WLC (Consonants Only)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Proverbs משלי

1:1 משלי שלמה בן־דוד מלך ישראל׃

2:1 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

3:1 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

4:1 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

5:1 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

6:1 להבין משל ומליצה דברי  חכמים וחידתם׃

7:1 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃  פ

8:1 שמע בני מוסר אביך ואל־תטש תורת אמך׃

9:1 כי ׀ לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

10:1 בני אם־יפתוך חטאים אל־תבא׃

11:1 אם־יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃

12:1 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃

13:1 כל־הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃

14:1 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃

15:1 בני אל־תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃

16:1 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך־דם׃

17:1 כי־חנם מזרה הרשת בעיני כל־בעל  כנף׃

18:1 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃

19:1 כן ארחות כל־בצע בצע את־נפש בעליו יקח׃  פ

20:1 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃

21:1 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃

22:1 עד־מתי ׀ פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו־דעת׃

23:1 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃

24:1 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃

25:1 ותפרעו כל־עצתי ותוכחתי לא אביתם׃

26:1 גם־אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃

27:1 בבא [כשאוה כ] (כשואה ׀ ק) פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃

28:1 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃

29:1 תחת כי־שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃

30:1 לא־אבו לעצתי נאצו כל־תוכחתי׃

31:1 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃

32:1 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃

33:1 ושמע לי ישכן־בטח ושאנן מפחד רעה׃  פ

 Proverbs משלי

1:2 בני אם־תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2:2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

3:2 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

4:2 אם־תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

5:2 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

6:2 כי־יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

7:2 [וצפן כ] (יצפן ק) לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

8:2 לנצר ארחות משפט ודרך [חסידו כ] (חסידיו ק) ישמר׃

9:2 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל־מעגל־טוב׃

10:2 כי־תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃

11:2 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃

12:2 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃

13:2 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי־חשך׃

14:2 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃

15:2 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃

16:2 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

17:2 העזבת אלוף נעוריה ואת־ברית אלהיה שכחה׃

18:2 כי שחה אל־מות ביתה ואל־רפאים מעגלתיה׃

19:2 כל־באיה לא ישובון ולא־ישיגו ארחות חיים׃

20:2 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃

21:2 כי־ישרים ישכנו־ארץ ותמימים יותרו בה׃

22:2 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃  פ

 Proverbs משלי

1:3 בני תורתי אל־תשכח ומצותי יצר לבך׃

2:3 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3:3 חסד ואמת אל־יעזבך קשרם על־גרגרותיך כתבם על־לוח לבך׃

4:3 ומצא־חן ושכל־טוב בעיני אלהים ואדם׃  פ

5:3 בטח אל־יהוה בכל־לבך ואל־בינתך אל־תשען׃

6:3 בכל־דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

7:3 אל־תהי חכם בעיניך ירא את־יהוה וסור מרע׃

8:3 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

9:3 כבד את־יהוה מהונך ומראשית כל־תבואתך׃

10:3 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃  פ

11:3 מוסר יהוה בני אל־תמאס ואל־תקץ בתוכחתו׃

12:3 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את־בן ירצה׃

13:3 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

14:3 כי טוב סחרה מסחר־כסף ומחרוץ תבואתה׃

15:3 יקרה היא [מפניים כ] (מפנינים ק) וכל־חפציך לא ישוו־בה׃

16:3 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

17:3 דרכיה דרכי־נעם וכל־נתיבותיה שלום׃

18:3 עץ־חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃  פ

19:3 יהוה בחכמה יסד־ארץ כונן מים בתבונה׃

20:3 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו־טל׃

21:3 בני אל־ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

22:3 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

23:3 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

24:3 אם־תשכב לא־תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

25:3 אל־תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

26:3 כי־יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

27:3 אל־תמנע־טוב מבעליו בהיות לאל [ידיך כ] (ידך ק) לעשות׃

28:3 אל־תאמר [לרעיך כ] (לרעך  ׀ ק) לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

29:3 אל־תחרש על־רעך רעה והוא־יושב לבטח אתך׃

30:3 אל־ [תרוב כ] (תריב ק) עם־אדם חנם אם־לא גמלך רעה׃

31:3 אל־תקנא באיש חמס ואל־תבחר בכל־דרכיו׃

32:3 כי תועבת יהוה נלוז ואת־ישרים סודו׃

33:3 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

34:3 אם־ללצים הוא־יליץ [ולעניים כ] (ולענוים ק) יתן־חן׃

35:3 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃  פ

 Proverbs משלי

1:4 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

2:4 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל־תעזבו׃

3:4 כי־בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4:4 וירני ויאמר לי יתמך־דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

5:4 קנה חכמה קנה בינה אל־תשכח ואל־תט מאמרי־פי׃

6:4 אל־תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7:4 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל־קנינך קנה בינה׃

8:4 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

9:4 תתן לראשך לוית־חן עטרת תפארת תמגנך׃

10:4 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

11:4 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי־ישר׃

12:4 בלכתך לא־יצר צעדך ואם־תרוץ לא תכשל׃

13:4 החזק במוסר אל־תרף נצרה כי־היא חייך׃

14:4 בארח רשעים אל־תבא ואל־תאשר בדרך רעים׃

15:4 פרעהו אל־תעבר־בו שטה מעליו ועבור׃

16:4 כי לא ישנו אם־לא ירעו ונגזלה נתם אם־לא [יכשולו כ] (יכשילו׃ ק)

17:4 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

18:4 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד־נכון היום׃

19:4 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃  פ

20:4 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט־אזנך׃

21:4 אל־יליזו מעיניך מרם בתוך לבבך׃

22:4 כי־חיים הם למצאיהם ולכל־בשרו מרפא׃

23:4 מכל־משמר נצר לבך כי־ממנו תוצאות חיים׃

24:4 הסר ממך עקשות פה ולזות פתים הרחק ממך׃

25:4 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26:4 פלס  מעגל רגלך וכל־דרכיך יכנו׃

