Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

  משלי

1:1 א משלי שלמה בן-דוד--   מלך ישראל

2:1 ב לדעת חכמה ומוסר   להבין אמרי בינה

3:1 ג לקחת מוסר השכל   צדק ומשפט ומשרים

4:1 ד לתת לפתאים ערמה   לנער דעת ומזמה

5:1 ה ישמע חכם ויוסף לקח   ונבון תחבלות יקנה

6:1 ו להבין משל ומליצה   דברי חכמים וחידתם

7:1 ז יראת יהוה ראשית דעת   חכמה ומוסר אוילים בזו

8:1 ח שמע בני מוסר אביך   ואל-תטש תורת אמך

9:1 ט כי לוית חן הם לראשך   וענקים לגרגרתך

10:1 י בני--   אם-יפתוך חטאים אל-תבא

11:1 יא אם-יאמרו   לכה אתנו נארבה לדם   נצפנה לנקי חנם

12:1 יב נבלעם כשאול חיים   ותמימים כיורדי בור

13:1 יג כל-הון יקר נמצא   נמלא בתינו שלל

14:1 יד גורלך תפיל בתוכנו   כיס אחד יהיה לכלנו

15:1 טו בני--אל-תלך בדרך אתם   מנע רגלך מנתיבתם

16:1 טז כי רגליהם לרע ירוצו   וימהרו לשפך-דם

17:1 יז כי-חנם מזרה הרשת--   בעיני כל-בעל כנף

18:1 יח והם לדמם יארבו   יצפנו לנפשתם

19:1 יט כן--ארחות כל-בצע בצע   את-נפש בעליו יקח

20:1 כ חכמות בחוץ תרנה   ברחבות תתן קולה

21:1 כא בראש המיות תקרא   בפתחי שערים בעיר--אמריה תאמר

22:1 כב עד-מתי פתים--   תאהבו-פתי ולצים--לצון חמדו להם   וכסילים ישנאו-דעת

23:1 כג תשובו לתוכחתי   הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

24:1 כד יען קראתי ותמאנו   נטיתי ידי ואין מקשיב

25:1 כה ותפרעו כל-עצתי   ותוכחתי לא אביתם

26:1 כו גם-אני באידכם אשחק   אלעג בבא פחדכם

27:1 כז בבא כשאוה (כשואה) פחדכם--   ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם   צרה וצוקה

