Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

  הושע

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה--ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל

2:1 ב תחלת דבר יהוה בהושע  {פ}   ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים--כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה

3:1 ג וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן

4:1 ד ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל  כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל

5:1 ה והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל

6:1 ו ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה  כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל--כי נשא אשא להם

7:1 ז ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים

8:1 ח ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן

9:1 ט ויאמר קרא שמו לא עמי  כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם  {פ}

10:1 

11:1 

  הושע

1:2 א והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי

2:2 ב ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ  כי גדול יום יזרעאל

3:2 ג אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה

4:2 ד ריבו באמכם ריבו--כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה

5:2 ה פן אפשיטנה ערמה--והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא

6:2 ו ואת בניה לא ארחם  כי בני זנונים המה

7:2 ז כי זנתה אמם הבישה הורתם  כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי

8:2 ח לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא

9:2 ט ורדפה את מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון--כי טוב לי אז מעתה

10:2 י והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל

11:2 יא לכן אשוב--ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה

12:2 יב ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי

13:2 יג והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה--וכל מועדה

14:2 יד והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה

15:2 טו ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה  {ס}

16:2 טז לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה

17:2 יז ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים

18:2 יח והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי

19:2 יט והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם

20:2 כ וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח

21:2 כא וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

22:2 כב וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה  {פ}

23:2 כג והיה ביום ההוא אענה נאם יהוה--אענה את השמים והם יענו את הארץ

[ (Hosea 2;24) כד והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל ]

[ (Hosea 2;25) כה וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי  {פ} ]

  הושע

1:3 א ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת  כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים

2:3 ב ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים

3:3 ג ואמר אליה ימים רבים תשבי לי--לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך

4:3 ד כי ימים רבים ישבו בני ישראל--אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים

5:3 ה אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים  {פ}

  הושע

1:4 א שמעו דבר יהוה בני ישראל  כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ--כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ

2:4 ב אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו

3:4 ג על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו

4:4 ד אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן

5:4 ה וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך

6:4 ו נדמו עמי מבלי הדעת  כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך (ואמאסך) מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני

7:4 ז כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר

8:4 ח חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו

9:4 ט והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו

10:4 י ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו  כי את יהוה עזבו לשמר

11:4 יא זנות ויין ותירוש יקח לב

12:4 יב עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו  כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם

13:4 יג על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה

14:4 יד לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה--כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט

15:4 טו אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה

16:4 טז כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב

17:4 יז חבור עצבים אפרים הנח לו

18:4 יח סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה

19:4 יט צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם  {פ}

  הושע

1:5 א שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו--כי לכם המשפט  כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור

2:5 ב ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם

3:5 ג אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני  כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל

4:5 ד לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם  כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו

5:5 ה וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם--כשל גם יהודה עמם

6:5 ו בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה--ולא ימצאו  חלץ מהם

7:5 ז ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם  {ס}

8:5 ח תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין

9:5 ט אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה

10:5 י היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי

11:5 יא עשוק אפרים רצוץ משפט  כי הואיל הלך אחרי צו

12:5 יב ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה

13:5 יג וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור

14:5 יד כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל

15:5 טו אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני  בצר להם ישחרנני

  הושע

1:6 א לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו

2:6 ב יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו

3:6 ג ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ

4:6 ד מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך

5:6 ה על כן חצבתי בנביאים--הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא

6:6 ו כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות

7:6 ז והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי

8:6 ח גלעד קרית פעלי און--עקבה מדם

9:6 ט וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה  כי זמה עשו

10:6 י בבית ישראל ראיתי שעריריה (שערוריה) שם זנות לאפרים נטמא ישראל

11:6 יא גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי  {פ}

  הושע

1:7 א כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון--כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ

2:7 ב ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו

3:7 ג ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים

4:7 ד כלם מנאפים--כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו

5:7 ה יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים

6:7 ו כי קרבו כתנור לבם בארבם  כל הלילה ישן אפהם--בקר הוא בער כאש להבה

7:7 ז כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי

8:7 ח אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה

9:7 ט אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע

10:7 י וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת

11:7 יא ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו

12:7 יב כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי--כעוף השמים אורידם איסירם כשמע לעדתם  {ס}

13:7 יג אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם--והמה דברו עלי כזבים

14:7 יד ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי

15:7 טו ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע

16:7 טז ישובו לא על היו כקשת רמיה--יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים

  הושע

1:8 א אל חכך שפר כנשר על בית יהוה--יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו

2:8 ב לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל

3:8 ג זנח ישראל טוב אויב ירדפו

4:8 ד הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת

5:8 ה זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין

6:8 ו כי מישראל והוא--חרש עשהו ולא אלהים הוא  כי שבבים יהיה עגל שמרון

7:8 ז כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח--אולי יעשה זרים יבלעהו

8:8 ח נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו

9:8 ט כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים

10:8 י גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים

11:8 יא כי הרבה אפרים מזבחות לחטא  היו לו מזבחות לחטא

12:8 יב אכתוב (אכתב) לו--רבו (רבי) תורתי  כמו זר נחשבו

13:8 יג זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו--יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם--המה מצרים ישובו

14:8 יד וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה  {פ}

  הושע

1:9 א אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן

2:9 ב גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה

3:9 ג לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו

4:9 ד לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו--זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו  כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה

5:9 ה מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה

6:9 ו כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם

7:9 ז באו ימי הפקדה באו ימי השלם--ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח--על רב עונך ורבה משטמה

8:9 ח צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו--משטמה בבית אלהיו

9:9 ט העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם  {ס}

10:9 י כענבים במדבר מצאתי ישראל--כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם

11:9 יא אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון

12:9 יב כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם  כי גם אוי להם בשורי מהם

13:9 יג אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הרג בניו

14:9 יד תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים

15:9 טו כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים

16:9 טז הכה אפרים--שרשם יבש פרי בלי (בל) יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם

17:9 יז ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים  {ס}

  הושע

1:10 א גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות--כטוב לארצו היטיבו מצבות

2:10 ב חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם

3:10 ג כי עתה יאמרו אין מלך לנו  כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו

4:10 ד דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי

5:10 ה לעגלות בית און יגורו שכן שמרון  כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו--על כבודו כי גלה ממנו

6:10 ו גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו

7:10 ז נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים

8:10 ח ונשמדו במות און חטאת ישראל--קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו  {פ}

9:10 ט מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה

10:10 י באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם (עונותם)

11:10 יא ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב

12:10 יב זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם

13:10 יג חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש--כי בטחת בדרכך ברב גבוריך

14:10 יד וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה  אם על בנים רטשה

15:10 טו ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל

  הושע

1:11 א כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני

2:11 ב קראו להם כן הלכו מפניהם--לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון

3:11 ג ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים

4:11 ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל

5:11 ה לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו  כי מאנו לשוב

6:11 ו וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה--ממעצותיהם

7:11 ז ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו--יחד לא ירומם

8:11 ח איך אתנך אפרים אמגנך ישראל--איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי

9:11 ט לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים  כי אל אנכי ולא איש--בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר

10:11 י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג  כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים

11:11 יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה  {ס}

12:11 

  הושע

1:12 א סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן

2:12 ב אפרים רעה רוח ורדף קדים--כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל

3:12 ג וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו

4:12 ד בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים

5:12 ה וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו

6:12 ו ויהוה אלהי הצבאות--יהוה זכרו

7:12 ז ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד

8:12 ח כנען בידו מאזני מרמה--לעשק אהב

9:12 ט ויאמר אפרים--אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא

10:12 י ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד

11:12 יא ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה

12:12 יב אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי

13:12 יג ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר

14:12 יד ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר

[ (Hosea 12;15) טו הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו ]

  הושע

1:13 א כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת

2:13 ב ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון

3:13 ג לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה

4:13 ד ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי

5:13 ה אני ידעתיך במדבר--בארץ תלאבות

6:13 ו כמרעיתם וישבעו--שבעו וירם לבם על כן שכחוני

7:13 ז ואהי להם כמו שחל--כנמר על דרך אשור

8:13 ח אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם

9:13 ט שחתך ישראל כי בי בעזרך

10:13 י אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך--אשר אמרת תנה לי מלך ושרים

11:13 יא אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי  {פ}

12:13 יב צרור עון אפרים צפונה חטאתו

13:13 יג חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים

14:13 יד מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול--נחם יסתר מעיני

15:13 טו כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו--הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה

16:13 

  הושע

1:14 א תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו--עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו  {פ}

2:14 ב שובה ישראל עד יהוה אלהיך  כי כשלת בעונך

3:14 ג קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו

4:14 ד אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו--אשר בך ירחם יתום

5:14 ה ארפא משובתם--אהבם נדבה  כי שב אפי ממנו

6:14 ו אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון

7:14 ז ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון

8:14 ח ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון

9:14 ט אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן--ממני פריך נמצא

[ (Hosea 14;10) י מי חכם ויבן אלה נבון וידעם  כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם  {ש} ]