Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  8  

  שיר השירים

1:1 א שיר השירים אשר לשלמה

2:1 ב ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין

3:1 ג לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך

4:1 ד משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך--נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך  {פ}

5:1 ה שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה

6:1 ו אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים--כרמי שלי לא נטרתי

7:1 ז הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך

8:1 ח אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים  {פ}

9:1 ט לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

10:1 י נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים

11:1 יא תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף

12:1 יב עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו

13:1 יג צרור המר דודי לי בין שדי ילין

14:1 יד אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי  {ס}

15:1 טו הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים

16:1 טז הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה

17:1 יז קרות בתינו ארזים רחיטנו (רהיטנו) ברותים

  שיר השירים

1:2 א אני חבצלת השרון שושנת העמקים

2:2 ב כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות

3:2 ג כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי

4:2 ד הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה

5:2 ה סמכוני באשישות--רפדוני בתפוחים  כי חולת אהבה אני

6:2 ו שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

7:2 ז השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

8:2 ח קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים--מקפץ על הגבעות

9:2 ט דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו--משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים

10:2 י ענה דודי ואמר לי  קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך

11:2 יא כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו

12:2 יב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו

13:2 יג התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי (לך) רעיתי יפתי ולכי לך  {ס}

14:2 יד יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך  כי קולך ערב ומראיך נאוה  {ס}

15:2 טו אחזו לנו שעלים--שעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר

16:2 טז דודי לי ואני לו הרעה בשושנים

17:2 יז עד שיפוח היום ונסו הצללים  סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים--על הרי בתר  {ס}

  שיר השירים

1:3 א על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

2:3 ב אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות--אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3:3 ג מצאוני השמרים הסבבים בעיר  את שאהבה נפשי ראיתם

4:3 ד כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו--עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי

5:3 ה השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

6:3 ו מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן  מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל

7:3 ז הנה מטתו שלשלמה--ששים גברים סביב לה  מגברי ישראל

8:3 ח כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות  {ס}

9:3 ט אפריון עשה לו המלך שלמה--מעצי הלבנון

10:3 י עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם

11:3 יא צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה--בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו  {ס}

  שיר השירים

1:4 א הנך יפה רעיתי הנך יפה--עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד

2:4 ב שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

3:4 ג כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

4:4 ד כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגברים

5:4 ה שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים

6:4 ו עד שיפוח היום ונסו הצללים--אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה

7:4 ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

8:4 ח אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים

9:4 ט לבבתני אחתי כלה לבבתני באחד (באחת) מעיניך באחד ענק מצורניך

10:4 י מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים

11:4 יא נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון  {ס}

12:4 יב גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום

13:4 יג שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים  כפרים עם נרדים

14:4 יד נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים

15:4 טו מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון

16:4 טז עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו

  שיר השירים

1:5 א באתי לגני אחתי כלה--אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים  {ס}

2:5 ב אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי--שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה

3:5 ג פשטתי את כתנתי--איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם

4:5 ד דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו

5:5 ה קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול

6:5 ו פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו--בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני

7:5 ז מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות

8:5 ח השבעתי אתכם בנות ירושלם  אם תמצאו את דודי--מה תגידו לו שחולת אהבה אני

9:5 ט מה דודך מדוד היפה בנשים  מה דודך מדוד שככה השבעתנו

10:5 י דודי צח ואדום דגול מרבבה

11:5 יא ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב

12:5 יב עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב--ישבות על מלאת

13:5 יג לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים--נטפות מור עבר

14:5 יד ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים

15:5 טו שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון--בחור כארזים

16:5 טז חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם

  שיר השירים

1:6 א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך

2:6 ב דודי ירד לגנו לערגות הבשם--לרעות בגנים וללקט שושנים

3:6 ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים  {ס}

4:6 ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות

5:6 ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד

6:6 ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

7:6 ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

8:6 ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

9:6 ט אחת היא יונתי תמתי--אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה  {ס}

10:6 י מי זאת הנשקפה כמו שחר  יפה כלבנה ברה כחמה--אימה כנדגלות  {ס}

11:6 יא אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים

12:6 יב לא ידעתי--נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב

13:6 

  שיר השירים

1:7 א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים

2:7 ב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך--כמו חלאים מעשה ידי אמן

3:7 ג שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים

4:7 ד שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה

5:7 ה צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים--אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק

6:7 ו ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן  מלך אסור ברהטים

7:7 ז מה יפית ומה נעמת--אהבה בתענוגים

8:7 ח זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות

9:7 ט אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים

10:7 י וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים

11:7 יא אני לדודי ועלי תשוקתו  {ס}

12:7 יב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים

13:7 יג נשכימה לכרמים--נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך

[ (Song of Solomon 7;14) יד הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים--חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך ]

  שיר השירים

1:8 א מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבזו לי

2:8 ב אנהגך אביאך אל בית אמי--תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני

3:8 ג שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני

4:8 ד השבעתי אתכם בנות ירושלם  מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

5:8 ה מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך--שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך

6:8 ו שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך--כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה--רשפי אש שלהבתיה

7:8 ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

8:8 ח אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה

9:8 ט אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז

10:8 י אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום  {פ}

11:8 יא כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים  איש יבא בפריו אלף כסף

12:8 יב כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו

13:8 יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך--השמיעני

14:8 יד ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים--על הרי בשמים  {ש}