WLC (Consonants Only)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 Psalms תהלים

1:1 אשרי־האיש  אשר ׀ לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃

2:1 כי אם  בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃

3:1 והיה כעץ שתול על־פלגי מים אשר פריו ׀ יתן בעתו ועלהו לא־יבול וכל אשר־יעשה יצליח׃

4:1 לא־כן הרשעים כי אם־כמץ א‍שר־תדפנו רוח׃

5:1 על־כן ׀ לא־יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃

6:1 כי־יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃

 Psalms תהלים

1:2 למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק׃

2:2 יתיצבו  ׀ מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ועל־משיחו׃

3:2 ננתקה את־מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃

4:2 יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו׃

5:2 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃

6:2 ואני נסכתי מלכי על־ציון הר־קדשי׃

7:2 אספרה אל  חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃

8:2 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי־ארץ׃

9:2 תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃

10:2 ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃

11:2 עבדו את־יהוה ביראה וגילו ברעדה׃

12:2 נשקו־בר פן־יאנף ׀ ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו׃

 Psalms תהלים

1:3 מזמור לדוד בברחו מפני ׀ אבשלום בנו׃

2:3 יהוה מה־רבו צרי רבים קמים עלי׃

3:3 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃

4:3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃

5:3 קולי אל־יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃

6:3 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃

7:3 לא־אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃

8:3 קומה יהוה ׀ הושיעני אלהי כי־הכית את־כל־איבי לחי שני רשעים שברת׃

9:3 ליהוה הישועה על־עמך ברכתך סלה׃

 Psalms תהלים

1:4 למנצח בנגינות מזמור לדוד׃

2:4 בקראי ענני ׀ אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃

3:4 בני איש עד־מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃

4:4 ודעו כי־הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃

5:4 רגזו ואל־תחטאו אמרו בלבבכם על־משכבכם ודמו סלה׃

6:4 זבחו זבחי־צדק ובטחו אל־יהוה׃

7:4 רבים אמרים מי־יראנו טוב נסה־עלינו אור פניך יהוה׃

8:4 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃

9:4 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי־אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

 Psalms תהלים

1:5 למנצח אל־הנחילות מזמור לדוד׃

2:5 אמרי האזינה ׀ יהוה בינה הגיגי׃

3:5 הקשיבה ׀ לקול שועי מלכי ואלהי כי־אליך אתפלל׃

4:5 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך־לך ואצפה׃

5:5 כי ׀ לא אל־חפץ רשע ׀ אתה לא יגרך רע׃

6:5 לא־יתיצבו הוללים לנגד עיניך נאת כל־פעלי און׃

7:5 תאבד דברי כזב איש־דמים ומרמה יתעב ׀ יהוה׃

8:5 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל־היכל־קדשך ביראתך׃

9:5 יהוה ׀ נחני בצדקתך למען שוררי [הושר כ] (הישר ק) לפני דרכך׃

10:5 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר־פתוח גרונם לשונם יחליקון׃

11:5 האשימם ׀ א‍להים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי־מרו בך׃

12:5 וישמחו כל־חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך׃

13:5 כי־אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃

 Psalms תהלים

1:6 למנצח בנגינות על־השמינית מזמור לדוד׃

2:6 יהוה אל־באפך תוכיחני ואל־בחמתך תיסרני׃

3:6 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃

4:6 ונפשי נבהלה מאד [ואת כ] (ואתה ק) יהוה עד־מתי׃

5:6 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃

6:6 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה־לך׃

7:6 יגעתי ׀ באנחתי אשחה בכל־לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃

8:6 עששה מכעס עיני עתקה בכל־צוררי׃

9:6 סורו ממני כל־פעלי און כי־שמע יהוה קול בכיי׃

10:6 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃

11:6 יבשו ׀ ויבהלו מאד כל־איבי ישבו יבשו רגע׃

 Psalms תהלים

1:7 שגיון לדוד אשר־שר ליהוה על־דברי־כוש בן־ימיני׃

2:7 יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל־רדפי והצילני׃

3:7 פן־יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃

4:7 יהוה אלהי אם־עשיתי זאת אם־יש־עול בכפי׃

5:7 אם־גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃

6:7 ירדף אויב ׀ נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי ׀ לעפר ישכן סלה׃

7:7 קומה יהוה ׀ באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃

8:7 ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה׃

9:7 יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי׃

10:7 יגמר־נא רע ׀ רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃

11:7 מגני על־אלהים מושיע ישרי־לב׃

12:7 אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל־יום׃

13:7 אם־לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה׃

14:7 ולו הכין כלי־מות חציו לדלקים יפעל׃

15:7 הנה יחבל־און והרה עמל וילד שקר׃

16:7 בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃

17:7 ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃

18:7 אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם־יהוה עליון׃

 Psalms תהלים

1:8 למנצח על־הגתית מזמור לדוד׃

2:8 יהוה אדנינו מה־אדיר מך בכל־הארץ אשר תנה הודך על־השמים׃

3:8 מפי עוללים ׀ וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

4:8 כי־אראה מיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃

5:8 מה־אנוש כי־תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו׃

6:8 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

7:8 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת־רגליו׃

8:8 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃

9:8 צפור מים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

10:8 יהוה אדנינו מה־אדיר מך בכל־הארץ׃

 Psalms תהלים

1:9 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד׃

2:9 אודה יהוה בכל־לבי אספרה כל־נפלאותיך׃

3:9 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

4:9 בשוב־אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃

5:9 כי־עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק׃

6:9 גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד׃

7:9 האויב ׀ תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה׃

8:9 ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃

9:9 והוא ישפט־תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃

10:9 ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

11:9 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא־עזבת דרשיך יהוה׃

12:9 זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃

13:9 כי־דרש דמים אותם זכר לאש־כח צעקת [עניים כ] (ענוים׃ ק)

14:9 חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃

15:9 למען אספרה כל־תהלתיך בשערי בת־ציון אגילה בישועתך׃

16:9 טבעו גוים בשחת עשו ברשת־זו טמנו נלכדה רגלם׃

17:9 נודע ׀ יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃

18:9 ישובו רשעים לשאולה כל־גוים שכחי אלהים׃

19:9 כי לא לנצח ישכח אביון תקות [ענוים כ] (עניים ק) תאבד לעד׃

20:9 קומה יהוה אל־יעז אנוש ישפטו גוים על־פניך׃

21:9 שיתה יהוה ׀ מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה׃

 Psalms תהלים

1:10 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃

2:10 בגאות רשע ידלק עני יתפשו ׀ במזמות זו חשבו׃

3:10 כי־הלל רשע על־תאות נפשו ובצע ברך נאץ ׀ יהוה׃

4:10 רשע כגבה אפו בל־ידרש אין אלהים כל־מזמותיו׃

5:10 יחילו [דרכו כ] (דרכיו ׀ ק) בכל־עת מרום משפטיך מנגדו כל־צורריו יפיח בהם׃

6:10 אמר בלבו בל־אמוט לדר ודר אשר לא־ברע׃

7:10 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃

8:10 ישב ׀ במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃

9:10 יארב במסתר ׀ כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃

10:10 [ודכה כ] (ידכה ק) ישח ונפל בעצומיו [חלכאים כ] (חיל ק) (כאים׃ ק)

11:10 אמר בלבו שכח  אל הסתיר פניו בל־ראה לנצח׃

12:10 קומה יהוה אל נשא ידך אל־תשכח [עניים כ] (ענוים׃ ק)

13:10 על־מה ׀ נאץ רשע ׀ אלהים אמר בלבו לא תדרש׃

14:10 ראתה כי־אתה ׀ עמל וכעס ׀ תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה ׀ היית עוזר׃

15:10 בר זרוע רשע ורע תדרוש־רשעו  בל־תמצא׃

16:10 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו׃

17:10 תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃

18:10 לשפט יתום ודך בל־יוסיף עוד לערץ אנוש מן־הארץ׃

 Psalms תהלים

1:11 למנצח לדוד ביהוה ׀ חסיתי איך תאמרו לנפשי [נודו כ] (נודי ק) הרכם צפור׃

2:11 כי הנה  הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על־יתר לירות במו־אפל לישרי־לב׃

3:11 כי השתות יהרסון צדיק מה־פעל׃

4:11 יהוה ׀ בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃

5:11 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃

6:11 ימטר על־רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃

7:11 כי־צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃

 Psalms תהלים

1:12 למנצח על־השמינית מזמור לדוד׃

2:12 הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃

3:12 שוא ׀ ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

4:12 יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

5:12 אשר אמרו ׀ ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

6:12 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

7:12 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

8:12 אתה־יהוה תשמרם תצרנו ׀ מן־הדור זו לעולם׃

9:12 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

 Psalms תהלים

1:13 למנצח מזמור לדוד׃

2:13 עד־אנה יהוה תשכחני נצח עד־אנה ׀ תסתיר את־פניך ממני׃

3:13 עד־אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד־אנה ׀ ירום איבי עלי׃

4:13 הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן־אישן המות׃

5:13 פן־יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃

6:13 ואני ׀ בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה כי גמל עלי׃

 Psalms תהלים

1:14 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה־טוב׃

2:14 יהוה משמים השקיף על־בני־אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃

3:14 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃

4:14 הלא ידעו כל־פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃

5:14 שם ׀ פחדו פחד כי־אלהים בדור צדיק׃

6:14 עצת־עני תבישו כי יהוה מחסהו׃

7:14 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ׃

 Psalms תהלים

1:15 מזמור לדוד יהוה מי־יגור באהלך מי־ישכן בהר קדשך׃

2:15 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃

3:15 לא־רגל ׀ על־לשנו לא־עשה לרעהו רעה וחרפה לא־נשא על־קרבו׃

4:15 נבזה ׀ בעיניו נמאס ואת־יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃

5:15 כספו ׀ לא־נתן בנשך ושחד על־נקי לא לקח עשה־אלה לא ימוט לעולם׃

 Psalms תהלים

1:16 מכתם לדוד שמרני אל כי־חסיתי בך׃

2:16 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל־עליך׃

3:16 לקדושים אשר־בארץ המה ואדירי כל־חפצי־בם׃

4:16 ירבו עצבותם אחר מהרו בל־אסיך נסכיהם מדם ובל־אשא אתש־מותם על־שפתי׃

5:16 יהוה מנת־חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃

6:16 חבלים נפלו־לי בנעמים אף־נחלת שפרה עלי׃

7:16 אברך את־יהוה אשר יעצני אף־לילות יסרוני כליותי׃

8:16 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל־אמוט׃

9:16 לכן ׀ שמח לבי ויגל כבודי אף־בשרי ישכן לבטח׃

10:16 כי ׀ לא־תעזב נפשי לשאול לא־תתן חסידך לראות שחת ׃

11:16 תודיעני  ארח חיים שבע מחות את־פניך נעמות בימינך נצח׃

 Psalms תהלים

1:17 תפלה לדוד שמעה יהוה ׀ צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה׃

2:17 מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים׃

3:17 בחנת לבי ׀ פקדת לילה צרפתני בל־תמצא זמתי בל־יעבר־פי׃

4:17 לפעלות אדם בדבר שפתיך אני מרתי ארחות פריץ׃

5:17 תמך אשרי במעגלותיך בל־נמוטו  פעמי׃

6:17 אני־קראתיך כי־תענני אל הט־אזנך לי שמע אמרתי׃

7:17 הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃

8:17 מרני כאישון בת־עין בצל כנפיך תסתירני׃

9:17 מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃

10:17 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃

11:17 אשרינו עתה [סבבוני כ] (סבבונו ק) עיניהם ישיתו לנטות בארץ׃

12:17 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃

13:17 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃

14:17 ממתים ידך ׀ יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים [וצפינך כ] (וצפונך ק) תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃

15:17 אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃

 Psalms תהלים

1:18 למנצח ׀ לעבד יהוה לדוד אשר דבר ׀ ליהוה את־דברי השירה הזאת ביום הציל־יהוה אותו מכף כל־איביו ומיד שאול׃

2:18 ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

3:18 יהוה ׀ סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה־בו מגני וקרן־ישעי משגבי׃

4:18 מהלל אקרא יהוה ומן־איבי אושע׃

5:18 אפפוני חבלי־מות ונחלי בליעל יבעתוני׃

6:18 חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות׃

7:18 בצר־לי ׀ אקרא יהוה ואל־אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו ׀ תבוא באזניו׃

8:18 ותגעש ותרעש ׀ הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי־חרה לו׃

9:18 עלה עשן ׀ באפו ואש־מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃

10:18 ויט מים וירד וערפל תחת רגליו׃

11:18 וירכב על־כרוב ויעף וידא על־כנפי־רוח׃

12:18 ישת חשך ׀ סתרו סביבותיו סכתו חשכת־מים עבי שחקים׃

13:18 מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי־אש׃

14:18 וירעם בשמים ׀ יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי־אש׃

15:18 וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃

16:18 ויראו ׀ אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃

17:18 ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃

18:18 יצילני מאיבי עז ומשנאי כי־אמצו ממני׃

19:18 יקדמוני ביום־אידי ויהי־יהוה למשען לי׃

20:18 ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃

21:18 יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃

22:18 כיש־מרתי דרכי יהוה ולא־רשעתי מאלהי׃

23:18 כי כל־משפטיו לנגדי וחקתיו לא־אסיר מני׃

24:18 ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃

25:18 וישב־יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃

26:18 עם־חסיד תתחסד עם־גבר תמים תתמם׃

27:18 עם־נבר תתברר ועם־עקש תתפתל׃

28:18 כי־אתה עם־עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃

29:18 כי־אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃

30:18 כי־בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג־שור׃

31:18 האל תמים דרכו אמרת־יהוה צרופה מגן הוא לכל ׀ החסים בו׃

32:18 כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃

33:18 האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃

34:18 משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃

35:18 מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת־נחושה זרועתי׃

36:18 ותתן־לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃

37:18 תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃

38:18 ארדוף אויבי ואשיגם ולא־אשוב  עד־כלותם׃

39:18 אמחצם ולא־יכלו קום יפלו תחת רגלי׃

40:18 ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃

41:18 ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃

42:18 ישועו ואין־מושיע על־יהוה ולא ענם׃

43:18 ואשחקם כעפר על־פני־רוח כטיט חוצות אריקם׃

44:18 תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא־ידעתי יעבדוני׃

45:18 לשמע אזן ישמעו לי בני־נכר יכחשו־לי׃

46:18 בני־נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃

47:18 חי־יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃

48:18 האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃

49:18 מפלטי מאיבי אף מן־קמי תרוממני מאיש חמס תצילני׃

50:18 על־כן ׀ אודך בגוים ׀ יהוה ולשמך אזמרה׃

51:18 [מגדל כ] (מגדיל ק) ישועות מלכו ועשה חסד ׀ למשיחו לדוד ולזרעו עד־עולם׃

 Psalms תהלים

1:19 למנצח מזמור לדוד׃

2:19 השמים מספרים כבוד־אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃

3:19 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה־דעת׃

4:19 אין־אמר ואין דברים בלי נשמע קולם׃

5:19 בכל־הארץ ׀ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם־אהל בהם׃

6:19 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃

7:19 מקצה השמים ׀ מוצאו ותקופתו על־קצותם ואין נסתר מחמתו ׃

8:19 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

9:19 פקודי יהוה ישרים משמחי־לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃

10:19 יראת יהוה ׀ טהורה עומדת לעד משפטי־יהוה אמת צדקו יחדו׃

11:19 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃

12:19 גם־עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃

13:19 שגיאות מי־יבין מנסתרות נקני׃

14:19 גם מזדים ׀ חשך עבדך אל־ימשלו־בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃

15:19 יהיו לרצון ׀ אמרי־פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

 Psalms תהלים

1:20 למנצח מזמור לדוד׃

2:20 יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם ׀ אלהי יעקב׃

3:20 ישלח־עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

4:20 יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

5:20 יתן־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא׃

6:20 נרננה ׀ בישועתך ובשם־אלהינו נדגל ימלא יהוה כל־משאלותיך׃

7:20 עתה ידעתי כי הושיע ׀ יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

8:20 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו ׀ בשם־יהוה אלהינו נזכיר׃

9:20 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

10:20 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום־קראנו׃

 Psalms תהלים

1:21 למנצח מזמור לדוד׃

2:21 יהוה בעזך ישמח־מלך ובישועתך  מה־יגיל  מאד׃

3:21 תאות לבו נתתה לו וארשת פתיו בל־מנעת סלה׃

4:21 כי־תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז׃

5:21 חיים ׀ שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃

6:21 גדול  כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃

7:21 כי־תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את־פניך׃

8:21 כי־המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל־ימוט׃

9:21 תמצא ידך לכל־איביך ימינך תמצא שנאיך׃

10:21 תשיתמו ׀ כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃

11:21 פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃

12:21 כי־נטו עליך רעה חשבו מזמה בל־יוכלו׃

13:21 כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על־פניהם׃

14:21 רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה  גבורתך׃

 Psalms תהלים

1:22 למנצח על־אילת השחר מזמור לדוד׃

2:22 אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃

3:22 א‍להי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא־דומיה לי׃

4:22 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

5:22 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃

6:22 אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא־בושו׃

7:22 ואנכי תולעת ולא־איש חרפת אדם ובזוי עם׃

8:22 כל־ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃

9:22 גל אל־יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃

10:22 כי־אתה גחי מבטן מבטיחי על־שדי אמי׃

11:22 עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

12:22 אל־תרחק ממני כי־צרה קרובה כי־אין עוזר׃

13:22 סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃

14:22 פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃

15:22 כמים נשפכתי והתפרדו כל־עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃

16:22 יבש כחרש ׀ כחי ולשוני  מדבק מלקוחי ולעפר־מות תשפתני׃

17:22 כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃

18:22 אספר כל־עצמותי המה יביטו יראו־בי׃

19:22 יחלקו בגדי להם ועל־לבושי יפילו גורל׃

20:22 ואתה יהוה אל־תרחק אילותי לעזרתי חושה׃

21:22 הצילה מחרב נפשי מיד־כלב יחידתי׃

22:22 הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃

23:22 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

24:22 יראי יהוה ׀ הללוהו כל־זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל־זרע ישראל׃

