BHS (Consonants Only)*(Leningrad Codex)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

 Job איוב

1:1 איש היה בארץ־עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃

2:1 ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות׃

3:1 ויהי מקנהו שבעת אלפי־צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד־בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל־בני־קדם׃

4:1 והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת [כ= אחיתיהם] [ק= אחיותיהם] לאכל ולשתות עמהם׃

5:1 ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל־הימים׃ ף

6:1 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על־יהוה ויבוא גם־השטן בתוכם׃

7:1 ויאמר יהוה אל־השטן מאין תבא ויען השטן את־יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה׃

8:1 ויאמר יהוה אל־השטן השמת לבך על־עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע׃

9:1 ויען השטן את־יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים׃

10:1 הלא־[כ= את] [ק= אתה] שכת בעדו ובעד־ביתו ובעד כל־אשר־לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃

11:1 ואולם שלח־נא ידך וגע בכל־אשר־לו אם־לא על־פניך יברךך׃

12:1 ויאמר יהוה אל־השטן הנה כל־אשר־לו בידך רק אליו אל־תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה׃

13:1 ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃

14:1 ומלאך בא אל־איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על־ידיהם׃

15:1 ותפל שבא ותקחם ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

16:1 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן־השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

17:1 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

18:1 עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃

19:1 והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על־הנערים וימותו ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃

20:1 ויקם איוב ויקרע את־מעלו* ויגז את־ראשו ויפל ארצה וישתחו׃

21:1 ויאמר ערם [כ= יצתי] [ק= יצאתי] מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃

22:1 בכל־זאת לא־חטא איוב ולא־נתן תפלה לאלהים׃ ף

 Job איוב

1:2 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על־יהוה ויבוא גם־השטן בתכם להתיצב על־יהוה׃

2:2 ויאמר יהוה אל־השטן אי מזה תבא ויען השטן את־יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה׃

3:2 ויאמר יהוה אל־השטן השמת לבך אל־עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃

4:2 ויען השטן את־יהוה ויאמר עור בעד־עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃

5:2 אולם שלח־נא ידך וגע אל־עצמו ואל־בשרו אם־לא אל־פניך יברךך׃

6:2 ויאמר יהוה אל־השטן הנו בידך אך את־נפשו שמר׃

7:2 ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את־איוב בשחין רע מכף רגלו [כ= עד] [ק= ועד] קדקדו׃

8:2 ויקח־לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך־האפר׃

9:2 ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת׃

10:2 ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את־הטוב נקבל מאת האלהים ואת־הרע לא נקבל בכל־זאת לא־חטא איוב בשפתיו׃ ף

11:2 וישמעו שלשת רעי איוב את כל־הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד־לו ולנחמו׃

12:2 וישאו את־עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על־ראשיהם השמימה׃

13:2 וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין־דבר אליו דבר כי ראו כי־גדל הכאב מאד׃

 Job איוב

1:3 אחרי־כן פתח איוב את־פיהו ויקלל את־יומו׃ ף

2:3 ויען איוב ויאמר׃

3:3 יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר׃

4:3 היום ההוא יהי חשך אל־ידרשהו אלוה ממעל ואל־תופע עליו נהרה׃

5:3 יגאלהו חשך וצלמות תשכן־עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃

6:3 הלילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד בימי שנה במספר ירחים אל־יבא׃

7:3 הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל־תבא רננה בו׃

8:3 יקבהו אררי־יום העתידים ערר לויתן׃

9:3 יחשכו כוכבי* נשפו יקו־לאור ואין ואל־יראה בעפעפי־שחר׃

10:3 כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני׃

11:3 למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע׃

12:3 מדוע קדמוני ברכים ומה־שדים כי אינק׃

13:3 כי־עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי׃

14:3 עם־מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו׃

15:3 או עם־שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף׃

16:3 או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא־ראו אור׃

17:3 שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח׃

18:3 יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש׃

19:3 קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו׃

20:3 למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש׃

21:3 המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים׃

22:3 השמחים אלי־גיל ישישו כי ימצאו־קבר׃

23:3 לגבר אשר־דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו׃

24:3 כי־לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי׃

25:3 כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי׃

26:3 לא שלותי ולא שקטתי ולא־נחתי ויבא רגז׃ ף

 Job איוב

1:4 ויען אליפז התימני ויאמר׃

2:4 הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל׃

3:4 הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק׃

4:4 כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ׃

5:4 כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל׃

6:4 הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך׃

7:4 זכר־נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו׃

8:4 כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃

9:4 מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃

10:4 שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃

11:4 ליש אבד מבלי־טרף ובני לביא יתפרדו׃

12:4 ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו׃

13:4 בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על־אנשים׃

14:4 פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד׃

15:4 ורוח על־פני יחלף תסמר שערת בשרי׃

16:4 יעמד ולא־אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע׃

17:4 האנוש מאלוה יצדק אמ* מעשהו יטהר־גבר׃

18:4 הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃

19:4 אף שכני בתי־חמר אשר־בעפר יסודם ידכאום לפני־עש׃

20:4 מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו׃

21:4 הלא־נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃

 Job איוב

1:5 קרא־נא היש עונך ואל־מי מקדשימ* תפנה׃

2:5 כי־לאויל יהרג־כעש ופתה תמית קנאה׃

3:5 אני־ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם׃

4:5 ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃

5:5 אשר קצירו רעב יאכל ואל־מצנים יקחהו ושאף צמים חילם׃

6:5 כי לא־יצא מעפר און ומאדמה לא־יצמח עמל׃

7:5 כי־אדם לעמל יולד ובני־רשף יגביהו עוף׃

8:5 אולם אני אדרש אל־אל ואל־אלהים אשים דברתי׃

9:5 עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד־אין מספר׃

10:5 הנתן מטר על־פני־ארץ ושלח מים על־פני חוצות׃

11:5 לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃

12:5 מפר מחשבות ערומים ולא־תעשינה ידיהם תושיה׃

13:5 לכד חכמים בערםם ועצת נפתלים נמהרה׃

14:5 יוםם יפגשו־חשך וכלילה ימששו בצהרים׃

15:5 וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃

16:5 ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃

17:5 הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל־תמאס׃

18:5 כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ [כ= וידו] [ק= וידיו] תרפינה׃

19:5 בשש צרות יצילך ובשבע לא־יגע בך רע׃

20:5 ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃

21:5 בשוט לשון תחבא ולא־תירא משד כי יבוא׃

22:5 לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל־תירא׃

23:5 כי עם־אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה־לך׃

24:5 וידעת כי־שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃

25:5 וידעת כי־רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ׃

26:5 תבוא בכלח אלי־קבר כעלות גדיש בעתו׃

27:5 הנה־זאת חקרנוה כן־היא שמענה ואתה דע־לך׃ ף

 Job איוב

1:6 ויען איוב ויאמר׃

2:6 לו שקול ישקל כעשי [כ= והיתי] [ק= והותי] במאזנים ישאו־יחד׃

3:6 כי־עתה מחול ימים יכבד על־כן דברי לעו׃

4:6 כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃

5:6 הינהק־פרא עלי־דשא אם יגעה־שור על־בלילו׃

6:6 היאכל תפל מבלי־מלח אם־יש־טעם בריר חלמות׃

7:6 מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃

8:6 מי־יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה׃

9:6 ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני׃

10:6 ותהי* עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי־לא כחדתי אמרי קדוש׃

