BHS (Consonants Only)*(Leningrad Codex)

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Song of Songs שיר השירים

1:1 שיר השירים אשר לשלמה׃

2:1 ישקני מנשיקות פיהו כי־טובים דדיך מיין׃

3:1 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על־כן עלמות אהבוך׃

4:1 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃ ס

5:1 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

6:1 אל־תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו־בי שמני נטרה את־הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

7:1 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

8:1 אם־לא תדעי לך היפה בנשים צאי־לך בעקבי הצאן ורעי את־גדיתיך על משכנות הרעים׃ ס

9:1 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

10:1 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

11:1 תורי זהב נעשה־לך עם נקדות הכסף׃

12:1 עד־שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

13:1 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃

14:1 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃ ס

15:1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

16:1 הנך יפה דודי אף נעים אף־ערשנו רעננה׃

17:1 קרות בתינו ארזים [כ= רחיטנו] [ק= רהיטנו] ברותים׃

 Song of Songs שיר השירים

1:2 אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃

2:2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃

3:2 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃

4:2 הביאני אל־בית היין ודגלו עלי אהבה׃

5:2 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי־חולת אהבה אני׃

6:2 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

7:2 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם־תעירו ואם־תעוררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

8:2 קול דודי הנה־זה בא מדלג על־ההרים מקפץ על־הגבעות׃

9:2 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה־זה עומד אחר כתלנו משגיח מן־החלנות מציץ מן־החרכים׃

10:2 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי־לך׃

11:2 כי־הנה [כ= הסתו] [ק= הסתיו] עבר הגשם חלף הלך לו׃

12:2 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃

13:2 התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי [כ= לכי] [ק= לך] רעיתי יפתי ולכי־לך׃ ס

14:2 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את־מראיך השמיעיני את־קולך כי־קולך ערב ומראיך נאוה׃ ס

15:2 אחזו־לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃

16:2 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃

17:2 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה־לך דודי לצבי או לעפר האילים על־הרי בתר׃ ס

 Song of Songs שיר השירים

1:3 על־משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

2:3 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

3:3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם׃

4:3 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד־שהביאתיו אל־בית אמי ואל־חדר הורתי׃

5:3 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם־תעירו ואם־תעוררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

6:3 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל׃

7:3 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל׃

8:3 כלמ* אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על־ירכו מפחד בלילות׃ ס

9:3 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון׃

10:3 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם׃

11:3 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה־לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו׃ ס

 Song of Songs שיר השירים

1:4 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃

2:4 שניך כעדר הקצובות שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

3:4 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

4:4 כמגדל* דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃

5:4 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃

6:4 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל־הר המור ואל־גבעת הלבונה׃

7:4 כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃ ס

8:4 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים׃

9:4 לבבתני אחתי כלה לבבתיני [כ= באחד] [ק= באחת] מעיניך באחד ענק מצורניך׃

10:4 מה־יפו דדיך אחתי כלה מה־טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל־בשמים׃

11:4 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃ ס

12:4 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃

13:4 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם־נרדים׃

14:4 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל־עצי לבונה מר ואהלות עם כל־ראשי בשמים׃

15:4 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן־לבנון׃

16:4 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃

 Song of Songs שיר השירים

1:5 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם־בשמי אכלתי יערי עם־דבשי שתיתי ייני עם־חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃ ס

2:5 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי־לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא־טל קוצותי רסיסי לילה׃

3:5 פשטתי את־כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את־רגלי איככה אטנפם׃

4:5 דודי שלח ידו מן־החר ומעי המו עליו׃

5:5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו־מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

6:5 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

7:5 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את־רדידי מעלי שמרי החמות׃

8:5 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם־תמצאו את־דודי מה־תגידו לו שחולת אהבה אני׃

9:5 מה־דודך מדוד היפה בנשים מה־דודך מדוד שככה השבעתנו׃

10:5 דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

11:5 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

12:5 עיניו כיונים על־אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על־מלאת׃

13:5 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

14:5 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

15:5 שוקיו עמודי שש מיסדים על־אדני־פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

16:5 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

 Song of Songs שיר השירים

1:6 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

2:6 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים׃

3:6 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים׃ ס

4:6 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃

5:6 הסבי עיניך מנגדי שהמ* הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן־הגלעד׃

6:6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

7:6 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

8:6 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃

9:6 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃ ס

10:6 מי־זאת הנשקפה כמו־שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃ ס

11:6 אל־גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃

12:6 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי־נדיב׃

 Song of Songs שיר השירים

1:7 שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה־בך מה־תחזו בשולמית כמחלת המחנים׃

2:7 מה־יפו פעמיך בנעלים בת־נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן׃

3:7 שררך אגן הסהר אל־יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים׃

4:7 שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה׃

5:7 צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על־שער בת־רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק׃

6:7 ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים׃

7:7 מה־יפית ומה־נעמת אהבה בתענוגים׃

8:7 זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות׃

9:7 אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו־נא שדיך כאשכלות הגפן וריח* אפך כתפוחים׃

10:7 וחךך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃

11:7 אני לדודי ועלי תשוקתו׃ ס

12:7 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים׃

13:7 נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את־דדי לך׃

14:7 הדודאים נתנו־ריח ועל־פתחינו כל־מגדים חדשים גם־ישנים דודי צפנתי לך׃

 Song of Songs שיר השירים

1:8 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא־יבוזו לי׃

2:8 אנהגך אביאך אל־בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3:8 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4:8 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה־תעירו ומה־תעררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

5:8 מי זאת עלה מן־המדבר מתרפקת על־דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6:8 שימני כחותם על־לבך כחותם על־זרועך כי־עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7:8 מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישטפוה אם־יתן איש את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ ס

8:8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה־נעשה לאחתנו ביום שידבר־בה׃

9:8 אם־חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם־דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10:8 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃ ף

11:8 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את־הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12:8 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את־פריו׃

13:8 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14:8 ברח דודי ודמה־לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