24 ו בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)   וכרם רשע ילקשו

7:24 ז ערום ילינו מבלי לבוש   ואין כסות בקרה

8:24 ח מזרם הרים ירטבו   ומבלי מחסה חבקו-צור

9:24 ט יגזלו משד יתום   ועל-עני יחבלו

10:24 י ערום הלכו בלי לבוש   ורעבים נשאו עמר

11:24 יא בין-שורתם יצהירו   יקבים דרכו ויצמאו

12:24 יב מעיר מתים ינאקו--   ונפש-חללים תשוע ואלוה   לא-ישים תפלה

13:24 יג המה היו--במרדי-אור   לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

14:24 יד לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון   ובלילה יהי כגנב

15:24 טו ועין נאף שמרה נשף לאמר--   לא-תשורני עין וסתר פנים   ישים

16:24 טז חתר בחשך בתים   יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

17:24 יז כי יחדו בקר למו צלמות   כי-יכיר בלהות צלמות

18:24 יח קל-הוא על-פני-מים--   תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה   דרך כרמים

19:24 יט ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג   שאול חטאו

20:24 כ ישכחהו רחם מתקו רמה--   עוד לא-יזכר ותשבר כעץ   עולה

21:24 כא רעה עקרה לא תלד   ואלמנה לא ייטיב

22:24 כב ומשך אבירים בכחו   יקום ולא-יאמין בחיין

23:24 כג יתן-לו לבטח וישען   ועיניהו על-דרכיהם

24:24 כד רומו מעט ואיננו   והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת   ימלו

25:24 כה ואם-לא אפו מי יכזיבני   וישם לאל מלתי

  איוב

1:25 א  ויען בלדד השחי ויאמר

2:25 ב המשל ופחד עמו   עשה שלום במרומיו

3:25 ג היש מספר לגדודיו   ועל-מי לא-יקום אורהו

4:25 ד ומה-יצדק אנוש עם-אל   ומה-יזכה ילוד אשה

5:25 ה הן עד-ירח ולא יאהיל   וכוכבים לא-זכו בעיניו

6:25 ו אף כי-אנוש רמה   ובן-אדם תולעה

  איוב

1:26 א  ויען איוב ויאמר

2:26 ב מה-עזרת ללא-כח   הושעת זרוע לא-עז

3:26 ג מה-יעצת ללא חכמה   ותשיה לרב הודעת

4:26 ד את-מי הגדת מלין   ונשמת-מי יצאה ממך

5:26 ה הרפאים יחוללו--   מתחת מים ושכניהם

6:26 ו ערום שאול נגדו   ואין כסות לאבדון

7:26 ז נטה צפון על-תהו   תלה ארץ על-בלימה

8:26 ח צרר-מים בעביו   ולא-נבקע ענן תחתם

9:26 ט מאחז פני-כסה   פרשז עליו עננו

10:26 י חק-חג על-פני-מים--   עד-תכלית אור עם-חשך

11:26 יא עמודי שמים ירופפו   ויתמהו מגערתו

12:26 יב בכחו רגע הים   ובתובנתו (ובתבונתו) מחץ רהב

13:26 יג ברוחו שמים שפרה   חללה ידו נחש ברח

14:26 יד הן-אלה קצות דרכו--   ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו   מי יתבונן