11:6 מה־כחי כי־איחל ומה־קצי כי־אאריך נפשי׃

12:6 אם־כח אבנים כחי אם־בשרי נחוש׃

13:6 האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני׃

14:6 למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

15:6 אחי בגדו כמו־נחל כאפיק נחלים יעברו׃

16:6 הקדרים מני־קרח עלימו יתעלם־שלג׃

17:6 בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקוםם׃

18:6 ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

19:6 הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו־למו׃

20:6 בשו כי־בטח באו עדיה ויחפרו׃

21:6 כי־עתה הייתם [כ= לא] [ק= לו] תראו חתת ותיראו׃

22:6 הכי־אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃

23:6 ומלטוני מיד־צר ומיד עריצים תפדוני׃

24:6 הורוני ואני אחריש ומה־שגיתי הבינו לי׃

25:6 מה־נמרצו אמרי־ישר ומה־יוכיח הוכח םכם׃

26:6 הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃

27:6 אף־על־יתום תפילו ותכרו על־ריעכם׃

28:6 ועתה הואילו פנו־בי ועל־פניכם אם־אכזב׃

29:6 שבו־נא אל־תהי עולה [כ= ושבי] [ק= ושובו*] עוד צדקי־בה׃

30:6 היש־בלשוני עולה אם־חכי לא־יבין הוות׃

 Job איוב

1:7 הלא־צבא לאנוש [כ= על] [ק= עלי]־ארץ וכימי שכיר ימיו׃

2:7 כעבד ישאף־צל וכשכיר יקוה פעלו׃

3:7 כן הנחלתי לי ירחי־שוא ולילות עמל מנו־לי׃

4:7 אם־שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד־ערב ושבעתי נדדים עדי־נשף׃

5:7 לבש בשרי רמה [כ= וגיש] [ק= וגוש] עפר עורי רגע וימאס׃

6:7 ימי קלו מני־ארג ויכלו באפס תקוה׃

7:7 זכר כי־רוח חיי לא־תשוב עיני לראות טוב׃

8:7 לא־תשורני עין ראי עיניך בי ואינני׃

9:7 כלה עןן וילך כן יורד שאול לא יעלה׃

10:7 לא־ישוב עוד לביתו ולא־יכירנו עוד מקמו׃

11:7 גם־אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי׃

12:7 הים־אני אם־תנין כי־תשים עלי משמר׃

13:7 כי־אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי׃

14:7 וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני׃

15:7 ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃

16:7 מאסתי לא־לעלם אחיה חדל ממני כי־הבל ימי׃

17:7 מה־אנוש כי תגדלנו וכי־תשית אליו לבך׃

18:7 ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו׃

19:7 כמה לא־תשעה ממני לא־תרפני עד־בלעי רקי׃

20:7 חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃

21:7 ומה לא־תשא פשעי ותעביר את־עוני כי־עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃ ף

 Job איוב

1:8 ויען בלדד השוחי ויאמר׃

2:8 עד־אן תמלל־אלה ורוח כביר אמרי־פיך׃

3:8 האל יעות משפט ואם־שדי יעות־צדק׃

4:8 אם־בניך חטאו־לו וישלחם ביד־פשעם׃

5:8 אם־אתה תשחר אל־אל ואל־שדי תתחןן׃

6:8 אם־זך וישר אתה כי־עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃

7:8 והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד׃

8:8 כי־שאל־נא לדר רישון וכוןן לחקר אבותם׃

9:8 כי־תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי־ארץ׃

10:8 הלא־הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים׃

11:8 היגאה־גמא בלא בצה ישגה־אחו בלי־מים׃

12:8 עדנו באבו לא יקטף ולפני כל־חציר ייבש׃

13:8 כן ארחות כל־שכחי אל ותקות חנף תאבד׃

14:8 אשר־יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו׃

15:8 ישען על־ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום׃

16:8 רטב הוא לפני־שמש ועל* גנתו ינקתו תצא׃

17:8 על־גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה׃

18:8 אם־יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃

19:8 הן־הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו׃

20:8 הן־אל לא ימאס־תם ולא־יחזיק ביד־מרעים׃

21:8 עד־ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה׃

22:8 שנאיך ילבשו־בשת ואהל רשעים איננו׃ ף

 Job איוב

1:9 ויענ* איוב ויאמר׃

2:9 אמנם ידעתי כי־כן ומה־יצדק אנוש עם־אל׃

3:9 אם־יחפץ לריב עמו לא־יעננו אחת מני־אלף׃

4:9 חכם לבב ואמיץ כח מי־הקשה אליו וישלם׃

5:9 המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו׃

6:9 המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃

7:9 האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם׃

8:9 נטה שמים לבדו ודורך על־במתי ים׃

9:9 עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃

10:9 עשה גדלות עד־אין חקר ונפלאות עד־אין מספר׃

11:9 הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא־אבין לו׃

12:9 הן יחתף מי ישיבנו מי־יאמר אליו מה־תעשה׃

13:9 אלוה לא־ישיב אפו [כ= תחתו] [ק= תחתיו] שחחו עזרי רהב׃

14:9 אף כי־אנכי אעננו אבחרה דברי עמו׃

15:9 אשר אם־צדקתי לא אענה למשפטי אתחןן׃

16:9 אם־קראתי ויענני לא־אאמין כי־יאזין קולי׃

17:9 אשר־בשערה ישופני והרבה פצעי חנם׃

18:9 לא־יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים׃

19:9 אם־לכח אמיץ הנה ואם־למשפט מי יועידני׃

20:9 אם־אצדק פי ירשיעני תם־אני ויעקשני׃

21:9 תם־אני לא־אדע נפשי אמאס חיי׃

22:9 אחת היא על־כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה׃

23:9 אם־שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃

24:9 ארץ נתנה ביד־רשע פני־שפטיה יכסה אם־לא אפוא מי־הוא׃

25:9 וימי קלו מני־רץ ברחו לא־ראו טובה׃

26:9 חלפו עם־אניות אבה כנשר יטוש עלי־אכל׃

27:9 אם־אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה׃

28:9 יגרתי כל־עצבתי ידעתי כי־לא תנקני׃

29:9 אנכי ארשע למה־זה הבל איגע׃

30:9 אם־התרחצתי [כ= במו] [ק= במי]־שלג והזכותי בבר כפי׃

31:9 אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי׃

32:9 כי־לא־איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃

33:9 לא יש־בינינו מוכיח ישת ידו על־שנינו׃

34:9 יסר מעלי שבטו ואמתו אל־תבעתני׃

35:9 אדברה ולא איראנו כי לא־כן אנכי עמדי׃

 Job איוב

1:10 נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃

2:10 אמר אל־אלוה אל־תרשיעני הודיעני על מה־תריבני׃

3:10 הטוב לכ* כי־תעשק כי־תמאס יגיע כפיך ועל־עצת רשעים הופעת׃

4:10 העיני בשר לך אם־כראות אנוש תראה׃

5:10 הכימי אנוש ימיך אם־שנותיך כימי גבר׃

6:10 כי־תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש׃

7:10 על־דעתך כי־לא ארשע ואין מידך מציל׃

8:10 ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני׃

9:10 זכר־נא כי־כחמר עשיתני ואל־עפר תשיבני׃

10:10 הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני׃

11:10 עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני׃

12:10 חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי׃

13:10 ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי־זאת עמך׃

14:10 אם־חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני׃

15:10 אם־רשעתי אללי לי וצדקתי לא־אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃

16:10 ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא־בי׃

17:10 תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃

18:10 ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא־תראני׃

19:10 כאשר לא־הייתי אהיה מבטן לקבר אובל׃

20:10 הלא־מעט ימי [כ= יחדל] [ק= וחדל] [כ= ישית] [ק= ושית] ממני ואבליגה מעט׃

21:10 בטרם אלך ולא אשוב אל־ארץ חשך וצלמות׃

22:10 ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו־אפל׃ ף

 Job איוב

1:11 ויען צפר הנעמתי ויאמר׃

2:11 הרב דברים לא יענה ואם־איש שפתים יצדק׃

3:11 בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃

4:11 ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך׃

5:11 ואולם מי־יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃

6:11 ויגד־לכ* תעלמות חכמה כי־כפלים לתושיה ודע כי־ישה לך אלוה מעונך׃

7:11 החקר אלוה תמצא אם עד־תכלית שדי תמצא׃

8:11 גבהי שמים מה־תפעל עמקה משאול מה־תדע׃

9:11 ארכה מארץ מדה ורחבה מני־ים׃

10:11 אם־יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו׃

11:11 כי־הוא ידע מתי־שוא וירא־און ולא יתבוןן׃

12:11 ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד׃

13:11 אם־אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך׃

14:11 אם־און בידך הרחיקהו ואל־תשכן באהליך עולה׃

15:11 כי־אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא׃

16:11 כי־אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר׃

17:11 ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה׃

18:11 ובטחת כי־יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃

19:11 ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃

20:11 ועיני רשעים תכלינה* ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח־נפש׃ ף

