BHS (Consonants Only)*(Leningrad Codex)

1  2  3  

 Nahum נחום

146910 1:1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃

2:1 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃

3:1 יהוה ארך אפים [כ= וגדול] [ק= וגדל]־כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו ועןן אבק רגליו׃

4:1 גוער בים ויבשהו וכל־הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃

5:1 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל־ישבי בה׃

6:1 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃

7:1 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

8:1 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף־חשך׃*

9:1 מה־תחשבון אל־יהוה כלה הוא עשה לא־תקום פעמים צרה׃

10:1 כי עד־סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃

11:1 ממך יצא חשב* על־יהוה רעה יעץ בליעל׃ ס

12:1 כה אמר יהוה אם־שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃

13:1 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃

14:1 וצוה עליך יהוה לא־יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות׃ ף

 Nahum נחום

1:2 הנה על־ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד [כ= לעבור] [ק= לעבר]־בך בליעל כלה נכרת׃

2:2 עלה מפיץ על־פניך נצור מצרה צפה־דרך חזק מתנים אמץ כח מאד׃

3:2 כי שב יהוה את־גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו׃

4:2 מגן גבריהו מאדם אנשי־חיל מתלעים באש־פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו׃

5:2 בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃

6:2 יזכר אדיריו יכשלו [כ= בהלכותם] [ק= בהליכתם] ימהרו חומתה והכן הסךך׃

7:2 שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג׃

8:2 והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על־לבבהן׃

9:2 ונינוה כברכת־מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה׃

10:2 בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה׃

11:2 בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל־מתנים ופני כלם קבצו פארור׃

12:2 איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד׃

13:2 אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא־טרף חריו ומענתיו טרפה׃

14:2 הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא־ישמע עוד קול מלאככה׃ ס

 Nahum נחום

1:3 הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃

2:3 קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃

3:3 פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה [כ= יכשלו] [ק= וכשלו] בגויתם׃

4:3 מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

5:3 הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על־פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃

6:3 והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃

7:3 והיה כל־ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃

8:3 התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר־חיל ים מים חומתה׃

9:3 כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

10:3 גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים׃

11:3 גם־את תשכרי תהי נעלמה גם־את תבקשי מעוז מאויב׃

12:3 כל־מבצריך תאנים עם־בכורים אם־ינועו ונפלו על־פי אוכל׃

13:3 הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃

14:3 מי מצור שאבי־לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃

15:3 שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃

16:3 הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃

17:3 מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא־נודע מקומו אים׃

18:3 נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ׃

19:3 אין־כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על־מי לא־עברה רעתך תמיד׃