Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  

  יואל

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל

2:1 ב שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם

3:1 ג עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר

4:1 ד יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל

5:1 ה הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם

6:1 ו כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו

7:1 ז שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה

8:1 ח אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה

9:1 ט הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה

10:1 י שדד שדה אבלה אדמה  כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר

11:1 יא הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה  כי אבד קציר שדה

12:1 יב הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו--כי הביש ששון מן בני אדם  {ס}

13:1 יג חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח--באו לינו בשקים משרתי אלהי  כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך

14:1 יד קדשו צום קראו עצרה--אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה

15:1 טו אהה ליום  כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא

16:1 טז הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל

17:1 יז עבשו פרדות תחת מגרפתיהם--נשמו אצרות נהרסו ממגרות  כי הביש דגן

18:1 יח מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר--כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו

19:1 יט אליך יהוה אקרא  כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה

20:1 כ גם בהמות שדה תערוג אליך  כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר  {ס}

  יואל

1:2 א תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי--ירגזו כל ישבי הארץ  כי בא יום יהוה כי קרוב

2:2 ב יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום--כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור

3:2 ג לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו

4:2 ד כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון

5:2 ה כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון--כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה

6:2 ו מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור

7:2 ז כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם

8:2 ח ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו

9:2 ט בעיר ישקו בחומה ירצון--בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב

10:2 י לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם

11:2 יא ויהוה נתן קולו לפני חילו--כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו  כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו

12:2 יב וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד

13:2 יג וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם  כי חנון ורחום הוא--ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה

14:2 יד מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה--מנחה ונסך ליהוה אלהיכם  {פ}

15:2 טו תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה

16:2 טז אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים--אספו עוללים וינקי שדים  יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה

17:2 יז בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים--למה יאמרו בעמים איה אלהיהם

18:2 יח ויקנא יהוה לארצו ויחמל על עמו

19:2 יט ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים

20:2 כ ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה--את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו--כי הגדיל לעשות

21:2 כא אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות

22:2 כב אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר  כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם

23:2 כג ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש--בראשון

24:2 כד ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר

25:2 כה ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם  חילי הגדול אשר שלחתי בכם

26:2 כו ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם

27:2 כז וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם  {פ}

28:2 

29:2 

30:2 

31:2 

32:2 

  יואל

1:3 א והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון--בחוריכם חזינות יראו

2:3 ב וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי

3:3 ג ונתתי מופתים בשמים ובארץ  דם ואש ותימרות עשן

4:3 ד השמש יהפך לחשך והירח לדם--לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא

5:3 ה והיה כל אשר יקרא בשם יהוה--ימלט  כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא

[4;1] א כי הנה בימים ההמה--ובעת ההיא  אשר אשוב (אשיב) את שבות יהודה וירושלם

[4;2] ב וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו

[4;3] ג ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו

[4;4] ד וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם

[4;5] ה אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם

[4;6] ו ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם

[4;7] ז הנני מעירם--מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם

[4;8] ח ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק  כי יהוה דבר  {פ}

[4;9] ט קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים--יגשו יעלו כל אנשי המלחמה

[4;10] י כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני

[4;11] יא עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך

[4;12] יב יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט  כי שם אשב לשפט את כל הגוים--מסביב

[4;13] יג שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת--השיקו היקבים כי רבה רעתם

[4;14] יד המונים המונים בעמק החרוץ  כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ

[4;15] טו שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם

[4;16] טז ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל

[4;17] יז וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד  {ס}

[4;18] יח והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים

[4;19] יט מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם

[4;20] כ ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור

[4;21] כא ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון  {ש}

6:3 

7:3 

8:3 

9:3 

10:3 

11:3 

12:3 

13:3 

14:3 

15:3 

16:3 

17:3 

18:3 

19:3 

20:3 

21:3