Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  

  חבקוק

1:1 א המשא אשר חזה חבקוק הנביא

2:1 ב עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע  אזעק אליך חמס ולא תושיע

3:1 ג למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא

4:1 ד על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט  כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל

5:1 ה ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו  כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר

6:1 ו כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו

7:1 ז אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא

8:1 ח וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו--יעפו כנשר חש לאכול

9:1 ט כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי

10:1 י והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה

11:1 יא אז חלף רוח ויעבר ואשם  זו כחו לאלהו

12:1 יב הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי--לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו

13:1 יג טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל  למה תביט בוגדים--תחריש בבלע רשע צדיק ממנו

14:1 יד ותעשה אדם כדגי הים--כרמש לא משל בו

15:1 טו כלה בחכה העלה--יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל

16:1 טז על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו  כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה

17:1 יז העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול  {ס}

  חבקוק

1:2 א על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי

2:2 ב ויענני יהוה ויאמר כתב חזון ובאר על הלחות--למען ירוץ קורא בו

3:2 ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו--כי בא יבא לא יאחר

4:2 ד הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה  {ס}

5:2 ה ואף כי היין בגד גבר יהיר ולא ינוה  אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים

6:2 ו הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו--עד מתי ומכביד עליו עבטיט

7:2 ז הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו

8:2 ח כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה  {פ}

9:2 ט הוי בצע בצע רע--לביתו  לשום במרום קנו להנצל מכף רע

10:2 י יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך

11:2 יא כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה  {פ}

12:2 יב הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה

13:2 יג הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו

14:2 יד כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים  {פ}

15:2 טו הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר--למען הביט על מעוריהם

16:2 טז שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך

17:2 יז כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה

18:2 יח מה הועיל פסל כי פסלו יצרו--מסכה ומורה שקר  כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים  {ס}

19:2 יט הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה--הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו

20:2 כ ויהוה בהיכל קדשו  הס מפניו כל הארץ  {ס}

  חבקוק

1:3 א תפלה לחבקוק הנביא--על שגינות

2:3 ב יהוה שמעתי שמעך יראתי--יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור

3:3 ג אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ

4:3 ד ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה

5:3 ה לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו

6:3 ו עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו

7:3 ז תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין

8:3 ח הבנהרים חרה יהוה--אם בנהרים אפך אם בים עברתך  כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה

9:3 ט עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ

10:3 י ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא

11:3 יא שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך

12:3 יב בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים

13:3 יג יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה  {פ}

14:3 יד נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר

15:3 טו דרכת בים סוסיך חמר מים רבים

16:3 טז שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי--יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז  אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו

17:3 יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

18:3 יח ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי

19:3 יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי  {ש}