27:4 אל־תט־ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

 Proverbs משלי

1:5 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט־אזנך׃

2:5 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו׃

3:5 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃

4:5 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃

5:5 רגליה ירדות מות אול צעדיה יתמכו׃

6:5 ארח חיים פן־תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃  פ

7:5 ועתה בנים שמעו־לי ואל־תסורו מאמרי־פי׃

8:5 הרחק מעליה דרכך ואל־תקרב אל־פתח ביתה׃

9:5 פן־תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃

10:5 פן־ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃

11:5 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃

12:5 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃

13:5 ולאש־מעתי בקול מורי ולמלמדי לא־הטיתי אזני׃

14:5 כמעט הייתי בכל־רע בתוך קהל ועדה׃

15:5 שתה־מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃

16:5 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי־מים׃

17:5 יהיו־לך לבדך ואין לזרים אתך׃

18:5 יהי־מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

19:5 אילת אהבים ויעלת־חן דדיה ירוך בכל־עת באהבתה תשגה תמיד׃

20:5 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

21:5 כי נכח ׀ עיני יהוה דרכי־איש וכל־מעגלתיו מפלס׃

22:5 עוונותיו ילכדנו את־הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃

23:5 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃  פ

 Proverbs משלי

1:6 בני אם־ערבת לרעך תקעת  לזר כפיך׃

2:6 נוקשת באמרי־פיך נלכדת באמרי־פיך׃

3:6 עשה זאת אפוא  ׀ בני והנצל כי באת בכף־רעך לך התרפס ורהב רעיך׃

4:6 אל־תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך׃

5:6 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃  פ

6:6 לך־אל־נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃

7:6 אשר אין־לה קצין שטר ומשל׃

8:6 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

9:6 עד־מתי עצל ׀ תשכב מתי תקום משנתך׃

10:6 מעט נות מעט תנומות מעט ׀ חבק ידים לשכב׃

11:6 ובא־כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃  פ

12:6 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃

13:6 קרץ בעיניו  מלל ברגלו  מרה באצבעתיו׃

14:6 תהפכות ׀ בלבו חרש רע בכל־עת [מדנים כ] (מדינים ק) ישלח׃

15:6 על־כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃  פ

16:6 שש־הנה שנא יהוה ושבע [תועבות כ] (תועבת  ק) נפשו׃

17:6 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם־נקי׃

18:6 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

19:6 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃  פ

20:6 נצר בני מצות אביך ואל־תטש תורת אמך׃

21:6 קשרם על־לבך תמיד ענדם על־גרגרתך׃

22:6 בהתהלכך  ׀ תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

23:6 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

24:6 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃

25:6 אל־תחמד יפיה בלבבך ואל־תקחך בעפעפיה׃

26:6 כי בעד־אשה זונה עד־ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃  פ

27:6 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃

28:6 אם־יהלך איש על־הגחלים ורגליו לא תכוינה׃

29:6 כן הבא אל־אשת רעהו לא ינקה כל־הנגע בה׃

30:6 לא־יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃

31:6 ונמצא ישלם שבעתים את־כל־הון ביתו יתן׃

32:6 נאף אשה חסר־לב משחית נפשו הוא יעשנה׃

33:6 נגע־וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃

34:6 כי־קנאה חמת־גבר ולא־יחמול ביום נקם׃

35:6 לא־ישא פני כל־כפר ולא־יאבה כי תרבה־שחד׃  פ

 Proverbs משלי

1:7 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2:7 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

3:7 קשרם על־אצבעתיך כתבם על־לוח לבך׃

4:7 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

5:7 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

6:7 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7:7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר־לב׃

8:7 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

9:7 בנשף־בערב יום באישון לילה ואפלה׃

10:7 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

11:7 המיה היא וסררת בביתה לא־ישכנו רגליה׃

12:7 פעם ׀ בחוץ פעם ברחבות ואצל כל־פנה תארב׃

13:7 והחזיקה בו ונשקה־לו העזה פניה ותאמר לו׃

14:7 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

15:7 על־כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

16:7 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

17:7 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

18:7 לכה נרוה דדים עד־הבקר נתעלסה באהבים׃

19:7 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

20:7 צרור־הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

21:7 הטתו ברב לקחה בחלק פתיה תדיחנו׃

22:7 הולך אחריה פתאם כשור אל־טבח  יבוא וכעכס אל־מוסר אויל׃

23:7 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל־פח ולא־ידע כי־בנפשו הוא׃  פ

24:7 ועתה בנים שמעו־לי והקשיבו לאמרי־פי׃

25:7 אל־ישט אל־דרכיה לבך אל־תתע בנתיבותיה׃

26:7 כי־רבים חללים הפילה ועצמים כל־הרגיה׃

27:7 דרכי שאול ביתה ירדות אל־חדרי־מות׃  פ

 Proverbs משלי

1:8 הלא־חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃

2:8 בראש־מרומים עלי־דרך בית נתיבות נצבה׃

3:8 ליד־שערים לפי־קרת מבוא פתחים תרנה׃

4:8 אליכם אישים אקרא וקולי אל־בני אדם׃

5:8 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃

6:8 מעו כי־נגידים אדבר ומפתח פתי מישרים׃

7:8 כי־אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃

8:8 בצדק כל־אמרי־פי אין בהם נפתל ועקש׃

9:8 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת׃

10:8 קחו־מוסרי ואל־כסף ודעת מחרוץ נבחר׃

11:8 כי־טובה חכמה מפנינים וכל־חפצים לא ישוו־בה׃

12:8 א‍ני־חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא׃

13:8 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ׀ ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

