WLC (Consonants Only)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

 Hosea הושע

1:1 דבר־יהוה ׀ אשר היה אל־הושע בן־בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן־יואש מלך ישראל׃

2:1 תחלת דבר־יהוה בהושע  פ ויאמר יהוה אל־הושע לך קח־לך אשת זנונים וילדי זנונים כי־זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃

3:1 וילך ויקח את־גמר בת־דבלים ותהר ותלד־לו בן׃

4:1 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי־עוד מעט ופקדתי את־דמי יזרעאל על־בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃

5:1 והיה ביום ההוא ושברתי את־קשת ישראל בעמק יזרעאל׃

6:1 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את־בית ישראל כי־נשא אשא להם׃

7:1 ואת־בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃

8:1 ותגמל את־לא רחמה ותהר ותלד בן׃

9:1 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא־אהיה לכם׃  ס

 Hosea הושע

1:2 והיה מספר בני־ישראל כחול הים אשר לא־ימד ולא יספר והיה במקום אשר־יאמר להם לא־עמי אתם יאמר להם בני אל־חי׃

2:2 ונקבצו בני־יהודה ובני־ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן־הארץ כי גדול יום יזרעאל׃

3:2 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃

4:2 ריבו באמכם ריבו כי־היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה׃

5:2 פן־אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃

6:2 ואת־בניה לא ארחם כי־בני זנונים המה׃

7:2 כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי׃

8:2 לכן הנני־שך את־דרכך בסירים וגדרתי את־גדרה ונתיבותיה לא תמצא׃

9:2 ורדפה את־מאהביה ולא־תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל־אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה׃

10:2 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃

11:2 לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את־ערותה׃

12:2 ועתה אגלה את־נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא־יצילנה מידי׃

13:2 והשבתי כל־משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה׃

14:2 והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו־לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה׃

15:2 ופקדתי עליה את־ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם־יהוה׃  פ

16:2 לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על־לבה׃

17:2 ונתתי לה את־כרמיה משם ואת־עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום  עלתה מארץ־מצרים׃  ס

18:2 והיה ביום־ההוא נאם־יהוה תקראי אישי ולא־תקראי־לי עוד בעלי׃

19:2 והסרתי את־שמות הבעלים מפיה ולא־יזכרו עוד בשמם׃

20:2 וכרתי להם ברית ביום ההוא עם־חית השדה ועם־עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן־הארץ והשכבתים לבטח׃

21:2 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים׃

22:2 וארשתיך לי באמונה וידעת את־יהוה׃  ס

23:2 והיה ׀ ביום ההוא אענה נאם־יהוה אענה את־השמים והם יענו את־הארץ׃

24:2 והארץ תענה את־הדגן ואת־התירוש ואת־היצהר והם יענו את־יזרעאל׃

25:2 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את־לא רחמה ואמרתי ללא־עמי עמי־אתה והוא יאמר אלהי׃  פ

 Hosea הושע

1:3 ויאמר יהוה אלי עוד לך א‍הב־אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את־בני ישראל והם פנים אל־אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים׃

2:3 ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים׃

3:3 ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם־אני אליך׃

4:3 כי ׀ ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים׃

5:3 אחר ישבו בני ישראל ובקשו את־יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל־יהוה ואל־טובו באחרית הימים׃  פ

 Hosea הושע

1:4 שמעו דבר־יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם־יושבי הארץ כי אין־אמת ואין־חסד ואין־דעת אלהים בארץ׃

2:4 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

3:4 על־כן ׀ תאבל הארץ ואמלל כל־יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם־דגי הים יאספו׃

4:4 אך איש אל־ירב ואל־יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃

5:4 וכשלת היום וכשל גם־נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃

6:4 נדמו עמי מבלי הדעת כי־אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם־אני׃

7:4 כרבם כן חטאו־לי כבודם בקלון אמיר׃

8:4 חטאת עמי יאכלו ואל־עונם ישאו נפשו׃

9:4 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃

10:4 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי־את־יהוה עזבו לשמר׃

11:4 זנות ויין ותירוש יקח־לב׃

12:4 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃

13:4 על־ראשי ההרים יזבחו ועל־הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על־כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃

14:4 לא־אפקוד על־בנותיכם כי תזנינה ועל־כלותיכם כי תנאפנה כי־הם עם־הזנות יפרדו ועם־הקדשות יזבחו ועם לא־יבין ילבט׃