 Job איוב

1:12 ויען איוב ויאמר׃

2:12 אמנם כי אתם־עם ועםכם תמות חכמה׃

3:12 גם־לי לבב כמוכמ* לא־נפל אנכי םכם ואת־מי־אין כמו־אלה׃

4:12 שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃

5:12 לפיד בוז לעשתות שאןן נכון למועדי רגל׃

6:12 ישליו אהלים לשדדימ* ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃

7:12 ואולם שאל־נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד־לך׃

8:12 או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃

9:12 מי לא־ידע בכל־אלה כי יד־יהוה עשתה זאת׃

10:12 אשר בידו נפש כל־חי ורוח כל־בשר־איש׃

11:12 הלא־אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם־לו׃

12:12 בישישים חכמה וארך ימים תבונה׃

13:12 עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה׃

14:12 הן יהרוס ולא יבנה יסגר על־איש ולא יפתח׃

15:12 הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ׃

16:12 עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה׃

17:12 מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל׃

18:12 מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם׃

19:12 מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף׃

20:12 מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח׃

21:12 שופך בוז על־נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃

22:12 מגלה עמקות מני־חשך ויצא לאור צלמות׃

23:12 משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם׃

24:12 מסיר לב ראשי עם־הארץ ויתעם בתהו לא־דרך׃

25:12 ימששו־חשך ולא־אור ויתעם כשכור׃

 Job איוב

1:13 הן־כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה׃

2:13 כדעתכם ידעתי גם־אני לא־נפל אנכי םכם׃

3:13 אולם אני אל־שדי אדבר והוכח אל־אל אחפץ׃

4:13 ואולם אתם טפלי־שקר רפאי אלל כלכם׃

5:13 מי־יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃

6:13 שמעו־נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃

7:13 הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃

8:13 הפניו תשאון אם־לאל תריבון׃

9:13 הטוב כי־יחקר אתכם אם־כהתל באנוש תהתלו בו׃

10:13 הוכח יוכיח אתכם אם־בסתר פנים תשאון׃

11:13 הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃

12:13 זכרניכם משלי־אפר לגבי־חמר גביכם׃

13:13 החרישו ממני ואדברה־אני ויעבר עלי מה׃

14:13 על־מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי׃

15:13 הן יקטלני [כ= לא] [ק= לו] איחל אך־דרכי אל־פניו אוכיח׃

16:13 גם־הוא־לי לישועה כי־לא לפניו חנף יבוא׃

17:13 שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם׃

18:13 הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק׃

19:13 מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע׃

20:13 אך־שתים אל־תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃

21:13 כפך מעלי הרחק ואמתכ* אל־תבעתני׃

22:13 וקרא ואנכי אענה או־אדבר והשיבני׃

23:13 כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃*

24:13 למה־פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃

25:13 העלה נדף תערוץ ואת־קש יבש תרדף׃

26:13 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃

27:13 ותשם בסד רגלי ותשמור כל־ארחותי על־שרשי רגלי תתחקה׃

28:13 והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃

 Job איוב

1:14 אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע־רגז׃

2:14 כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃

3:14 אף־על־זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך׃

4:14 מי־יתן טהור מטמא לא אחד׃

5:14 אם חרוצים ימיו מספר־חדשיו אתך [כ= חקו] [ק= חקיו] עשית ולא יעבור׃

6:14 שעה מעליו ויחדל עד־ירצה כשכיר יומו׃

7:14 כי יש לעץ תקוה אם־יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל׃

8:14 אם־יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו׃

9:14 מריח מים יפרח ועשה קציר כמו־נטע׃

10:14 וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃

11:14 אזלו־מים מני־ים ונהר יחרב ויבש׃

12:14 ואיש שכב ולא־יקום עד־בלתי שמים לא יקיצו ולא־יערו משנתם׃

13:14 מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד־שוב אפך תשית* לי חק ותזכרני׃

14:14 אם־ימות גבר היחיה כל־ימי צבאי איחל עד־בוא חליפתי׃

15:14 תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף׃

16:14 כי־עתה צעדי תספור לא־תשמור על־חטאתי׃

17:14 חתם בצרור פשעי ותטפל על־עוני׃

18:14 ואולם הר־נופל יבול וצור יעתק ממקמו׃

19:14 אבנים שחקו מים תשטף־ספיחיה עפר־ארץ ותקות אנוש האבדת׃

20:14 תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו׃

21:14 יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא־יבין למו׃

22:14 אך־בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל׃ ף

 Job איוב

1:15 ויען אליפז התימני ויאמר׃

2:15 החכם יענה דעת־רוח וימלא קדים בטנו׃

3:15 הוכח בדבר לא יסכון ומלים לא־יועיל בם׃

4:15 אף־אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני־אל׃

5:15 כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃

6:15 ירשיעך פיך ולא־אני ושפתיך יענו־בך׃

7:15 הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת׃

8:15 הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃

9:15 מה־ידעת ולא נדע תבין ולא־עמנו הוא׃

10:15 גם־שב גם־ישיש בנו כביר מאביך ימים׃

11:15 המעט ממך תנחמות אל ודבר לאט עמך׃

12:15 מה־יקחך לבך ומה־ירזמון עיניך׃

13:15 כי־תשיב אל־אל רוחך והצאת מפיך מלין׃

14:15 מה־אנוש כי־יזכה וכי־יצדק ילוד אשה׃

15:15 הן [כ= בקדשו] [ק= בקדשיו] לא יאמין ושמים לא־זכו בעיניו׃

16:15 אף כי־נתעב ונאלח איש־שתה כמים עולה׃

17:15 אחוכ* שמע־לי וזה־חזיתי ואספרה׃

18:15 אשר־חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם׃

19:15 להם לבדם נתנה הארץ ולא־עבר זר בתוכם׃

20:15 כל־ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃

21:15 קול־פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃

22:15 לא־יאמין שוב מני־חשך [כ= וצפו] [ק= וצפוי] הוא אלי־חרב׃

23:15 נדד הוא ללחם איה ידע כי־נכון בידו יום־חשך׃

24:15 יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור׃

25:15 כי־נטה אל־אל ידו ואל־שדי יתגבר׃

26:15 ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃

27:15 כי־כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי־כסל׃

28:15 וישכון ערים נכחדות בתים לא־ישבו למו אשר התעתדו לגלים׃

29:15 לא־יעשר ולא־יקום חילו ולא־יטה לארץ מנלם׃

30:15 לא־יסור מני־חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃

31:15 אל־יאמן [כ= בשו] [ק= בשיו] נתעה כי־שוא תהיה תמורתו׃

32:15 בלא־יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃

33:15 יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃

34:15 כי־עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי־שחד׃

35:15 הרה עמל וילד* און ובטנם תכין מרמה׃ ס

 Job איוב

1:16 ויען איוב ויאמר׃

2:16 שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃

3:16 הקץ לדברי־רוח או מה־ימריצך כי תענה׃

4:16 גם אנכי ככם אדברה לו־יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃

5:16 אאמצכם במו־פי וניד שפתי יחשך׃

6:16 אם־אדברה לא־יחשך כאבי ואחדלה מה־מני יהלך׃

7:16 אך־עתה הלאני השמות כל־עדתי׃

8:16 ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃

9:16 אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃

10:16 פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃

11:16 יסגירני אל אל עויל ועל־ידי רשעים ירטני׃

12:16 שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃

13:16 יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃

14:16 יפרצני פרץ על־פני־פרץ ירץ עלי כגבור׃

15:16 שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃

16:16 פני [כ= חמרמרה] [ק= חמרמרו] מני־בכי ועל עפעפי צלמות׃

17:16 על לא־חמס בכפי ותפלתי זכה׃

18:16 ארץ אל־תכסי דמי ואל־יהי מקום לזעקתי׃

19:16 גם־עתה הנה־בשמים עדי ושהדי במרומים׃

20:16 מליצי רעי אל־אלוה דלפה עיני׃

21:16 ויוכח לגבר עם־אלוה ובן־אדם לרעהו׃

22:16 כי־שנות מספר יאתיו וארח לא־אשוב אהלך׃

 Job איוב

1:17 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃

2:17 אם־לא התלים עמדי ובהמרותמ* תלן עיני׃

3:17 שימה־נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע׃

4:17 כי־לבם צפנת משכל* על־כן לא תרםם׃

5:17 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה׃

6:17 והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה׃

7:17 ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם׃

8:17 ישמו ישרים על־זאת ונקי על־חנף יתערר׃

9:17 ויאחז צדיק דרכו וטהר־ידים יסיף אמץ׃

10:17 ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא־אמצא בכם חכם׃

11:17 ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃

12:17 לילה ליום ישימו אור קרוב מפני־חשך׃

13:17 אם־אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃

14:17 לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃

15:17 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃

16:17 בדי שאל תרדנה אם־יחד על־עפר נחת׃ ס

 Job איוב

1:18 ויען בלדד השחי ויאמר׃

2:18 עד־אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר׃

3:18 מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם׃

4:18 טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק־צור ממקמו׃

5:18 גם אור רשעים ידעך ולא־יגה שביב אשו׃

6:18 אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃

7:18 יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו׃

8:18 כי־שלח ברשת ברגליו ועל־שבכה יתהלך׃

9:18 יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃

10:18 טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃

11:18 סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃

12:18 יהי־רעב אנו ואיד נכון לצלעו׃

13:18 יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃

14:18 ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃

15:18 תשכון באהלו מבלי־לו יזרה על־נוהו גפרית׃

16:18 מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃

17:18 זכרו־אבד מני־ארץ ולא־שם לו על־פני־חוץ׃

18:18 יהדפהו מאור אל־חשך ומתבל ינדהו׃

19:18 לא נין לו ולא־נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃

20:18 על־יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער׃

21:18 אך־אלה משכנות עול וזה מקום לא־ידע־אל׃ ס

 Job איוב

1:19 ויען איוב ויאמר׃

2:19 עד־אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים׃

3:19 זה עשר פעמים תכלימוני לא־תבשו תהכרו־לי׃

4:19 ואף־אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי׃

5:19 אם־אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי׃

6:19 דעו־אפו כי־אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃

7:19 הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט׃

8:19 ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים׃

9:19 כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי׃

10:19 יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי׃

11:19 ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃

12:19 יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי׃

13:19 אחי מעלי הרחיק וידעי אך־זרו ממני׃

14:19 חדלו קרובי ומידעי* שכחוני׃

15:19 גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃

16:19 לעבדי קראתי ולא יענה במו־פי אתחןן־לו׃

17:19 רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃

18:19 גם־עוילים מאסו בי אקומה וידברו־בי׃

19:19 תעבוני כל־מתי סודי וזה־אהבתי נהפכו־בי׃

20:19 בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני׃

21:19 חנני חנני אתם רעי כי יד־אלוה נגעה בי׃

22:19 למה תרדפני כמו־אל ומבשרי לא תשבעו׃

23:19 מי־יתן אפו ויכתבון מלי מי־יתן בספר ויחקו׃

24:19 בעט־ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון׃

25:19 ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על־עפר יקום׃

26:19 ואחר עורי נקפו־זאת ומבשרי אחזה אלוה׃

27:19 אשר אני אחזה־לי ועיני ראו ולא־זר כלו כליתי בחקי׃

28:19 כי תאמרו מה־נרדף־לו ושרש דבר נמצא־בי׃

29:19 גורו לכם מפני־חרב כי־חמה עונות חרב למען תדעון [כ= שדין] [ק= שדון]׃ ס

 Job איוב

1:20 ויען צפר הנעמתי ויאמר׃

2:20 לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי׃

3:20 מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני׃

4:20 הזאת ידעת מני־עד מני שים אדם עלי־ארץ׃

5:20 כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי־רגע׃

6:20 אם־יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃

7:20 כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃

8:20 כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃

9:20 עין שזפתו ולא תוסיף ולא־עוד תשורנו מקומו׃

10:20 בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו׃

11:20 עצמותיו מלאו [כ= עלומו] [ק= עלומיו] ועמו על־עפר תשכב׃

12:20 אם־תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו׃

13:20 יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו׃

14:20 לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו׃

15:20 חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו* אל׃

16:20 ראש־פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה׃

17:20 אל־ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה׃

18:20 משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס׃

19:20 כי־רץץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃

20:20 כי לא־ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃

21:20 אין־שריד לאכלו על־כן לא־יחיל טובו׃

22:20 במלאות שפקו יצר לו כל־יד עמל תבואנו׃

23:20 יהי למלא בטנו ישלח־בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃

24:20 יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃

25:20 שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃

26:20 כל־חשך טמון לצפוניו* תאכלהו אש לא־נפח ירע שריד באהלו׃

27:20 יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃

28:20 יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו׃

29:20 זה חלק־אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל׃ ף

 Job איוב

1:21 ויען איוב ויאמר׃

2:21 שמעו שמוע מלתי ותהי־זאת תנחומתיכם׃

3:21 שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג׃

4:21 האנכי לאדם שיחי ואם־מדוע לא־תקצר רוחי׃

5:21 פנו־אלי והשמו ושימו יד על־פה׃

6:21 ואם־זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות׃

7:21 מדוע רשעים יחיו עתקו גם־גברו חיל׃

8:21 זרעם נכון לפניהם עםם וצאצאיהם לעיניהם׃

9:21 בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם׃

10:21 שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל׃

11:21 ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃

12:21 ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב׃

13:21 [כ= יבלו] [ק= יכלו] בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו׃