14:8 לי־עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃

15:8 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃

16:8 בי שרים ישרו ונדיבים כל־שפטי צדק׃

17:8 אני [אהביה כ] (אהבי ק) אהב ומשחרי ימצאנני׃

18:8 עשר־וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃

19:8 טוב פריי מחרוץ ומפז  ותבואתי מכסף נבחר׃

20:8 בארח־צדקה אהלך  בתוך נתיבות משפט׃

21:8 להנחיל אהבי ׀ יש ואצרתיהם אמלא׃  פ

22:8 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃

23:8 מעולם נסכתי מראש מקדמי־ארץ׃

24:8 באין־תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי־מים׃

25:8 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

26:8 עד־לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃

27:8 בהכינו מים שם אני בחוקו חוג על־פני תהום׃

28:8 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום ׃

29:8 בשומו לים ׀ חקו ומים לא יעברו־פיו בחוקו מוסדי ארץ׃

30:8 ואהיה אצלו אמון ואהיה עשעים יום ׀ יום משחקת לפניו בכל־עת׃

31:8 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את־בני אדם׃  פ

32:8 ועתה בנים שמעו־לי ואשרי דרכי ישמרו׃

33:8 שמעו מוסר וחכמו ואל־תפרעו׃

34:8 אשרי אדם שמע לי לשקד על־דלתתי יום ׀ יום לשמר מזוזת פתחי׃

35:8 כי מצאי [מצאי כ] (מצא  ק) חיים ויפק רצון מיהוה׃

36:8 וחטאי חמס נפשו כל־משנאי אהבו מות׃  פ

 Proverbs משלי

1:9 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃

2:9 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃

3:9 שלחה נערתיה תקרא על־גפי מרמי קרת׃

4:9 מי־פתי יסר הנה חסר־לב אמרה לו׃

5:9 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃

6:9 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃

7:9 יסר ׀ לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃

8:9 אל־תוכח לץ פן־ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃

9:9 תן לחכם ויחכם־עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃  פ

10:9 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

11:9 כי־בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃

12:9 אם־חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

13:9 אשת כסילות המיה פתיות ובל־ידעה מה׃

14:9 וישבה לפתח ביתה על־כסא מרמי קרת׃

15:9 לקרא לעברי־דרך המישרים ארחותם׃

16:9 מי־פתי יסר הנה וחסר־לב ואמרה לו׃

17:9 מים־גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

18:9 ולא־ידע כי־רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃  פ

 Proverbs משלי

1:10 משלי שלמה  פ בן חכם ישמח־אב ובן כסיל תוגת אמו׃

2:10 לא־יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

3:10 לא־ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

4:10 ראש עשה כף־רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

5:10 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

6:10 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

7:10 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

8:10 חכם־לב יקח מצות ואויל פתים ילבט׃

9:10 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10:10 קרץ  עין יתן עצבת ואויל פתים ילבט׃

11:10 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

12:10 נאה תעורר מדנים ועל כל־פשעים תכסה אהבה׃

13:10 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר־לב׃

14:10 חכמים יצפנו־דעת ופי־אויל מחתה קרבה׃

15:10 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

16:10 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

17:10 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

18:10 מכסה נאה שפתי־שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

19:10 ברב דברים לא יחדל־פשע וחשך שפתיו משכיל׃

20:10 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

21:10 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר־לב ימותו׃

22:10 ברכת יהוה היא תעשיר ולא־יוסף עצב עמה׃

23:10 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

24:10 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

25:10 כעבור סופה  ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

26:10 כחמץ ׀ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

27:10 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

28:10 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

29:10 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

30:10 צדיק לעולם בל־ימוט ורשעים לא ישכנו־ארץ׃

31:10 פי־צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

32:10 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃

 Proverbs משלי

1:11 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

2:11 בא־זדון ויבא קלון ואת־צנועים חכמה׃

3:11 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים [ושדם כ] (ישדם׃ ק)