  איוב

1:27 א  ויסף איוב שאת משלו ויאמר

2:27 ב חי-אל הסיר משפטי   ושדי המר נפשי

3:27 ג כי-כל-עוד נשמתי בי   ורוח אלוה באפי

4:27 ד אם-תדברנה שפתי עולה   ולשוני אם-יהגה רמיה

5:27 ה חלילה לי   אם-אצדיק אתכם עד-אגוע--   לא-אסיר תמתי ממני

6:27 ו בצדקתי החזקתי ולא ארפה   לא-יחרף לבבי מימי

7:27 ז יהי כרשע איבי   ומתקוממי כעול

8:27 ח כי מה-תקות חנף כי יבצע   כי ישל אלוה נפשו

9:27 ט הצעקתו ישמע אל--   כי-תבוא עליו צרה

10:27 י אם-על-שדי יתענג   יקרא אלוה בכל-עת

11:27 יא אורה אתכם ביד-אל   אשר עם-שדי לא אכחד

12:27 יב הן-אתם כלכם חזיתם   ולמה-זה הבל תהבלו

13:27 יג זה חלק-אדם רשע עם-אל   ונחלת עריצים משדי יקחו

14:27 יד אם-ירבו בניו למו-חרב   וצאצאיו לא ישבעו-לחם

15:27 טו שרידיו במות יקברו   ואלמנתיו לא תבכינה

16:27 טז אם-יצבר כעפר כסף   וכחמר יכין מלבוש

17:27 יז יכין וצדיק ילבש   וכסף נקי יחלק

18:27 יח בנה כעש ביתו   וכסכה עשה נצר

19:27 יט עשיר ישכב ולא יאסף   עיניו פקח ואיננו

20:27 כ תשיגהו כמים בלהות   לילה גנבתו סופה

21:27 כא ישאהו קדים וילך   וישערהו ממקמו

22:27 כב וישלך עליו ולא יחמל   מידו ברוח יברח

23:27 כג ישפק עלימו כפימו   וישרק עליו ממקמו

  איוב

1:28 א כי יש לכסף מוצא   ומקום לזהב יזקו

2:28 ב ברזל מעפר יקח   ואבן יצוק נחושה

3:28 ג קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר   אבן אפל וצלמות

4:28 ד פרץ נחל מעם-גר--הנשכחים מני-רגל   דלו מאנוש נעו

5:28 ה ארץ--ממנה יצא-לחם   ותחתיה נהפך כמו-אש

6:28 ו מקום-ספיר אבניה   ועפרת זהב לו

7:28 ז נתיב לא-ידעו עיט   ולא שזפתו עין איה

8:28 ח לא-הדריכוהו בני-שחץ   לא-עדה עליו שחל

9:28 ט בחלמיש שלח ידו   הפך משרש הרים

10:28 י בצורות יארים בקע   וכל-יקר ראתה עינו

11:28 יא מבכי נהרות חבש   ותעלמה יצא אור

12:28 יב והחכמה מאין תמצא   ואי זה מקום בינה

13:28 יג לא-ידע אנוש ערכה   ולא תמצא בארץ החיים

14:28 יד תהום אמר לא בי-היא   וים אמר אין עמדי

15:28 טו לא-יתן סגור תחתיה   ולא ישקל כסף מחירה

16:28 טז לא-תסלה בכתם אופיר   בשהם יקר וספיר

17:28 יז לא-יערכנה זהב וזכוכית   ותמורתה כלי-פז

18:28 יח ראמות וגביש לא יזכר   ומשך חכמה מפנינים

19:28 יט לא-יערכנה פטדת-כוש   בכתם טהור לא תסלה

20:28 כ והחכמה מאין תבוא   ואי זה מקום בינה

21:28 כא ונעלמה מעיני כל-חי   ומעוף השמים נסתרה

22:28 כב אבדון ומות אמרו   באזנינו שמענו שמעה

23:28 כג אלהים הבין דרכה   והוא ידע את-מקומה

24:28 כד כי-הוא לקצות-הארץ יביט   תחת כל-השמים יראה

25:28 כה לעשות לרוח משקל   ומים תכן במדה

26:28 כו בעשתו למטר חק   ודרך לחזיז קלות

27:28 כז אז ראה ויספרה   הכינה וגם-חקרה

28:28 כח ויאמר לאדם--הן יראת אדני היא חכמה   וסור מרע בינה

  איוב

1:29 א  ויסף איוב שאת משלו ויאמר

2:29 ב מי-יתנני כירחי-קדם   כימי אלוה ישמרני

3:29 ג בהלו נרו עלי ראשי   לאורו אלך חשך

4:29 ד כאשר הייתי בימי חרפי   בסוד אלוה עלי אהלי

5:29 ה בעוד שדי עמדי   סביבותי נערי

6:29 ו ברחץ הליכי בחמה   וצור יצוק עמדי פלגי-שמן

7:29 ז בצאתי שער עלי-קרת   ברחוב אכין מושבי

8:29 ח ראוני נערים ונחבאו   וישישים קמו עמדו

9:29 ט שרים עצרו במלים   וכף ישימו לפיהם

10:29 י קול-נגידים נחבאו   ולשונם לחכם דבקה

11:29 יא כי אזן שמעה ותאשרני   ועין ראתה ותעידני

12:29 יב כי-אמלט עני משוע   ויתום ולא-עזר לו

13:29 יג ברכת אבד עלי תבא   ולב אלמנה ארנן

14:29 יד צדק לבשתי וילבשני   כמעיל וצניף משפטי

15:29 טו עינים הייתי לעור   ורגלים לפסח אני

16:29 טז אב אנכי לאביונים   ורב לא-ידעתי אחקרהו

17:29 יז ואשברה מתלעות עול   ומשניו אשליך טרף

18:29 יח ואמר עם-קני אגוע   וכחול ארבה ימים

19:29 יט שרשי פתוח אלי-מים   וטל ילין בקצירי

20:29 כ כבודי חדש עמדי   וקשתי בידי תחליף

21:29 כא לי-שמעו ויחלו   וידמו למו עצתי

22:29 כב אחרי דברי לא ישנו   ועלימו תטף מלתי

23:29 כג ויחלו כמטר לי   ופיהם פערו למלקוש

24:29 כד אשחק אלהם לא יאמינו   ואור פני לא יפילון

25:29 כה אבחר דרכם   ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד   כאשר אבלים ינחם

  איוב

1:30 א ועתה שחקו עלי--   צעירים ממני לימים אשר-מאסתי אבותם--   לשית עם-כלבי צאני

2:30 ב גם-כח ידיהם למה לי   עלימו אבד כלח

3:30 ג בחסר ובכפן גלמוד   הערקים ציה--אמש שואה ומשאה

4:30 ד הקטפים מלוח עלי-שיח   ושרש רתמים לחמם

5:30 ה מן-גו יגרשו   יריעו עלימו כגנב

6:30 ו בערוץ נחלים לשכן   חרי עפר וכפים

7:30 ז בין-שיחים ינהקו   תחת חרול יספחו

8:30 ח בני-נבל גם-בני בלי-שם--   נכאו מן-הארץ

9:30 ט ועתה נגינתם הייתי   ואהי להם למלה

10:30 י תעבוני רחקו מני   ומפני לא-חשכו רק

11:30 יא כי-יתרו (יתרי) פתח ויענני   ורסן מפני שלחו

12:30 יב על-ימין פרחח יקומו   רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם

13:30 יג נתסו נתיבתי   להותי יעילו לא עזר למו

14:30 יד כפרץ רחב יאתיו   תחת שאה התגלגלו

15:30 טו ההפך עלי   בלהות תרדף כרוח נדבתי   וכעב עברה ישעתי

16:30 טז ועתה--עלי תשתפך נפשי   יאחזוני ימי-עני

17:30 יז לילה--עצמי נקר מעלי   וערקי לא ישכבון

18:30 יח ברב-כח יתחפש לבושי   כפי כתנתי יאזרני

19:30 יט הרני לחמר   ואתמשל כעפר ואפר

20:30 כ אשוע אליך ולא תענני   עמדתי ותתבנן בי

21:30 כא תהפך לאכזר לי   בעצם ידך תשטמני

22:30 כב תשאני אל-רוח תרכיבני   ותמגגני תשוה (תשיה)

23:30 כג כי-ידעתי מות תשיבני   ובית מועד לכל-חי

24:30 כד אך לא-בעי ישלח-יד   אם-בפידו להן שוע

25:30 כה אם-לא בכיתי לקשה-יום   עגמה נפשי לאביון

26:30 כו כי טוב קויתי ויבא רע   ואיחלה לאור ויבא אפל

27:30 כז מעי רתחו ולא-דמו   קדמני ימי-עני

28:30 כח קדר הלכתי בלא חמה   קמתי בקהל אשוע

29:30 כט אח הייתי לתנים   ורע לבנות יענה

30:30 ל עורי שחר מעלי   ועצמי-חרה מני-חרב

31:30 לא ויהי לאבל כנרי   ועגבי לקול בכים

  איוב

1:31 א ברית כרתי לעיני   ומה אתבונן על-בתולה

2:31 ב ומה חלק אלוה ממעל   ונחלת שדי ממרמים

3:31 ג הלא-איד לעול   ונכר לפעלי און

4:31 ד הלא-הוא יראה דרכי   וכל-צעדי יספור

5:31 ה אם-הלכתי עם-שוא   ותחש על-מרמה רגלי

6:31 ו ישקלני במאזני-צדק   וידע אלוה תמתי

7:31 ז אם תטה אשרי   מני הדרך ואחר עיני הלך לבי   ובכפי דבק מאום

8:31 ח אזרעה ואחר יאכל   וצאצאי ישרשו

9:31 ט אם-נפתה לבי על-אשה   ועל-פתח רעי ארבתי

10:31 י תטחן לאחר אשתי   ועליה יכרעון אחרין

11:31 יא כי-הוא (היא) זמה   והיא (והוא) עון פלילים

12:31 יב כי אש היא עד-אבדון תאכל   ובכל-תבואתי תשרש

13:31 יג אם-אמאס--משפט עבדי ואמתי   ברבם עמדי

14:31 יד ומה אעשה כי-יקום אל   וכי-יפקד מה אשיבנו

15:31 טו הלא-בבטן עשני עשהו   ויכננו ברחם אחד

16:31 טז אם-אמנע מחפץ דלים   ועיני אלמנה אכלה

17:31 יז ואכל פתי לבדי   ולא-אכל יתום ממנה

18:31 יח כי מנעורי גדלני כאב   ומבטן אמי אנחנה

19:31 יט אם-אראה אובד מבלי לבוש   ואין כסות לאביון

20:31 כ אם-לא ברכוני חלצו   ומגז כבשי יתחמם

21:31 כא אם-הניפותי על-יתום ידי   כי-אראה בשער עזרתי

22:31 כב כתפי משכמה תפול   ואזרעי מקנה תשבר

23:31 כג כי פחד אלי איד אל   ומשאתו לא אוכל

24:31 כד אם-שמתי זהב כסלי   ולכתם אמרתי מבטחי

25:31 כה אם-אשמח כי-רב חילי   וכי-כביר מצאה ידי

26:31 כו אם-אראה אור כי יהל   וירח יקר הלך

27:31 כז ויפת בסתר לבי   ותשק ידי לפי

28:31 כח גם-הוא עון פלילי   כי-כחשתי לאל ממעל

29:31 כט אם-אשמח בפיד משנאי   והתעררתי כי-מצאו רע

30:31 ל ולא-נתתי לחטא חכי--   לשאל באלה נפשו

31:31 לא אם-לא אמרו מתי אהלי   מי-יתן מבשרו לא נשבע

32:31 לב בחוץ לא-ילין גר   דלתי לארח אפתח

33:31 לג אם-כסיתי כאדם פשעי--   לטמון בחבי עוני

34:31 לד כי אערוץ המון רבה--   ובוז-משפחות יחתני ואדם   לא-אצא פתח

35:31 לה מי יתן-לי שמע לי--   הן-תוי שדי יענני וספר כתב   איש ריבי

36:31 לו אם-לא על-שכמי אשאנו   אענדנו עטרות לי

37:31 לז מספר צעדי אגידנו   כמו-נגיד אקרבנו

38:31 לח אם-עלי אדמתי תזעק   ויחד תלמיה יבכיון

39:31 לט אם-כחה אכלתי בלי-כסף   ונפש בעליה הפחתי

40:31 מ תחת חטה יצא חוח--ותחת-שערה באשה   תמו דברי איוב

  איוב

1:32 א וישבתו שלשת האנשים האלה--   מענות את-איוב כי הוא צדיק   בעיניו

2:32 ב ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי--   ממשפחת-רם באיוב חרה אפו--   על-צדקו נפשו מאלהים