25:22 כי לא־בזה ולא שקץ ענות עני ולא־הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

26:22 מאתך  תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃

27:22 יאכלו ענוים ׀ וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃

28:22 יזכרו ׀ וישבו אל־יהוה כל־אפסי־ארץ וישתחוו לפניך כל־משפחות גוים׃

29:22 כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃

30:22 אכלו וישתחוו  ׀ כל־דשני־ארץ לפניו יכרעו כל־יורדי עפר ונפשו לא חיה׃

31:22 זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃

32:22 יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה׃

 Psalms תהלים

1:23 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

2:23 בנאות דשא ירביצני על־מי מנחות ינהלני׃

3:23 נפשי ישובב ינחני במעגלי־צדק למען שמו׃

4:23 גם כי־אלך בגיא צלמות לא־אירא רע כי־אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

5:23 תערך לפני ׀ שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃

6:23 אך ׀ טוב וחסד ירדפוני כל־ימי חיי ושבתי בבית־יהוה לארך ימים׃

 Psalms תהלים

1:24 לדוד מזמור ליהוה  הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

2:24 כי־הוא על־ימים יסדה ועל־נהרות יכוננה׃

3:24 מי־יעלה בהר־יהוה ומי־יקום במקום קדשו׃

4:24 נקי כפים ובר־לבב אשר ׀ לא־נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5:24 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

6:24 זה דור [דרשו כ] (דרשיו ק) מבקשי פניך יעקב סלה׃

7:24 שאו שערים ׀ ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃

8:24 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃

9:24 שאו שערים ׀ ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃

10:24 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

 Psalms תהלים

1:25 לדוד אליך יהוה נפשי אשא׃

2:25 א‍להי בך בטחתי אל־אבושה אל־יעלצו איבי לי׃

3:25 גם כל־קויך  לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃

4:25 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך  למדני׃

5:25 הדריכני באמתך ׀ ולמדני כי־אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל־היום׃

6:25 זכר־רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃

7:25 חטאות נעורי ׀ ופשעי אל־תזכר כחסדך זכר־לי־אתה למען טובך יהוה׃

8:25 טוב־וישר יהוה על־כן יורה חטאים בדרך׃

9:25 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

10:25 כל־ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃

11:25 למען־שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב־הוא׃

12:25 מי־זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר׃

13:25 נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃

14:25 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃

15:25 עיני תמיד אל־יהוה כי הוא־יוציא מרשת רגלי׃

16:25 פנה־אלי וחנני כי־יחיד ועני אני׃

17:25 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃

18:25 ראה עניי ועמלי ושא לכל־חטאותי׃

19:25 ראה־אויבי כי־רבו ושנאת חמס שנאוני׃

20:25 שמרה נפשי והצילני אל־אבוש כי־חסיתי בך׃

21:25 תם־וישר יצרוני כי קויתיך׃

22:25 פדה אלהים את־ישראל מכל צרותיו ׃

 Psalms תהלים

m

1:26 לדוד ׀ שפטני יהוה כי־אני בתמי  הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2:26 בחנני יהוה ונסני [צרופה כ] (צרפה ק) כליותי ולבי׃

3:26 כי־חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4:26 לא־ישבתי עם־מתי־שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5:26 נאתי קהל מרעים ועם־רשעים לא אשב׃

6:26 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה׃

7:26 לשמע בקול תודה ולספר כל־נפלאותיך׃

8:26 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9:26 אל־תאסף עם־חטאים נפשי ועם־אנשי דמים חיי׃

10:26 אשר־בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11:26 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12:26 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃

 Psalms תהלים

1:27 לדוד ׀ יהוה ׀ אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז־חיי ממי אפחד׃

2:27 בקרב עלי ׀ מרעים לאכל את־בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃

3:27 אם־תחנה עלי ׀ מחנה לא־יירא לבי אם־תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃

4:27 אחת ׀ שאלתי מאת־יהוה אותה אבקש שבתי בבית־יהוה כל־ימי חיי לחזות בנעם־יהוה ולבקר בהיכלו׃

5:27 כי יצפנני ׀ בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃

6:27 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃

7:27 שמע־יהוה קולי אקרא וחנני וענני׃

8:27 לך ׀ אמר לבי בקשו פני את־פניך יהוה אבקש׃

9:27 אל־תסתר פניך ׀ ממני אל־תט־באף עבדך עזרתי היית אל־תטשני ואל־תעזבני אלהי ישעי׃

10:27 כי־אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃

11:27 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי׃

12:27 אל־תתנני בנפש צרי כי  קמו־בי עדיש־קר ויפח חמס׃

13:27 לולא  האמנתי לראות בטוב־יהוה בארץ חיים׃

14:27 קוה אל־יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל־יהוה׃

 Psalms תהלים

1:28 לדוד אליך יהוה ׀ אקרא צורי אל־תחרש ממני פן־תחשה ממני ונמשלתי עם־יורדי בור׃

2:28 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל־דביר קדשך׃

3:28 אל־תמשכני עם־רשעים ועם־פעלי און דברי לום עם־רעיהם ורעה בלבבם׃

4:28 תן־להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃

5:28 כי לא יבינו אל־פעלת יהוה ואל־מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃

6:28 ברוך יהוה כיש־מע קול תחנוני׃

7:28 יהוה ׀ עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

8:28 יהוה עז־למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃

9:28 הושיעה ׀ את־עמך וברך את־נחלתך ורעם ונשאם עד־העולם׃

 Psalms תהלים

1:29 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃

2:29 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת־קדש׃

3:29 קול יהוה על־המים אל־הכבוד הרעים יהוה על־מים רבים׃

4:29 קול־יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5:29 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את־ארזי הלבנון׃

6:29 וירקידם כמו־עגל לבנון ושרין כמו בן־ראמים׃

7:29 קול־יהוה חצב להבות אש׃

8:29 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃

9:29 קול יהוה ׀ יחולל אילות ויחשף  יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃

10:29 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃

11:29 יהוה עז לעמו יתן יהוה ׀ יברך את־עמו בשלום׃

 Psalms תהלים

1:30 מזמור שיר־חנכת הבית לדוד׃

2:30 ארוממך יהוה כי דליתני ולא־שמחת איבי לי׃

3:30 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

4:30 יהוה העלית מן־שאול נפשי חייתני [מיורדי־ כ] (מירדי־בור׃ ק)

5:30 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

6:30 כי רגע ׀ באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

7:30 ואני אמרתי בשלוי בל־אמוט לעולם׃

8:30 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃

9:30 אליך יהוה אקרא ואל־אדני אתחנן׃

10:30 מה־בצע בדמי ברדתי אל־שחת היודך עפר היגיד אמתך׃

11:30 שמע־יהוה וחנני יהוה  ה‍יה־עזר לי׃

12:30 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

13:30 למען ׀ יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

 Psalms תהלים

1:31 למנצח מזמור לדוד׃

2:31 בך יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

3:31 הטה אלי ׀ אזנך מהרה הצילני היה לי ׀ לצור־מעוז לבית מצודות להושיעני׃

4:31 כי־סלעי ומצודתי אתה ולמען מך תנחני ותנהלני׃

5:31 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי־אתה מעוזי׃

6:31 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃

7:31 שנאתי השמרים הבלי־שוא ואני אל־יהוה בטחתי׃

8:31 אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את־עניי ידעת בצרות נפשי׃

9:31 ולא הסגרתני ביד־אויב העמדת במרחב רגלי׃

10:31 חנני יהוה כי צר־לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃

11:31 כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו׃

12:31 מכל־צררי הייתי חרפה ולשכני ׀ מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃

13:31 נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃

14:31 כי שמעתי ׀ דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃

15:31 ואני ׀ עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃

16:31 בידך עתתי הצילני מיד־אויבי ומרדפי׃

17:31 האירה פניך על־עבדך הושיעני בחסדך׃

18:31 יהוה אל־אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול׃

19:31 תאלמנה  שפתי שקר הדברות על־צדיק עתק בגאוה ובוז׃

20:31 מה רב־טובך אשר־צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם ׃

21:31 תסתירם ׀ בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות׃

22:31 ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור׃

23:31 ואני ׀ אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן מעת קול תחנוני בשועי אליך׃

24:31 אהבו את־יהוה כל־חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על־יתר עשה גאוה׃

25:31 חזקו ויאמץ לבבכם כל־המיחלים ליהוה׃

 Psalms תהלים

1:32 לדוד משכיל אשרי נשוי־פשע כסוי חטאה׃

2:32 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה ׃

3:32 כי־החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל־היום׃

4:32 כי ׀ יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5:32 חטאתי אודיעך ועוני לא־כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6:32 על־זאת יתפלל כל־חסיד ׀ אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

7:32 אתה ׀ סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

8:32 אשכילך ׀ ואורך בדרך־זו תלך איעצה עליך עיני׃

9:32 אל־תהיו ׀ כסוס כפרד אין הבין במתג־ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃

10:32 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

11:32 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל־ישרי־לב׃

 Psalms תהלים

1:33 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃

2:33 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו־לו׃

3:33 שירו־לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃

4:33 כי־ישר דבר־יהוה וכל־מעשהו באמונה׃

5:33 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

6:33 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל־צבאם׃

7:33 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃

8:33 ייראו מיהוה כל־הארץ ממנו יגורו כל־ישבי תבל׃

9:33 כי הוא אמר ויהי הוא־צוה ויעמד׃

10:33 יהוה הפיר עצת־גוים הניא מחשבות עמים׃

11:33 עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃

12:33 אשרי הגוי אשר־יהוה אלהיו העם ׀ בחר לנחלה לו׃

13:33 משמים הביט יהוה ראה את־כל־בני האדם׃

14:33 ממכון־שבתו השגיח אל כל־ישבי הארץ׃

15:33 היצר יחד לבם המבין אל־כל־מעשיהם׃

16:33 אין־המלך נושע ברב־חיל גבור לא־ינצל ברב־כח׃

17:33 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18:33 הנה עין יהוה אל־יראיו למיחלים לחסדו׃

19:33 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

20:33 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

21:33 כי־בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו׃

22:33 יהי־חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃

 Psalms תהלים

1:34 לדוד בשנותו את־טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך׃

2:34 אברכה את־יהוה בכל־עת תמיד תהלתו בפי׃

3:34 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃

4:34 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃

5:34 דרשתי את־יהוה וענני ומכל־מגורותי הצילני׃

6:34 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל־יחפרו׃

7:34 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל־צרותיו הושיעו׃

8:34 חנה מלאך־יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

9:34 טעמו וראו כי־טוב יהוה אשרי הגבר יחסה־בו׃

10:34 יראו את־יהוה קדשיו כי־אין מחסור ליראיו׃

11:34 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא־יחסרו כל־טוב׃

12:34 לכו־בנים שמעו־לי יראת יהוה אלמדכם׃

13:34 מי־האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

14:34 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

15:34 סור מרע ועשה־טוב בקש שלום ורדפהו׃

16:34 עיני יהוה אל־צדיקים ואזניו אל־שועתם׃

17:34 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃

18:34 צעקו ויהוה שמע ומכל־צרותם הצילם׃

19:34 קרוב יהוה לנשברי־לב ואת־דכאי־רוח יושיע׃

20:34 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

21:34 שמר כל־עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃

22:34 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו׃

23:34 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל־החסים בו׃

 Psalms תהלים

1:35 לדוד ׀ ריבה יהוה את־יריבי לחם את־לחמי׃

2:35 החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי׃

3:35 והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני׃

4:35 יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃

5:35 יהיו כמץ לפני־רוח ומלאך יהוה דוחה׃

6:35 יהי־דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃

7:35 כי־חנם טמנו־לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃

8:35 תבואהו שואה לא־ידע ורשתו אשר־טמן תלכדו בשואה יפל־בה׃

9:35 ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו׃

10:35 כל עצמותי ׀ תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃

11:35 יקומון עדי חמס אשר לא־ידעתי ישאלוני׃

12:35 ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי׃

13:35 ואני ׀ בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על־חיקי תשוב׃

14:35 כרע־כאח לי התהלכתי כאבל־אם קדר שחותי׃

15:35 ובצלעי שמחו ונאספו  נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא־דמו׃

16:35 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃

17:35 אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃

18:35 אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃

19:35 אל־ישמחו־לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו־עין׃

20:35 כי לא שלום ידברו ועל רגעי־ארץ דברי מרמות יחשבון׃

21:35 וירחיבו עלי פיהם אמרו האח ׀ האח ראתה עינינו׃

22:35 ראיתה יהוה אל־תחרש אדני אל־תרחק ממני׃

23:35 העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃

24:35 שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל־ישמחו־לי׃

25:35 אל־יאמרו בלבם האח נפשנו אל־יאמרו בלענוהו׃

26:35 יבשו ויחפרו ׀ יחדו שמחי רעתי ילבשו־בשת וכלמה המגדילים עלי׃

27:35 ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃

28:35 ולשוני תהגה צדקך כל־היום תהלתך׃

 Psalms תהלים

1:36 למנצח ׀ לעבד־יהוה לדוד׃

2:36 נאם־פשע לרשע בקרב לבי אין־פחד אלהים לנגד עיניו׃

3:36 כי־החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃

4:36 דברי־פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃

5:36 און ׀ יחשב על־משכבו יתיצב על־דרך לא־טוב רע לא ימאס׃

6:36 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד־שחקים׃

7:36 צדקתך  ׀ כהררי־אל משפטך תהום רבה אדם־ובהמה תושיע יהוה׃

8:36 מה־יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

9:36 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃

10:36 כי־עמך מקור חיים באורך נראה־אור׃

11:36 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי־לב׃

12:36 אל־תבואני רגל גאוה ויד־רשעים אל־תנדני׃

13:36 שם נפלו פעלי און דחו ולא־יכלו קום׃

 Psalms תהלים

1:37 לדוד ׀ אל־תתחר במרעים אל־תקנא בעשי עולה׃

2:37 כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון׃

3:37 בטח ביהוה ועשה־טוב שכן־ארץ ורעה אמונה׃

4:37 והתענג על־יהוה ויתן־לך משאלת לבך׃

5:37 גול על־יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

6:37 והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃

7:37 דום ׀ ליהוה והתחולל לו אל־תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

8:37 הרף מאף ועזב חמה אל־תתחר אך־להרע׃

9:37 כי־מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו־ארץ׃

10:37 ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על־מקומו ואיננו׃

11:37 וענוים יירשו־ארץ והתענגו על־רב שלום׃

12:37 זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו׃

13:37 אדני ישחק־לו כי־ראה כי־יבא יומו׃

14:37 חרב ׀ פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי־דרך׃

15:37 חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה׃

16:37 טוב־מעט לצדיק מהמון רשעים רבים׃

17:37 כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה׃

18:37 יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃

19:37 לא־יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃

20:37 כי רשעים ׀ יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃

21:37 לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן׃

22:37 כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו׃

23:37 מיהוה מצעדי־גבר כוננו ודרכו יחפץ׃

24:37 כי־יפל לא־יוטל כי־יהוה סומך ידו׃

25:37 נער ׀ הייתי גם־זקנתי ולא־ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש־לחם׃

26:37 כל־היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃

27:37 סור מרע ועשה־טוב ושכן לעולם׃

28:37 כי יהוה ׀ אהב משפט ולא־יעזב את־חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃

29:37 צדיקים יירשו־ארץ וישכנו לעד עליה׃

30:37 פי־צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃

31:37 תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃

32:37 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ׃

33:37 יהוה לא־יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו׃

34:37 קוה אל־יהוה ׀ ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃

35:37 ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃

36:37 ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃

37:37 שמר־תם וראה ישר כי־אחרית לאיש שלום׃

38:37 ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃

39:37 ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃

40:37 ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי־חסו בו׃

 Psalms תהלים

1:38 מזמור לדוד להזכיר׃

2:38 יהוה אל־בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃

3:38 כי־חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃

4:38 אין־מתם בבשרי מפני זעמך אין־שלום בעצמי מפני חטאתי׃

5:38 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃

6:38 הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃

7:38 נעויתי שחתי עד־מאד כל־היום קדר הלכתי׃

8:38 כי־כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃

9:38 נפוגותי ונדכיתי עד־מאד אגתי מנהמת לבי׃

10:38 א‍דני נגדך כל־תאותי ואנחתי ממך לא־נסתרה׃

11:38 לבי סחרחר עזבני כחי ואור־עיני גם־הם אין אתי׃

12:38 אהבי ׀ ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃

13:38 וינקשו ׀ מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל־היום יהגו׃

14:38 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח־פיו׃

15:38 ואהי כאיש אשר לא־שמע ואין בפיו תוכחות׃

16:38 כי־לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃

17:38 כי־אמרתי פן־ישמחו־לי במוט רגלי עלי הגדילו׃

18:38 כי־אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד׃

19:38 כי־עוני אגיד אדאג מחטאתי׃

20:38 ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר׃

21:38 ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת [רדופי־ כ] (רדפי־טוב׃ ק)

22:38 אל־תעזבני יהוה אלהי אל־תרחק ממני׃

23:38 חושה לעזרתי אדני תשועתי׃

 Psalms תהלים

1:39 למנצח [לידיתון כ] (לידותון ק) מזמור לדוד׃

2:39 אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃

3:39 נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃

4:39 חם־לבי ׀ בקרבי בהגיגי תבער־אש דברתי בלשוני׃

5:39 הודיעני יהוה ׀ קצי ומדת ימי מה־היא אדעה מה־חדל אני׃

6:39 הנה טפחות ׀ נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל־הבל כל־אדם נצב סלה׃

7:39 אך־בצלם ׀ יתהלך־איש אך־הבל יהמיון יצבר ולא־ידע מי־אספם׃

8:39 ועתה מה־קויתי אדני תוחלתי לך היא׃

9:39 מכל־פשעי הצילני חרפת נבל אל־תשימני׃

10:39 נאלמתי לא אפתח־פי כי אתה עשית׃

11:39 הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃

12:39 בתוכחות על־עון ׀ יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל־אדם סלה׃