4:11 לא־יועיל הון  ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

5:11 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

6:11 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

7:11 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

8:11 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

9:11 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

10:11 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

11:11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

12:11 בז־לרעהו חסר־לב ואיש תבונות יחריש׃

13:11 הולך רכיל מגלה־סוד ונאמן־רוח מכסה דבר׃

14:11 באין תחבלות יפל־עם ותשועה ברב יועץ׃

15:11 רע־ירוע כי־ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

16:11 אשת־חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו־עשר׃

17:11 גמל נפשו איש חסד ועכר ארו אכזרי׃

18:11 רשע עשה פעלת־שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

19:11 כן־צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

20:11 תועבת יהוה עקשי־לב ורצונו תמימי דרך׃

21:11 יד ליד לא־ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

22:11 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

23:11 תאות צדיקים אך־טוב תקות רשעים עברה׃

24:11 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך־למחסור׃

25:11 נפש־ברכה תדשן ומרוה גם־הוא יורא׃

26:11 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

27:11 שחר טוב  יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

28:11 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

29:11 עוכר ביתו ינחל־רוח ועבד אויל לחכם־לב׃

30:11 פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשות  חכם׃

31:11 הן צדיק בארץ ישלם אף כי־רשע וחוטא׃

 Proverbs משלי

1:12 אהב מוסר  אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

2:12 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

3:12 לא־יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל־ימוט׃

4:12 אשת־חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

5:12 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

6:12 דברי רשעים ארב־דם ופי ישרים יצילם׃

7:12 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

8:12 לפיש־כלו יהלל־איש ונעוה־לב יהיה לבוז׃

9:12 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר־לחם׃

10:12 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

11:12 עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף ריקים חסר־לב׃

12:12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

13:12 בפשע פתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

14:12 מפרי פי־איש ישבע־טוב וגמול ידי־אדם [ישוב כ] (ישיב ק) לו׃

15:12 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

16:12 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

17:12 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

18:12 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

19:12 שפת־אמת תכון לעד ועד־ארגיעה לשון שקר׃

20:12 מרמה בלב־חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

21:12 לא־יאנה לצדיק כל־און ורשעים מלאו רע׃

22:12 תועבת יהוה שפתי־שקר ועשי אמונה רצונו׃

23:12 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

24:12 יד־חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

25:12 דאגה בלב־איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

26:12 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

27:12 לא־יחרך רמיה צידו והון־אדם יקר חרוץ׃

28:12 בארח־צדקה חיים ודרך נתיבה אל־מות׃

 Proverbs משלי

1:13 בן חכם מוסר אב ולץ לא־שמע גערה׃

2:13 מפרי פי־איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃

3:13 נצר פיו שמר נפשו פשק פתיו מחתה־לו׃

4:13 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃

5:13 דברש־קר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃

6:13 צדקה תצר תם־דרך ורשעה תסלף חטאת׃

7:13 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב׃

8:13 כפר נפש־איש עשרו ורש לא־שמע גערה׃

9:13 אור־צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃

10:13 רק־בזדון יתן מצה ואת־נועצים  חכמה׃

11:13 הון  מהבל ימעט וקבץ על־יד ירבה׃

12:13 תוחלת ממשכה מחלה־לב ועץ חיים תאוה באה׃

13:13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם׃

14:13 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

15:13 שכל־טוב  יתן־חן ודרך בגדים איתן׃

16:13 כל־ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃

17:13 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃

18:13 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃

19:13 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע׃

20:13 [הלוך כ] (הולך  ק) את־חכמים [וחכם כ] (יחכם ק) ורעה כסילים ירוע׃

21:13 חטאים תרדף רעה ואת־צדיקים ישלם־טוב׃

22:13 טוב ינחיל בני־בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

23:13 רב־אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃

24:13 חושך בטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

25:13 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃  פ

 Proverbs משלי

1:14 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

2:14 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

3:14 בפי־אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

4:14 באין אלפים אבוס בר ורב־תבואות בכח שור׃

5:14 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

6:14 בקש־לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

7:14 לך מנגד לאיש כסיל ובל־ידעת שפתי־דעת׃

8:14 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

9:14 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

10:14 לב  יודע מרת נפשו ובשמחתו לא־יתערב זר׃

11:14 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

12:14 יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

13:14 גם־בשחוק יכאב־לב ואחריתה  שמחה תוגה׃

14:14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

15:14 פתי יאמין לכל־דבר וערום יבין לאשרו׃

16:14 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

17:14 קצר־אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

18:14 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

19:14 שחו רעים לפני טובים ורשעים על־שערי צדיק׃

20:14 גם־לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

21:14 בז־לרעהו חוטא ומחונן [עניים כ] (ענוים ק) אשריו׃

22:14 ה‍לוא־יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

23:14 בכל־עצב יהיה מותר ודברש־פתים אך־למחסור׃

24:14 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

25:14 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

26:14 ביראת יהוה מבטח־עז ולבניו יהיה מחסה׃

27:14 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

28:14 ברב־עם הדרת־מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

29:14 ארך אפים רב־תבונה וקצר־רוח מרים אולת׃

30:14 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

31:14 עשק־דל  חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

32:14 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

33:14 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

34:14 צדקה תרומם־גוי וחסד לאמים חטאת׃

35:14 רצון־מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃

 Proverbs משלי

1:15 מענה־רך ישיב חמה ודבר־עצב יעלה־אף׃

2:15 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃

3:15 בכל־מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים ׃

4:15 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃

5:15 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

6:15 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃

7:15 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא־כן׃

8:15 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃

9:15 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃

10:15 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות׃

11:15 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי־לבות בני־אדם׃

12:15 לא יאהב־לץ הוכח לו אל־חכמים לא ילך׃

13:15 לב מח ייטב פנים ובעצבת־לב רוח נכאה׃

14:15 לב נבון יבקש־דעת [ופני כ] (ופי ק) כסילים ירעה אולת׃

15:15 כל־ימי עני רעים וטוב־לב משתה תמיד׃

16:15 טוב־מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

17:15 טוב ארחת ירק ואהבה־שם משור אבוס ושנאה־בו׃

18:15 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃

19:15 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃

20:15 בן חכם ישמח־אב וכסיל אדם בוזה אמו׃

21:15 אולת שמחה לחסר־לב ואיש תבונה יישר־לכת׃

22:15 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃

23:15 שמחה לאיש במענה־פיו ודבר בעתו מה־טוב׃

24:15 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃

25:15 בית גאים יסח ׀ יהוה ויצב גבול אלמנה׃

26:15 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי־נעם׃

27:15 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃

28:15 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃

29:15 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃

30:15 מאור־עינים ישמח־לב שמועה טובה תדשן־עצם׃

31:15 אזן שמעת  תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃

32:15 פורע מוסר  מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃

33:15 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃

 Proverbs משלי

1:16 לאדם מערכי־לב ומיהוה מענה לשון׃

2:16 כל־דרכי־איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

3:16 גל אל־יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

4:16 כל  פעל יהוה למענהו וגם־רשע ליום רעה׃

5:16 תועבת יהוה כל־גבה־לב יד ליד לא ינקה׃

6:16 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