3:32 ג ובשלשת רעיו   חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה--   וירשיעו את-איוב

4:32 ד ואליהו--חכה את-איוב בדברים   כי זקנים-המה ממנו לימים

5:32 ה וירא אליהוא--כי אין מענה בפי שלשת האנשים   ויחר אפו

6:32 ו ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי--   ויאמר צעיר אני לימים   ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא   מחות דעי אתכם

7:32 ז אמרתי ימים ידברו   ורב שנים ידיעו חכמה

8:32 ח אכן רוח-היא באנוש   ונשמת שדי תבינם

9:32 ט לא-רבים יחכמו   וזקנים יבינו משפט

10:32 י לכן אמרתי שמעה-לי   אחוה דעי אף-אני

11:32 יא הן הוחלתי לדבריכם--אזין עד-תבונתיכם   עד-תחקרון מלין

12:32 יב ועדיכם אתבונן   והנה אין לאיוב מוכיח--עונה אמריו מכם

13:32 יג פן-תאמרו מצאנו חכמה   אל ידפנו לא-איש

14:32 יד ולא-ערך אלי מלין   ובאמריכם לא אשיבנו

15:32 טו חתו לא-ענו עוד   העתיקו מהם מלים

16:32 טז והוחלתי כי-לא ידברו   כי עמדו לא-ענו עוד

17:32 יז אענה אף-אני חלקי   אחוה דעי אף-אני

18:32 יח כי מלתי מלים   הציקתני רוח בטני

19:32 יט הנה-בטני--כיין לא-יפתח   כאבות חדשים יבקע

20:32 כ אדברה וירוח-לי   אפתח שפתי ואענה

21:32 כא אל-נא אשא פני-איש   ואל-אדם לא אכנה

22:32 כב כי לא ידעתי אכנה   כמעט ישאני עשני

  איוב

1:33 א ואולם--שמע-נא איוב מלי   וכל-דברי האזינה

2:33 ב הנה-נא פתחתי פי   דברה לשוני בחכי

3:33 ג ישר-לבי אמרי   ודעת שפתי ברור מללו

4:33 ד רוח-אל עשתני   ונשמת שדי תחיני

5:33 ה אם-תוכל השיבני   ערכה לפני התיצבה

6:33 ו הן-אני כפיך לאל   מחמר קרצתי גם-אני

7:33 ז הנה אמתי לא תבעתך   ואכפי עליך לא-יכבד

8:33 ח אך אמרת באזני   וקול מלין אשמע

9:33 ט זך אני בלי-פשע   חף אנכי ולא עון לי

10:33 י הן תנואות עלי ימצא   יחשבני לאויב לו

11:33 יא ישם בסד רגלי   ישמר כל-ארחתי

12:33 יב הן-זאת לא-צדקת אענך   כי-ירבה אלוה מאנוש

13:33 יג מדוע אליו ריבות   כי כל-דבריו לא יענה

14:33 יד כי-באחת ידבר-אל   ובשתים לא ישורנה

15:33 טו בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים   בתנומות עלי משכב

16:33 טז אז יגלה אזן אנשים   ובמסרם יחתם

17:33 יז להסיר אדם מעשה   וגוה מגבר יכסה

18:33 יח יחשך נפשו מני-שחת   וחיתו מעבר בשלח

19:33 יט והוכח במכאוב על-משכבו   וריב (ורוב) עצמיו אתן

20:33 כ וזהמתו חיתו לחם   ונפשו מאכל תאוה

21:33 כא יכל בשרו מראי   ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

22:33 כב ותקרב לשחת נפשו   וחיתו לממתים

23:33 כג אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף   להגיד לאדם ישרו

24:33 כד ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת   מצאתי כפר

25:33 כה רטפש בשרו מנער   ישוב לימי עלומיו

26:33 כו יעתר אל-אלוה וירצהו   וירא פניו בתרועה וישב לאנוש   צדקתו

27:33 כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי   ולא-שוה לי

28:33 כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת   וחיתי (וחיתו) באור תראה