13:39 שמעה־תפלתי ׀ יהוה ושועתי ׀ האזינה אל־דמעתי אל־תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל־אבותי׃

14:39 השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני׃

 Psalms תהלים

1:40 למנצח לדוד מזמור׃

2:40 קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

3:40 ויעלני ׀ מבור שאון מטיט היון ויקם על־סלע רגלי כונן אשרי׃

4:40 ויתן בפי ׀ שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

5:40 אשרי הגבר אשר־שם יהוה מבטחו ולא־פנה אל־רהבים ושטי כזב׃

6:40 רבות עשית ׀ אתה ׀ יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ׀ ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃

7:40 זבח ומנחה ׀ לא־חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃

8:40 אז אמרתי הנה־באתי במגלת־ספר כתוב עלי׃

9:40 לעשות־רצונך אלהי חפצתי ותורתך  בתוך מעי׃

10:40 בשרתי צדק ׀ בקהל רב הנה פתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃

11:40 צדקתך לא־כסיתי ׀ בתוך לבי  אמונתך ותשועתך אמרתי לא־כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃

12:40 אתה יהוה לא־תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

13:40 כי אפפו־עלי ׀ רעות עד־אין מספר השיגוני עונתי ולא־יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃

14:40 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

15:40 יבשו ויחפרו ׀ יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

16:40 ישמו על־עקב בשתם האמרים לי האח ׀ האח׃

17:40 ישישו וישמחו ׀ בך כל־מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃

18:40 ואני ׀ עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל־תאחר׃

 Psalms תהלים

1:41 למנצח מזמור לדוד׃

2:41 אשרי משכיל אל־דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃

3:41 יהוה ׀ ישמרהו ויחיהו [יאשר כ] (ואשר ק) בארץ ואל־תתנהו בנפש איביו׃

4:41 יהוה יסעדנו על־ערש דוי כל־משכבו הפכת בחליו׃

5:41 א‍ני־אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי־חטאתי לך׃

6:41 אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו׃

7:41 ואם־בא לראות ׀ שוא ידבר לבו יקבץ־און לו יצא לחוץ ידבר׃

8:41 יחד עלי יתלחשו כל־שנאי עלי ׀ יחשבו רעה לי׃

9:41 דבר־בליעל יצוק בו ואשר כב לא־יוסיף לקום׃

10:41 גם־איש שלומי ׀ אשר־בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃

11:41 ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם׃

12:41 בזאת ידעתי כי־חפצת בי כי לא־יריע איבי עלי׃

13:41 ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃

14:41 ברוך יהוה ׀ אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ׀ ואמן׃

 Psalms תהלים

1:42 למנצח משכיל לבני־קרח׃

2:42 כאיל תערג על־אפיקי־מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃

3:42 צמאה נפשי ׀ לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

4:42 היתה־לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל־היום איה אלהיך׃

5:42 אלה אזכרה ׀ ואשפכה עלי ׀ נפשי כי אעבר ׀ בסך אדדם עד־בית אלהים בקול־רנה ותודה המון חוגג׃

6:42 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועות פניו׃

7:42 א‍להי עלי נפשי תשתוחח על־כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃

8:42 תהום־אל־תהום קורא  לקול צנוריך כל־משבריך וגליך עלי עברו׃

9:42 יומם ׀ יצוה יהוה ׀ חסדו ובלילה [שירה כ] (שירו ק) עמי תפלה לאל חיי׃

10:42 אומרה ׀ לאל סלעי למה שכחתני למה־קדר אלך בלחץ אויב׃

11:42 ברצח ׀ בעצמותי חרפוני צוררי באמרם  אלי כל־היום איה אלהיך׃

12:42 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ומה־תהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

 Psalms תהלים

1:43 שפטני אלהים ׀ וריבה ריבי מגוי לא־חסיד מאיש־מרמה ועולה תפלטני׃

2:43 כי־אתה ׀ אלהי מעוזי למה זנחתני למה־קדר אתהלך בלחץ אויב׃

3:43 שלח־אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל־הר־קדשך ואל־משכנותיך׃

4:43 ואבואה ׀ אל־מזבח אלהים אל־אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃

5:43 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ומה־תהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

 Psalms תהלים

1:44 למנצח לבני־קרח משכיל׃

2:44 אלהים ׀ באזנינו שמענו אבותינו ספרו־לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם׃

3:44 אתה ׀ ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם׃

4:44 כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא־הושיעה למו כי־ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

5:44 אתה־הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃

6:44 בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו׃

7:44 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃

8:44 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות׃

9:44 באלהים הללנו כל־היום ושמך ׀ לעולם נודה סלה׃

10:44 אף־זנחת ותכלימנו ולא־תצא בצבאותינו׃

11:44 תשיבנו אחור מני־צר ומשנאינו שסו למו׃

12:44 תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃

13:44 תמכר־עמך בלא־הון ולא־רבית במחיריהם׃

14:44 תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

15:44 תשימנו משל בגוים מנוד־ראש בל־אמים׃

16:44 כל־היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני׃

17:44 מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם׃

18:44 כל־זאת באתנו ולא שכחנוך ולאש־קרנו בבריתך׃

19:44 לא־נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך׃

20:44 כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃

21:44 אםש־כחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר׃

22:44 הלא אלהים יחקר־זאת כי־הוא ידע תעלמות לב׃

23:44 כי־עליך הרגנו כל־היום נחשבנו כצאן טבחה׃

24:44 עורה ׀ למה תישן ׀ אדני הקיצה אל־תזנח לנצח׃

25:44 למה־פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו׃

26:44 כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃

27:44 קומה  עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃

 Psalms תהלים

1:45 למנצח עלש־שנים לבני־קרח משכיל שיר ידידת׃

2:45 רחש לבי ׀ דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט ׀ סופר מהיר׃

3:45 יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על־כן ברכך אלהים לעולם׃

4:45 חגור־חרבך על־ירך גבור הודך והדרך׃

5:45 והדרך  ׀ צלח רכב על־דבר־אמת וענוה־צדק ותורך נוראות ימינך׃

6:45 חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃

7:45 כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃

8:45 אהבת צדק ותשנא רשע על־כן ׀ משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃

9:45 מר־ואהלות קציעות כל־בגדתיך מן־היכלי ן מני שמחוך׃

10:45 בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃

11:45 שמעי־בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃

12:45 ויתאו המלך יפיך כי־הוא אדניך והשתחוי־לו׃

13:45 ובת־צר ׀ במנחה פניך יחלו עשירי עם׃

14:45 כל־כבודה בת־מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה׃

15:45 לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃

16:45 תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃

17:45 תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל־הארץ׃

18:45 אזכירה מך בכל־דר ודר על־כן עמים יהודך לעלם ועד׃

 Psalms תהלים

1:46 למנצח לבני־קרח על־עלמות שיר׃

2:46 אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

3:46 על־כן לא־נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

4:46 יהמו יחמרו מימיו ירעשו־הרים בגאותו סלה׃

5:46 נהר פלגיו ישמחו עיר־אלהים קדש משכני עליון׃

6:46 אלהים בקרבה בל־תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃

7:46 המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃

8:46 יהוה צבאות עמנו משגב־לנו אלהי יעקב סלה׃

9:46 לכו־חזו מפעלות יהוה אשר־שם שמות בארץ׃

10:46 משבית מלחמות עד־קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃

11:46 הרפו ודעו כי־אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃

12:46 יהוה צבאות עמנו משגב־לנו אלהי יעקב סלה׃

 Psalms תהלים

1:47 למנצח ׀ לבני־קרח מזמור׃

2:47 כל־העמים תקעו־כף הריעו לאלהים בקול רנה׃

3:47 כי־יהוה עליון נורא מלך גדול על־כל־הארץ׃

4:47 ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃

5:47 יבחר־לנו את־נחלתנו את גאון יעקב אשר־אהב סלה׃

6:47 עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃

7:47 זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃

8:47 כי מלך כל־הארץ אלהים זמרו משכיל׃

9:47 מלך אלהים על־גוים אלהים ישב ׀ על־כסא קדשו׃

10:47 נדיבי עמים ׀ נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני־ארץ מאד נעלה׃

 Psalms תהלים

1:48 שיר מזמור לבני־קרח׃

2:48 גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר־קדשו׃

3:48 יפה נוף משוש כל־הארץ הר־ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃

4:48 אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃

5:48 כי־הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃

6:48 המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃

7:48 רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃

8:48 ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃

9:48 כאשר שמענו ׀ כן ראינו בעיר־יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד־עולם סלה׃

10:48 דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃

11:48 כשמך אלהים כן תהלתך על־קצוי־ארץ צדק מלאה ימינך׃

12:48 ישמח ׀ הר־ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך׃

13:48 סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃

14:48 שיתו לבכם ׀ לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃

15:48 כי זה ׀ אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על־מות׃

 Psalms תהלים

1:49 למנצח ׀ לבני־קרח מזמור׃

2:49 שמעו־זאת כל־העמים האזינו כל־ישבי חלד׃

3:49 גם־בני אדם גם־בני־איש יחד עשיר ואביון׃

4:49 פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃

5:49 אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי׃

6:49 למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃

7:49 הבטחים על־חילם וברב עשרם יתהללו׃

8:49 אח לא־פדה יפדה איש לא־יתן לאלהים כפרו׃

9:49 ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃

10:49 ויחי־עוד לנצח לא יראה השחת׃

11:49 כי יראה ׀ חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃

12:49 קרבם בתימו ׀ לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃

13:49 ואדם ביקר בל־ילין נמשל כבהמות נדמו׃

14:49 זה דרכם כסל למו ואחריהם ׀ בפיהם ירצו סלה׃

15:49 כצאן ׀ לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים ׀ לבקר [וצירם כ] (וצורם ק) לבלות שאול מזבל לו׃

16:49 אך־אלהים יפדה נפשי מיד־שאול כי יקחני סלה׃

17:49 אל־תירא כי־יעשר איש כי־ירבה כבוד ביתו׃

18:49 כי לא במותו יקח הכל לא־ירד אחריו כבודו׃

19:49 כי־נפשו בחייו יברך ויודך כי־תיטיב לך׃

20:49 תבוא עד־דור אבותיו עד־נצח לא יראו־אור׃

21:49 אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו׃

 Psalms תהלים

1:50 מזמור לאסף אל ׀ א‍להים יהוה דבר ויקרא־ארץ ממזרחש־מש עד־מבאו׃

2:50 מציון מכלל־יפי אלהים הופיע׃

3:50 יבא אלהינו ואל־יחרש אש־לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃

4:50 יקרא אל־השמים מעל ואל־הארץ לדין עמו׃

5:50 אספו־לי חסידי כרתי בריתי עלי־זבח׃

6:50 ויגידו שמים צדקו כי־אלהים ׀ שפט הוא סלה׃

7:50 שמעה עמי ׀ ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃

8:50 לא על־זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃

9:50 לא־אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃

10:50 כי־לי כל־חיתו־יער בהמות בהררי־אלף׃

11:50 ידעתי כל־עוף הרים וזיז די עמדי׃

12:50 אם־ארעב לא־אמר לך כי־לי תבל ומלאה׃

13:50 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃

14:50 זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃

15:50 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃

16:50 ולרשע ׀ אמר אלהים מה־לך לספר חקי ותשא בריתי עלי־פיך׃

17:50 ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃

18:50 אם־ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃

19:50 פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃

20:50 תשב באחיך תדבר בבן־אמך תתן־דפי׃

21:50 אלה עשית ׀ והחרשתי דמית היות־אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃

22:50 בינו־נא זאת שכחי אלוה פן־אטרף ואין מציל׃

23:50 זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃

 Psalms תהלים

1:51 למנצח מזמור לדוד׃

2:51 בבוא־אליו נתן הנביא כאשר־בא אל־בת־שבע׃

3:51 חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי׃

4:51 [הרבה כ] (הרב ק) כבסני מעוני ומחטאתי טהרני׃

5:51 כי־פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד׃

6:51 לך לבדך  ׀ חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

7:51 הן־בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃

8:51 הן־אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃

9:51 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין׃

10:51 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃

11:51 הסתר פניך מחטאי וכל־עונתי מחה׃

12:51 לב טהור ברא־לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃

13:51 אל־תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל־תקח ממני׃

14:51 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃

15:51 אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו׃

16:51 הצילני מדמים ׀ א‍להים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃

17:51 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃

18:51 כי ׀ לא־תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה׃

19:51 זבחי אלהים רוח נשברה לב־נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃

20:51 היטיבה ברצונך את־ציון תבנה חומות ירושלם׃

21:51 אז תחפץ זבחי־צדק עולה וכליל אז יעלו על־מזבחך פרים׃

 Psalms תהלים

1:52 למנצח משכיל לדוד׃

2:52 בבוא ׀ דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל־בית אחימלך׃

3:52 מה־תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל־היום׃

4:52 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃

5:52 אהבת רע מטוב שקר ׀ מדבר צדק סלה׃

6:52 אהבת כל־דברי־בלע לשון מרמה׃

7:52 גם־אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃

8:52 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃

9:52 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃

10:52 ואני ׀ כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד־אלהים עולם ועד׃

11:52 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי־טוב נגד חסידיך׃

 Psalms תהלים

1:53 למנצח על־מחלת משכיל לדוד׃

2:53 אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה־טוב׃

3:53 א‍להים משמים השקיף על־בני אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃

4:53 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃

5:53 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃

6:53 שם ׀ פחדו־פחד לא־היה פחד כי־אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי־אלהים מאסם׃

7:53 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃

 Psalms תהלים

1:54 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃

2:54 בבוא  הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו׃

3:54 אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

4:54 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי־פי׃

5:54 כי זרים ׀ קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

6:54 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

7:54 [ישוב כ] (ישיב ק) הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

8:54 בנדבה אזבחה־לך אודה שמך יהוה כי־טוב׃

9:54 כי מכל־צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

 Psalms תהלים

1:55 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃

2:55 האזינה אלהים תפלתי ואל־תתעלם מתחנתי׃

3:55 הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה׃

4:55 מקול אויב מפני עקת רשע כי־ימיטו עלי און ובאף ישטמוני׃

5:55 לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃

6:55 יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃

7:55 ואמר מי־יתן־לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃

8:55 הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃

9:55 אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער׃

10:55 בלע אדני פלג לשונם כי־ראיתי חמס וריב בעיר׃

11:55 יומם ולילה יסובבה על־חומתיה ואון ועמל בקרבה׃

12:55 הוות בקרבה ולא־ימיש מרחבה תך ומרמה׃

13:55 כי לא־אויב יחרפני ואשא לא־משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃

14:55 ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃

15:55 אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃

16:55 [ישימות כ] (ישי ק) (מות ׀ ק) עלימו ירדו שאול חיים כי־רעות במגורם בקרבם׃

17:55 אני אל־אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃

18:55 ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃

19:55 פדה בשלום נפשי מקרב־לי כי־ברבים היו עמדי׃

20:55 ישמע ׀ אל ׀ ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים׃

21:55 שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו׃

22:55 חלקו ׀ מחמאת פיו וקרב־לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃

23:55 השלך על־יהוה ׀ יהבך והוא יכלכלך לא־יתן לעולם מוט לצדיק׃

24:55 ואתה אלהים ׀ תורדם ׀ לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא־יחצו ימיהם ואני אבטח־בך׃

 Psalms תהלים

1:56 למנצח ׀ על־יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת׃

2:56 חנני אלהים כי־שאפני אנוש כל־היום לחם ילחצני׃

3:56 שאפו וררי כל־היום כי־רבים לחמים לי מרום׃

4:56 יום אירא אני אליך אבטח׃

5:56 באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה בשר לי׃

6:56 כל־היום דברי יעצבו עלי כל־מחשבתם לרע׃

7:56 יגורו ׀ [יצפינו כ] (יצפונו ק) המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃

8:56 על־און פלט־למו באף עמים ׀ הורד אלהים׃

9:56 נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃

10:56 אז  ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה־ידעתי כי־אלהים לי׃

11:56 באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר׃

12:56 באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה אדם לי׃

13:56 עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃

14:56 כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃

 Psalms תהלים

1:57 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם בברחו מפניש־אול במערה׃

2:57 חנני אלהים ׀ חנני כי בך חסיה נפשי ובצל־כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃

3:57 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃

4:57 ישלח משמים ׀ ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

5:57 נפשי ׀ בתוך לבאם אשכבה להטים בני־אדם ניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

6:57 רומה על־השמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃

7:57 רשת ׀ הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃

8:57 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃

9:57 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

10:57 אודך בעמים ׀ אדני אזמרך בל־אמים׃

11:57 כי־גדל עד־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃

12:57 רומה על־שמים אלהים על כל־הארץ כבודך׃

 Psalms תהלים

1:58 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם׃

2:58 האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃

3:58 אף־בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃

4:58 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃

5:58 חמת־למו כדמות חמת־נחש כמו־פתן חרש יאטם אזנו׃

6:58 אשר לא־ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃

7:58 א‍להים הרס־שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ ׀ יהוה׃

8:58 ימאסו כמו־מים יתהלכו־למו ידרך [חצו כ] (חציו ק) כמו יתמללו׃

9:58 כמו בלול תמס יהלך נפל אשת בל־חזו שמש׃

10:58 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו־חי כמו־חרון ישערנו׃

11:58 ישמח צדיק כי־חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃

12:58 ויאמר אדם אך־פרי לצדיק אך יש־אלהים שפטים בארץ׃

 Psalms תהלים

1:59 למנצח אל־תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את־הבית להמיתו׃

2:59 הצילני מאיבי ׀ אלהי ממתקוממי תשגבני׃

3:59 הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני׃

4:59 כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא־פשעי ולא־חטאתי יהוה׃

5:59 בלי־עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה׃

6:59 ואתה יהוה־אלהים ׀ צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל־הגוים אל־תחן כל־בגדי און סלה׃