7:16 ברצות יהוה דרכי־איש גם־אויביו ישלם אתו׃

8:16 טוב־מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

9:16 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

10:16 קסם ׀ על־שפתי־מלך במשפט לא ימעל־פיו׃

11:16 פלס ׀ ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל־אבני־כיס׃

12:16 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

13:16 רצון מלכים שפתי־צדק ודבר ישרים יאהב׃

14:16 חמת־מלך מלאכי־מות ואיש חכם יכפרנה׃

15:16 באור־פני־מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

16:16 קנה־חכמה מה־טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

17:16 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

18:16 לפני־שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

19:16 טוב שפל־רוח את־ [עניים כ] (ענוים ק) מחלק לל את־גאים׃

20:16 משכיל על־דבר ימצא־טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

21:16 לחכם־לב יקרא נבון ומתק פתים יסיף לקח׃

22:16 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

23:16 לב חכם ישכיל פיהו ועלש־פתיו יסיף לקח׃

24:16 צוף־דבש אמרי־נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

25:16 יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

26:16 נפש עמל עמלה לו כי־אכף עליו פיהו׃

27:16 איש בליעל כרה רעה ועל־ [שפתיו כ] (פתו ק) כאש צרבת׃

28:16 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן  מפריד אלוף׃

29:16 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא־טוב׃

30:16 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ פתיו כלה רעה׃

31:16 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

32:16 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

33:16 בחיק יוטל את־הגורל ומיהוה כל־משפטו׃

 Proverbs משלי

1:17 טוב פת חרבה ושלוה־בה מבית מלא זבחי־ריב׃

2:17 עבד־משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

3:17 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

4:17 מרע מקשיב על־שפת־און שקר מזין על־לשון הות׃

5:17 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

6:17 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

7:17 לא־נאוה לנבל שפת־יתר אף כי־לנדיב שפת־שקר׃

8:17 אבן־חן השחד בעיני בעליו אל־כל־אשר יפנה ישכיל׃

9:17 מכסה־פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

10:17 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

11:17 אך־מרי יבקש־רע ומלאך אכזרי ישלח־בו׃

12:17 פגוש דב שכול באיש ואל־כסיל באולתו׃

13:17 משיב רעה תחת טובה לא־ [תמיש כ] (תמוש ק) רעה מביתו׃

14:17 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב  נטוש׃

15:17 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם־שניהם׃

16:17 למה־זה מחיר ביד־כסיל לקנות חכמה ולב־אין׃

17:17 בכל־עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

18:17 אדם חסר־לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

19:17 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש־שבר׃

20:17 עקש־לב לא ימצא־טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

21:17 ילד כסיל לתוגה לו ולא־ישמח אבי נבל׃

22:17 לב מח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש־גרם׃

23:17 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

24:17 את־פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה־ארץ׃

25:17 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

26:17 גם ענוש לצדיק לא־טוב להכות נדיבים על־ישר׃

27:17 חושך אמריו יודע דעת [וקר־ כ] (יקר־רוח ק) איש תבונה׃

28:17 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

 Proverbs משלי

1:18 לתאוה יבקש נפרד בכל־תושיה יתגלע׃

2:18 לא־יחפץ כסיל בתבונה כי אם־בהתגלות לבו׃

3:18 בבוא־רשע בא גם־בוז ועם־קלון חרפה׃

4:18 מים עמקים דברי פי־איש נחל נבע מקור חכמה׃

5:18 שאת פני־רשע לא־טוב להטות צדיק במשפט׃

6:18 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

7:18 פי־כסיל מחתה־לו ושפתיו מוקש נפשו׃

8:18 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי־בטן׃

9:18 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

10:18 מגדל־עז  שם יהוה בו־ירוץ צדיק ונשגב׃

11:18 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

12:18 לפניש־בר יגבה לב־איש ולפני כבוד ענוה׃

13:18 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא־לו וכלמה׃

14:18 רוח־איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

15:18 לב נבון יקנה־דעת ואזן חכמים תבקש־דעת׃

16:18 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

17:18 צדיק הראשון בריבו [יבא־ כ] (ובא־רעהו ק) וחקרו׃

18:18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד׃

19:18 אח נפשע מקרית־עז [ומדונים כ] (ומדינים ק) כבריח ארמון׃

20:18 מפרי פי־איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

21:18 מות וחיים ביד־לשון ואהביה יאכל פריה׃

22:18 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

23:18 תחנונים ידבר־רש ועשיר יענה עזות׃

24:18 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃

 Proverbs משלי

1:19 טוב־רש הולך בתמו מעקש פתיו והוא כסיל׃

2:19 גם בלא־דעת נפש לא־טוב ואץ ברגלים חוטא׃

3:19 אולת אדם תסלף דרכו ועל־יהוה יזעף לבו׃

4:19 הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו  יפרד׃

5:19 עד קרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

6:19 רבים יחלו פני־נדיב וכל־הרע לאיש מתן׃

7:19 כל אחי־רש ׀ שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים [לא־ כ] (לו־המה׃ ק)

8:19 קנה־לב אהב נפשו שמר תבונה למצא־טוב׃

9:19 עד קרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃  פ

10:19 לא־נאוה לכסיל תענוג אף כי־לעבד ׀ משל בשרים׃

11:19 שכל אדם האריך אפו ותפארתו  עבר על־פשע׃

12:19 נהם ככפיר זעף מלך וכטל על־עשב רצונו׃

13:19 הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃

14:19 בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

15:19 עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

16:19 שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו [יומת כ] (ימות׃ ק)

17:19 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם־לו׃

18:19 יסר בנך כי־יש תקוה ואל־המיתו אל־תשא נפשך׃

19:19 [גרל־ כ] (גדל־חמה ק) נשא ענש כי אם־תציל ועוד תוסף׃

20:19 שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

21:19 רבות מחשבות בלב־איש ועצת יהוה היא תקום׃

22:19 תאות אדם חסדו וטוב־רש מאיש כזב׃

23:19 יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל־יפקד רע׃

24:19 טמן עצל ידו בצלחת גם־אל־פיהו לא ישיבנה׃

25:19 לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃

26:19 משדד־אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

27:19 חדל־בני  לשמע מוסר לשגות מאמרי־דעת׃

28:19 עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע־און׃

29:19 נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃

 Proverbs משלי

1:20 לץ היין  המה שכר וכל־שגה בו לא יחכם׃

2:20 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

3:20 כבוד לאיש שבת מריב וכל־אויל יתגלע׃

4:20 מחרף עצל לא־יחרש [ישאל כ] (ושאל ק) בקציר ואין׃

5:20 מים עמקים עצה בלב־איש ואיש תבונה ידלנה׃

6:20 רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

7:20 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

8:20 מלך יושב על־כסא־דין מזרה בעיניו כל־רע׃

9:20 מי־יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

10:20 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם־שניהם׃

11:20 גם במעלליו יתנכר־נער אם־זך ואם־ישר פעלו׃

12:20 אזן מעת  ועין ראה יהוה עשה גם־שניהם׃

13:20 אל־תאהב נה פן־תורש פקח עיניך שבע־לחם׃

14:20 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

15:20 יש זהב ורב־פנינים וכלי יקר שפתי־דעת׃

16:20 לקח־בגדו כי־ערב זר ובעד [נכרים כ] (נכריה ק) חבלהו׃

17:20 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא־פיהו חצץ׃

18:20 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

19:20 גולה־סוד  הולך רכיל ולפתה פתיו לא תתערב׃

20:20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו [באישון כ] (באשון ק) חשך׃

21:20 נחלה [מבחלת כ] (מבהלת ק) בראשנה ואחריתה לא תברך׃

22:20 אל־תאמר אשלמה־רע קוה ליהוה וישע לך׃

23:20 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא־טוב׃

24:20 מיהוה מצעדי־גבר ואדם מה־יבין דרכו׃

25:20 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

26:20 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

27:20 נר יהוה נשמת אדם חפש כל־חדרי־בטן׃

28:20 חסד ואמת יצרו־מלך וסעד בחסד כסאו׃

29:20 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

30:20 חברות פצע [תמריק כ] (תמרוק ק) ברע ומכות חדרי־בטן׃

 Proverbs משלי

1:21 פלגי־מים לב־מלך ביד־יהוה על־כל־אשר יחפץ יטנו׃

2:21 כל־דרך־איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

3:21 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

4:21 רום־עינים ורחב־לב נר רשעים חטאת׃

5:21 מחשבות חרוץ אך־למותר וכל־אץ אך־למחסור׃

6:21 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי־מות׃

7:21 שד־רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

8:21 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

9:21 טוב לשבת על־פנת־גג מאשת מדינים ובית חבר׃

10:21 נפש רשע אותה־רע לא־יחן בעיניו רעהו׃

11:21 בענש־לץ  יחכם־פתי ובהשכיל לחכם יקח־דעת׃

12:21 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

13:21 אטם אזנו מזעקת־דל גם־הוא יקרא ולא יענה׃

14:21 מתן בסתר יכפה־אף ושחד בחק חמה עזה׃

15:21 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

16:21 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

17:21 איש מחסור אהב שמחה אהב יין־ושמן לא יעשיר׃

18:21 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

19:21 טוב שבת בארץ־מדבר מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) וכעס׃