29:33 כט הן-כל-אלה יפעל-אל--   פעמים שלוש עם-גבר

30:33 ל להשיב נפשו מני-שחת--   לאור באור החיים

31:33 לא הקשב איוב שמע-לי   החרש ואנכי אדבר

32:33 לב אם-יש-מלין השיבני   דבר כי-חפצתי צדקך

33:33 לג אם-אין אתה שמע-לי   החרש ואאלפך חכמה

  איוב

1:34 א  ויען אליהוא ויאמר

2:34 ב שמעו חכמים מלי   וידעים האזינו לי

3:34 ג כי-אזן מלין תבחן   וחך יטעם לאכל

4:34 ד משפט נבחרה-לנו   נדעה בינינו מה-טוב

5:34 ה כי-אמר איוב צדקתי   ואל הסיר משפטי

6:34 ו על-משפטי אכזב   אנוש חצי בלי-פשע

7:34 ז מי-גבר כאיוב   ישתה-לעג כמים

8:34 ח וארח לחברה עם-פעלי און   וללכת עם-אנשי-רשע

9:34 ט כי-אמר לא יסכן-גבר--   ברצתו עם-אלהים

10:34 י לכן אנשי לבב--   שמעו-לי חללה לאל מרשע   ושדי מעול

11:34 יא כי פעל אדם ישלם-לו   וכארח איש ימצאנו

12:34 יב אף-אמנם אל לא-ירשיע   ושדי לא-יעות משפט

13:34 יג מי-פקד עליו ארצה   ומי שם תבל כלה

14:34 יד אם-ישים אליו לבו   רוחו ונשמתו אליו יאסף

15:34 טו יגוע כל-בשר יחד   ואדם על-עפר ישוב

16:34 טז ואם-בינה שמעה-זאת   האזינה לקול מלי

17:34 יז האף שונא משפט יחבוש   ואם-צדיק כביר תרשיע

18:34 יח האמר למלך בליעל--   רשע אל-נדיבים

19:34 יט אשר לא-נשא פני שרים   ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו   כלם

20:34 כ רגע ימתו--   וחצות לילה יגעשו עם ויעברו   ויסירו אביר לא ביד

21:34 כא כי-עיניו על-דרכי-איש   וכל-צעדיו יראה

22:34 כב אין-חשך ואין צלמות--   להסתר שם פעלי און

23:34 כג כי לא על-איש ישים עוד--   להלך אל-אל במשפט

24:34 כד ירע כבירים לא-חקר   ויעמד אחרים תחתם

25:34 כה לכן--יכיר מעבדיהם   והפך לילה וידכאו

26:34 כו תחת-רשעים ספקם--   במקום ראים

27:34 כז אשר על-כן סרו מאחריו   וכל-דרכיו לא השכילו

28:34 כח להביא עליו צעקת-דל   וצעקת עניים ישמע

29:34 כט והוא ישקט ומי ירשע--   ויסתר פנים ומי ישורנו ועל-גוי ועל-אדם   יחד

30:34 ל ממלך אדם חנף--   ממקשי עם

31:34 לא כי-אל-אל האמר נשאתי--   לא אחבל

32:34 לב בלעדי אחזה אתה הרני   אם-עול פעלתי לא אסיף

33:34 לג המעמך ישלמנה כי-מאסת--כי-אתה תבחר ולא-אני   ומה-ידעת דבר

34:34 לד אנשי לבב יאמרו לי   וגבר חכם שמע לי

35:34 לה איוב לא-בדעת ידבר   ודבריו לא בהשכיל

36:34 לו אבי--יבחן איוב עד-נצח   על-תשבת באנשי-און

37:34 לז כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק   וירב אמריו לאל

  איוב

1:35 א  ויען אליהו ויאמר

2:35 ב הזאת חשבת למשפט   אמרת צדקי מאל

3:35 ג כי-תאמר מה-יסכן-לך   מה-אעיל מחטאתי

4:35 ד אני אשיבך מלין--   ואת-רעיך עמך

5:35 ה הבט שמים וראה   ושור שחקים גבהו ממך

6:35 ו אם-חטאת מה-תפעל-בו   ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

7:35 ז אם-צדקת מה-תתן-לו   או מה-מידך יקח

8:35 ח לאיש-כמוך רשעך   ולבן-אדם צדקתך

9:35 ט מרב עשוקים יזעיקו   ישועו מזרוע רבים

10:35 י ולא-אמר--איה אלוה עשי   נתן זמרות בלילה

11:35 יא מלפנו מבהמות ארץ   ומעוף השמים יחכמנו

12:35 יב שם יצעקו ולא יענה--   מפני גאון רעים

13:35 יג אך-שוא לא-ישמע אל   ושדי לא ישורנה

14:35 יד אף כי-תאמר לא תשורנו   דין לפניו ותחולל לו

15:35 טו ועתה--כי-אין פקד אפו   ולא-ידע בפש מאד

16:35 טז ואיוב הבל יפצה-פיהו   בבלי-דעת מלין יכבר

  איוב

1:36 א  ויסף אליהוא ויאמר

2:36 ב כתר-לי זעיר ואחוך   כי עוד לאלוה מלים

3:36 ג אשא דעי למרחוק   ולפעלי אתן-צדק

4:36 ד כי-אמנם לא-שקר מלי   תמים דעות עמך

5:36 ה הן-אל כביר ולא ימאס   כביר כח לב

6:36 ו לא-יחיה רשע   ומשפט עניים יתן

7:36 ז לא-יגרע מצדיק   עיניו ואת-מלכים לכסא   וישיבם לנצח ויגבהו

8:36 ח ואם-אסורים בזקים   ילכדון בחבלי-עני

9:36 ט ויגד להם פעלם   ופשעיהם כי יתגברו

10:36 י ויגל אזנם למוסר   ויאמר כי-ישובון מאון

11:36 יא אם-ישמעו ויעבדו   יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