15:4 אם־זנה אתה ישראל אל־יאשם יהודה ואל־תבאו הגלגל ואל־תעלו בית און ואל־תשבעו חי־יהוה׃

16:4 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃

17:4 חבור עצבים אפרים הנח־לו׃

18:4 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

19:4 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃  ס

 Hosea הושע

1:5 שמעו־זאת הכהנים והקשיבו ׀ בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי־פח הייתם למצפה ורשת פרושה על־תבור׃

2:5 ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם׃

3:5 אני ידעתי אפרים וישראל לא־נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל׃

4:5 לא יתנו מעלליהם לשוב אל־אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת־יהוה לא ידעו׃

5:5 וענה גאון־ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם־יהודה עמם׃

6:5 בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את־יהוה ולא ימצאו חלץ מהם׃

7:5 ביהוה בגדו כי־בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את־חלקיהם׃  ס

8:5 תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין׃

9:5 אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה׃

10:5 היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי׃

11:5 עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי־צו׃

12:5 ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃

13:5 וירא אפרים את־חליו ויהודה את־מזרו וילך אפרים אל־אשור וישלח אל־מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא־יגהה מכם מזור׃

14:5 כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃

15:5 אלך אשובה אל־מקומי עד אשר־יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני׃

 Hosea הושע

1:6 לכו ונשובה אל־יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃

2:6 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃

3:6 ונדעה נרדפה לדעת את־יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃

4:6 מה אעשה־לך אפרים מה אעשה־לך יהודה וחסדכם כענן־בקר וכטל משכים הלך׃

5:6 על־כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי־פי ומשפטיך אור יצא׃

6:6 כי חסד חפצתי ולא־זבח ודעת אלהים מעלות׃

7:6 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃

8:6 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃

9:6 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו־שכמה כי זמה עשו׃

10:6 בבית ישראל ראיתי [שעריריה כ] (שערוריה ק) ם זנות לאפרים נטמא ישראל׃

11:6 גם־יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃  פ

 Hosea הושע

1:7 כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ׃

2:7 ובל־יאמרו ללבבם כל־רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃

3:7 ברעתם ישמחו־מלך ובכחשיהם שרים׃

4:7 כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד־חמצתו׃

5:7 יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את־לצצים׃

6:7 כי־קרבו כתנור לבם בארבם כל־הלילה ישן אפהם בקר הוא בער כאש להבה׃

7:7 כלם יחמו כתנור ואכלו את־שפטיהם כל־מלכיהם נפלו אין־קרא בהם אלי׃

8:7 אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה׃

9:7 אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם־שיבה זרקה בו והוא לא ידע׃

10:7 וענה גאון־ישראל בפניו ולא־שבו אל־יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל־זאת׃

11:7 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו׃

12:7 כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם׃  ס

13:7 אוי להם כי־נדדו ממני שד להם כי־פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים׃

14:7 ולא־זעקו אלי בלבם כי יילילו על־משכבותם על־דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃

15:7 ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו־רע׃

16:7 ישובו ׀ לא על היו כקשת רמיה יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים׃

 Hosea הושע

1:8 אל־חכך שפר כנשר על־בית יהוה יען עברו בריתי ועל־תורתי פשעו׃

2:8 לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל׃

3:8 זנח ישראל טוב אויב ירדפו ׃

4:8 הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃

5:8 זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד־מתי לא יוכלו נקין׃

6:8 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי־שבבים יהיה עגל שמרון׃

7:8 כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין־לו צמח בלי יעשה־קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃

8:8 נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין־חפץ בו׃

9:8 כי־המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים׃

10:8 גם כי־יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים׃

11:8 כי־הרבה אפרים מזבחת לחטא היו־לו מזבחות לחטא׃

12:8 [אכתוב־ כ] (אכתב־לו ק) [רבו כ] (רבי ק) תורתי כמו־זר נחשבו׃

13:8 זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו׃

14:8 וישכח ישראל את־עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי־אש בעריו ואכלה ארמנתיה׃  ס

 Hosea הושע

1:9 אל־תשמח ישראל ׀ אל־גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל־גרנות דגן׃

2:9 גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃

3:9 לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃

4:9 לא־יסכו ליהוה ׀ יין ולא יערבו־לו זבחיהם כלחם אונים להם כל־אכליו יטמאו  כי־לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה ׃

5:9 מה־תעשו ליום מועד וליום חג־יהוה׃

6:9 כי־הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃

7:9 באו ׀ ימי הפקדה באו ימי השלם  ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃

8:9 צפה אפרים עם־אלהי נביא פח יקוש על־כל־דרכיו משטמה בבית אלהיו׃

9:9 העמיקו־שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם׃  ס

10:9 כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל־פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃

11:9 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃

12:9 כי אם־יגדלו את־בניהם ושכלתים מאדם כי־גם־אוי להם בשורי מהם׃

13:9 אפרים כאשר־ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל־הרג בניו׃

14:9 תן־להם יהוה מה־תתן תן־להם רחם משכיל ושדים צמקים׃

15:9 כל־רעתם בגלגל כי־שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל־שריהם  סררים׃

16:9 הכה אפרים שרשם יבש פרי [בלי־ כ] (בל־יעשון ק) גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃  ס

17:9 ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃  ס

 Hosea הושע

1:10 גפן בוקק ישראל פרי ישוה־לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות׃

2:10 חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃

3:10 כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את־יהוה  והמלך מה־יעשה־לנו׃

4:10 דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי׃

5:10 לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי־אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על־כבודו כי־גלה ממנו׃

6:10 גם־אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו׃

7:10 נדמה שמרון מלכה כקצף על־פני־מים׃

8:10 ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על־מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃  ס

9:10 מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא־תשיגם בגבעה מלחמה על־בני עלוה׃

10:10 באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי [עינתם כ] (עונתם׃ ק)

11:10 ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על־טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד־לו יעקב׃

12:10 זרעו לכם לצדקה קצרו לפי־חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את־יהוה עד־יבוא וירה צדק לכם׃

13:10 חרשתם־רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי־כחש כי־בטחת בדרכך ברב גבוריך׃

14:10 וקאם שאון בעמך וכל־מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על־בנים רטשה׃

15:10 ככה עשה לכם בית־אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל׃

 Hosea הושע

1:11 כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃

2:11 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃

3:11 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על־זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃

4:11 בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃

5:11 לא ישוב אל־ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב׃

6:11 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃

7:11 ועמי תלואים למשובתי ואל־על יקראהו יחד לא ירומם ׃

8:11 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃

9:11 לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא־איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר׃

10:11 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי־הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃

11:11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על־בתיהם נאם־יהוה׃  ס

 Hosea הושע

1:12 סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם־אל ועם־קדושים נאמן׃

2:12 אפרים רעה רוח ורדף קדים כל־היום כזב ושד ירבה וברית עם־אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃

3:12 וריב ליהוה עם־יהודה ולפקד על־יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃

4:12 בבטן עקב את־אחיו ובאונו שרה את־אלהים׃

5:12 וישר אל־מלאך ויכל בכה ויתחנן־לו בית־אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃

6:12 ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃

7:12 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל־אלהיך תמיד׃

8:12 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃

9:12 ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל־יגיעי לא ימצאו־לי עון אשר־חטא׃

10:12 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃

11:12 ודברתי על־הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃

12:12 אם־גלעד און אך־שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃

13:12 ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃

14:12 ובנביא העלה יהוה את־ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃

15:12 הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃

 Hosea הושע

1:13 כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת׃

2:13 ועתה ׀ יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון׃

3:13 לכן יהיו כענן־בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה׃

4:13 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

5:13 אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות׃

6:13 כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על־כן שכחוני׃

7:13 ואהי להם כמו־שחל כנמר על־דרך אשור׃

8:13 אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃

9:13 שחתך ישראל כי־בי בעזרך׃

10:13 אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל־עריך ושפטיך אשר אמרת תנה־לי מלך ושרים׃

11:13 אתן־לך מלך באפי ואקח בעברתי׃  ס

12:13 צרור עון אפרים צפונה חטאתו׃

13:13 חבלי יולדה יבאו לו הוא־בן לא חכם כי־עת לא־יעמד במשבר בנים׃

14:13 מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני׃

15:13 כי הוא בן אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל־כלי חמדה׃

 Hosea הושע

1:14 תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו׃  פ

2:14 ובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך׃

3:14 קחו עמכם דברים ושובו אל־יהוה אמרו אליו כל־תשא עון וקח־טוב ונשלמה פרים שפתינו׃

4:14 אשור ׀ לא יושיענו על־סוס לא נרכב ולא־נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר־בך ירחם יתום׃

5:14 ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃

6:14 אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃

7:14 ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃

8:14 ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון׃  ס

9:14 אפרים מה־לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא׃

10:14 מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי־ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