20:21 אוצר ׀ נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

21:21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

22:21 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

23:21 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

24:21 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

25:21 תאות עצל תמיתנו כי־מאנו ידיו לעשות׃

26:21 כל־היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

27:21 זבח רשעים תועבה אף כי־בזמה יביאנו׃

28:21 עד־כזבים יאבד ואיש ומע לנצח ידבר׃

29:21 העז איש רשע בפניו וישר הוא ׀ [יכין כ] (יבין ק) [דרכיו כ] (דרכו׃ ק)

30:21 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃  פ

31:21 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

 Proverbs משלי

1:22 נבחר ם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

2:22 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

3:22 ערום ׀ ראה רעה [ויסתר כ] (ונסתר ק) ופתיים עברו ונענשו׃

4:22 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

5:22 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

6:22 חנך לנער על־פי דרכו גם כי־יזקין לא־יסור ממנה׃

7:22 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

8:22 זורע עולה [יקצור־ כ] (יקצר־און ק) ושבט עברתו יכלה׃

9:22 טוב־עין הוא יברך כי־נתן מלחמו לדל׃

10:22 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

11:22 אהב [טהור־ כ] (טהר־לב ק) חן פתיו רעהו מלך׃

12:22 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

13:22 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

14:22 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה [יפול־ כ] (יפל־שם׃ ק)

15:22 אולת קשורה בלב־נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

16:22 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך־למחסור׃

17:22 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

18:22 כי־נעים כי־תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיך׃

19:22 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף־אתה׃

20:22 הלא כתבתי לך [שלשום כ] (שלישים ק) במועצת  ודעת׃

21:22 להודיעך קשט  אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃  פ

22:22 אל־תגזל־דל כי דל־הוא ואל־תדכא עני בשער׃

23:22 כי־יהוה יריב ריבם וקבע את־קבעיהם נפש׃

24:22 אל־תתרע את־בעל אף ואת־איש חמות לא תבוא׃

25:22 פן־תאלף [ארחתו כ] (ארחתיו ק) ולקחת מוקש לנפשך׃

26:22 אל־תהי בתקעי־כף בערבים משאות׃

27:22 אם־אין־לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

28:22 אל־תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

29:22 חזית איש ׀ מהיר במלאכתו לפני־מלכים יתיצב בל־יתיצב לפני חשכים׃  פ

 Proverbs משלי

1:23 כי־תשב ללחום את־מושל בין תבין את־אשר לפניך׃

2:23 ושמת שכין בלעך אם־בעל נפש אתה׃

3:23 אל־תתאו  למטעמותיו והוא לחם כזבים׃

4:23 אל־תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

5:23 [התעוף כ] (התעיף ק) עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה־לו כנפים כנשר [ועיף כ] (יעוף ק) השמים׃  פ

6:23 אל־תלחם את־לחם רע עין ואל־ [תתאו כ] (תתאיו ק) למטעמתיו׃

7:23 כי ׀ כמו־שער בנפשו כן־הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל־עמך׃

8:23 פתך־אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃

9:23 באזני כסיל אל־תדבר כי־יבוז לשכל מליך׃

10:23 אל־תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל־תבא׃

11:23 כי־גאלם חזק הוא־יריב את־ריבם אתך׃

12:23 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי־דעת׃

13:23 אל־תמנע מנער מוסר כי־תכנו בשבט לא ימות׃

14:23 אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל׃

15:23 בני אם־חכם לבך ישמח לבי גם־אני׃

16:23 ותעלזנה כליותי בדבר פתיך מישרים׃

17:23 אל־יקנא לבך בחטאים כי אם־ביראת־יהוה כל־היום׃

18:23 כי אם־יש אחרית ותקותך לא תכרת׃

19:23 שמע־אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך׃

20:23 אל־תהי בסבאי־יין בזללי בשר למו׃

21:23 כי־סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃

22:23 שמע לאביך זה ילדך ואל־תבוז כי־זקנה אמך׃

23:23 אמת קנה ואל־תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

24:23 [גול כ] (גיל ק) [יגול כ] (יגיל ק) אבי צדיק [יולד כ] (ויולד ק) חכם [וישמח־ כ] (ישמח־בו׃ ק)

25:23 ישמח־אביך ואמך ותגל יולדתך׃

26:23 תנה־בני לבך לי ועיניך דרכי [תרצנה כ] (תצרנה ׃ ק)

27:23 כי־שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃

28:23 אף־היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃

29:23 למי אוי למי אבוי למי [מדונים כ] (מדינים ׀ ק) למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃

30:23 למאחרים על־היין לבאים לחקר ממסך׃

31:23 אל־תרא יין כי יתאדם כי־יתן [בכיס כ] (בכוס ק) עינו יתהלך במישרים׃

32:23 אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃

33:23 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃

34:23 והיית כשכב בלב־ים וכשכב בראש חבל׃

35:23 הכוני בל־חליתי הלמוני בל־ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃

 Proverbs משלי

1:24 אל־תקנא באנשי רעה ואל־ [תתאו כ] (תתאיו ק) להיות אתם׃

2:24 כי־שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃

3:24 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃

4:24 ובדעת חדרים ימלאו כל־הון יקר ונעים׃

5:24 גבר־חכם בעוז ואיש־דעת מאמץ־כח׃

6:24 כי בתחבלות תעשה־לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

7:24 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח־פיהו׃

8:24 מחשב להרע לו בעל־מזמות יקראו׃

9:24 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ׃

10:24 התרפית ביום צרה צר כחכה׃

11:24 הצל לקחים למות ומטים להרג אם־תחשוך׃

12:24 כי־תאמר הן לא־ידענו זה ה‍לא־תכן לבות ׀ הוא־יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

13:24 אכל־בני דבש כי־טוב ונפת מתוק על־חכך׃

14:24 כן ׀ דעה חכמה לנפשך אם־מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃  פ

