Ариун Библи (2004)

Mongolian Bible

Библийн буцах

Зөгнөлт ном

  Table-1   Table-2  

      Home       

  Mongol Audio Bible  

хуучин гэрээ

Эхлэл1-25   Эхлэл26-50

 Египетээс гарсан нь1-20

 Египетээс гарсан нь21-40

Левит   Тооллого1-18

 Тооллого19-36   Дэд хууль

Иошуа   Шүүгчид   Рут

1Самуел   2Самуел   Хаадын Дээд

Хаадын Дэд   Шастирын Дээд

Шастирын Дэд   Езра   Нехемиа

Естер   Иов   Дуулал1-75

Дуулал76-150   Сургаалт үгс

Номлогчийн үгс   Соломоны дуун

Исаиа1-33   Исаиа34-66

Иеремиа1-26   Иеремиа27-52

 Иеремиагийн гашуудал

Езекиел   Езекиел   Даниел

Хосеа   Иоел   Амос   Обадиа   Иона

Мика   Нахум   Хабаккук   Зефаниа

Хаггаи   Зехариа   Малахи

шинэ Гэрээ

Матай   Марk   Лук   Иохан   Үйлс

Ром   1 Коринт   2 Коринт   Галат

Ефес   Филиппой   Колоссай

Тесалоник   Тимот   Тит

Филемон   Еврей   Иаков   Петр

1,2,3Иохан   Иуда   Илчлэлт

  

Mongolian Bible has been uploaded by permit from MUBS(www.mubs.mn)

  
        

   The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.