7:59 ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃

8:59 הנה ׀ יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי־מי שמע׃

9:59 ואתה יהוה תשחק־למו תלעג לכל־גוים׃

10:59 עזו אליך אשמרה כי־אלהים משגבי׃

11:59 אלהי [חסדו כ] (חסדי ק) יקדמני אלהים יראני בשררי׃

12:59 אל־תהרגם ׀ פן־ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני׃

13:59 חטאת־פימו דבר־שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו׃

14:59 כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי־אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה׃

15:59 וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃

16:59 המה [ינועון כ] (יניעון ק) לאכל אם־לא ישבעו וילינו׃

17:59 ואני ׀ אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי־היית משגב לי ומנוס ביום צר־לי׃

18:59 עזי אליך אזמרה כי־אלהים משגבי אלהי חסדי׃

 Psalms תהלים

1:60 למנצח על־שושן עדות מכתם לדוד ללמד׃

2:60 בהצותו ׀ את ארם נהרים ואת־ארם צובה וישב יואב ויך את־אדום בגיא־מלח שנים עשר אלף׃

3:60 אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃

4:60 הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי־מטה׃

5:60 הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה׃

6:60 נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה׃

7:60 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך [ועננו כ] (וענני׃ ק)

8:60 אלהים ׀ דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

9:60 לי גלעד ׀ ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

10:60 מואב ׀ סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃

11:60 מי יבלני  עיר מצור מי נחני עד־אדום׃

12:60 הלא־אתה אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאותינו׃

13:60 הבה־לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם ׃

14:60 באלהים נעשה־חיל והוא יבוס צרינו׃

 Psalms תהלים

1:61 למנצח ׀ על־נגינת לדוד׃

2:61 שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃

3:61 מקצה הארץ ׀ אליך אקרא בעטף לבי בצור־ירום ממני תנחני׃

4:61 כי־היית מחסה לי מגדל־עז מפני אויב׃

5:61 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃

6:61 כי־אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃

7:61 ימים על־ימי־מלך תוסיף נותיו כמו־דר ודר׃

8:61 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃

9:61 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום ׀ יום׃

 Psalms תהלים

1:62 למנצח על־ידותון מזמור לדוד׃

2:62 אך אל־אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃

3:62 אך־הוא צורי וישועתי משגבי לא־אמוט רבה׃

4:62 עד־אנה ׀ תהותתו על  איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃

5:62 אך משאתו ׀ יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו־סלה׃

6:62 אך לאלהים דומי נפשי כי־ממנו תקותי׃

7:62 אך־הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃

8:62 על־אלהים ישעי וכבודי צור־עזי מחסי באלהים׃

9:62 בטחו בו בכל־עת ׀ עם שפכו־לפניו לבבכם אלהים מחסה־לנו סלה׃

10:62 אך ׀ הבל בני־אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃

11:62 אל־תבטחו בעשק ובגזל אל־תהבלו חיל ׀ כי־ינוב אל־תשיתו לב׃

12:62 אחת ׀ דבר אלהים שתים־זו שמעתי כי עז לאלהים׃

13:62 ולך־אדני חסד כי־אתה תשלם לאיש כמעשהו׃

 Psalms תהלים

1:63 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה׃

2:63 אלהים ׀ אלי אתה א‍שחרך צמאה לך ׀ נפשי כמה לך בשרי בארץ־ציה ועיף בלי־מים׃

3:63 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃

4:63 כי־טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

5:63 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

6:63 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל־פי׃

7:63 אם־זכרתיך על־יצועי באשמרות אהגה־בך׃

8:63 כי־היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃

9:63 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך׃

10:63 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃

11:63 יגירהו על־ידי־חרב מנת שעלים יהיו׃

12:63 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל־הנשבע בו כי יסכר פי דוברי־שקר׃

 Psalms תהלים

1:64 למנצח מזמור לדוד׃

2:64 שמע־אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃

3:64 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃

4:64 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃

5:64 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

6:64 יחזקו־למו ׀ דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה־למו׃

7:64 יחפשו־עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

8:64 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃

9:64 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל־ראה בם׃

10:64 וייראו כל־אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

11:64 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל־ישרי־לב׃

 Psalms תהלים

1:65 למנצח מזמור לדוד שיר׃

2:65 לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם־נדר׃

3:65 שמע תפלה עדיך כל־בשר יבאו׃

4:65 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃

5:65 אשרי ׀ תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך׃

6:65 נוראות ׀ בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל־קצוי־ארץ וים רחקים׃

7:65 מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃

8:65 משביח ׀ שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃

9:65 וייראו ׀ ישבי קצות מאותתיך מוצאי־בקר וערב תרנין׃

10:65 פקדת הארץ ׀ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי־כן תכינה׃

11:65 תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃

12:65 עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃

13:65 ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃

14:65 לבשו כרים ׀ הצאן ועמקים יעטפו־בר יתרועעו אף־ישירו׃

 Psalms תהלים

1:66 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל־הארץ׃

2:66 זמרו כבוד־שמו שימו כבוד תהלתו׃

3:66 אמרו לאלהים מה־נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃

4:66 כל־הארץ ׀ ישתחוו לך ויזמרו־לך יזמרו שמך סלה׃

5:66 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על־בני אדם׃

6:66 הפך ים ׀ ליבשה בנהר יעברו ברגל ם נשמחה־בו׃

7:66 משל בגבורתו ׀ עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים ׀ אל־ [ירימו כ] (ירומו ק) למו סלה׃

8:66 ברכו עמים ׀ אלהינו והשמיעו קול תהלתו׃

9:66 השם נפשנו בחיים ולא־נתן למוט רגלנו׃

10:66 כי־בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף־כסף׃

11:66 הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃

12:66 הרכבת אנוש לראשנו באנו־באש ובמים ותוציאנו לרויה׃

13:66 אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃

14:66 אשר־פצו שפתי ודבר־פי בצר־לי׃

15:66 עלות מחים אעלה־לך עם־קטרת אילים אעשה בקר עם־עתודים סלה׃

16:66 לכו־שמעו ואספרה כל־יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃

17:66 אליו פי־קראתי ורומם תחת לשוני׃

18:66 און אם־ראיתי בלבי לא ישמע ׀ אדני׃

19:66 אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃

20:66 ברוך אלהים אשר לא־הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃

 Psalms תהלים

1:67 למנצח בנגינת מזמור שיר׃

2:67 אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃

3:67 לדעת בארץ דרכך בכל־גוים ישועתך׃

4:67 יודוך עמים ׀ אלהים יודוך עמים כלם׃

5:67 ישמחו וירננו לאמים כי־תשפט עמים מישור ולאמים ׀ בארץ תנחם סלה׃

6:67 יודוך עמים ׀ אלהים יודוך עמים כלם׃

7:67 ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃

8:67 יברכנו אלהים וייראו אתו כל־אפסי־ארץ׃

 Psalms תהלים

1:68 למנצח לדוד מזמור שיר׃

2:68 יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃

3:68 כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני־אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃

4:68 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃

5:68 שירו ׀ לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו׃

6:68 אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃

7:68 אלהים ׀ מושיב יחידים ׀ ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

8:68 א‍להים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה׃

9:68 ארץ רעשה ׀ אף־שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל׃

10:68 גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃

11:68 חיתך ישבו־בה תכין בטובתך לעני אלהים׃

12:68 אדני יתן־אמר המבשרות צבא רב׃

13:68 מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃

14:68 אם־תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃

15:68 בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון׃

16:68 הר־אלהים הר־בשן הר גבננים הר־בשן׃

17:68 למה ׀ תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף־יהוה ישכן לנצח׃

18:68 רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש׃

19:68 עלית למרום ׀ שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן ׀ יה אלהים׃

20:68 ברוך אדני יום ׀ יום יעמס־לנו האל ישועתנו סלה׃

21:68 האל ׀ לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃

22:68 אך־אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו׃

23:68 אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים׃

24:68 למען ׀ תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו׃

25:68 ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש׃

26:68 קדמו רים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃

27:68 במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל׃

28:68 שם בנימן ׀ צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי׃

29:68 צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו׃

30:68 מהיכלך על־ירושלם לך יובילו מלכים שי׃

31:68 גער חית קנה עדת אבירים ׀ בעגלי עמים מתרפס ברצי־כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃

32:68 יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים׃

33:68 ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃

34:68 לרכב בשמי שמי־קדם הן יתן בקולו קול עז׃

35:68 תנו עז לאלהים על־ישראל גאותו ועזו בשחקים׃

36:68 נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן ׀ עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃

 Psalms תהלים

1:69 למנצח על־שושנים לדוד׃

2:69 הושיעני אלהים כי באו מים עד־נפש׃

3:69 טבעתי ׀ ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי־מים ושבלת שטפתני׃

4:69 יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃

5:69 רבו ׀ משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא־גזלתי אז אשיב׃

6:69 א‍להים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא־נכחדו׃

7:69 אל־יבשו בי ׀ קויך אדני יהוה צבאות אל־יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃

8:69 כי־עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃

9:69 מוזר  הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃

10:69 כי־קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃

11:69 ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃

12:69 ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃

13:69 ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃

14:69 ואני תפלתי־לך  ׀ יהוה עת רצון אלהים ברב־חסדך ענני באמת ישעך׃

15:69 הצילני מטיט ואל־אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי־מים׃

16:69 אל־תשטפני ׀ שבלת מים ואל־תבלעני מצולה ואל־תאטר־עלי באר פיה׃

17:69 ענני יהוה כי־טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃

18:69 ואל־תסתר פניך מעבדך כי־צר־לי מהר ענני׃

19:69 קרבה אל־נפשי גאלה למען איבי פדני׃

20:69 אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל־צוררי׃

21:69 חרפה ׀ שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃

22:69 ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃

23:69 יהי־שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש׃

24:69 תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃

25:69 שפך־עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃

26:69 תהי־טירתם נשמה באהליהם אל־יהי ישב׃

27:69 כי־אתה אשר־הכית רדפו ואל־מכאוב חלליך יספרו׃

28:69 תנה־עון על־עונם ואל־יבאו בצדקתך׃

29:69 ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל־יכתבו׃

30:69 ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני׃

31:69 אהללה שם־אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

32:69 ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃

33:69 ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃

34:69 כי־שמע אל־אביונים יהוה ואת־אסיריו לא בזה׃

35:69 יהללוהו שמים וארץ ימים וכל־רמש בם׃

36:69 כי אלהים ׀ יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו ם וירשוה׃

37:69 וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי מו ישכנו־בה׃

 Psalms תהלים

1:70 למנצח לדוד להזכיר׃

2:70 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

3:70 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

4:70 ישובו על־עקב בשתם האמרים האח ׀ האח׃

5:70 ישישו וישמחו ׀ בך כל־מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃

6:70 ואני ׀ עני ואביון אלהים חושה־לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל־תאחר׃

 Psalms תהלים

1:71 בך־יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם׃

2:71 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה־אלי אזנך והושיעני׃

3:71 היה לי ׀ לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי־סלעי ומצודתי אתה׃

4:71 א‍להי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ ׃

5:71 כי־אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃

6:71 עליך ׀ נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

7:71 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי־עז׃

8:71 ימלא פי תהלתך כל־היום תפארתך׃

9:71 אל־תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל־תעזבני׃

10:71 כי־אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו׃

11:71 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי־אין מציל׃

12:71 אלהים אל־תרחק ממני אלהי לעזרתי [חישה כ] (חושה׃ ק)

13:71 יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי׃

14:71 ואני תמיד איחל והוספתי על־כל־תהלתך׃

15:71 פי ׀ יספר צדקתך כל־היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃

16:71 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃

17:71 א‍להים למדתני מנעורי ועד־הנה אגיד נפלאותיך׃

18:71 וגם עד־זקנה ׀ ושיבה אלהים אל־תעזבני עד־אגיד זרועך לדור לכל־יבוא גבורתך׃

19:71 וצדקתך אלהים עד־מרום אשר־עשית גדלות אלהים מי כמוך׃

20:71 אשר [הראיתנו כ] (הראיתני ׀ ק) צרות רבות ורעות תשוב [תחיינו כ] (תחייני ק) ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃

21:71 תרב ׀ גדלתי ותסב תנחמני׃

22:71 גם־אני ׀ אודך בכלי־נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל׃

23:71 תרננה פתי כי אזמרה־לך ונפשי אשר פדית׃

24:71 גם־לשוני כל־היום תהגה צדקתך כי־בשו כי־חפרו מבקשי רעתי׃

 Psalms תהלים

1:72 לשלמה ׀ א‍להים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן־מלך׃

2:72 ידין עמך בצדק וענייך במשפט׃

3:72 ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃

4:72 ישפט ׀ ע‍ניי־עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃

5:72 ייראוך עם־שמש ולפני ירח דור דורים׃

6:72 ירד כמטר על־גז כרביבים זרזיף ארץ׃

7:72 יפרח־בימיו צדיק ורב לום עד־בלי ירח׃

8:72 וירד מים עד־ים ומנהר עד־אפסי־ארץ׃

9:72 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃

10:72 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃

11:72 וישתחוו־לו כל־מלכים כל־גוים יעבדוהו׃

12:72 כי־יציל אביון משוע ועני ואין־עזר לו׃

13:72 יחס על־דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃

14:72 מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו׃

15:72 ויחי ויתן־לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל־היום יברכנהו׃

16:72 יהי פסת־בר ׀ בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃

17:72 יהי שמו לעולם לפני־שמש [ינין כ] (ינון ק) שמו ויתברכו בו כל־גוים יאשרוהו׃

18:72 ברוך ׀ יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃

19:72 וברוך ׀ שם כבודו לעולם וימלא כבודו את־כל הארץ אמן ׀ ואמן׃

20:72 כלו תפלות דוד בן־ישי׃

 Psalms תהלים

1:73 מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃

2:73 ואני כמעט [נטוי כ] (נטיו ק) רגלי כאין [שפכה כ] (שפכו ק) אשרי׃

3:73 כי־קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃

4:73 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃

5:73 בעמל אנוש אינמו ועם־אדם לא ינגעו׃

6:73 לכן ענקתמו גאוה יעטףש־ית חמס למו׃

7:73 יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃

8:73 ימיקו ׀ וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃

9:73 שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃

10:73 לכן ׀ [ישיב כ] (ישוב ק) עמו הלם ומי מלא ימצו למו׃

11:73 ואמרו איכה ידע־אל ויש דעה בעליון׃

12:73 הנה־אלה רשעים ושלוי עולם השגו־חיל׃

13:73 אך־ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃

14:73 ואהי נגוע כל־היום ותוכחתי לבקרים׃

15:73 אם־אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי׃

16:73 ואחשבה לדעת זאת עמל [היא כ] (הוא ק) בעיני׃

17:73 עד־אבוא אל־מקדשי־אל אבינה לאחריתם׃

18:73 אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃

19:73 איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן־בלהות׃

20:73 כחלום מהקיץ אדני בעיר ׀ צלמם תבזה׃

21:73 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן׃

22:73 ואני־בער ולא אדע בהמות הייתי עמך׃

23:73 ואני תמיד עמך אחזת ביד־ימיני׃

24:73 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃

25:73 מי־לי בשמים ועמך לא־חפצתי בארץ׃

26:73 כלה שארי ולבבי צור־לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

27:73 כי־הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל־זונה ממך׃

28:73 ואני ׀ קרבת אלהים לי־טוב שתי ׀ באדני יהוה מחסי לספר כל־מלאכותיך׃

 Psalms תהלים

1:74 משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך׃

2:74 זכר עדתך  ׀ קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר־ציון זה ׀ שכנת בו׃

3:74 הרימה פעמיך למשאות נצח כל־הרע אויב בקדש׃

4:74 שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃

5:74 יודע כמביא למעלה בסבך־עץ קרדמות׃

6:74 [ועת כ] (ועתה ק) פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון׃

7:74 שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן־שמך׃

8:74 אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל־מועדי־אל בארץ׃

9:74 אותתינו לא ראינו אין־עוד נביא ולא־אתנו ידע עד־מה׃

10:74 עד־מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח׃

11:74 למה תשיב ידך וימינך מקרב [חוקך כ] (חיקך ק) כלה׃

12:74 ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ׃

13:74 אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על־המים׃

14:74 אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים׃

15:74 אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃

16:74 לך יום אף־לך לילה אתה הכינות מאור ושמש׃

17:74 אתה הצבת כל־גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם ׃

18:74 זכר־זאת אויב חרף ׀ יהוה ועם נבל נאצו שמך׃

19:74 אל־תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל־תשכח לנצח׃

20:74 הבט לברית כי מלאו מחשכי־ארץ נאות חמס׃

21:74 אל־ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך׃

22:74 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני־נבל כל־היום׃

23:74 אל־תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃

 Psalms תהלים

1:75 למנצח אל־תשחת מזמור לאסף שיר׃

2:75 הודינו לך  ׀ א‍להים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

3:75 כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃

4:75 נמגים ארץ וכל־ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃

5:75 אמרתי להוללים אל־תהלו ולרשעים אל־תרימו קרן׃

6:75 אל־תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃

7:75 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃

8:75 כי־אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃

9:75 כי כוס ביד־יהוה ויין חמר ׀ מלא מסך ויגר מזה אךש־מריה ימצו ישתו כל רשעי־ארץ׃

10:75 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃

11:75 וכל־קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃

 Psalms תהלים

1:76 למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר׃

2:76 נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃

3:76 ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃

4:76 מה שבר רשפי־קשת מגן וחרב ומלחמה סלה׃

5:76 נאור אתה אדיר מהררי־טרף׃

6:76 אשתוללו ׀ אבירי לב נמו שנתם ולא־מצאו כל־אנשי־חיל ידיהם׃

7:76 מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃

8:76 אתה ׀ נורא אתה ומי־יעמד לפניך מאז אפך׃

9:76 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃

10:76 בקום־למשפט אלהים להושיע כל־ענוי־ארץ סלה׃

11:76 כי־חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃

12:76 נדרו ושלמו ליהוה א‍להיכם כל־סביביו יובילו י למורא׃

13:76 יבצר רוח נגידים נורא למלכי־ארץ׃

 Psalms תהלים

1:77 למנצח על־ [ידיתון כ] (ידותון ק) לאסף מזמור׃

2:77 קולי אל־אלהים ואצעקה קולי אל־אלהים והאזין אלי׃

3:77 ביום צרתי אדני דרשתי ידי ׀ לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃

4:77 אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ׀ ותתעטף רוחי סלה׃

5:77 אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃

6:77 חשבתי ימים מקדם נות עולמים׃

7:77 אזכרה נגינתי בלילה עם־לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃

8:77 הלעולמים יזנח ׀ אדני ולא־יסיף לרצות עוד׃

9:77 האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃

10:77 השכח חנות אל אם־קפץ באף רחמיו סלה׃

11:77 ואמר חלותי היא נות ימין עליון׃

12:77 [אזכיר כ] (אזכור ק) מעללי־יה כי־אזכרה מקדם פלאך׃

13:77 והגיתי בכל־פעלך ובעלילותיך אשיחה׃

14:77 אלהים בקדש דרכך מי־אל גדול כאלהים׃

15:77 אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃

16:77 גאלת בזרוע עמך בני־יעקב ויוסף סלה׃

17:77 ראוך מים ׀ א‍להים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃

18:77 זרמו מים ׀ עבות קול נתנו שחקים אף־חצציך יתהלכו׃

19:77 קול רעמך  ׀ בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃

20:77 בים דרכך [ושביליך כ] (ושבילך ק) במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃

21:77 נחית כצאן עמך ביד־משה ואהרן׃

 Psalms תהלים

1:78 משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי־פי׃

2:78 אפתחה במשל פי אביעה חידות מני־קדם׃

3:78 אשר מענו ונדעם ואבותינו ספרו־לנו׃

4:78 לא נכחד ׀ מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃

5:78 ויקם עדות ׀ ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את־אבותינו להודיעם לבניהם׃

6:78 למען ידעו ׀ דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃

7:78 וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי־אל ומצותיו ינצרו׃

8:78 ולא יהיו ׀ כאבותם דור סורר ומרה דור לא־הכין לבו ולא־נאמנה את־אל רוחו׃

9:78 בני־אפרים נושקי רומי־קשת הפכו ביום קרב׃

10:78 לא מרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃

11:78 וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם׃

12:78 נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה־צען׃

13:78 בקע ים ויעבירם ויצב־מים כמו־נד׃

14:78 וינחם בענן יומם וכל־הלילה באור אש׃

15:78 יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃

16:78 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃

17:78 ויוסיפו עוד לחטא־לו למרות עליון בציה׃

18:78 וינסו־אל בלבבם לשאל־אכל לנפשם׃

19:78 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך לחן במדבר׃

20:78 הן הכה־צור ׀ ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם־לחם יוכל תת אם־יכין שאר לעמו׃

21:78 לכן ׀ שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם־אף עלה בישראל׃

22:78 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו׃

23:78 ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח׃

24:78 וימטר עליהם מן לאכל ודגןש־מים נתן למו׃

25:78 לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃

26:78 יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן׃

27:78 וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף׃

28:78 ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו׃

29:78 ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם׃

30:78 לא־זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃

31:78 ואף אלהים ׀ עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע׃

32:78 בכל־זאת חטאו־עוד ולא־האמינו בנפלאותיו׃

33:78 ויכל־בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃

34:78 אם־הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו־אל׃

35:78 ויזכרו כי־אלהים צורם ואל עליון גאלם׃

36:78 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו־לו׃

37:78 ולבם לא־נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃

38:78 והוא רחום ׀ יכפר עון ולא־ישחית והרבה להשיב אפו ולא־יעיר כל־חמתו׃

39:78 ויזכר כי־בשר המה רוח הולך ולא ישוב׃

40:78 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון׃

41:78 וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃

42:78 לא־זכרו את־ידו יום א‍שר־פדם מני־צר׃

43:78 אשר־שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה־צען׃

44:78 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל־ישתיון׃

45:78 ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃

46:78 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃

47:78 יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃

48:78 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃

49:78 ישלח־בם ׀ חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃

50:78 יפלס נתיב לאפו לא־חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃

51:78 ויך כל־בכור במצרים ראשית אונים באהלי־חם׃

52:78 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃

53:78 וינחם לבטח ולא פחדו ואת־אויביהם כסה הים׃

54:78 ויביאם אל־גבול קדשו הר־זה קנתה ימינו׃

55:78 ויגרש מפניהם ׀ גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל׃

56:78 וינסו וימרו את־אלהים עליון ועדותיו לא שמרו׃

57:78 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה׃

58:78 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃

59:78 שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל׃

60:78 ויטש משכן שלו אהל שכן באדם׃

61:78 ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד־צר׃

62:78 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃

63:78 בחוריו אכלה־אש ובתולתיו לא הוללו׃

64:78 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃

65:78 ויקץ כישן ׀ אדני כגבור מתרונן מיין׃

66:78 ויך־צריו אחור חרפת עולם נתן למו׃

67:78 וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר׃

68:78 ויבחר את־שבט יהודה את־הר ציון אשר אהב׃

69:78 ויבן כמו־רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃

70:78 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃

71:78 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׃

72:78 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

 Psalms תהלים

1:79 מזמור לאסף א‍להים באו גוים ׀ בנחלתך טמאו את־היכל קדשך שמו את־ירושלם לעיים׃

2:79 נתנו את־נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו־ארץ׃

3:79 שפכו דמם ׀ כמים סביבות ירושלם ואין קובר׃

4:79 היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

5:79 עד־מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו־אש קנאתך׃

6:79 שפך חמתך אל־הגוים אשר לא־ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו׃

7:79 כי אכל את־יעקב ואת־נוהו השמו׃

8:79 אל־תזכר־לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד׃

9:79 עזרנו ׀ אלהי ישענו על־דבר כבוד־שמך והצילנו וכפר על־חטאתינו למען שמך׃

10:79 למה ׀ יאמרו הגוים איה א‍להיהם יודע [בגיים כ] (בגוים ק) לעינינו נקמת דם־עבדיך השפוך׃

11:79 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃

12:79 והשב לשכנינו בעתים אל־חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני׃

13:79 ואנחנו עמך  ׀ וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך׃

 Psalms תהלים

1:80 למנצח אל־ששנים עדות לאסף מזמור׃

2:80 רעה ישראל ׀ האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה׃

3:80 לפני אפרים ׀ ובנימן ומנשה עוררה את־גבורתך ולכה לישעתה לנו׃

4:80 אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה׃

5:80 יהוה אלהים צבאות עד־מתי עשנת בתפלת עמך׃

6:80 האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש׃

7:80 תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו־למו׃

8:80 אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃

9:80 גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה׃

10:80 פנית לפניה ותשרש רשיה ותמלא־ארץ׃

11:80 כסו הרים צלה וענפיה ארזי־אל׃

12:80 תשלח קצירה עד־ים ואל־נהר יונקותיה׃

13:80 למה פרצת גדריה וארוה כל־עברי דרך׃

14:80 יכרסמנה חזיר מיער  וזיז שדי ירענה׃

15:80 אלהים צבאות שוב־נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת׃

16:80 וכנה אשר־נטעה ימינך ועל־בן אמצתה לך׃

17:80 שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃

18:80 תהי־ידך על־איש ימינך על־בן־אדם אמצת לך׃

19:80 ולא־נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא׃

20:80 יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃

 Psalms תהלים

1:81 למנצח ׀ על־הגתית לאסף׃

2:81 הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃

3:81 שאו־זמרה ותנו־תף כנור נעים עם־נבל׃

4:81 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃

5:81 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב׃

6:81 עדות ׀ ביהוסף שמו בצאתו על־ארץ מצרים שפת לא־ידעתי אשמע׃

7:81 הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃

8:81 בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על־מי מריבה סלה׃

9:81 שמע עמי ואעידה בך ישראל אם־תשמע־לי׃

10:81 לא־יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃

11:81 אנכי ׀ יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב־פיך ואמלאהו׃

12:81 ולא־שמע עמי לקולי וישראל לא־אבה לי׃

13:81 ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃

14:81 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃

15:81 כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃

16:81 משנאי יהוה יכחשו־לו ויהי עתם לעולם׃

17:81 ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃

 Psalms תהלים

1:82 מזמור לאסף א‍להים נצב בעדת־אל בקרב אלהים ישפט׃

2:82 עד־מתי תשפטו־עול ופני רשעים תשאו־סלה׃

3:82 שפטו־דל ויתום עני ורש הצדיקו׃

4:82 פלטו־דל ואביון מיד רשעים הצילו׃

5:82 לא ידעו ׀ ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל־מוסדי ארץ׃

6:82 א‍ני־אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃

7:82 אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו׃

8:82 קומה אלהים שפטה הארץ כי־אתה תנחל בכל־הגוים׃

 Psalms תהלים

1:83 שיר מזמור לאסף׃

2:83 אלהים אל־דמי־לך אל־תחרש ואל־תשקט אל׃

3:83 כי־הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃

4:83 על־עמך יערימו סוד ויתיעצו על־צפוניך׃

5:83 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא־יזכר שם־ישראל עוד׃

6:83 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃

7:83 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃

8:83 גבל ועמון ועמלק פלשת עם־ישבי צור׃

9:83 גם־אשור נלוה עמם היו זרוע לבני־לוט סלה׃

10:83 עשה־להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃

11:83 נשמדו בעין־דאר היו דמן לאדמה׃

12:83 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל־נסיכמו׃

13:83 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃

14:83 א‍להי שיתמו כגלגל כקש לפני־רוח׃

15:83 כאש תבער־יער וכלהבה תלהט הרים׃

16:83 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃

17:83 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃

18:83 יבשו ויבהלו עדי־עד ויחפרו ויאבדו׃

19:83 וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃

 Psalms תהלים

1:84 למנצח על־הגתית לבני־קרח מזמור׃

2:84 מה־ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃

3:84 נכספה וגם־כלתה ׀ נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל־חי׃

4:84 גם־צפור ׀ מצאה בית ודרור ׀ קן לה אשר־שתה אפרחיה את־מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי׃

5:84 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה׃

6:84 אשרי אדם עוז־לו בך מסלות בלבבם׃

7:84 עברי ׀ בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם־ברכות יעטה מורה׃

8:84 ילכו מחיל אל־חיל יראה אל־אלהים בציון׃

9:84 יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה׃

10:84 מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך׃

11:84 כי טוב־יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי־רשע׃

12:84 כי שמש ׀ ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע־טוב להלכים בתמים׃

13:84 יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃

 Psalms תהלים

1:85 למנצח ׀ לבני־קרח מזמור׃

2:85 רצית יהוה ארצך בת [שבות כ] (שבית ק) יעקב׃

3:85 נשאת עון עמך כסית כל־חטאתם סלה׃

4:85 אספת כל־עברתך השיבות מחרון אפך׃

5:85 ובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃

6:85 הלעולם תאנף־בנו תמשך אפך לדר ודר׃

7:85 הלא־אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו־בך׃

8:85 הראנו יהוה חסדך וישעך תתן־לנו׃

9:85 אשמעה מה־ידבר האל ׀ יהוה כי ׀ ידבר שלום אל־עמו ואל־חסידיו ואל־ישובו לכסלה׃

10:85 אך ׀ קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃

11:85 חסד־ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃

12:85 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃

13:85 גם־יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה׃

14:85 צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו׃

 Psalms תהלים

1:86 תפלה לדוד הטה־יהוה אזנך ענני כי־עני ואביון אני׃

2:86 שמרה נפשי כי־חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך׃

3:86 חנני אדני כי אליך אקרא כל־היום׃

4:86 מח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא׃

5:86 כי־אתה אדני טוב וסלח ורב־חסד לכל־קראיך׃

6:86 האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי׃

7:86 ביום צרתי אקראך כי תענני׃

8:86 אין־כמוך באלהים ׀ אדני ואין כמעשיך׃

9:86 כל־גוים ׀ אשר עשית יבואו ׀ וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃

10:86 כי־גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃

11:86 הורני יהוה ׀ דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך׃

12:86 אודך ׀ אדני אלהי בכל־לבבי ואכבדה שמך לעולם׃

13:86 כי־חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃

14:86 אלהים ׀ זדים קמו־עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם׃

15:86 ואתה אדני אל־רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת׃

16:86 פנה אלי וחנני תנה־עזך לעבדך והושיעה לבן־אמתך׃

17:86 עשה־עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי־אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃

 Psalms תהלים

1:87 לבני־קרח מזמור שיר יסודתו בהררי־קדש׃

2:87 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃

3:87 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃

4:87 אזכיר ׀ רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם־כוש זה ילד־שם׃

5:87 ולציון ׀ יאמר איש ואיש ילד־בה והוא יכוננה עליון׃

6:87 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד־שם סלה׃

7:87 ושרים כחללים כל־מעיני בך׃

 Psalms תהלים

1:88 שיר מזמור לבני קרח למנצח על־מחלת לענות משכיל להימן האזרחי׃

2:88 יהוה אלהי ישועתי יום־צעקתי בלילה נגדך׃

3:88 תבוא לפניך תפלתי הטה־אזנך לרנתי׃

4:88 כי־שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃

5:88 נחשבתי עם־יורדי בור הייתי כגבר אין־איל׃

6:88 במתים חפשי כמו חללים ׀ שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃

7:88 תני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃

8:88 עלי סמכה חמתך וכל־משבריך ענית סלה׃

9:88 הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃

10:88 עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל־יום שטחתי אליך כפי׃

11:88 הלמתים תעשה־פלא אם־רפאים יקומו ׀ יודוך סלה׃

12:88 היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃

13:88 היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה׃

14:88 ואני ׀ אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃

15:88 למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני׃

16:88 עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה׃

17:88 עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃

18:88 סבוני כמים כל־היום הקיפו עלי יחד׃

19:88 הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃

 Psalms תהלים

1:89 משכיל לאיתן האזרחי׃

2:89 חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר ׀ אודיע אמונתך בפי׃

3:89 כי־אמרתי עולם חסד יבנה שמים ׀ תכן אמונתך בהם׃

4:89 כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי׃

5:89 עד־עולם אכין זרעך ובניתי לדר־ודור כסאך סלה׃

6:89 ויודו שמים פלאך יהוה אף־אמונתך בקהל קדשים׃

7:89 כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים ׃

8:89 אל נערץ בסוד־קדשים רבה ונורא על־כל־סביביו׃

9:89 יהוה ׀ אלהי צבאות מי־כמוך חסין ׀ יה ואמונתך סביבותיך׃

10:89 אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם׃

11:89 אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך׃

12:89 לך מים אף־לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם׃

13:89 צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו׃

14:89 לך זרוע עם־גבורה תעז ידך תרום ימינך׃

15:89 צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃

16:89 אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור־פניך יהלכון׃

17:89 בשמך יגילון כל־היום ובצדקתך ירומו׃

18:89 כי־תפארת עזמו אתה וברצנך [תרים כ] (תרום ק) קרננו׃

19:89 כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו׃

20:89 אז דברת־בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על־גבור הרימותי בחור מעם׃

21:89 מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃

22:89 אשר ידי תכון עמו אף־זרועי תאמצנו׃

23:89 לא־ישא אויב בו ובן־עולה לא יעננו׃

24:89 וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף׃

25:89 ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃

26:89 ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃

27:89 הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי׃

28:89 אף־אני בכור אתנהו עליון למלכי־ארץ׃

29:89 לעולם [אשמור־ כ] (אשמר־לו ק) חסדי ובריתי נאמנת לו׃

30:89 ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים׃

31:89 אם־יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון׃

32:89 אם־חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו׃

33:89 ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃

34:89 וחסדי לא־אפיר מעמו ולא־אשקר באמונתי׃

35:89 לא־אחלל בריתי ומוצא פתי לא אשנה׃

36:89 אחת נשבעתי בקדשי אם־לדוד אכזב׃

37:89 זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃

38:89 כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃

39:89 ואתה זנחת ותמאס התעברת עם־משיחך׃

40:89 נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃

41:89 פרצת כל־גדרתיו שמת מבצריו מחתה ׃

42:89 סהו כל־עברי דרך היה חרפה לשכניו׃

43:89 הרימות ימין צריו השמחת כל־אויביו׃

44:89 אף־תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃

45:89 השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃

46:89 הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃

47:89 עד־מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו־אש חמתך׃

48:89 זכר־אני מה־חלד על־מהש־וא בראת כל־בני־אדם׃

49:89 מי גבר יחיה ולא יראה־מות ימלט נפשו מיד־שאול סלה׃

50:89 איה ׀ חסדיך הראשנים ׀ אדני נשבעת לדוד באמונתך׃

51:89 זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל־רבים עמים׃

52:89 אשר חרפו אויביך ׀ יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃

53:89 ברוך יהוה לעולם אמן ׀ ואמן׃

 Psalms תהלים

1:90 תפלה למשה איש־האלהים א‍דני מעון אתה היית לנו בדר ודר׃

2:90 בטרם ׀ הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד־עולם אתה אל׃

3:90 תשב אנוש עד־דכא ותאמר שובו בני־אדם׃

4:90 כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃

5:90 זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃

6:90 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃

7:90 כי־כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃

8:90 [שת כ] (שתה ק) עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃

9:90 כי כל־ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו־הגה׃

10:90 ימי־שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת ׀ שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי־גז חיש ונעפה׃

11:90 מי־יודע עז אפך וכיראתך עברתך׃

12:90 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

13:90 שובה יהוה עד־מתי והנחם על־עבדיך׃

14:90 שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל־ימינו׃

15:90 מחנו כימות עניתנו נות ראינו רעה׃

16:90 יראה אל־עבדיך פעלך והדרך על־בניהם׃

17:90 ויהי ׀ נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃

 Psalms תהלים

1:91 ישב בסתר עליון בצל די יתלונן׃

2:91 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח־בו׃

3:91 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות׃

4:91 באברתו ׀ יסך לך ותחת־כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃

5:91 לא־תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃

6:91 מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃

7:91 יפל מצדך ׀ אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש׃

8:91 רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃

9:91 כי־אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃

10:91 לא־תאנה אליך רעה ונגע לא־יקרב באהלך׃

11:91 כי מלאכיו יצוה־לך לשמרך בכל־דרכיך׃

12:91 על־כפים ישאונך פן־תגף באבן רגלך׃

13:91 על־שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃

14:91 כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי־ידע שמי׃

15:91 יקראני ׀ ואענהו עמו־אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃

16:91 ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי׃

 Psalms תהלים

1:92 מזמור שיר ליום השבת׃

2:92 טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

3:92 להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

4:92 ע‍לי־עשור ועלי־נבל עלי הגיון בכנור׃

5:92 כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן׃

6:92 מה־גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃

7:92 איש־בער לא ידע וכסיל לא־יבין את־זאת׃

8:92 בפרח רשעים ׀ כמו עשב ויציצו כל־פעלי און להשמדם עדי־עד׃

9:92 ואתה מרום לעלם יהוה׃

10:92 כי הנה איביך ׀ יהוה כי־הנה איביך יאבדו יתפרדו כל־פעלי און׃

11:92 ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן׃

12:92 ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃

13:92 צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה׃

14:92 תולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו׃

15:92 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו׃

16:92 להגיד כי־ישר יהוה צורי ולא־ [עלתה כ] (עולתה ק) בו׃

 Psalms תהלים

1:93 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף־תכון תבל בל־תמוט׃

2:93 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃

3:93 נשאו נהרות ׀ יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃

4:93 מקלות ׀ מים רבים אדירים משברי־ים אדיר במרום יהוה׃

5:93 עדתיך ׀ נאמנו מאד לביתך נאוה־קדש יהוה לארך ימים׃

 Psalms תהלים

1:94 אל־נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃

2:94 הנשא שפט הארץ השב גמול על־גאים׃

3:94 עד־מתי רשעים ׀ יהוה עד־מתי רשעים יעלזו׃

4:94 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל־פעלי און׃

5:94 עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו׃

6:94 אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו׃

7:94 ויאמרו לא יראה־יה ולא־יבין אלהי יעקב׃

8:94 בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃

9:94 הנטע אזן הלא ישמע אם־יצר עין הלא יביט׃

10:94 היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת׃

11:94 יהוה ידע  מחשבות אדם כי־המה הבל׃

12:94 אשרי ׀ הגבר אשר־תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃

13:94 להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת׃

14:94 כי ׀ לא־יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב׃

15:94 כי־עד־צדק ישוב משפט ואחריו כל־ישרי־לב׃

16:94 מי־יקום לי עם־מרעים מי־יתיצב לי עם־פעלי און׃

17:94 לולי יהוה עזרתה לי כמעט ׀ שכנה דומה נפשי׃

18:94 אם־אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃

19:94 ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃

20:94 היחברך כסא הוות יצר עמל עלי־חק׃

21:94 יגודו על־נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃

22:94 ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי׃

23:94 וישב עליהם ׀ את־אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃

 Psalms תהלים

1:95 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃

2:95 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

3:95 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על־כל־אלהים׃

4:95 אשר בידו מחקרי־ארץ ותועפות הרים לו׃

5:95 אשר־לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃

6:95 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני־יהוה עשנו׃

7:95 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם־בקלו תשמעו׃

8:95 אל־תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

9:95 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם־ראו פעלי׃

10:95 ארבעים שנה ׀ אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא־ידעו דרכי׃

11:95 אשר־נשבעתי באפי אם־יבאון אל־מנוחתי׃

 Psalms תהלים

1:96 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל־הארץ׃

2:96 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום־ליום ישועתו׃

3:96 ספרו בגוים כבודו בכל־העמים נפלאותיו׃

4:96 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על־כל־אלהים׃

5:96 כי ׀ כל־אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃

6:96 הוד־והדר לפניו עז ותפארת במקדשו׃

7:96 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃

8:96 הבו ליהוה כבוד שמו שאו־מנחה ובאו לחצרותיו׃

9:96 השתחוו ליהוה בהדרת־קדש חילו מפניו כל־הארץ׃

10:96 אמרו בגוים ׀ יהוה מלך אף־תכון תבל בל־תמוט ידין עמים במישרים׃

11:96 ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃

12:96 יעלז די וכל־אשר־בו אז ירננו כל־עצי־יער׃

13:96 לפני יהוה ׀ כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים באמונתו׃

 Psalms תהלים

1:97 יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃

2:97 ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃

3:97 אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃

4:97 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃

5:97 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל־הארץ׃

6:97 הגידו השמים צדקו וראו כל־העמים כבודו׃

7:97 יבשו ׀ כל־עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו־לו כל־אלהים׃

8:97 שמעה ותשמח ׀ ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃

9:97 כי־אתה יהוה עליון על־כל־הארץ מאד נעלית על־כל־אלהים׃

10:97 אהבי יהוה שנאו רע מר  נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

11:97 אור זרע לצדיק ולישרי־לב שמחה׃

12:97 שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃

 Psalms תהלים

1:98 מזמור שירו ליהוה ׀ שיר חדש כי־נפלאות עשה הושיעה־לו ימינו וזרוע קדשו׃

2:98 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃

3:98 זכר חסדו ׀ ואמונתו לבית ישראל ראו כל־אפסי־ארץ את ישועת אלהינו׃

4:98 הריעו ליהוה כל־הארץ פצחו ורננו וזמרו׃

5:98 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃

6:98 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני ׀ המלך יהוה׃

7:98 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃

8:98 נהרות ימחאו־כף יחד הרים ירננו׃

9:98 לפני־יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט־תבל בצדק ועמים במישרים׃

 Psalms תהלים

1:99 יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃

2:99 יהוה בציון גדול ורם הוא על־כל־העמים׃

3:99 יודו מך גדול ונורא קדוש הוא׃

4:99 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב ׀ אתה עשית׃

5:99 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃

6:99 משה ואהרן ׀ בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל־יהוה והוא יענם׃

7:99 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן־למו׃

8:99 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על־עלילותם׃

9:99 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי־קדוש יהוה אלהינו׃

 Psalms תהלים

1:100 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל־הארץ׃

2:100 עבדו את־יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃

3:100 דעו כי־יהוה הוא אלהים הוא־עשנו [ולא כ] (ולו ק) אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃

4:100 באו שעריו ׀ בתודה חצרתיו בתהלה הודו־לו ברכו שמו׃

5:100 כי־טוב יהוה לעולם חסדו ועד־דר ודר אמונתו׃

 Psalms תהלים

1:101 לדוד מזמור חסד־ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃

2:101 אשכילה ׀ בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם־לבבי בקרב ביתי׃

3:101 לא־אשית ׀ לנגד עיני דבר־בליעל עשה־סטים שנאתי לא ידבק בי׃

4:101 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃

5:101 [מלושני כ] (מלשני ק) בסתר ׀ רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃

6:101 עיני ׀ בנאמני־ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃

7:101 לא־ישב ׀ בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא־יכון לנגד עיני׃

8:101 לבקרים אצמית כל־רשעי־ארץ להכרית מעיר־יהוה כל־פעלי און׃

 Psalms תהלים

1:102 תפלה לעני כי־יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו׃

2:102 יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא׃

3:102 אל־תסתר פניך ׀ ממני ביום צר לי הטה־אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני׃

4:102 כי־כלו בעשן ימי ועצמותי כמו־קד נחרו׃

5:102 הוכה־כעשב ויבש לבי כיש־כחתי מאכל לחמי׃

6:102 מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃

7:102 דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃

8:102 שקדתי ואהיה כצפור בודד על־גג׃

9:102 כל־היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו׃

10:102 כי־אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי׃

11:102 מפני־זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני׃

12:102 ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃

13:102 ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר׃

14:102 אתה תקום תרחם ציון כי־עת לחננה כי־בא מועד׃

15:102 כי־רצו עבדיך את־אבניה ואת־עפרה יחננו׃

16:102 וייראו גוים את־שם יהוה וכל־מלכי הארץ את־כבודך׃

17:102 כי־בנה יהוה ציון נראה בכבודו׃

18:102 פנה אל־תפלת הערער ולא־בזה את־תפלתם׃

19:102 תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל־יה׃

20:102 כי־השקיף ממרום קדשו יהוה משמים ׀ אל־ארץ הביט׃

21:102 לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃

22:102 לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃

23:102 בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את־יהוה׃

24:102 ענה בדרך [כחו כ] (כחי ק) קצר ימי׃

25:102 אמר אלי אל־תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃

26:102 לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃

27:102 המה ׀ יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃

28:102 ואתה־הוא ושנותיך לא יתמו׃

29:102 בני־עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃

 Psalms תהלים

1:103 לדוד ׀ ברכי נפשי את־יהוה וכל־קרבי את־שם קדשו׃

2:103 ברכי נפשי את־יהוה ואל־תשכחי כל־גמוליו׃

3:103 הסלח לכל־עונכי הרפא לכל־תחלאיכי׃

4:103 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים׃

5:103 המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי׃

6:103 עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל־עשוקים׃

7:103 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃

8:103 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב־חסד׃

9:103 לא־לנצח יריב ולא לעולם יטור׃

10:103 לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃

11:103 כי כגבה מים על־הארץ גבר חסדו על־יראיו׃

12:103 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את־פשעינו׃

13:103 כרחם אב על־בנים רחם יהוה על־יראיו׃

14:103 כי־הוא ידע יצרנו זכור כי־עפר אנחנו׃

15:103 אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃

16:103 כי רוח עברה־בו ואיננו ולא־יכירנו עוד מקומו׃

17:103 וחסד יהוה ׀ מעולם ועד־עולם על־יראיו וצדקתו לבני בנים׃

18:103 לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם׃

19:103 יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃

20:103 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃

21:103 ברכו יהוה כל־צבאיו משרתיו עשי רצונו׃

22:103 ברכו יהוה ׀ כל־מעשיו בכל־מקמות ממשלתו ברכי נפשי את־יהוה׃

 Psalms תהלים

1:104 ברכי נפשי את־יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃

2:104 עטה־אור כשלמה נוטה מים כיריעה׃

3:104 המקרה במים ע‍ליותיו השם־עבים רכובו המהלך על־כנפי־רוח׃

4:104 עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃

5:104 יסד־ארץ על־מכוניה בל־תמוט עולם ועד׃

6:104 תהום כלבוש כסיתו על־הרים יעמדו־מים׃

7:104 מן־גערתך ינוסון מן־קול רעמך יחפזון׃

8:104 יעלו הרים ירדו בקעות אל־מקום זה ׀ יסדת להם׃

9:104 גבולש־מת בל־יעברון בל־ישובון לכסות הארץ׃

10:104 המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃

11:104 ישקו כל־חיתו שדי ישברו פראים צמאם׃

12:104 עליהם עוף־השמים ישכון מבין עפאים יתנו־קול׃

13:104 משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ׃

14:104 מצמיח חציר ׀ לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן־הארץ׃

15:104 ויין ׀ ישמח לבב־אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב־אנוש יסעד׃

16:104 ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע׃

17:104 אשרש־ם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה׃

18:104 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים׃

19:104 עשה ירח למועדים מש ידע מבואו׃

20:104 תשת־חשך ויהי לילה בו־תרמש כל־חיתו־יער׃

21:104 הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃

22:104 תזרח השמש יאספון ואל־מעונתם ירבצון׃

23:104 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי־ערב׃

24:104 מה־רבו מעשיך ׀ יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃

25:104 זה ׀ הים גדול ורחב ידים שם־רמש ואין מספר חיות קטנות עם־גדלות׃

26:104 אניות יהלכון לויתן זה־יצרת לשחק־בו׃

27:104 כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃

28:104 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃

29:104 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל־עפרם ישובון׃

30:104 תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה׃

31:104 יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו׃

32:104 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו׃

33:104 אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

34:104 יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃

35:104 יתמו חטאים ׀ מן־הארץ ורשעים ׀ עוד אינם ברכי נפשי את־יהוה הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:105 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

2:105 שירו־לו זמרו־לו יחו בכל־נפלאותיו׃

3:105 התהללו בשם קדשו ישמח לב ׀ מבקשי יהוה׃

4:105 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

5:105 זכרו נפלאותיו אשר־עשה מפתיו ומשפטי־פיו׃

6:105 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃

7:105 הוא יהוה אלהינו בכל־הארץ משפטיו׃

8:105 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃

9:105 אשר כרת את־אברהם ושבועתו לישחק׃

10:105 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃

11:105 לאמר לך אתן את־ארץ־כנען חבל נחלתכם׃

12:105 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה׃

13:105 ויתהלכו מגוי אל־גוי מממלכה אל־עם אחר׃

14:105 לא־הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃

15:105 אל־תגעו במשיחי ולנביאי אל־תרעו׃

16:105 ויקרא רעב על־הארץ כל־מטה־לחם שבר׃

17:105 שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃

18:105 ענו בכבל [רגליו כ] (רגלו ק) ברזל באה נפשו׃

19:105 עד־עת בא־דברו אמרת יהוה צרפתהו׃

20:105 שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃

21:105 שמו אדון לביתו ומשל בכל־קנינו׃

22:105 לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃

23:105 ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ־חם׃

24:105 ויפר את־עמו מאד ויעצמהו מצריו׃

25:105 הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו׃

26:105 לח משה עבדו אהרן אשר בחר־בו׃

27:105 שמו־בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃

28:105 שלח חשך ויחשך ולא־מרו את־ [דברוו  כ] (דברו׃ ק)

29:105 הפך את־מימיהם לדם וימת את־דגתם׃

30:105 שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃

31:105 אמר ויבא ערב כנים בכל־גבולם׃

32:105 נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃

33:105 ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃

34:105 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃

35:105 ויאכל כל־עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃

36:105 ויך כל־בכור בארצם ראשית לכל־אונם׃

37:105 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃

38:105 שמח מצרים בצאתם כי־נפל פחדם עליהם׃

39:105 פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃

40:105 שאל ויבא שלו ולחם מים ישביעם׃

41:105 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃

42:105 כי־זכר את־דבר קדשו את־אברהם עבדו׃

43:105 ויוצא עמו בששון ברנה את־בחיריו׃

44:105 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃

45:105 בעבור ׀ ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:106 הללויה ׀ הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2:106 מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל־תהלתו׃

3:106 אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל־עת׃

4:106 זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך׃

5:106 לראות ׀ בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם־נחלתך׃

6:106 חטאנו עם־אבותינו העוינו הרשענו׃

7:106 אבותינו במצרים ׀ לא־השכילו נפלאותיך לא זכרו את־רב חסדיך וימרו על־ים בים־סוף׃

8:106 ויושיעם למען שמו להודיע את־גבורתו׃

9:106 ויגער בים־סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃

10:106 ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב׃

11:106 ויכסו־מים צריהם אחד מהם לא נותר׃

12:106 ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו׃

13:106 מהרו שכחו מעשיו לא־חכו לעצתו׃

14:106 ויתאוו תאוה במדבר וינסו־אל בישימון׃

15:106 ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם׃

16:106 ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃

17:106 תפתח־ארץ ותבלע דתן ותכס על־עדת אבירם׃

18:106 ותבער־אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃

19:106 יעשו־עגל בחרב וישתחוו למסכה׃

20:106 וימירו את־כבודם בתבנית ור אכל עשב׃

21:106 כחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים׃

22:106 נפלאות בארץ חם נוראות על־ים־סוף׃

23:106 ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית׃

24:106 וימאסו בארץ חמדה לא־האמינו לדברו׃

25:106 וירגנו באהליהם לא מעו בקול יהוה׃

26:106 וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃

27:106 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות׃

28:106 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים׃

29:106 ויכעיסו במעלליהם ותפרץ־בם מגפה׃

30:106 ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃

31:106 ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד־עולם׃

32:106 ויקציפו על־מי מריבה וירע למשה בעבורם׃

33:106 כי־המרו את־רוחו ויבטא בשפתיו׃

34:106 לא־השמידו את־העמים אשר אמר יהוה להם׃

35:106 ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׃

36:106 ויעבדו את־עצביהם ויהיו להם למוקש׃

37:106 ויזבחו את־בניהם ואת־בנותיהם לשדים׃

38:106 וישפכו דם נקי דם־בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים׃

39:106 ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם׃

40:106 ויחר־אף יהוה בעמו ויתעב את־נחלתו׃

41:106 ויתנם ביד־גוים וימשלו בהם שנאיהם׃

42:106 וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃

43:106 פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃

44:106 וירא בצר להם בשמעו את־רנתם׃

45:106 ויזכר להם בריתו וינחם כרב [חסדו כ] (חסדיו׃ ק)

46:106 ויתן אותם לרחמים לפני כל־שוביהם׃

47:106 הושיענו ׀ יהוה אלהינו וקבצנו מן־הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃

48:106 ברוך־יהוה אלהי ישראל מן־העולם ׀ ועד העולם ואמר כל־העם אמן הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:107 הדו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2:107 יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד־צר׃

3:107 ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים׃

4:107 תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו׃

5:107 רעבים גם־צמאים נפשם בהם תתעטף׃

6:107 ויצעקו אל־יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃

7:107 וידריכם בדרך ישרה ללכת אל־עיר מושב׃

8:107 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

9:107 כי־השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא־טוב׃

10:107 ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃

11:107 כי־המרו אמרי־אל ועצת עליון נאצו׃

12:107 ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃

13:107 ויזעקו אל־יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

14:107 יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃

15:107 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

16:107 כיש־בר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃

17:107 אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃

18:107 כל־אכל תתעב נפשם ויגיעו עד־שערי מות׃

19:107 ויזעקו אל־יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

20:107 ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃ ?

21:107 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃ ?

22:107 ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃ ?

23:107 יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים׃ ?

24:107 המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה׃ ?

