Updated King James Version - 2000

Kinh Thánh - 1934

 Books 

  Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống.  

  Chúa Giêsu là đường, là sự thật,   
  là sự sống.  

  Table-1   Table-2  

   Home    

  Vietnamese Audio Bible  

  KJV Audio Bible  

Cựu Ước - The Old Testament

  Sang the ky1-20    Sang the ky21-35   

   Sang the ky36-50   

  Xuat e dip to ky1-20  

  Xuat e dip to ky21-40  

Le vi ky1-14  Le vi ky15-27

  Dan so ky1-11   Dan so ky12-24

  Dan so ky25-36  

  Phuc truyen luat le ky1-10  

  Phuc truyen luat le ky11-24  

  Phuc truyen luat le ky25-34  

Gio xue1-12   Gio xue13-24

   Quan xet1-10  Quan xet11-21   Ru to  

1 Sa mu en1-16   1 Sa mu en17-31  

  2 Sa mu en1-14   2 Sa mu en15-24  

1 Cac vua1-10    1 Cac vua11-22

  2 Cac vua1-2   2 Cac vua13-25  

1 Su ky1-12    1 Su ky13-29

   2 Su ky1-20   2 Su ky21-36   E xo ra  

   Ne he mi   E xo te   Giop1-22  

Giop23-42   Thi thien1-40

  Thi thien41-75   Thi thien76-107

  Thi thien108-150  

Cham ngon1-16   Cham ngon17-31

  Truyen dao   Nha ca   E sai1-24  

  E sai25-44   E sai45-66

Gie re mi1-18   Gie re mi19-36  

  Gie re mi37-52  

Ca thuong   E xe chi en1-20

E xe chi en21-34   E xe chi en35-48

   Da ni en   O se   Gio en   A mot  

  Ap dia   Gio na   Mi che   Na hum  

  Ha ba cuc   So pho ni   A ghe  

  Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o1-15   Ma thi o16-26  

  Mac   Lu ca1-12   Lu ca13-24  

  Giang1-10   Giang11-21

  Cong vu cac su do1-14  

  Cong vu cac su do15-28   Ro ma  

1 Co rinh to   2 Co rinh to  

  Ga la ti   E phe so   Phi lip  

  Co lo se   Te sa lo ni ca

  Ti mo the   Tit   Phi le mon  

  He bo ro   Gia co   Phi e ro  

1,2,3 Giang   Giu de

  khai huyen  

    

Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va

    

        

  

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.