15:24 אל־תארב רשע לנוה צדיק אל־תשדד רבצו׃

16:24 כי שבע ׀ יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

17:24 בנפל [אויביך כ] (אויבך  ק) אל־תשמח ובכשלו אל־יגל לבך׃

18:24 פן־יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃

19:24 אל־תתחר במרעים אל־תקנא ברשעים׃

20:24 כי ׀ לא־תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃

21:24 ירא־את־יהוה בני ומלך עםש־ונים אל־תתערב׃

22:24 כי־פתאם יקום אידם ופיד ניהם מי יודע׃  ס

23:24 גם־אלה לחכמים הכר־פנים במשפט בל־טוב׃

24:24 אמר ׀ לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃

25:24 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת־טוב׃

26:24 שפתים ישק משיב דברים נכחים׃

27:24 הכן בחוץ ׀ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃  פ

28:24 אל־תהי עד־חנם ברעך והפתית בשפתיך׃

29:24 אל־תאמר כאשר עשה־לי כן אעשה־לו אשיב לאיש כפעלו׃

30:24 על־שדה איש־עצל עברתי ועל־כרם אדם חסר־לב׃

31:24 והנה עלה כלו ׀ קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃

32:24 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃

33:24 מעט נות מעט תנומות מעט ׀ חבק ידים לשכב׃

34:24 ובא־מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃  פ

 Proverbs משלי

1:25 גם־אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי ׀ חזקיה מלך־יהודה׃

2:25 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

3:25 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

4:25 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

5:25 הגו רשע לפני־מלך ויכון בצדק כסאו׃

6:25 אל־תתהדר לפני־מלך ובמקום גדלים אל־תעמד׃

7:25 כי טוב אמר־לך ע‍לה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

8:25 אל־תצא לרב מהר פן מה־תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

9:25 ריבך ריב את־רעך וסוד אחר אל־תגל׃

10:25 פן־יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

11:25 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על־אפניו׃

12:25 נזם זהב וחלי־כתם מוכיח חכם על־אזן שמעת׃

13:25 כצנת־שלג ׀ ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃  פ

14:25 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת־שקר׃

15:25 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר־גרם׃

16:25 דבש מצאת אכל דיך פן־תשבענו והקאתו׃

17:25 הקר רגלך מבית רעך פן־ישבעך ושנאך׃

18:25 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

19:25 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

20:25 מעדה בגד ׀ ביום קרה חמץ על־נתר ושר בשרים על לב־רע׃  פ

21:25 אם־רעב נאך האכלהו לחם ואם־צמא השקהו מים׃

22:25 כי גחלים אתה חתה על־ראשו ויהוה ישלם־לך׃

23:25 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

24:25 טוב שבת על־פנת־גג מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) ובית חבר׃

25:25 מים קרים על־נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

26:25 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני־רשע׃

27:25 אכל דבש הרבות לא־טוב וחקר כבדם כבוד׃

28:25 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃

 Proverbs משלי

1:26 כשלג ׀ בקיץ וכמטר בקציר כן לא־נאוה לכסיל כבוד׃

2:26 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם [לא כ] (לו ק) תבא׃

3:26 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים׃

4:26 אל־תען כסיל כאולתו פן־תשוה־לו גם־אתה׃

5:26 ענה כסיל כאולתו פן־יהיה חכם בעיניו׃

6:26 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד־כסיל׃

7:26 דליו קים  מפסח ומשל בפי כסילים׃

8:26 כצרור אבן במרגמה כן־נותן לכסיל כבוד׃

9:26 חוח עלה ביד־שכור ומשל בפי כסילים׃

10:26 רב מחולל־כל ושכר כסיל ושכר עברים׃

11:26 ככלב שב על־קאו כסיל שונה באולתו׃

12:26 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃

13:26 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות׃

14:26 הדלת תסוב על־צירה ועצל על־מטתו׃

15:26 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל־פיו׃

16:26 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם׃

17:26 מחזיק באזני־כלב עבר מתעבר על־ריב לא־לו׃

18:26 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃

19:26 כן־איש רמה את־רעהו ואמר ה‍לא־משחק אני׃

20:26 באפס עצים תכבה־אש ובאין נרגן ישתק מדון׃

21:26 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש [מדונים כ] (מדינים ק) לחרחר־ריב׃  פ

22:26 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי־בטן׃

23:26 כסף סיגים מצפה על־חרש שפתים דלקים ולב־רע׃

24:26 [בשפתו כ] (בשפתיו ק) ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃

25:26 כי־יחנן קולו  אל־תאמן־בו כי שבע תועבות בלבו׃

26:26 תכסה נאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃

27:26 כרהש־חת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

28:26 לשוןש־קר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃

 Proverbs משלי

1:27 אל־תתהלל ביום מחר כי לא־תדע מה־ילד יום׃

2:27 יהללך זר ולא־פיך נכרי ואל־שפתיך׃

3:27 כבד־אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

4:27 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃

5:27 טובה  תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

6:27 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

7:27 נפש בעה תבוס נפת ונפש רעבה כל־מר מתוק׃

8:27 כצפור נודדת מן־קנה כן־איש נודד ממקומו׃

9:27 שמן וקטרת ישמח־לב ומתק רעהו מעצת־נפש׃

10:27 רעך [ורעה כ] (ורע ק) אביך אל־תעזב ובית אחיך אל־תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

11:27 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃

12:27 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

13:27 קח־בגדו כי־ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

14:27 מברך רעהו ׀ בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃

15:27 דלף טורד ביום סגריר ואשת [מדונים כ] (מדינים ק) נשתוה׃

16:27 צפניה צפן־רוח ושמן ימינו יקרא׃

17:27 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני־רעהו׃

18:27 נצר תאנה יאכל פריה ושמר  אדניו יכבד׃

19:27 כמים הפנים לפנים כן לב־האדם לאדם׃

20:27 שאול [ואבדה כ] (ואבדו ק) לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃

21:27 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו׃

22:27 אם תכתוש־את־האויל ׀ במכתש בתוך הריפות בעלי לא־תסור מעליו אולתו׃  פ

23:27 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃

24:27 כי לא לעולם חסן ואם־נזר לדור [דור כ] (ודור׃ ק)

25:27 גלה חציר ונראה־דשא ונאספו עשבות הרים׃

26:27 כבשים ללבושך ומחיר דה עתודים׃

27:27 ודי ׀ חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃

 Proverbs משלי

1:28 נסו ואין־רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

2:28 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃

3:28 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם׃

4:28 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם׃  פ

5:28 אנשי־רע לא־יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

6:28 טוב־רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃

7:28 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

8:28 מרבה הונו  בנשך [ובתרבית כ] (ותרבית ק) לחונן דלים יקבצנו׃

9:28 מסיר אזנו משמע תורה גם־תפלתו תועבה׃

10:28 משגה ישרים ׀ בדרך רע בשחותו הוא־יפול ותמימים ינחלו־טוב׃

11:28 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו׃

12:28 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃

13:28 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

14:28 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

15:28 ארי־נהם ודב שוקק משל רשע על עם־דל׃

16:28 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות [שנאי כ] (שנא ק) בצע יאריך ימים׃  פ

