Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  

  איכה

1:1 א איכה ישבה בדד העיר רבתי עם--היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות--היתה למס  {ס}

2:1 ב בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה--אין לה מנחם מכל אהביה  כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים  {ס}

3:1 ג גלתה יהודה מעני ומרב עבדה--היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים  {ס}

4:1 ד דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד--כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה  {ס}

5:1 ה היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר  {ס}

6:1 ו ויצא מן בת (מבת) ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף  {ס}

7:1 ז זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה--כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה--ראוה צרים שחקו על משבתה  {ס}

8:1 ח חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור  {ס}

9:1 ט טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב  {ס}

10:1 י ידו פרש צר על כל מחמדיה  כי ראתה גוים באו מקדשה--אשר צויתה לא יבאו בקהל לך  {ס}

11:1 יא כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם (מחמדיהם) באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה  {ס}

12:1 יב לוא אליכם כל עברי דרך--הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי  אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו  {ס}

13:1 יג ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור--נתנני שממה כל היום דוה  {ס}

14:1 יד נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי--הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום  {ס}

15:1 טו סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה  {ס}

16:1 טז על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים--כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב  {ס}

17:1 יז פרשה ציון בידיה אין מנחם לה--צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם  {ס}

18:1 יח צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו נא כל עמים (העמים) וראו מכאבי--בתולתי ובחורי הלכו בשבי  {ס}

19:1 יט קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו  כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם  {ס}

20:1 כ ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו--נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה חרב בבית כמות  {ס}

21:1 כא שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי--כל איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמני  {ס}

22:1 כב תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי  כי רבות אנחתי ולבי דוי  {פ}

  איכה

1:2 א איכה יעיב באפו אדני את בת ציון--השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו  {ס}

2:2 ב בלע אדני לא (ולא) חמל את כל נאות יעקב--הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה  {ס}

3:2 ג גדע בחרי אף כל קרן ישראל--השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב  {ס}

4:2 ד דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו  {ס}

5:2 ה היה אדני כאויב בלע ישראל--בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה  {ס}

6:2 ו ויחמס כגן שכו שחת מעדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן  {ס}

7:2 ז זנח אדני מזבחו נאר מקדשו--הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד  {ס}

8:2 ח חשב יהוה להשחית חומת בת ציון--נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו  {ס}

9:2 ט טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה--גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה  {ס}

10:2 י ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון--העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם  {ס}

11:2 יא כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי--נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי  בעטף עולל ויונק ברחבות קריה  {ס}

12:2 יב לאמתם יאמרו איה דגן ויין  בהתעטפם כחלל ברחבות עיר--בהשתפך נפשם אל חיק אמתם  {ס}

13:2 יג מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלם--מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון  כי גדול כים שברך מי ירפא לך  {ס}

14:2 יד נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך (שבותך) ויחזו לך משאות שוא ומדוחים  {ס}

15:2 טו ספקו עליך כפים כל עברי דרך--שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם  הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי--משוש לכל הארץ  {ס}

16:2 טז פצו עליך פיהם כל איביך--שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו  {ס}

17:2 יז עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם--הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך  {ס}

18:2 יח צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה--אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך  {ס}

19:2 יט קומי רני בליל (בלילה) לראש אשמרות--שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך--העטופים ברעב בראש כל חוצות  {ס}

20:2 כ ראה יהוה והביטה למי עוללת כה  אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא  {ס}

21:2 כא שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת  {ס}

22:2 כב תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד  אשר טפחתי ורביתי איבי כלם  {פ}

  איכה

1:3 א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

2:3 ב אותי נהג וילך חשך ולא אור

3:3 ג אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

4:3 ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

5:3 ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה

6:3 ו במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

7:3 ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

8:3 ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

9:3 ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10:3 י דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים

11:3 יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

12:3 יב דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13:3 יג הביא בכליתי בני אשפתו

14:3 יד הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום

15:3 טו השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16:3 טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

17:3 יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

18:3 יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19:3 יט זכר עניי ומרודי לענה וראש