12:36 יב ואם-לא ישמעו בשלח יעברו   ויגועו בבלי-דעת

13:36 יג וחנפי-לב ישימו אף   לא ישועו כי אסרם

14:36 יד תמת בנער נפשם   וחיתם בקדשים

15:36 טו יחלץ עני בעניו   ויגל בלחץ אזנם

16:36 טז ואף הסיתך מפי-צר--   רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך   מלא דשן

17:36 יז ודין-רשע מלאת   דין ומשפט יתמכו

18:36 יח כי-חמה פן-יסיתך בספק   ורב-כפר אל-יטך

19:36 יט היערך שועך לא בצר   וכל מאמצי-כח

20:36 כ אל-תשאף הלילה--   לעלות עמים תחתם

21:36 כא השמר אל-תפן אל-און   כי-על-זה בחרת מעני

22:36 כב הן-אל ישגיב בכחו   מי כמהו מורה

23:36 כג מי-פקד עליו דרכו   ומי-אמר פעלת עולה

24:36 כד זכר כי-תשגיא פעלו--   אשר שררו אנשים

25:36 כה כל-אדם חזו-בו   אנוש יביט מרחוק

26:36 כו הן-אל שגיא ולא נדע   מספר שניו ולא-חקר

27:36 כז כי יגרע נטפי-מים   יזקו מטר לאדו

28:36 כח אשר-יזלו שחקים   ירעפו עלי אדם רב

29:36 כט אף אם-יבין מפרשי-עב   תשאות סכתו

30:36 ל הן-פרש עליו אורו   ושרשי הים כסה

31:36 לא כי-בם ידין עמים   יתן-אכל למכביר

32:36 לב על-כפים כסה-אור   ויצו עליה במפגיע

33:36 לג יגיד עליו רעו   מקנה אף על-עולה

  איוב

1:37 א אף-לזאת יחרד לבי   ויתר ממקומו

2:37 ב שמעו שמוע ברגז קלו   והגה מפיו יצא

3:37 ג תחת-כל-השמים ישרהו   ואורו על-כנפות הארץ

4:37 ד אחריו ישאג-קול--   ירעם בקול גאונו ולא יעקבם   כי-ישמע קולו

5:37 ה ירעם אל בקולו נפלאות   עשה גדלות ולא נדע

6:37 ו כי לשלג יאמר--   הוא-ארץ וגשם מטר   וגשם מטרות עזו

7:37 ז ביד-כל-אדם יחתום--   לדעת כל-אנשי מעשהו

8:37 ח ותבוא חיה במו-ארב   ובמעונתיה תשכן

9:37 ט מן-החדר תבוא סופה   וממזרים קרה

10:37 י מנשמת-אל יתן-קרח   ורחב מים במוצק

11:37 יא אף-ברי יטריח עב   יפיץ ענן אורו

12:37 יב והוא מסבות מתהפך בתחבולתו   לפעלם כל אשר יצום   על-פני תבל ארצה

13:37 יג אם-לשבט אם-לארצו--   אם-לחסד ימצאהו

14:37 יד האזינה זאת איוב   עמד והתבונן נפלאות אל

15:37 טו התדע בשום-אלוה עליהם   והפיע אור עננו

16:37 טז התדע על-מפלשי-עב   מפלאות תמים דעים

17:37 יז אשר-בגדיך חמים--   בהשקט ארץ מדרום

18:37 יח תרקיע עמו לשחקים   חזקים כראי מוצק

19:37 יט הודיענו מה-נאמר לו   לא-נערך מפני-חשך

20:37 כ היספר-לו כי אדבר   אם-אמר איש כי יבלע

21:37 כא ועתה לא ראו אור--   בהיר הוא בשחקים ורוח עברה   ותטהרם

22:37 כב מצפון זהב יאתה   על-אלוה נורא הוד

23:37 כג שדי לא-מצאנהו שגיא-כח   ומשפט ורב-צדקה לא יענה

24:37 כד לכן יראוהו אנשים   לא-יראה כל-חכמי-לב

  איוב

1:38 א ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה)   ויאמר

2:38 ב מי זה מחשיך עצה במלין--   בלי-דעת

3:38 ג אזר-נא כגבר חלציך   ואשאלך והודיעני

4:38 ד איפה היית ביסדי-ארץ   הגד אם-ידעת בינה

5:38 ה מי-שם ממדיה כי תדע   או מי-נטה עליה קו

6:38 ו על-מה אדניה הטבעו   או מי-ירה אבן פנתה

7:38 ז ברן-יחד כוכבי בקר   ויריעו כל-בני אלהים

8:38 ח ויסך בדלתים ים   בגיחו מרחם יצא

9:38 ט בשומי ענן לבשו   וערפל חתלתו

10:38 י ואשבר עליו חקי   ואשים בריח ודלתים

11:38 יא ואמר--עד-פה תבוא ולא תסיף   ופא-ישית בגאון גליך

12:38 יב המימיך צוית בקר   ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו

13:38 יג לאחז בכנפות הארץ   וינערו רשעים ממנה

14:38 יד תתהפך כחמר חותם   ויתיצבו כמו לבוש

15:38 טו וימנע מרשעים אורם   וזרוע רמה תשבר

16:38 טז הבאת עד-נבכי-ים   ובחקר תהום התהלכת

17:38 יז הנגלו לך שערי-מות   ושערי צלמות תראה

18:38 יח התבננת עד-רחבי-ארץ   הגד אם-ידעת כלה

19:38 יט אי-זה הדרך ישכן-אור   וחשך אי-זה מקמו

20:38 כ כי תקחנו אל-גבולו   וכי-תבין נתיבות ביתו

21:38 כא ידעת כי-אז תולד   ומספר ימיך רבים

22:38 כב הבאת אל-אצרות שלג   ואוצרות ברד תראה

23:38 כג אשר-חשכתי לעת-צר   ליום קרב ומלחמה

24:38 כד אי-זה הדרך יחלק אור   יפץ קדים עלי-ארץ

25:38 כה מי-פלג לשטף תעלה   ודרך לחזיז קלות

26:38 כו להמטיר על-ארץ לא-איש--   מדבר לא-אדם בו

27:38 כז להשביע שאה ומשאה   ולהצמיח מצא דשא

28:38 כח היש-למטר אב   או מי-הוליד אגלי-טל

29:38 כט מבטן מי יצא הקרח   וכפר שמים מי ילדו

30:38 ל כאבן מים יתחבאו   ופני תהום יתלכדו

31:38 לא התקשר מעדנות כימה   או-משכות כסיל תפתח

32:38 לב התציא מזרות בעתו   ועיש על-בניה תנחם

33:38 לג הידעת חקות שמים   אם-תשים משטרו בארץ

34:38 לד התרים לעב קולך   ושפעת-מים תכסך

35:38 לה התשלח ברקים וילכו   ויאמרו לך הננו

36:38 לו מי-שת בטחות חכמה   או מי-נתן לשכוי בינה

37:38 לז מי-יספר שחקים בחכמה   ונבלי שמים מי ישכיב

38:38 לח בצקת עפר למוצק   ורגבים ידבקו

39:38 לט התצוד ללביא טרף   וחית כפירים תמלא

40:38 מ כי-ישחו במעונות   ישבו בסכה למו-ארב

41:38 מא מי יכין לערב   צידו כי-ילדו אל-אל ישועו   יתעו לבלי-אכל

  איוב

1:39 א הידעת--עת לדת יעלי-סלע   חלל אילות תשמר

2:39 ב תספר ירחים תמלאנה   וידעת עת לדתנה

3:39 ג תכרענה ילדיהן תפלחנה   חבליהם תשלחנה

4:39 ד יחלמו בניהם ירבו בבר   יצאו ולא-שבו למו

5:39 ה מי-שלח פרא חפשי   ומסרות ערוד מי פתח

6:39 ו אשר-שמתי ערבה ביתו   ומשכנותיו מלחה

7:39 ז ישחק להמון קריה   תשאות נגש לא ישמע

8:39 ח יתור הרים מרעהו   ואחר כל-ירוק ידרוש

9:39 ט היאבה רים עבדך   אם-ילין על-אבוסך

10:39 י התקשר-רים בתלם עבתו   אם-ישדד עמקים אחריך

11:39 יא התבטח-בו כי-רב כחו   ותעזב אליו יגיעך

12:39 יב התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך   וגרנך יאסף

13:39 יג כנף-רננים נעלסה   אם-אברה חסידה ונצה

14:39 יד כי-תעזב לארץ בציה   ועל-עפר תחמם

15:39 טו ותשכח כי-רגל תזורה   וחית השדה תדושה

16:39 טז הקשיח בניה ללא-לה   לריק יגיעה בלי-פחד

17:39 יז כי-השה אלוה חכמה   ולא-חלק לה בבינה

18:39 יח כעת במרום תמריא   תשחק לסוס ולרכבו

19:39 יט התתן לסוס גבורה   התלביש צוארו רעמה

20:39 כ התרעישנו כארבה   הוד נחרו אימה

21:39 כא יחפרו בעמק וישיש בכח   יצא לקראת-נשק

22:39 כב ישחק לפחד ולא יחת   ולא-ישוב מפני-חרב

23:39 כג עליו תרנה אשפה   להב חנית וכידון

24:39 כד ברעש ורגז יגמא-ארץ   ולא-יאמין כי-קול שופר

25:39 כה בדי שפר יאמר האח--   ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים   ותרועה