25:107 ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃ ?

26:107 יעלו מים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃

27:107 יחוגו וינועו כשכור וכל־חכמתם תתבלע׃

28:107 ויצעקו אל־יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃

29:107 יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃

30:107 וישמחו כי־ישתקו וינחם אל־מחוז חפצם׃

31:107 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

32:107 וירממוהו בקהל־עם ובמושב זקנים יהללוהו׃

33:107 ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃

34:107 ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃

35:107 ישם מדבר לאגם־מים וארץ ציה למצאי מים׃

36:107 ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב׃

37:107 ויזרעו דות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה׃

38:107 ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃

39:107 וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃ ?

40:107 שפך בוז על־נדיבים ויתעם בתהו לא־דרך׃

41:107 וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃

42:107 יראו ישרים וישמחו וכל־עולה קפצה פיה׃

43:107 מי־חכם וישמר־אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃

 Psalms תהלים

1:108 שיר מזמור לדוד׃

2:108 נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף־כבודי׃

3:108 עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

4:108 אודך בעמים ׀ יהוה ואזמרך בל־אמים׃

5:108 כי־גדול מעל־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃

6:108 רומה על־שמים אלהים ועל כל־הארץ כבודך׃

7:108 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני׃

8:108 אלהים ׀ דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

9:108 לי גלעד ׀ לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

10:108 מואב ׀ סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי־פלשת אתרועע׃

11:108 מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד־אדום׃

12:108 הלא־אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאתינו׃

13:108 הבה־לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

14:108 באלהים נעשה־חיל והוא יבוס צרינו׃

 Psalms תהלים

1:109 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל־תחרש׃

2:109 כי פי רשע ופי־מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃

3:109 ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃

4:109 תחת־אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃

5:109 וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃

6:109 הפקד עליו רשע ושטן יעמד על־ימינו׃

7:109 בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃

8:109 יהיו־ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃

9:109 יהיו־בניו יתומים ואשתו אלמנה׃

10:109 ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃

11:109 ינקש נושה  לכל־אשר־לו ויבזו זרים יגיעו׃

12:109 אל־יהי־לו משך חסד ואל־יהי חונן ליתומיו׃

13:109 יהי־אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃

14:109 יזכר ׀ עון אבתיו אל־יהוה וחטאת אמו אל־תמח׃

15:109 יהיו נגד־יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃

16:109 יען אשר ׀ לא זכר עשות חסד וירדף איש־עני ואביון ונכאה לבב למותת׃

17:109 ויאהב קללה ותבואהו ולא־חפץ בברכה ותרחק ממנו׃

18:109 וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃

19:109 תהי־לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃

20:109 זאת פעלת טני  מאת יהוה והדברים רע על־נפשי׃

21:109 ואתה ׀ יהוה אדני ע‍שה־אתי למען שמך כי־טוב חסדך הצילני׃

22:109 כי־עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃

23:109 כצל־כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃

24:109 ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן׃

25:109 ואני ׀ הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃

26:109 עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך׃

27:109 וידעו כי־ידך זאת אתה יהוה עשיתה׃

28:109 יקללו־המה ואתה תברך קמו ׀ ויבשו ועבדך ישמח׃

29:109 ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃

30:109 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃

31:109 כי־יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃

 Psalms תהלים

1:110 לדוד מזמור נאם יהוה ׀ לאדני שב לימיני עד־אשית איביך הדם לרגליך׃

2:110 מטה־עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃

3:110 עמך נדבת ביום חילך בהדרי־קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃

4:110 נשבע יהוה ׀ ולא ינחם אתה־כהן לעולם על־דברתי מלכי־צדק׃

5:110 אדני על־ימינך מחץ ביום־אפו מלכים׃

6:110 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על־ארץ רבה׃

7:110 מנחל בדרך ישתה על־כן ירים ראש׃

 Psalms תהלים

1:111 הללו יה ׀ אודה יהוה בכל־לבב בסוד ישרים ועדה׃

2:111 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל־חפציהם׃

3:111 הוד־והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃

4:111 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃

5:111 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃

6:111 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃

7:111 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל־פקודיו׃

8:111 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃

9:111 פדות ׀ שלח לעמו צוה־לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃

10:111 ראשית חכמה ׀ יראת יהוה שכל טוב לכל־עשיהם תהלתו עמדת לעד׃

 Psalms תהלים

1:112 הללו יה ׀ אשרי־איש ירא את־יהוה במצותיו חפץ מאד׃

2:112 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃

3:112 הון־ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃

4:112 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃

5:112 טוב־איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃

6:112 כי־לעולם לא־ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃

7:112 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

8:112 סמוך לבו לא יירא עד אשר־יראה בצריו׃

9:112 פזר ׀ נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃

10:112 רשע יראה ׀ וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃

 Psalms תהלים

1:113 הללו יה ׀ הללו עבדי יהוה הללו את־שם יהוה׃

2:113 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד־עולם׃

3:113 ממזרח־שמש עד־מבואו מהלל שם יהוה׃

4:113 רם על־כל־גוים ׀ יהוה על השמים כבודו׃

5:113 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃

6:113 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃

7:113 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃

8:113 להושיבי עם־נדיבים עם נדיבי עמו׃

9:113 מושיבי ׀ עקרת הבית אם־הבנים שמחה הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:114 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃

2:114 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו׃

3:114 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃

4:114 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני־צאן׃

5:114 מה־לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃

6:114 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני־צאן׃

7:114 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃

8:114 ההפכי הצור אגם־מים חלמיש למעינו־מים׃

 Psalms תהלים

1:115 לא לנו יהוה לא לנו כי־לשמך תן כבוד על־חסדך על־אמתך׃

2:115 למה יאמרו הגוים איה־נא אלהיהם׃

3:115 ואלהינו בשמים כל אשר־חפץ עשה׃

4:115 ע‍צביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

5:115 פה־להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

6:115 אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃

7:115 ידיהם ׀ ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא־יהגו בגרונם׃

8:115 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר־בטח בהם׃

9:115 ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

10:115 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

11:115 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

12:115 יהוה זכרנו יברך יברך את־בית ישראל יברך את־בית אהרן׃

13:115 יברך יראי יהוה הקטנים עם־הגדלים׃

14:115 יסף יהוה עליכם עליכם ועל־בניכם׃

15:115 ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃

16:115 השמים מים ליהוה והארץ נתן לבני־אדם׃

17:115 לא המתים יהללו־יה ולא כל־ירדי דומה׃

18:115 ואנחנו ׀ נברך יה מעתה ועד־עולם הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:116 אהבתי כי־ישמע ׀ יהוה את־קולי תחנוני׃

2:116 כי־הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

3:116 אפפוני ׀ חבלי־מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃

4:116 ובשם־יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃

5:116 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃

6:116 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃

7:116 שובי נפשי למנוחיכי כי־יהוה גמל עליכי׃

8:116 כי חלצת נפשי ממות את־עיני מן־דמעה את־רגלי מדחי׃

9:116 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃

10:116 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃

11:116 אני אמרתי בחפזי כל־האדם כזב׃

12:116 מה־אשיב ליהוה כל־תגמולוהי עלי׃

13:116 כוס־ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃

14:116 נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו׃

15:116 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃

16:116 אנה יהוה כי־אני עבדך א‍ני־עבדך בן־אמתך פתחת למוסרי׃

17:116 לך־אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃

18:116 נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו׃

19:116 בחצרות ׀ בית יהוה בתוככי ירושלם הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:117 הללו את־יהוה כל־גוים בחוהו כל־האמים׃

2:117 כי גבר עלינו ׀ חסדו ואמת־יהוה לעולם הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:118 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2:118 יאמר־נא ישראל כי לעולם חסדו׃

3:118 יאמרו־נא בית־אהרן כי לעולם חסדו׃

4:118 יאמרו־נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃

5:118 מן־המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃

6:118 יהוה לי לא אירא מה־יעשה לי אדם׃

7:118 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃

8:118 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃

9:118 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃

10:118 כל־גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

11:118 סבוני גם־סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃

12:118 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃

13:118 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃

14:118 עזי וזמרת יה ויהי־לי לישועה׃

15:118 קול ׀ רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃

16:118 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃

17:118 לא אמות כי־אחיה ואספר מעשי יה׃

18:118 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃

19:118 פתחו־לי שערי־צדק אבא־בם אודה יה׃

20:118 זה־השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃

21:118 אודך כי עניתני ותהי־לי לישועה׃

22:118 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃

23:118 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃

24:118 זה־היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

25:118 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃

26:118 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃

27:118 אל ׀ יהוה ויאר לנו אסרו־חג בעבתים עד־קרנות המזבח׃

28:118 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

29:118 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

 Psalms תהלים

1:119 אשרי תמימי־דרך ההלכים בתורת יהוה׃

2:119 אשרי נצרי עדתיו בכל־לב ידרשוהו׃

3:119 אף לא־פעלו עולה בדרכיו הלכו׃

4:119 אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃

5:119 אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃

6:119 אז לא־אבוש בהביטי אל־כל־מצותיך׃

7:119 אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

8:119 את־חקיך אשמר אל־תעזבני עד־מאד׃

9:119 במה יזכה־נער את־ארחו לשמר כדברך׃

10:119 בכל־לבי דרשתיך אל־תשגני ממצותיך׃

11:119 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא־לך׃

12:119 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃

13:119 בשפתי ספרתי כל משפטי־פיך׃

14:119 בדרך עדותיך ששתי כעל כל־הון׃

15:119 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

16:119 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

17:119 גמל על־עבדך אחיה ואשמרה דברך׃

18:119 גל־עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃

19:119 גר אנכי בארץ אל־תסתר ממני מצותיך׃

20:119 גרסה נפשי לתאבה אל־משפטיך בכל־עת׃

21:119 גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃

22:119 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃

23:119 גם ישבו רים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך׃

24:119 גם־עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃

25:119 דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃

26:119 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃

27:119 דרך־פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך׃

28:119 דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃

29:119 דרךש־קר הסר ממני ותורתך חנני׃

30:119 דרך־אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

31:119 דבקתי בעדותיך יהוה אל־תבישני׃

32:119 דרך־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃

33:119 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃

34:119 הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל־לב׃

35:119 הדריכני בנתיב מצותיך כי־בו חפצתי׃

36:119 הט־לבי אל־עדותיך ואל אל־בצע׃

37:119 העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃

38:119 הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך׃

39:119 העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃

40:119 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃

41:119 ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃

42:119 ואענה חרפי דבר כי־בטחתי בדברך׃

43:119 ואל־תצל מפי דבר־אמת עד־מאד כי למשפטך יחלתי׃

44:119 ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃

45:119 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃

46:119 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃

47:119 ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃

48:119 ואשא־כפי אל־מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃

49:119 זכר־דבר לעבדך על אשר יחלתני׃

50:119 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

51:119 זדים הליצני עד־מאד מתורתך לא נטיתי׃

52:119 זכרתי משפטיך מעולם ׀ יהוה ואתנחם׃

53:119 זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך׃

54:119 זמרות היו־לי חקיך בבית מגורי׃

55:119 זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃

56:119 זאת היתה־לי כי פקדיך נצרתי׃

57:119 חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃

58:119 חליתי פניך בכל־לב חנני כאמרתך׃

59:119 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל־עדתיך׃

60:119 חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃

61:119 חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי׃

62:119 חצות־לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך׃

63:119 חבר אני לכל־אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃

64:119 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃

65:119 טוב עשית עם־עבדך יהוה כדברך׃

66:119 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃

67:119 טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי׃

68:119 טוב־אתה ומטיב למדני חקיך׃

69:119 טפלו עלי שקר זדים אני בכל־לב ׀ אצר פקודיך׃

70:119 טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃

71:119 טוב־לי כי־עניתי למען אלמד חקיך׃

72:119 טוב־לי תורת־פיך מאלפי זהב וכסף׃

73:119 ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃

74:119 יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃

75:119 ידעתי יהוה כי־צדק משפטיך ואמונה עניתני׃

76:119 יהי־נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃

77:119 יבאוני רחמיך ואחיה כי־תורתך שעשעי׃

78:119 יבשו זדים כי־שקר עותוני אני אשיח בפקודיך׃

79:119 ישובו לי יראיך [וידעו כ] (וידעי ק) עדתיך׃

80:119 יהי־לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃

81:119 כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃

82:119 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃

83:119 כי־הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃

84:119 כמה ימי־עבדך מתי תעשה ברדפי משפט׃

85:119 כרו־לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃

86:119 כל־מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני׃

87:119 כמעט כלוני בארץ ואני לא־עזבתי פקודיך ׃

88:119 כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך׃

89:119 לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃

90:119 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃

91:119 למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃

92:119 לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃

93:119 לעולם לא־אשכח פקודיך כי בם חייתני׃

94:119 לך־אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃

95:119 לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃

96:119 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃

97:119 מה־אהבתי תורתך כל־היום היא שיחתי׃

98:119 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא־לי׃

99:119 מכל־מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

100:119 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃

101:119 מכל־ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃

102:119 ממשפטיך לא־סרתי כי־אתה הורתני׃

103:119 מה־נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃

104:119 מפקודיך אתבונן על־כן שנאתי ׀ כל־ארח שקר׃

105:119 נר־לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

106:119 נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃

107:119 נעניתי עד־מאד יהוה חיני כדברך׃

108:119 נדבות פי רצה־נא יהוה ומשפטיך למדני׃

109:119 נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃

110:119 נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃

111:119 נחלתי עדותיך לעולם כי־ששון לבי המה׃

112:119 נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃

113:119 סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃

114:119 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃

115:119 סורו־ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃

116:119 סמכני כאמרתך ואחיה ואל־תבישני משברי׃

117:119 סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃

118:119 סלית כל־שוגים מחקיך כיש־קר תרמיתם׃

119:119 סגים השבת כל־רשעי־ארץ לכן אהבתי עדתיך׃

120:119 סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃

121:119 עשיתי משפט וצדק בל־תניחני לעשקי׃

122:119 ערב עבדך לטוב אל־יעשקני זדים׃

123:119 עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃

124:119 עשה עם־עבדך כחסדך וחקיך למדני׃

125:119 עבדך־אני הבינני ואדעה עדתיך׃

126:119 עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃

127:119 על־כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃

128:119 על־כן ׀ כל־פקודי כל ישרתי כל־ארח שקר שנאתי׃

129:119 פלאות עדותיך על־כן נצרתם נפשי׃

130:119 פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

131:119 פי־פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃

132:119 פנה־אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃

133:119 פעמי הכן באמרתך ואל־תשלט־בי כל־און׃

134:119 פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃

135:119 פניך האר בעבדך ולמדני את־חקיך׃

136:119 פלגי־מים ירדו עיני על לא־שמרו תורתך׃

137:119 צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃

138:119 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃

139:119 צמתתני קנאתי כי־שכחו דבריך צרי׃

140:119 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃

141:119 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃

142:119 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃

143:119 צר־ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃

144:119 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃

145:119 קראתי בכל־לב ענני יהוה חקיך אצרה׃

146:119 קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃

147:119 קדמתי בנשף ואשועה [לדבריך כ] (לדברך ק) יחלתי׃

148:119 קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃

149:119 קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃

150:119 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃

151:119 קרוב אתה יהוה וכל־מצותיך אמת׃

152:119 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃

153:119 ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שכחתי׃

154:119 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃

155:119 רחוק מרשעים ישועה כי־חקיך לא דרשו׃

156:119 רחמיך רבים ׀ יהוה כמשפטיך חיני׃

157:119 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃

158:119 ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃

159:119 ראה כי־פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃

160:119 ראש־דברך אמת ולעולם כל־משפט צדקך׃

161:119 רים רדפוני חנם [ומדבריך כ] (ומדברך ק) פחד לבי׃

162:119 שש אנכי על־אמרתך כמוצא שלל רב׃

163:119 שקר נאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃

164:119 שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃

165:119 שלום רב לאהבי תורתך ואין־למו מכשול׃

166:119 שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃

167:119 שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃

168:119 שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל־דרכי נגדך׃

169:119 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃

170:119 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃

171:119 תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃

172:119 תען לשוני אמרתך כי כל־מצותיך צדק׃

173:119 תהי־ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃

174:119 תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃

175:119 תחי־נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃

176:119 תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃

 Psalms תהלים

1:120 שיר המעלות אל־יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃

2:120 יהוה הצילה נפשי משפת־שקר מלשון רמיה׃

3:120 מה־יתן לך ומה־יסיף לך לשון רמיה׃

4:120 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃

5:120 אויה־לי כי־גרתי משך כנתי עם־אהלי קדר׃

6:120 רבת שכנה־לה נפשי עם שונא שלום׃

7:120 א‍ניש־לום וכי אדבר המה למלחמה׃

 Psalms תהלים

1:121 שיר למעלות אשא עיני אל־ההרים מאין יבא עזרי׃

2:121 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3:121 אל־יתן למוט רגלך אל־ינום שמרך׃

4:121 הנה לא־ינום ולא יישן ומר ישראל׃

5:121 יהוה שמרך יהוה צלך על־יד ימינך׃

6:121 יומם השמש לא־יככה וירח בלילה׃

7:121 יהוה ישמרך מכל־רע ישמר את־נפשך׃

8:121 יהוה ישמר־צאתך ובואך מעתה ועד־עולם׃

 Psalms תהלים

1:122 שיר המעלות לדוד מחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃

2:122 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃

3:122 ירושלם הבנויה כעיר שחברה־לה יחדו׃

4:122 ששם עלו שבטים שבטי־יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃

5:122 כי שמה ׀ ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃

6:122 אלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃

7:122 יהי־שלום בחילך לוה בארמנותיך׃

8:122 למען אחי ורעי אדברה־נא שלום בך׃

9:122 למען בית־יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃

 Psalms תהלים

1:123 שיר המעלות אליך נשאתי את־עיני הישבי בשמים׃

2:123 הנה כעיני עבדים אל־יד א‍דוניהם כעיני שפחה אל־יד גברתה כן עינינו אל־יהוה אלהינו עד שיחננו׃