14:21 ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃

15:21 מה־שדי כי־נעבדנו ומה־נועיל כי נפגע־בו׃

16:21 הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני׃

17:21 כמה נר־רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו׃

18:21 יהיו כתבן לפני־רוח וכמץ גנבתו סופה׃

19:21 אלוה יצפן־לבניו אונו ישלם אליו וידע׃

20:21 יראו [כ= עינו] [ק= עיניו] כידו ומחמת שדי ישתה׃

21:21 כי מה־חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו׃

22:21 הלאל ילמד־דעת והוא רמים ישפוט׃

23:21 זה ימות בעצם תמו כלו שלאןן ושליו׃

24:21 עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה׃

25:21 וזה ימות בנפש מרה ולא־אכל בטובה׃

26:21 יחד על־עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם׃

27:21 הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃

28:21 כי תאמרו איה בית־נדיב ואיה אהל משכנות רשעים׃

29:21 הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו׃

30:21 כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו׃

31:21 מי־יגיד על־פניו דרכו והוא־עשה מי ישלם־לו׃

32:21 והוא לקברות יובל ועל־גדיש ישקוד׃

33:21 מתקו־לו רגבי נחל ואחריו כל־אדם ימשוך ולפניו אין מספר׃

34:21 ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר־מעל׃ ס

 Job איוב

1:22 ויען אליפז התמני ויאמר׃

2:22 הלאל יסכן־גבר כי־יסכן עלימו משכיל׃

3:22 החפץ לשדי כי תצדק ואם־בצע כי־תתם דרכיך׃

4:22 המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט׃

5:22 הלא רעתך רבה ואין־קץ לעונתיך׃

6:22 כי־תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃

7:22 לא־מים עיף תשקה ומרעב תמנע־לחם׃

8:22 ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃

9:22 אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃

10:22 על־כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם׃

11:22 או־חשך לא־תראה ושפעת־מים תכסך׃

12:22 הלא־אלוה גבה שמים וראה ראש* כוכבים כי־רמו׃

13:22 ואמרת מה־ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃

14:22 עבים סתר־לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃

15:22 הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי־און׃

16:22 אשר־קמטו ולא־עת נהר יוצק יסודם׃

17:22 האמרים לאל סור ממנו ומה־יפעל שדי למו׃

18:22 והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני׃

19:22 יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג־למו׃

20:22 אם־לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש׃

21:22 הסכן־נא עמו ושלם בהם תבואתכ* טובה׃

22:22 קח־נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃

23:22 אם־תשוב עד־שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃

24:22 ושית־על־עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃

25:22 והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃

26:22 כי־אז על־שדי תתענג ותשא אל־אלוה פניך׃

27:22 תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃

28:22 ותגזר־אומר ויקם לך ועל־דרכיך נגה אור׃

29:22 כי־השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃

30:22 ימלט אי־נקי ונמלט בבר כפיך׃ ף

 Job איוב

1:23 ויען איוב ויאמר׃

2:23 גם־היום מרי שחי ידי כבדה על־אנחתי׃

3:23 מי־יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד־תכונתו׃

4:23 אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃

5:23 אדעה מלים יענני ואבינה מה־יאמר לי׃

6:23 הברב־כח יריב עמדי לא אך־הוא ישם בי׃

7:23 שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃

8:23 הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא־אבין לו׃

9:23 שמאול בעשתו ולא־אחז יעטף ימין ולא אראה׃

10:23 כי־ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃

11:23 באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא־אט׃

12:23 מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי־פיו׃

13:23 והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃

14:23 כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו׃

15:23 על־כן מפניו אבהל אתבוןן ואפחד ממנו׃

16:23 ואל הרך לבי ושדי הבהילני׃

17:23 כי־לא נצמתי מפני־חשך ומפני כסה־אפל׃

 Job איוב

1:24 מדוע משדי לא־נצפנו עתים [כ= וידעו] [ק= וידעיו] לא־חזו ימיו׃

2:24 גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃

3:24 חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃

4:24 יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי־ארץ׃

5:24 הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃

6:24 בשדה בלילו [כ= יקצירו] [ק= יקצורו] וכרם רשע ילקשו׃

7:24 ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃

8:24 מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו־צור׃

9:24 יגזלו משד יתום ועל־עני יחבלו׃

10:24 ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

11:24 בין־שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃

12:24 מעיר מתים ינאקו ונפש־חללים תשוע ואלוה לא־ישים תפלה׃

13:24 המה היו במרדי־אור לא־הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃

14:24 לאור יקום רוצח יקטל־עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃

15:24 ועין נאף שמרה נשף לאמר לא־תשורני עין וסתר פנים ישים׃

16:24 חתר בחשך בתים יוםם חתמו־למו לא־ידעו אור׃

17:24 כי יחדו בקר למו צלמות כי־יכיר בלהות צלמות׃

18:24 קל־הוא על־פני־מים תקלל חלקתם בארץ לא־יפנה דרך כרמים׃

19:24 ציה גם־חם יגזלו מימי־שלג שאול חטאו׃

20:24 ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא־יזכר ותשבר כעץ עולה׃

21:24 רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב׃

22:24 ומשך אבירים בכחו יקום ולא־יאמין בחיין׃

23:24 יתן־לו לבטח וישען ועיניהו על־דרכיהם׃

24:24 רומו מעט* ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃

25:24 ואם־לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃ ס

 Job איוב

1:25 ויען בלדד השחי ויאמר׃

2:25 המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃

3:25 היש מספר לגדודיו ועל־מי לא־יקום אורהו׃

4:25 ומה־יצדק אנוש עם־אל ומה־יזכה ילוד אשה׃

5:25 הן עד־ירח ולא יאהיל וכוכבים לא־זכו בעיניו׃

6:25 אף כי־אנוש רמה ובן־אדם תולעה׃ ף

 Job איוב

1:26 ויען איוב ויאמר׃

2:26 מה־עזרת ללא־כח הושעת זרוע לא־עז׃

3:26 מה־יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃

4:26 את־מי הגדת מלין ונשמת־מי יצאה ממך׃

5:26 הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃

6:26 ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃

7:26 נטה צפון על־תהו תלה ארץ על־בלי־מה׃

8:26 צרר־מים בעביו ולא־נבקע עןן תחתם׃

9:26 מאחז פני־כסה פרשז עליו עננו׃

10:26 חק־חג על־פני־מים עד־תכלית אור עם־חשך׃

11:26 עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃

12:26 בכחו רגע הים [כ= ובתובנתו] [ק= ובתבונתו] מחץ רהב׃

13:26 ברוחו שמים שפרה חללה* ידו נחש בריח׃

14:26 הן־אלה קצות [כ= דרכו] [ק= דרכיו] ומה־שמץ דבר נשמע־בו ורעם [כ= גבורתו] [ק= גבורותיו*] מי יתבוןן׃ ס

 Job איוב

1:27 ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2:27 חי־אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃

3:27 כי־כל־עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃

4:27 אם־תדברנה שפתי עולה ולשוני אם־יהגה רמיה׃

5:27 חלילה לי אם־אצדיק אתכם עד־אגוע לא־אסיר תמתי ממני׃

6:27 בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא־יחרף לבבי מימי׃

7:27 יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול׃

8:27 כי מה־תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃

9:27 הצעקתו ישמע אל כי־תבוא עליו צרה׃

10:27 אם־על־שדי יתענג יקרא אלוה בכל־עת׃

11:27 אורה אתכם ביד־אל אשר עם־שדי לא אכחד׃

12:27 הן־אתם כלכם חזיתם ולמה־זה הבל תהבלו׃

13:27 זה חלק־אדם רשע עם־אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃

14:27 אם־ירבו בניו למו־חרב וצאצאיו לא ישבעו־לחם׃

15:27 [כ= שרידו] [ק= שרידיו] במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃

16:27 אם־יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃

17:27 יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃

18:27 בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃

19:27 עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃

20:27 תשיגהו* כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃

21:27 ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃

22:27 וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃

23:27 ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃

 Job איוב

1:28 כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו׃

2:28 ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה׃

3:28 קץ שם לחשך ולכל־תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות׃

4:28 פרץ נחל מעם־גר הנשכחים מני־רגל דלו מאנוש נעו׃

5:28 ארץ ממנה יצא־לחם ותחתיה נהפך כמו־אש׃

6:28 מקום־ספיר אבניה ועפרת זהב לו׃

7:28 נתיב לא־ידעו עיט ולא שזפתו עין איה׃

8:28 לא־הדריכהו בני־שחץ לא־עדה עליו שחל׃

9:28 בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים׃

10:28 בצורות יארים בקע וכל־יקר ראתה עינו׃

11:28 מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור׃ ף

12:28 והחכמה מאין תמצא ואי זה* מקום בינה׃

13:28 לא־ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃

14:28 תהום אמר לא בי־היא וים אמר אין עמדי׃

15:28 לא־יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃

16:28 לא־תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃

17:28 לא־יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי־פז׃

18:28 ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃

19:28 לא־יערכנה פטדת־כוש בכתם טהור לא תסלה׃ ף

20:28 והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃

21:28 ונעלמה מעיני כל־חי ומעוף השמים נסתרה׃

22:28 אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃

23:28 אלהים הבין דרכה והוא ידע את־מקומה׃

24:28 כי־הוא לקצות־הארץ יביט תחת כל־השמים יראה׃

25:28 לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה׃

26:28 בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות׃

27:28 אז ראה ויספרה הכינה וגם־חקרה׃

28:28 ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃ ס

 Job איוב

1:29 ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2:29 מי־יתנני כירחי־קדם כימי אלוה ישמרני׃

3:29 בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃

4:29 כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי׃

5:29 בעוד שדי עמדי סביבותי נערי׃

6:29 ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי־שמן׃

7:29 בצאתי שער עלי־קרת ברחוב אכין מושבי׃

8:29 ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃

9:29 שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃

10:29 קול־נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃

11:29 כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃

12:29 כי־אמלט עני משוע ויתום ולא־עזר לו׃

13:29 ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארןן׃

14:29 צדק לבשתי וילבשני כמעיל* וצניף משפטי׃

15:29 עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃

16:29 אב אנכי לאביונים ורב לא־ידעתי אחקרהו׃

17:29 ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃

18:29 ואמר עם־קני אגוע וכחול ארבה ימים׃

19:29 שרשי פתוח אלי־מים וטל ילין בקצירי׃

20:29 כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף׃

21:29 לי־שמעו ויחלו וידמו למו עצתי׃

22:29 אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃

23:29 ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש׃

24:29 אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃

25:29 אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם׃

 Job איוב

1:30 ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר־מאסתי אבותם לשית עם־כלבי צאני׃