26:39 כו המבינתך יאבר-נץ   יפרש כנפו לתימן

27:39 כז אם-על-פיך יגביה נשר   וכי ירים קנו

28:39 כח סלע ישכן ויתלנן--   על שן-סלע ומצודה

29:39 כט משם חפר-אכל   למרחוק עיניו יביטו

30:39 ל ואפרחו יעלעו-דם   ובאשר חללים שם הוא

  איוב

1:40 א  ויען יהוה את-איוב ויאמר

2:40 ב הרב עם-שדי יסור   מוכיח אלוה יעננה

3:40 ג  ויען איוב את-יהוה ויאמר

4:40 ד הן קלתי מה אשיבך   ידי שמתי למו-פי

5:40 ה אחת דברתי ולא אענה   ושתים ולא אוסיף

6:40 ו ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)   ויאמר

7:40 ז אזר-נא כגבר חלציך   אשאלך והודיעני

8:40 ח האף תפר משפטי   תרשיעני למען תצדק

9:40 ט ואם-זרוע כאל לך   ובקול כמהו תרעם

10:40 י עדה נא גאון וגבה   והוד והדר תלבש

11:40 יא הפץ עברות אפך   וראה כל-גאה והשפילהו

12:40 יב ראה כל-גאה הכניעהו   והדך רשעים תחתם

13:40 יג טמנם בעפר יחד   פניהם חבש בטמון

14:40 יד וגם-אני אודך   כי-תושע לך ימינך

15:40 טו הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך   חציר כבקר יאכל

16:40 טז הנה-נא כחו במתניו   ואונו בשרירי בטנו

17:40 יז יחפץ זנבו כמו-ארז   גידי פחדו ישרגו

18:40 יח עצמיו אפיקי נחשה   גרמיו כמטיל ברזל

19:40 יט הוא ראשית דרכי-אל   העשו יגש חרבו

20:40 כ כי-בול הרים ישאו-לו   וכל-חית השדה ישחקו-שם

21:40 כא תחת-צאלים ישכב--   בסתר קנה ובצה

22:40 כב יסכהו צאלים צללו   יסבוהו ערבי-נחל

23:40 כג הן יעשק נהר לא יחפוז   יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

24:40 כד בעיניו יקחנו   במוקשים ינקב-אף

[ (Job 40;25) כה תמשך לויתן בחכה   ובחבל תשקיע לשנו ]

[ (Job 40;26) כו התשים אגמן באפו   ובחוח תקב לחיו ]

[ (Job 40;27) כז הירבה אליך תחנונים   אם-ידבר אליך רכות ]

[ (Job 40;28) כח היכרת ברית עמך   תקחנו לעבד עולם ]

[ (Job 40;29) כט התשחק-בו כצפור   ותקשרנו לנערותיך ]

[ (Job 40;30) ל יכרו עליו חברים   יחצוהו בין כנענים ]

[ (Job 40;31) לא התמלא בשכות עורו   ובצלצל דגים ראשו ]

[ (Job 40;32) לב שים-עליו כפך   זכר מלחמה אל-תוסף ]

  איוב

1:41 א הן-תחלתו נכזבה   הגם אל-מראיו יטל

2:41 ב לא-אכזר כי יעורנו   ומי הוא לפני יתיצב

3:41 ג מי הקדימני ואשלם   תחת כל-השמים לי-הוא

4:41 ד לא- (לו-) אחריש בדיו   ודבר-גבורות וחין ערכו

5:41 ה מי-גלה פני לבושו   בכפל רסנו מי יבוא

6:41 ו דלתי פניו מי פתח   סביבות שניו אימה

7:41 ז גאוה אפיקי מגנים   סגור חותם צר

8:41 ח אחד באחד יגשו   ורוח לא-יבא ביניהם

9:41 ט איש-באחיהו ידבקו   יתלכדו ולא יתפרדו

10:41 י עטישתיו תהל אור   ועיניו כעפעפי-שחר

11:41 יא מפיו לפידים יהלכו   כידודי אש יתמלטו

12:41 יב מנחיריו יצא עשן--   כדוד נפוח ואגמן

13:41 יג נפשו גחלים תלהט   ולהב מפיו יצא

14:41 יד בצוארו ילין עז   ולפניו תדוץ דאבה

15:41 טו מפלי בשרו דבקו   יצוק עליו בל-ימוט

16:41 טז לבו יצוק כמו-אבן   ויצוק כפלח תחתית

17:41 יז משתו יגורו אלים   משברים יתחטאו

18:41 יח משיגהו חרב בלי תקום   חנית מסע ושריה

19:41 יט יחשב לתבן ברזל   לעץ רקבון נחושה

20:41 כ לא-יבריחנו בן-קשת   לקש נהפכו-לו אבני-קלע

21:41 כא כקש נחשבו תותח   וישחק לרעש כידון

22:41 כב תחתיו חדודי חרש   ירפד חרוץ עלי-טיט

23:41 כג ירתיח כסיר מצולה   ים ישים כמרקחה

24:41 כד אחריו יאיר נתיב   יחשב תהום לשיבה

25:41 כה אין-על-עפר משלו   העשו לבלי-חת

26:41 כו את-כל-גבה יראה   הוא מלך על-כל-בני-שחץ

27:41 

28:41 

29:41 

30:41 

31:41 

32:41 

33:41 

34:41 

  איוב

1:42 א  ויען איוב את-יהוה ויאמר

2:42 ב ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל   ולא-יבצר ממך מזמה

3:42 ג מי זה מעלים עצה--   בלי-דעת לכן הגדתי ולא אבין   נפלאות ממני ולא אדע

4:42 ד שמע-נא ואנכי אדבר   אשאלך והודיעני

5:42 ה לשמע-אזן שמעתיך   ועתה עיני ראתך

6:42 

7:42 

8:42 

9:42 

10:42 

11:42 

12:42 

13:42 

14:42 

15:42 

16:42 

17:42