3:123 חננו יהוה חננו כי־רב שבענו בוז׃

4:123 רבת שבעה־לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים ׃

 Psalms תהלים

1:124 שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר־נא  ישראל׃

2:124 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם׃

3:124 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃

4:124 אזי המים שטפונו נחלה  עבר על־נפשנו׃

5:124 אזי עבר על־נפשנו המים הזידונים׃

6:124 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃

7:124 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃

8:124 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃

 Psalms תהלים

1:125 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר־ציון לא־ימוט לעולם ישב׃

2:125 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד־עולם׃

3:125 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא־ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃

4:125 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃

5:125 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את־פעלי האון לום על־ישראל׃

 Psalms תהלים

1:126 שיר המעלות בשוב יהוה את־שיבת ציון היינו כחלמים׃

2:126 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם־אלה׃

3:126 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃

4:126 שובה יהוה את־ [שבותנו כ] (שביתנו ק) כאפיקים בנגב׃

5:126 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

6:126 הלוך ילך ׀ ובכה נשא משך־הזרע בא־יבוא  ברנה נשא אלמתיו׃

 Psalms תהלים

1:127 שיר המעלות לשלמה אם־יהוה ׀ לא־יבנה בית שוא ׀ עמלו בוניו בו אם־יהוה לא־ישמר־עיר שוא ׀ שקד שומר׃

2:127 שוא לכם ׀ משכימי קום מאחרי־שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃

3:127 הנה נחלת יהוה בנים כר פרי הבטן׃

4:127 כחצים ביד־גבור כן בני הנעורים׃

5:127 אשרי הגבר אשר מלא את־אשפתו מהם לא־יבשו כי־ידברו את־אויבים בשער׃

 Psalms תהלים

1:128 שיר המעלות אשרי כל־ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

2:128 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

3:128 אשתך ׀ כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃

4:128 הנה כי־כן יברך גבר ירא יהוה׃

5:128 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך׃

6:128 וראה־בנים לבניך לום על־ישראל׃

 Psalms תהלים

1:129 שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר־נא ישראל׃

2:129 רבת צררוני מנעורי גם לא־יכלו לי׃

3:129 על־גבי חרשו חרשים האריכו [למענותם כ] (למעניתם׃ ק)

4:129 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים׃

5:129 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃

6:129 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃

7:129 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃

8:129 ולא אמרו ׀ העברים ברכת־יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃

 Psalms תהלים

1:130 שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃

2:130 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃

3:130 אם־עונות תשמר־יה אדני מי יעמד׃

4:130 כי־עמך הסליחה למען תורא׃

5:130 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

6:130 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃

7:130 יחל ישראל אל־יהוה כי־עם־יהוה החסד והרבה עמו פדות׃

8:130 והוא יפדה את־ישראל מכל עונתיו׃

 Psalms תהלים

1:131 שיר המעלות לדוד יהוה ׀ לא־גבה לבי ולא־רמו עיני ולא־הלכתי ׀ בגדלות ובנפלאות ממני׃

2:131 אם־לא שויתי ׀ ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃

3:131 יחל ישראל אל־יהוה מעתה ועד־עולם׃

 Psalms תהלים

1:132 שיר המעלות זכור־יהוה לדוד את כל־ענותו׃

2:132 אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב׃

3:132 אם־אבא באהל ביתי אם־אעלה על־ערש יצועי׃

4:132 אם־אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה׃

5:132 עד־אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב׃

6:132 הנה־שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי־יער׃

7:132 נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃

8:132 קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך׃

9:132 כהניך ילבשו־צדק וחסידיך ירננו׃

10:132 בעבור דוד עבדך אל־תשב פני משיחך׃

11:132 נשבע־יהוה ׀ לדוד אמת לא־ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא־לך׃

12:132 אם־ישמרו בניך ׀ בריתי ועדתי זו אלמדם גם־בניהם עדי־עד ישבו לכסא־לך׃

13:132 כי־בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃

14:132 זאת־מנוחתי עדי־עד פה־אשב כי אותיה׃

15:132 צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם׃

16:132 וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו׃

17:132 שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃

18:132 אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃

 Psalms תהלים

1:133 שיר המעלות לדוד הנה מה־טוב ומה־נעים שבת אחים גם־יחד׃

2:133 כשמן הטוב ׀ על־הראש ירד על־הזקן זקן־אהרן ירד על־פי מדותיו׃

3:133 כטל־חרמון שירד על־הררי ציון כי שם ׀ צוה יהוה את־הברכה חיים עד־העולם׃

 Psalms תהלים

1:134 שיר המעלות הנה ׀ ברכו את־יהוה כל־עבדי יהוה העמדים בבית־יהוה בלילות׃

2:134 שאו־ידכם קדש וברכו את־יהוה׃

3:134 יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ׃

 Psalms תהלים

1:135 הללו יה ׀ הללו את־שם יהוה הללו עבדי יהוה׃

2:135 עמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃

3:135 הללו־יה כי־טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃

4:135 כי־יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃

5:135 כי אני ידעתי כי־גדול יהוה ואדנינו מכל־אלהים׃

6:135 כל אשר־חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל־תהומות׃

7:135 מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא־רוח מאוצרותיו׃

8:135 הכה בכורי מצרים מאדם עד־בהמה׃

9:135 שלח ׀ אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל־עבדיו׃

10:135 הכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃

11:135 לסיחון ׀ מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃

12:135 ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃

13:135 יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר־ודר׃

14:135 כי־ידין יהוה עמו ועל־עבדיו יתנחם׃

15:135 עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

16:135 פה־להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

17:135 אזנים להם ולא יאזינו אף אין־יש־רוח בפיהם׃

18:135 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר־בטח בהם׃

19:135 בית ישראל ברכו את־יהוה בית אהרן ברכו את־יהוה׃

20:135 בית הלוי ברכו את־יהוה יראי יהוה ברכו את־יהוה׃

21:135 ברוך יהוה ׀ מציון שכן ירושלם הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:136 הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2:136 הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃

3:136 הודו לאדני האדנים כי לעלם חסדו׃

4:136 לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃

5:136 לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃

6:136 לרקע הארץ על־המים כי לעולם חסדו׃

7:136 לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃

8:136 את־השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃

9:136 את־הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃

10:136 למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃

11:136 ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃

12:136 ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃

13:136 לגזר ים־סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃

14:136 והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃

15:136 ונער פרעה וחילו בים־סוף כי לעולם חסדו׃

16:136 למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃

17:136 למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃

18:136 ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃

19:136 לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃

20:136 ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃

21:136 ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃

22:136 נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו׃

23:136 בשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃

24:136 ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃

25:136 נתן לחם לכל־בשר כי לעולם חסדו׃

26:136 הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃

 Psalms תהלים

1:137 על נהרות ׀ בבל שם ישבנו גם־בכינו בזכרנו את־ציון׃

2:137 על־ערבים בתוכה תלינו כנרותינו׃

3:137 כי שם שאלונו שובינו דבריש־יר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון׃

4:137 איך נשיר את־שיר־יהוה על אדמת נכר׃

5:137 אם־אשכחך ירושלם תשכח ימיני׃

6:137 תדבק־לשוני ׀ לחכי אם־לא אזכרכי אם־לא אעלה את־ירושלם על ראש שמחתי׃

7:137 זכר יהוה ׀ לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ׀ ערו עד היסוד בה׃

8:137 בת־בבל השדודה אשרי שישלם־לך את־גמולך שגמלת לנו׃

9:137 אשרי ׀ שיאחז ונפץ את־עלליך אל־הסלע׃

 Psalms תהלים

1:138 לדוד ׀ אודך בכל־לבי נגד אלהים אזמרך׃

2:138 אשתחוה אל־היכל קדשך ואודה את־שמך על־חסדך ועל־אמתך כי־הגדלת על־כלש־מך אמרתך׃

3:138 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

4:138 יודוך יהוה כל־מלכי־ארץ כי מעו אמרי־פיך׃

5:138 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃

6:138 כי־רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃

7:138 אם־אלך ׀ בקרב צרה תחיני על אף איבי  תשלח ידך ותושיעני ימינך׃

8:138 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל־תרף׃

 Psalms תהלים

1:139 למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃

2:139 אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃

3:139 ארחי ורבעי זרית וכל־דרכי הסכנתה׃

4:139 כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃

5:139 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃

6:139 [פלאיה כ] (פליאה ק) דעת ממני נשגבה לא־אוכל לה׃

7:139 אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃

8:139 אם־אסק מים שם אתה ואציעה שאול הנך׃

9:139 אשא כנפי־שחר אשכנה באחרית ים׃

10:139 גםש־ם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃

11:139 ואמר אך־חשך ישופני ולילה אור בעדני׃

12:139 גם־חשך לא־יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃

13:139 כי־אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14:139 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15:139 לא־נכחד עצמי ממך אשר־עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16:139 גלמי ׀ ראו עיניך ועל־ספרך כלם יכתבו ימים יצרו [ולא כ] (ולו ק) אחד בהם׃

17:139 ולי מה־יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

18:139 אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃

19:139 אם־תקטל אלוה ׀ רשע ואנשי דמים סורו מני׃

20:139 אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך׃

21:139 הלוא־משנאיך יהוה ׀ אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃

22:139 תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃

23:139 חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃

24:139 וראה אם־דרך־עצב בי ונחני בדרך עולם׃

 Psalms תהלים

1:140 למנצח מזמור לדוד׃

2:140 חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃

3:140 אשר חשבו רעות בלב כל־יום יגורו מלחמות׃

4:140 שננו לשונם כמו־נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃

5:140 שמרני יהוה ׀ מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃

6:140 טמנו־גאים ׀ פח לי וחבלים פרשו רשת ליד־מעגל מקשים שתו־לי סלה׃

7:140 אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני׃

8:140 יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃

9:140 אל־תתן יהוה מאויי רשע זממו אל־תפק ירומו סלה׃

10:140 ראש מסבי עמל שפתימו [יכסומו כ] (יכסמו ׃ ק)

11:140 [ימיטו כ] (ימוטו ק) עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל־יקומו׃

12:140 איש לשון בל־יכון בארץ איש־חמס רע יצודנו למדחפת׃

13:140 [ידעת כ] (ידעתי ק) כי־יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃

14:140 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את־פניך׃

 Psalms תהלים

1:141 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי־לך׃

2:141 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת־ערב׃

3:141 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על־דל שפתי׃

4:141 אל־תט־לבי לדבר ׀ רע להתעולל עללות ׀ ברשע את־אישים פעלי־און ובל־אלחם במנעמיהם׃

5:141 יהלמני־צדיק ׀ חסד ויוכיחני שמן ראש אל־יני ראשי כי־עוד ותפלתי ברעותיהם׃

6:141 נשמטו בידי־סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃

7:141 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃

8:141 כי אליך ׀ יהוה  אדני עיני בכה חסיתי אל־תער נפשי׃

9:141 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃

10:141 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד־אעבור׃

 Psalms תהלים

1:142 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה׃

2:142 קולי אל־יהוה אזעק קולי אל־יהוה אתחנן׃

3:142 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃

4:142 בהתעטף עלי ׀ רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח־זו אהלך טמנו פח לי׃

5:142 הביט ימין ׀ וראה ואין־לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃

6:142 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃

7:142 הקשיבה ׀ אל־רנתי כי־דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃

8:142 הוציאה ממסגר ׀ נפשי להודות את־שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃

 Psalms תהלים

1:143 מזמור לדוד יהוה ׀ שמע תפלתי האזינה אל־תחנוני באמנתך ענני בצדקתך׃

2:143 ואל־תבוא במשפט את־עבדך כי לא־יצדק לפניך כל־חי׃

3:143 כי רדף אויב ׀ נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם׃

4:143 ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי׃

5:143 זכרתי ימים ׀ מקדם הגיתי בכל־פעלך במעשה ידיך אשוחח׃

6:143 פרשתי ידי אליך נפשי ׀ כארץ־עיפה לך סלה׃

7:143 מהר ענני ׀ יהוה כלתה רוחי אל־תסתר פניך ממני ונמשלתי עם־ירדי בור׃

8:143 השמיעני בבקר ׀ חסדך כי־בך בטחתי הודיעני דרך־זו אלך כי־אליך נשאתי נפשי׃

9:143 הצילני מאיבי ׀ יהוה אליך כסתי׃

10:143 למדני ׀ לעשות רצונך כי־אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃

11:143 למען־שמך יהוה תחיני בצדקתך ׀ תוציא מצרה נפשי׃

12:143 ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל־צררי נפשי כי אני עבדך׃

 Psalms תהלים

1:144 לדוד ׀ ברוך יהוה ׀ צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

2:144 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

3:144 יהוה מה־אדם ותדעהו בן־אנוש ותחשבהו׃

4:144 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃

5:144 יהוה הט־שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃

6:144 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃

7:144 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר׃

8:144 אשר פיהם דבר־שוא וימינם ימין שקר׃

9:144 א‍להים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה־לך׃

10:144 הנותן תשועה למלכים הפוצה את־דוד עבדו מחרב רעה׃

11:144 פצני והצילני מיד בני־נכר אשר פיהם דבר־שוא וימינם ימין שקר׃

12:144 אשר בנינו ׀ כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃

13:144 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל־זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃

14:144 אלופינו מסבלים אין־פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃

15:144 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו׃

 Psalms תהלים

1:145 תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה מך לעולם ועד׃

2:145 בכל־יום אברכך ואהללה מך לעולם ועד׃

3:145 גדול  יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

4:145 דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו׃

5:145 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃

6:145 ועזוז נוראתיך יאמרו [וגדולתיך כ] (וגדולתך ק) אספרנה׃

7:145 זכר רב־טובך יביעו וצדקתך ירננו׃

8:145 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל־חסד׃

9:145 טוב־יהוה לכל ורחמיו על־כל־מעשיו׃

10:145 יודוך יהוה כל־מעשיך וחסידיך יברכוכה׃

11:145 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃

12:145 להודיע ׀ לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃

13:145 מלכותך מלכות כל־עלמים וממשלתך בכל־דור ודור׃

14:145 סומך יהוה לכל־הנפלים וזוקף לכל־הכפופים׃

15:145 עיני־כל אליך ישברו ואתה נותן־להם את־אכלם בעתו׃

16:145 פותח את־ידך ומשביע לכל־חי רצון׃

17:145 צדיק יהוה בכל־דרכיו וחסיד בכל־מעשיו׃

18:145 קרוב יהוה לכל־קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

19:145 רצון־יראיו יעשה ואת־שועתם ישמע ויושיעם׃

20:145 שומר יהוה את־כל־אהביו ואת כל־הרשעים ישמיד׃

21:145 תהלת יהוה ידבר־פי ויברך כל־בשר שם קדשו לעולם ועד׃

 Psalms תהלים

1:146 הללו־יה הללי נפשי את־יהוה׃

2:146 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

3:146 אל־תבטחו בנדיבים בבן־אדם ׀ שאין לו תשועה׃

4:146 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

5:146 אשרי שאל יעקב בעזרו ברו על־יהוה אלהיו׃

6:146 עשה ׀ שמים וארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם השמר אמת לעולם׃

7:146 עשה משפט ׀ לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃

8:146 יהוה ׀ פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

9:146 יהוה ׀ שמר את־גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

10:146 ימלך יהוה ׀ לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:147 הללו יה ׀ כי־טוב זמרה אלהינו כי־נעים נאוה תהלה׃

2:147 בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס׃

3:147 הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

4:147 מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃

5:147 גדול אדונינו ורב־כח לתבונתו אין מספר׃

6:147 מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי־ארץ׃

7:147 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

8:147 המכסה שמים ׀ בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃

9:147 נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃

10:147 לא בגבורת הסוס יחפץ לא־בשוקי האיש ירצה׃

11:147 רוצה יהוה את־יראיו את־המיחלים לחסדו׃

12:147 שבחי ירושלם את־יהוה הללי אלהיך ציון׃

13:147 כי־חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃

14:147 השם־גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃

15:147 השלח אמרתו ארץ עד־מהרה ירוץ דברו׃

16:147 הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר׃

17:147 משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד׃

18:147 ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו־מים׃

19:147 מגיד [דברו כ] (דבריו ק) ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃

20:147 לא עשה כן ׀ לכל־גוי ומשפטים בל־ידעום הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:148 הללו יה ׀ הללו את־יהוה מן־השמים הללוהו במרומים׃

2:148 הללוהו כל־מלאכיו הללוהו כל־ [צבאו כ] (צבאיו׃ ק)

3:148 הללוהו שמש וירח הללוהו כל־כוכבי אור׃

4:148 הללוהו שמי השמים והמים אשר ׀ מעל השמים׃

5:148 יהללו את־שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃

6:148 ויעמידם לעד לעולם חק־נתן ולא יעבור׃

7:148 הללו את־יהוה מן־הארץ תנינים וכל־תהמות׃

8:148 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃

9:148 ההרים וכל־גבעות עץ פרי וכל־ארזים׃

10:148 החיה וכל־בהמה רמש וצפור כנף׃

11:148 מלכי־ארץ וכל־לאמים רים וכל־שפטי ארץ׃

12:148 בחורים וגם־בתולות זקנים עם־נערים׃

13:148 יהללו ׀ את־שם יהוה כי־נשגב שמו לבדו הודו על־ארץ ושמים׃

14:148 וירם קרן ׀ לעמו תהלה לכל־חסידיו לבני ישראל עם־קרבו הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:149 הללו יה ׀ שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃

2:149 ישמח ישראל בעשיו בני־ציון יגילו במלכם׃

3:149 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו־לו׃

4:149 כי־רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃

5:149 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על־משכבותם׃

6:149 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃

7:149 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל־אמים׃

8:149 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃

9:149 לעשות בהם ׀ משפט כתוב הדר הוא לכל־חסידיו הללו־יה׃

 Psalms תהלים

1:150 הללו יה ׀ הללו־אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃

2:150 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃

3:150 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃

4:150 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

5:150 הללוהו בצלצלי־שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃

6:150 כל הנשמה תהלל יה הללו־יה׃