2:30 גם־כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח׃

3:30 בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה׃

4:30 הקטפים מלוח עלי־שיח ושרש רתמים לחםם׃

5:30 מן־גו יגרשו יריעו עלימו כגנב׃

6:30 בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים׃

7:30 בין־שיחים ינהקו תחת חרול יספחו׃

8:30 בני־נבל גם־בני בלי־שם נכאו מן־הארץ׃

9:30 ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃

10:30 תעבוני רחקו מני ומפני לא־חשכו רק׃

11:30 כי־[כ= יתרו] [ק= יתרי] פתח ויענני ורסן מפני שלחו׃

12:30 על־ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם׃

13:30 נתסו נתיבתי להותי* יעילו לא עזר למו׃

14:30 כפרץ רחב יאתיו תחת שאה התגלגלו׃

15:30 ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי׃

16:30 ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני* ימי־עני׃

17:30 לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון׃

18:30 ברב־כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני׃

19:30 הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃

20:30 אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבןן בי׃

21:30 תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני׃

22:30 תשאני אל־רוח תרכיבני ותמגגני [כ= תשוה] [ק= תושיה]׃

23:30 כי־ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל־חי׃

24:30 אך לא־בעי ישלח־יד אם־בפידו להן שוע׃

25:30 אם־לא בכיתי לקשה־יום עגמה נפשי לאביון׃

26:30 כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל׃

27:30 מעי רתחו ולא־דמו קדמני ימי־עני׃

28:30 קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע׃

29:30 אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃

30:30 עורי שחר מעלי ועצמי־חרה מני־חרב׃

31:30 ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים׃

 Job איוב

1:31 ברית כרתי לעיני ומה אתבוןן על־בתולה׃

2:31 ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים׃

3:31 הלא־איד לעול ונכר לפעלי און׃

4:31 הלא־הוא יראה דרכי וכל־צעדי יספור׃

5:31 אם־הלכתי עם־שוא ותחש על־מרמה רגלי׃

6:31 ישקלני במאזני־צדק וידע אלוה תמתי׃

7:31 אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום׃ ף

8:31 אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃

9:31 אם־נפתה לבי על־אשה ועל־פתח רעי ארבתי׃

10:31 תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃

11:31 כי־[כ= הוא] [ק= היא] זמה [כ= והיא] [ק= והוא] עון פלילים׃

12:31 כי אש היא עד־אבדון תאכל ובכל־תבואתי תשרש׃

13:31 אם־אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃

14:31 ומה אעשה כי־יקום אל וכי־יפקד מה אשיבנו׃

15:31 הלא־בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃

16:31 אם־אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃

17:31 ואכל פתי לבדי ולא־אכל יתום ממנה׃

18:31 כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

19:31 אם־אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃

20:31 אם־לא ברכוני [כ= חלצו] [ק= חלציו] ומגז כבשי יתחםם׃

21:31 אם־הניפותי על־יתום ידי כי־אראה בשער עזרתי׃

22:31 כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃

23:31 כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃

24:31 אם־שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃

25:31 אם־אשמח כי־רב חילי וכי־כביר מצאה ידי׃

26:31 אם־אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃

27:31 ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃

28:31 גם־הוא עון פלילי כי־כחשתי לאל ממעל׃

29:31 אם־אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי־מצאו רע׃

30:31 ולא־נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃

31:31 אם־לא אמרו מתי אהלי מי־יתן מבשרו לא נשבע׃

32:31 בחוץ לא־ילין גר דלתי לארח אפתח׃

33:31 אם־כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃

34:31 כי אערוץ המון רבה ובוז־משפחות יחתני ואדם לא־אצא פתח׃

35:31 מי יתן־לי שמע לי הן־תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃

36:31 אם־לא על־שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃

37:31 מספר צעדי אגידנו כמו־נגיד אקרבנו׃

38:31 אם־עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃

39:31 אם־כחה אכלתי בלי־כסף ונפש בעליה הפחתי׃

40:31 תחת חטה יצא חוח ותחת־שערה באשה תמו דברי איוב׃ ף

 Job איוב

1:32 וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את־איוב כי הוא צדיק בעיניו׃ ף

2:32 ויחר אף אליהוא בן־ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על־צדקו נפשו מאלהים׃

3:32 ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא־מצאו מענה וירשיעו את־איוב׃

4:32 ואליהו* חכה את־איוב בדברים כי זקנים־המה ממנו לימים׃

5:32 וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו׃ ף

6:32 ויען אליהוא בן־ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על־כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם׃

7:32 אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה׃

8:32 אכן רוח־היא באנוש ונשמת שדי תבינם׃

9:32 לא־רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט׃

10:32 לכן אמרתי שמעה־לי אחוה דעי אף־אני׃

11:32 הן הוחלתי לדבריכם אזין עד־תבונתיכמ* עד־תחקרון מלין׃

12:32 ועדיכם אתבוןן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו םכם׃

13:32 פן־תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא־איש׃

14:32 ולא־ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו׃

15:32 חתו לא־ענו עוד העתיקו מהם מלים׃

16:32 והוחלתי כי־לא ידברו כי עמדו לא־ענו עוד׃

17:32 אענה אף־אני חלקי אחוה דעי אף־אני׃

18:32 כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃

19:32 הנה־בטני כיין לא־יפתח כאבות חדשים יבקע׃

20:32 אדברה וירוח־לי אפתח שפתי ואענה׃

21:32 אל־נא אשא פני־איש ואל־אדם לא אכנה׃

22:32 כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני׃

 Job איוב

1:33 ואולם שמע־נא איוב מלי וכל־דברי האזינה׃

2:33 הנה־נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

3:33 ישר־לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו׃

4:33 רוח־אל עשתני ונשמת שדי תחיני׃

5:33 אם־תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה׃

6:33 הן־אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם־אני׃

7:33 הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא־יכבד׃

8:33 אך אמרת באזני וקול מלין אשמע׃

9:33 זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי׃

10:33 הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו׃

11:33 ישם בסד רגלי ישמר כל־ארחתי׃

12:33 הן־זאת לא־צדקת אענך כי־ירבה אלוה מאנוש׃

13:33 מדוע אליו ריבות כי כל־דבריו לא־יענה׃

14:33 כי־באחת ידבר־אל ובשתים לא ישורנה׃

15:33 בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על־אנשים בתנומות עלי משכב׃

