کتاب مقدس  Farsi Bible

EZ Read Bible

یهوه خدا زنده است.

عیسی راه، حقیقت، زندگی است.

روح القدس با شماست.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Farsi

کتاب مقدس  Farsi Bible

How to Get to Heaven

 

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

Learn Korean

* * * * * * * * *

Reading Table

How to clean your PC

Color codes

New way of reading the Bible

بازگشت به کتاب مقدس.

و به خدا تقرّب جویید تا به شما نزدیکی نماید.

        

  

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.