20:3 כ זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי

21:3 כא זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22:3 כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

23:3 כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

24:3 כד חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25:3 כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

26:3 כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

27:3 כז טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28:3 כח ישב בדד וידם כי נטל עליו

29:3 כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

30:3 ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31:3 לא כי לא יזנח לעולם אדני

32:3 לב כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו

33:3 לג כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34:3 לד לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

35:3 לה להטות משפט גבר נגד פני עליון

36:3 לו לעות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37:3 לז מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

38:3 לח מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

39:3 לט מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40:3 מ נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה

41:3 מא נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

42:3 מב נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43:3 מג סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

44:3 מד סכותה בענן לך מעבור תפלה

45:3 מה סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46:3 מו פצו עלינו פיהם כל איבינו

47:3 מז פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

48:3 מח פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49:3 מט עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

50:3 נ עד ישקיף וירא יהוה משמים

51:3 נא עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52:3 נב צוד צדוני כצפור איבי חנם

53:3 נג צמתו בבור חיי וידו אבן בי

54:3 נד צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55:3 נה קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

56:3 נו קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

57:3 נז קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58:3 נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

59:3 נט ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

60:3 ס ראיתה כל נקמתם--כל מחשבתם לי  {ס}

61:3 סא שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי

62:3 סב שפתי קמי והגיונם עלי כל היום

63:3 סג שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64:3 סד תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

65:3 סה תתן להם מגנת לב תאלתך להם

66:3 סו תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}

  איכה

1:4 א איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות  {ס}

2:4 ב בני ציון היקרים המסלאים בפז--איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר  {ס}

3:4 ג גם תנין (תנים) חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים (כיענים) במדבר  {ס}

4:4 ד דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם  {ס}

5:4 ה האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות  {ס}

6:4 ו ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם  ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים  {ס}

7:4 ז זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם  {ס}

8:4 ח חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ  {ס}

9:4 ט טובים היו חללי חרב מחללי רעב  שהם יזבו מדקרים מתנובת שדי  {ס}

10:4 י ידי נשים רחמניות--בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי  {ס}

11:4 יא כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסדתיה  {ס}

12:4 יב לא האמינו מלכי ארץ וכל (כל) ישבי תבל  כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם  {ס}

13:4 יג מחטאות נביאיה עונת כהניה  השפכים בקרבה דם צדיקים  {ס}

14:4 יד נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם  {ס}

15:4 טו סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו--כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוספו לגור  {ס}

16:4 טז פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים (וזקנים) לא חננו  {ס}

17:4 יז עודינה (עודינו) תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע  {ס}

18:4 יח צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצנו מלאו ימינו כי בא קצנו  {ס}

19:4 יט קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו  {ס}

20:4 כ רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם  אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים  {ס}

21:4 כא שישי ושמחי בת אדום יושבתי (יושבת) בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס--תשכרי ותתערי  {ס}

22:4 כב תם עונך בת ציון--לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך  {פ}

  איכה

1:5 א זכר יהוה מה היה לנו הביט (הביטה) וראה את חרפתנו

2:5 ב נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים

3:5 ג יתומים היינו אין (ואין) אב אמתינו כאלמנות

4:5 ד מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו

5:5 ה על צוארנו נרדפנו יגענו לא (ולא) הונח לנו

6:5 ו מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם

7:5 ז אבתינו חטאו אינם (ואינם) אנחנו (ואנחנו) עונתיהם סבלנו

8:5 ח עבדים משלו בנו פרק אין מידם

9:5 ט בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר

10:5 י עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב

11:5 יא נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה

12:5 יב שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו

13:5 יג בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו

14:5 יד זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם

15:5 טו שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו

16:5 טז נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו

17:5 יז על זה היה דוה לבנו--על אלה חשכו עינינו

18:5 יח על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו  {פ}

19:5 יט אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדור ודור

20:5 כ למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים

21:5 כא השיבנו יהוה אליך ונשוב (ונשובה) חדש ימינו כקדם

22:5 כב כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד  {ש}