16:33 אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם׃

17:33 להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה׃

18:33 יחשך נפשו מני־שחת וחיתו מעבר בשלח׃

19:33 והוכח במכאוב על־משכבו [כ= וריב] [ק= ורוב] עצמיו אתן׃

20:33 וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃

21:33 יכל בשרו מראי [כ= ושפי] [ק= ושפו] עצמותיו לא ראו׃

22:33 ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃

23:33 אם־יש עליו מלאך מליץ אחד מני־אלף להגיד לאדם ישרו׃

24:33 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃

25:33 רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃

26:33 יעתר אל־אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃

27:33 ישר על־אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא־שוה לי׃

28:33 פדה [כ= נפשי] [ק= נפשו] מעבר בשחת [כ= וחיתי] [ק= וחיתו] באור תראה׃

29:33 הן־כל־אלה יפעל־אל פעמים שלוש עם־גבר׃

30:33 להשיב נפשו מני־שחת לאור באור החיים׃

31:33 הקשב איוב שמע־לי החרש ואנכי אדבר׃

32:33 אם־יש־מלין השיבני דבר כי־חפצתי צדקך׃

33:33 אם־אין אתה שמע־לי החרש ואאלפך חכמה׃ ס

 Job איוב

1:34 ויען אליהוא ויאמר׃

2:34 שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃

3:34 כי־אזנ* מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃

4:34 משפט נבחרה־לנו נדעה בינינו מה־טוב׃

5:34 כי־אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃

6:34 על־משפטי אכזב אנוש חצי בלי־פשע׃

7:34 מי־גבר כאיוב ישתה־לעג כמים׃

8:34 וארח לחברה עם־פעלי און וללכת עם־אנשי־רשע׃

9:34 כי־אמר לא יסכן־גבר ברצתו עם־אלהים׃

10:34 לכן אנשי* לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃

11:34 כי פעל אדם ישלם־לו וכארח איש ימצאנו׃

12:34 אף־אמנם אל לא־ירשיע ושדי לא־יעות משפט׃

13:34 מי־פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה׃

14:34 אם־ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃

15:34 יגוע כל־בשר יחד ואדם על־עפר ישוב׃

16:34 ואם־בינה שמעה־זאת האזינה לקול מלי׃

17:34 האף שונא משפט יחבוש ואם־צדיק כביר תרשיע׃

18:34 האמר למלך בליעל רשע אל־נדיבים׃

19:34 אשר לא־נשא פני שרים ולא נכר־שוע לפני־דל כי־מעשה ידיו כלם׃

20:34 רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃

21:34 כי־עיניו על־דרכי־איש וכל־צעדיו* יראה׃

22:34 אין־חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃

23:34 כי לא על־איש ישים עוד להלך אל־אל במשפט׃

24:34 ירע כבירים לא־חקר ויעמד אחרים תחתם׃

25:34 לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃

26:34 תחת־רשעים ספקם במקום ראים׃

27:34 אשר על־כן סרו מאחריו וכל־דרכיו לא השכילו׃

28:34 להביא עליו צעקת־דל וצעקת עניים ישמע׃

29:34 והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל־גוי ועל־אדם יחד׃

30:34 ממלך אדם חנף ממקשי עם׃

31:34 כי־אל־אל האמר נשאתי לא אחבל׃

32:34 בלעדי אחזה אתה הרני אם־עול פעלתי לא אסיף׃

33:34 המעמך ישלמנה כי־מאסת כי־אתה תבחר ולא־אני ומה־ידעת דבר׃

34:34 אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי׃

35:34 איוב לא־בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל׃

36:34 אבי יבחן איוב עד־נצח על־תשבת באנשי־און׃

37:34 כי יסיף על־חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל׃ ס

 Job איוב

1:35 ויען אליהו ויאמר׃

2:35 הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃

3:35 כי־תאמר* מה־יסכן־לך מה־אעיל מחטאתי׃

4:35 אני אשיבך מלין ואת־רעיך עמך׃

5:35 הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃

6:35 אם־חטאת מה־תפעל־בו ורבו פשעיך מה־תעשה־לו׃

7:35 אם־צדקת מה־תתן־לו או* מה־מידך יקח׃

8:35 לאיש־כמוך רשעך ולבן־אדם צדקתך׃

9:35 מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃

10:35 ולא־אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃

11:35 מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו׃

12:35 שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃

13:35 אך־שוא לא־ישמע אל ושדי לא ישורנה׃

14:35 אף כי־תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל* לו׃

15:35 ועתה כי־אין פקד אפו ולא־ידע בפש מאד׃

16:35 ואיוב הבל יפצה־פיהו בבלי־דעת מלין יכבר׃ ף

 Job איוב

1:36 ויסף אליהוא ויאמר׃

2:36 כתר־לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים׃

3:36 אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן־צדק׃

4:36 כי־אמנם לא־שקר מלי תמים דעות עמך׃

5:36 הן־אל כביר ולא ימאס כביר כח לב׃

6:36 לא־יחיה רשע ומשפט עניים יתן׃

7:36 לא־יגרע מצדיק עיניו ואת־מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו׃

8:36 ואם־אסורים בזקים ילכדון בחבלי־עני׃

9:36 ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו׃

10:36 ויגל אזנם למוסר ויאמר כי־ישבון מאון׃

11:36 אם־ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים׃

12:36 ואם־לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו כבלי־דעת׃

13:36 וחנפי־לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם׃

14:36 תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים׃

15:36 יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם׃

16:36 ואף הסיתכ* מפי־צר רחב לא־מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן׃

17:36 ודין־רשע מלאת דין ומשפט יתמכו׃

18:36 כי־חמה פן־יסיתך בספק ורב־כפר אל־יטך׃

19:36 היערך שועך לא בצר וכל מאמצי־כח׃

20:36 אל־תשאף הלילה לעלות עמים תחתם׃

21:36 השמר אל־תפן אל־און כי־על־זה* בחרת מעני׃

22:36 הן־אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה׃

23:36 מי־פקד עליו דרכו ומי־אמר פעלת עולה׃

24:36 זכר כי־תשגיא פעלו אשר שררו אנשים׃

25:36 כל־אדם חזו־בו אנוש יביט מרחוק׃

26:36 הן־אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא־חקר׃

27:36 כי יגרע נטפי־מים יזקו מטר לאדו׃

28:36 אשר־יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב׃

29:36 אף אם־יבין מפרשי־עב תשאות סכתו׃

30:36 הן־פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃

31:36 כי־בם ידין עמים יתן־אכל למכביר׃

32:36 על־כפים כסה־אור ויצו עליה במפגיע׃

33:36 יגיד עליו רעו מקנה אף על־עולה׃

 Job איוב

1:37 אף־לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׃

2:37 שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃

3:37 תחת־כל־השמים ישרהו ואורו על־כנפות הארץ׃

4:37 אחריו ישאג־קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי־ישמע קולו׃

5:37 ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃

6:37 כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו׃

7:37 ביד־כל־אדם יחתום לדעת כל־אנשי מעשהו׃

8:37 ותבא חיה במו־ארב ובמעונתיה תשכן׃

9:37 מן־החדר תבוא סופה וממזרים קרה׃

10:37 מנשמת־אל יתן־קרח ורחב מים במוצק׃

11:37 אף־ברי יטריח עב יפיץ עןן אורו׃

12:37 והוא מסבות מתהפך [כ= בתחבולתו] [ק= בתחבולתיו] לפעלם כל אשר יצום על־פני תבל ארצה׃