17:28 אדם עשק בדם־נפש עד־בור ינוס אל־יתמכו־בו׃

18:28 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

19:28 עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף רקים ישבע־ריש׃

20:28 איש אמונות רב־ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

21:28 הכר־פנים לא־טוב ועל־פת־לחם יפשע־גבר׃

22:28 נבהל להון איש רע עין ולא־ידע כי־חסר יבאנו׃

23:28 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃

24:28 גוזל ׀ אביו ואמו ואמר אין־פשע חבר הוא לאיש משחית׃

25:28 רחב־נפש יגרה מדון ובוטח על־יהוה ידשן׃

26:28 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

27:28 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב־מארות׃

28:28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים׃

 Proverbs משלי

1:29 איש תוכחות מקשה־ערף פתע ישבר ואין מרפא׃

2:29 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃

3:29 איש־אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד־הון׃

4:29 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה׃

5:29 גבר מחליק על־רעהו רשת פורש על־פעמיו׃

6:29 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃

7:29 ידע צדיק דין דלים רשע לא־יבין דעת׃

8:29 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף׃

9:29 איש־חכם נשפט את־איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃

10:29 אנשי דמים ישנאו־תם וישרים יבקשו נפשו׃

11:29 כל־רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

12:29 משל מקשיב על־דבר־שקר כל־משרתיו רשעים׃

13:29 רש ואיש תככים נפגשו מאיר־עיני שניהם יהוה׃

14:29 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃

15:29 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

16:29 ברבות רשעים ירבה־פשע וצדיקים במפלתם יראו׃

17:29 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃  פ

18:29 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו׃

19:29 בדברים לא־יוסר עבד כי־יבין ואין מענה׃

20:29 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃

21:29 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון׃

22:29 איש־אף יגרה מדון ובעל חמה רב־פשע׃

23:29 גאות אדם תשפילנו ושפל־רוח יתמך כבוד׃

24:29 חולק עם־גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד׃

25:29 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

26:29 רבים מבקשים פני־מושל ומיהוה משפט־איש׃

27:29 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר־דרך׃  פ

 Proverbs משלי

1:30 דברי ׀ אגור בן־יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל׃

2:30 כי בער אנכי מאיש ולא־בינת אדם לי׃

3:30 ולא־למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃

4:30 מי עלה־שמים ׀ וירד מי אסף־רוח ׀ בחפניו מי צרר־מים ׀ בשמלה מי הקים כל־אפסי־ארץ מה־שמו ומה־שם־בנו כי תדע׃

5:30 כל־אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

6:30 אל־תוסף על־דבריו פן־יוכיח בך ונכזבת׃  פ

7:30 תים שאלתי מאתך אל־תמנע ממני בטרם אמות׃

8:30 שוא ׀ ודבר־כזב הרחק ממני ראש ועשר אל־תתן־לי הטריפני לחם חקי׃

9:30 פן אשבע ׀ וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן־אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי׃  פ

10:30 אל־תלשן עבד אל־ [אדנו כ] (אדניו ק) פן־יקללך ואשמת׃

11:30 דור אביו יקלל ואת־אמו לא יברך׃

12:30 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃

13:30 דור מה־רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃

14:30 דור ׀ חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו  לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃  פ

15:30 לעלוקה  ׀ שתי בנות הב ׀ הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא־אמרו הון׃

16:30 שאול ועצר רחם ארץ לא־שבעה מים ואש לא־אמרה הון׃

17:30 עין ׀ תלעג לאב ותבוז ליקהת־אם יקרוה ערבי־נחל ויאכלוה בני־נשר׃  פ

18:30 שלשה המה נפלאו ממני  [וארבע כ] (וארבעה ק) לא ידעתים׃

19:30 דרך הנשר ׀ בשמים דרך נחש עלי צור דרך־אניה בלב־ים ודרך גבר בעלמה׃

20:30 כן ׀ דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא־פעלתי און׃  פ

21:30 תחת לוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא־תוכל שאת׃

22:30 תחת־עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע־לחם׃

23:30 תחת נואה כי תבעל ושפחה כי־תירש גברתה׃  פ

24:30 ארבעה הם קטני־ארץ והמה חכמים מחכמים׃

25:30 הנמלים עם לא־עז ויכינו בקיץ לחמם׃

26:30 פנים עם לא־עצום וישימו בסלע ביתם׃

27:30 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃

28:30 ממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך׃  פ

29:30 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת׃

30:30 ליש גבור בבהמה ולא־ישוב מפני־כל׃

31:30 זרזיר מתנים או־תיש ומלך אלקום עמו׃

32:30 אם־נבלת בהתנשא ואם־זמות יד לפה׃

33:30 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ־אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃  פ

 Proverbs משלי

1:31 דברי למואל מלך משא א‍שר־יסרתו אמו׃

2:31 מה־ברי ומה־בר־בטני ומה בר־נדרי׃

3:31 אל־תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין׃

4:31 אל למלכים ׀ למואל אל למלכים שתו־יין ולרוזנים [או כ] (אי ק) שכר׃

5:31 פן־ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל־בני־עני׃

6:31 תנו־שכר לאובד ויין למרי נפש׃

7:31 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר־עוד׃

8:31 פתח־פיך לאלם אל־דין כל־בני חלוף׃

9:31 פתח־פיך שפט־צדק ודין עני ואביון׃  פ

10:31 אשת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

11:31 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

12:31 גמלתהו טוב ולא־רע כל ימי חייה ׃

13:31 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

14:31 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

15:31 ותקם ׀ בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

16:31 זממה דה ותקחהו מפרי כפיה [נטע כ] (נטעה ק) כרם׃

17:31 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

18:31 טעמה כי־טוב סחרה לא־יכבה [בליל כ] (בלילה ק) נרה׃

19:31 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

20:31 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

21:31 לא־תירא לביתה משלג כי כל־ביתה לבש שנים׃

22:31 מרבדים עשתה־לה שש וארגמן לבושה׃

23:31 נודע בשערים בעלה בשבתו עם־זקני־ארץ׃

24:31 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃

25:31 עז־והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

26:31 פיה פתחה בחכמה ותורת־חסד על־לשונה׃

27:31 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

28:31 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃

29:31 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה׃

30:31 שקר החן והבל היפי אשה יראת־יהוה היא תתהלל׃

31:31 תנו־לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