13:37 אם־לשבט אם־לארצו אם־לחסד ימצאהו׃

14:37 האזינה זאת איוב עמד והתבוןן נפלאות אל׃

15:37 התדע בשום־אלוה עליהם והופיע אור עננו׃

16:37 התדע על־מפלשי־עב מפלאות תמים דעים׃

17:37 אשר־בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום׃

18:37 תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק׃

19:37 הודיענו מה־נאמר לו לא־נערך מפני־חשך׃

20:37 היספר־לו כי אדבר אם־אמר איש כי יבלע׃

21:37 ועתה לא ראו אור בהיר הוא* בשחקים ורוח עברה ותטהרם׃

22:37 מצפון זהב יאתה על־אלוה נורא הוד׃

23:37 שדי לא־מצאנהו שגיא־כח ומשפט ורב־צדקה לא יענה׃

24:37 לכן יראוהו אנשים לא־יראה כל־חכמי־לב׃ ף

 Job איוב

1:38 ויען־יהוה את־איוב [כ= מנם] [ק= מן] [כ= הסערה] [ק= הסערה] ויאמר׃

2:38 מי זה מחשיך עצה במלינ* בלי־דעת׃

3:38 אזר־נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני׃

4:38 איפה היית ביסדי־ארץ הגד אם־ידעת בינה׃

5:38 מי־שם ממדיה כי תדע או מי־נטה עליה קו׃

6:38 על־מה אדניה הטבעו או מי־ירה אבן פנתה׃

7:38 ברן־יחד כוכבי בקר ויריעו כל־בני אלהים׃

8:38 ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃

9:38 בשומי עןן לבשו וערפל חתלתו׃

10:38 ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃

11:38 ואמר עד־פה תבוא ולא תסיף ופא־ישית בגאון גליך׃

12:38 המימיך צוית בקר [כ= ידעתה] [ק= ידעתה*] [כ= שחר] [ק= השחר] מקמו׃

13:38 לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃

14:38 תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש׃

15:38 וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר׃

16:38 הבאת עד־נבכי־ים ובחקר תהום התהלכת׃

17:38 הנגלו לך שערי־מות ושערי צלמות תראה׃

18:38 התבננת עד־רחבי־ארץ הגד אם־ידעת כלה׃

19:38 אי־זה הדרך ישכן־אור וחשך אי־זה מקמו׃

20:38 כי תקחנו אל־גבולו וכי־תבינ* נתיבות ביתו׃

21:38 ידעת כי־אז תולד ומספר ימיך רבים׃

22:38 הבאת אל־אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃

23:38 אשר־חשכתי לעת־צר ליום קרב ומלחמה׃

24:38 אי־זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי־ארץ׃

25:38 מי־פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃

26:38 להמטיר על־ארץ לא־איש מדבר לא־אדם בו׃

27:38 להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃

28:38 היש־למטר אב או מי־הוליד אגלי־טל׃

29:38 מבטן מי יצא הקרח וכפר שמימ* מי ילדו׃

30:38 כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃

31:38 התקשר מעדנות כימה או־משכות כסיל תפתח׃

32:38 התציא מזרות בעתו ועיש על־בניה תנחם׃

33:38 הידעת חקות שמים אם־תשים משטרו בארץ׃

34:38 התרים לעב קולך ושפעת־מים תכסך׃

35:38 התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃

36:38 מי־שת בטחות חכמה או מי־נתן לשכוי בינה׃

37:38 מי־יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃

38:38 בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃

39:38 התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃

40:38 כי־ישחו במעונות ישבו בסכה למו־ארב׃

41:38 מי יכין לערב צידו כי־[כ= ילדו] [ק= ילדיו] אל־אל ישועו יתעו לבלי־אכל׃

 Job איוב

1:39 הידעת עת לדת יעלי־סלע חלל אילות תשמר׃

2:39 תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה׃

3:39 תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה׃

4:39 יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא־שבו למו׃

5:39 מי־שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח׃

6:39 אשר־שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה׃

7:39 ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע׃

8:39 יתור הרים מרעהו ואחר כל־ירוק ידרוש׃

9:39 היאבה רימ* עבדך אם־ילין על־אבוסך׃

10:39 התקשר־רים בתלם עבתו אם־ישדד עמקים אחריך׃

11:39 התבטח־בו כי־רב כחו ותעזב אליו יגיעך׃

12:39 התאמין בו כי־[כ= ישוב] [ק= ישיב] זרעך וגרנך יאסף׃

13:39 כנף־רננים נעלסה אם־אברה חסידה ונצה׃

14:39 כי־תעזב לארץ בציה ועל־עפר תחםם׃

15:39 ותשכח כי־רגל תזורה וחית השדה תדושה׃

16:39 הקשיח בניה ללא־לה לריק יגיעה בלי־פחד׃

17:39 כי־השה אלוה חכמה ולא־חלק לה בבינה׃

18:39 כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו׃

19:39 התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃

20:39 התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה׃

21:39 יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת־נשק׃

22:39 ישחק לפחד ולא יחת ולא־ישוב מפני־חרב׃

23:39 עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון׃

24:39 ברעש ורגז יגמא־ארץ ולא־יאמין כי־קול שופר׃

25:39 בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרימ* ותרועה׃

26:39 המבינתך יאבר־נץ יפרש [כ= כנפו] [ק= כנפיו] לתימן׃

27:39 אם־על־פיך יגביה נשר וכי ירים קנו׃

28:39 סלע ישכן ויתלןן על־שן־סלע ומצודה׃

29:39 משם חפר־אכל למרחוק עיניו יביטו׃

30:39 [כ= ואפרחו] [ק= ואפרחיו] יעלעו־דם ובאשר חללים שם הוא׃ ף

 Job איוב

1:40 ויען יהוה את־איוב ויאמר׃

2:40 הרב עם־שדי יסור מוכיח אלוה יעננה׃ ף

3:40 ויען איוב את־יהוה ויאמר׃

4:40 הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו־פי׃

5:40 אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃ ף

6:40 ויען־יהוה את־איוב [כ= מנם] [ק= מן] [כ= סערה] [ק= סערה] ויאמר׃

7:40 אזר־נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני׃

8:40 האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃

9:40 ואם־זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃

10:40 עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃

11:40 הפץ עברות אפך וראה כל־גאה והשפילהו׃

12:40 ראה כל־גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃

13:40 טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃

14:40 וגם־אני אודך כי־תושע לך ימינך׃

15:40 הנה־נא בהמות אשר־עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃

16:40 הנה־נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו׃

17:40 יחפץ זנבו כמו־ארז גידי [כ= פחדו] [ק= פחדיו] ישרגו׃

18:40 עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל׃

19:40 הוא ראשית דרכי־אל העשו* יגש חרבו׃

20:40 כי־בול* הרים ישאו־לו וכל־חית השדה ישחקו־שם׃

21:40 תחת־צאלימ* ישכב בסתר קנה ובצה׃

22:40 יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי־נחל׃

23:40 הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי־יגיח ירדן אל־פיהו׃

24:40 בעיניו יקחנו במוקשים ינקב־אף׃

25:40 תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו׃

26:40 התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו׃

27:40 הירבה אליך תחנונים אם־ידבר אליך רכות׃

28:40 היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם׃

29:40 התשחק־בו כצפור ותקשרנו לנערותיך׃

30:40 יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים׃

31:40 התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו׃

32:40 שים־עליו כפך זכר מלחמה אל־תוסף׃

 Job איוב

1:41 הן־תחלתו נכזבה הגם אל־מראיו יטל׃

2:41 לא־אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב׃

3:41 מי הקדימני ואשלם תחת כל־השמים לי־הוא׃

4:41 [כ= לא] [ק= לו]־אחריש בדיו ודבר־גבורות וחין ערכו׃

5:41 מי־גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא׃

6:41 דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה׃

7:41 גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר׃

8:41 אחד באחד יגשו ורוח לא־יבוא ביניהם׃

9:41 איש־באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו׃

10:41 עטישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי־שחר׃

11:41 מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו׃

12:41 מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן׃

13:41 נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא׃

14:41 בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה׃

15:41 מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל־ימוט׃

16:41 לבו יצוק כמו־אבן ויצוק כפלח תחתית׃

17:41 משתו יגורו אלים משברים יתחטאו׃

18:41 משיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושריה׃

19:41 יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה׃

20:41 לא־יבריחנו בן־קשת לקש נהפכו־לו אבני־קלע׃

21:41 כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון׃

22:41 תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי־טיט׃

23:41 ירתיח כסיר מצולה ים ישים כמרקחה׃

24:41 אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה׃

25:41 אין־על־עפר משלו העשו לבלי־חת׃

26:41 את־כל־גבה יראה הוא מלך על־כל־בני־שחץ׃ ס

 Job איוב

1:42 ויען איוב את־יהוה ויאמר׃

2:42 [כ= ידעת] [ק= ידעתי] כי־כל תוכל ולא־יבצר ממך מזמה׃

3:42 מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע׃

4:42 שמע־נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני׃

5:42 לשמע־אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך׃

6:42 על־כן אמאס ונחמתי על־עפר ואפר׃ ף

7:42 ויהי אחר דבר יהוה את־הדברים האלה אל־איוב ויאמר יהוה אל־אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃

8:42 ועתה קחו־לכם שבעה־פרים ושבעה אילים ולכו אל־עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם־פניו אשא לבלתי עשות עםכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃

9:42 וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את־פני איוב׃

10:42 ויהוה שב את־[כ= שבית] [ק= שבות] איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את־כל־אשר לאיוב למשנה׃

11:42 ויבאו אליו כל־אחיו וכל־[כ= אחיתיו] [ק= אחיותיו] וכל־ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל־הרעה אשר־הביא יהוה עליו ויתנו־לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃ ס*

12:42 ויהוה ברך את־אחרית איוב מראשתו ויהי־לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף־צמד בקר ואלף אתונות׃

13:42 ויהי־לו שבענה בנים ושלוש בנות׃

14:42 ויקרא שם־האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך׃

15:42 ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל־הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃ ס

16:42 ויחי איוב אחרי־זאת מאה וארבעים שנה [כ= וירא] [ק= ויראה] את־בניו ואת־בני בניו ארבעה דרות׃

17:42 וימת איוב זקן ושבע ימים׃