28:1 כח אז יקראנני ולא אענה   ישחרנני ולא ימצאנני

29:1 כט תחת כי-שנאו דעת   ויראת יהוה לא בחרו

30:1 ל לא-אבו לעצתי   נאצו כל-תוכחתי

31:1 לא ויאכלו מפרי דרכם   וממעצתיהם ישבעו

32:1 לב כי משובת פתים תהרגם   ושלות כסילים תאבדם

33:1 לג ושמע לי ישכן-בטח   ושאנן מפחד רעה

  משלי

1:2 א בני אם-תקח אמרי   ומצותי תצפן אתך

2:2 ב להקשיב לחכמה אזנך   תטה לבך לתבונה

3:2 ג כי אם לבינה תקרא   לתבונה תתן קולך

4:2 ד אם-תבקשנה ככסף   וכמטמונים תחפשנה

5:2 ה אז--תבין יראת יהוה   ודעת אלהים תמצא

6:2 ו כי-יהוה יתן חכמה   מפיו דעת ותבונה

7:2 ז וצפן (יצפן) לישרים תושיה   מגן להלכי תם

8:2 ח לנצר ארחות משפט   ודרך חסידו ישמר

9:2 ט אז--תבין צדק ומשפט   ומישרים כל-מעגל-טוב

10:2 י כי-תבוא חכמה בלבך   ודעת לנפשך ינעם

11:2 יא מזמה תשמר עליך   תבונה תנצרכה

12:2 יב להצילך מדרך רע   מאיש מדבר תהפכות

13:2 יג העזבים ארחות ישר--   ללכת בדרכי-חשך

14:2 יד השמחים לעשות רע   יגילו בתהפכות רע

15:2 טו אשר ארחתיהם עקשים   ונלוזים במעגלותם

16:2 טז להצילך מאשה זרה   מנכריה אמריה החליקה

17:2 יז העזבת אלוף נעוריה   ואת-ברית אלהיה שכחה

18:2 יח כי שחה אל-מות ביתה   ואל-רפאים מעגלתיה

19:2 יט כל-באיה לא ישובון   ולא-ישיגו ארחות חיים

20:2 כ למען--תלך בדרך טובים   וארחות צדיקים תשמר

21:2 כא כי-ישרים ישכנו-ארץ   ותמימים יותרו בה

22:2 כב ורשעים מארץ יכרתו   ובוגדים יסחו ממנה

  משלי

1:3 א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך

2:3 ב כי ארך ימים ושנות חיים--   ושלום יוסיפו לך

3:3 ג חסד ואמת   אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך   כתבם על-לוח לבך

4:3 ד ומצא-חן ושכל-טוב--   בעיני אלהים ואדם

5:3 ה בטח אל-יהוה בכל-לבך   ואל-בינתך אל-תשען

6:3 ו בכל-דרכיך דעהו   והוא יישר ארחתיך

7:3 ז אל-תהי חכם בעיניך   ירא את-יהוה וסור מרע

8:3 ח רפאות תהי לשרך   ושקוי לעצמותיך

9:3 ט כבד את-יהוה מהונך   ומראשית כל-תבואתך

10:3 י וימלאו אסמיך שבע   ותירוש יקביך יפרצו

11:3 יא מוסר יהוה בני אל-תמאס   ואל-תקץ בתוכחתו

12:3 יב כי את אשר יאהב יהוה   יוכיח וכאב   את-בן ירצה

13:3 יג אשרי אדם מצא חכמה   ואדם יפיק תבונה

14:3 יד כי טוב סחרה מסחר-כסף   ומחרוץ תבואתה

15:3 טו יקרה היא מפניים (מפנינים)   וכל-חפציך לא ישוו-בה

16:3 טז ארך ימים בימינה   בשמאולה עשר וכבוד

17:3 יז דרכיה דרכי-נעם   וכל-נתיבותיה שלום

18:3 יח עץ-חיים היא למחזיקים בה   ותמכיה מאשר

19:3 יט יהוה--בחכמה יסד-ארץ   כונן שמים בתבונה

20:3 כ בדעתו תהומות נבקעו   ושחקים ירעפו-טל

21:3 כא בני אל-ילזו מעיניך   נצר תשיה ומזמה

22:3 כב ויהיו חיים לנפשך   וחן לגרגרתיך

23:3 כג אז תלך לבטח דרכך   ורגלך לא תגוף

24:3 כד אם-תשכב לא-תפחד   ושכבת וערבה שנתך

25:3 כה אל-תירא מפחד פתאם   ומשאת רשעים כי תבא

26:3 כו כי-יהוה יהיה בכסלך   ושמר רגלך מלכד

27:3 כז אל-תמנע-טוב מבעליו--   בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות

28:3 כח אל-תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב--ומחר אתן   ויש אתך

29:3 כט אל-תחרש על-רעך רעה   והוא-יושב לבטח אתך

30:3 ל אל-תרוב (תריב) עם-אדם חנם--   אם-לא גמלך רעה

31:3 לא אל-תקנא באיש חמס   ואל-תבחר בכל-דרכיו

32:3 לב כי תועבת יהוה נלוז   ואת-ישרים סודו

33:3 לג מארת יהוה בבית רשע   ונוה צדיקים יברך

34:3 לד אם-ללצים הוא-יליץ   ולעניים (ולענוים) יתן-חן

35:3 לה כבוד חכמים ינחלו   וכסילים מרים קלון

  משלי

1:4 א שמעו בנים מוסר אב   והקשיבו לדעת בינה

2:4 ב כי לקח טוב נתתי לכם   תורתי אל-תעזבו

3:4 ג כי-בן הייתי לאבי   רך ויחיד לפני אמי

4:4 ד וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך   שמר מצותי וחיה

5:4 ה קנה חכמה קנה בינה   אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי

6:4 ו אל-תעזבה ותשמרך   אהבה ותצרך

7:4 ז ראשית חכמה קנה חכמה   ובכל-קנינך קנה בינה

8:4 ח סלסלה ותרוממך   תכבדך כי תחבקנה

9:4 ט תתן לראשך לוית-חן   עטרת תפארת תמגנך

10:4 י שמע בני וקח אמרי   וירבו לך שנות חיים

11:4 יא בדרך חכמה הריתיך   הדרכתיך במעגלי-ישר

12:4 יב בלכתך לא-יצר צעדך   ואם-תרוץ לא תכשל

13:4 יג החזק במוסר אל-תרף   נצרה כי-היא חייך

14:4 יד בארח רשעים אל-תבא   ואל-תאשר בדרך רעים

15:4 טו פרעהו אל-תעבר-בו   שטה מעליו ועבר

16:4 טז כי לא ישנו אם-לא ירעו   ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו)

17:4 יז כי לחמו לחם רשע   ויין חמסים ישתו

18:4 יח וארח צדיקים כאור נגה   הולך ואור עד-נכון היום

19:4 יט דרך רשעים כאפלה   לא ידעו במה יכשלו

20:4 כ בני לדברי הקשיבה   לאמרי הט-אזנך

21:4 כא אל-יליזו מעיניך   שמרם בתוך לבבך

22:4 כב כי-חיים הם למצאיהם   ולכל-בשרו מרפא

23:4 כג מכל-משמר נצר לבך   כי-ממנו תוצאות חיים

24:4 כד הסר ממך עקשות פה   ולזות שפתים הרחק ממך

25:4 כה עיניך לנכח יביטו   ועפעפיך יישרו נגדך

26:4 כו פלס מעגל רגלך   וכל-דרכיך יכנו

27:4 כז אל-תט-ימין ושמאול   הסר רגלך מרע

  משלי

1:5 א בני לחכמתי הקשיבה   לתבונתי הט-אזנך

2:5 ב לשמר מזמות   ודעת שפתיך ינצרו

3:5 ג כי נפת תטפנה שפתי זרה   וחלק משמן חכה

4:5 ד ואחריתה מרה כלענה   חדה כחרב פיות

5:5 ה רגליה ירדות מות   שאול צעדיה יתמכו

6:5 ו ארח חיים פן-תפלס   נעו מעגלתיה לא תדע

7:5 ז ועתה בנים שמעו-לי   ואל-תסורו מאמרי-פי

8:5 ח הרחק מעליה דרכך   ואל-תקרב אל-פתח ביתה

9:5 ט פן-תתן לאחרים הודך   ושנתיך לאכזרי

10:5 י פן-ישבעו זרים כחך   ועצביך בבית נכרי

11:5 יא ונהמת באחריתך   בכלות בשרך ושארך

12:5 יב ואמרת--איך שנאתי מוסר   ותוכחת נאץ לבי

13:5 יג ולא-שמעתי בקול מורי   ולמלמדי לא-הטיתי אזני

14:5 יד כמעט הייתי בכל-רע--   בתוך קהל ועדה

15:5 טו שתה-מים מבורך   ונזלים מתוך בארך

16:5 טז יפוצו מעינתיך חוצה   ברחבות פלגי-מים

17:5 יז יהיו-לך לבדך   ואין לזרים אתך

18:5 יח יהי-מקורך ברוך   ושמח מאשת נעורך

19:5 יט אילת אהבים   ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת   באהבתה תשגה תמיד

20:5 כ ולמה תשגה בני בזרה   ותחבק חק נכריה

21:5 כא כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש   וכל-מעגלתיו מפלס

22:5 כב עוונתיו--ילכדנו את-הרשע   ובחבלי חטאתו יתמך

23:5 כג הוא--ימות באין מוסר   וברב אולתו ישגה

  משלי

1:6 א בני אם-ערבת לרעך   תקעת לזר כפיך

2:6 ב נוקשת באמרי-פיך   נלכדת באמרי-פיך

3:6 ג עשה זאת אפוא בני והנצל--   כי באת בכף-רעך לך התרפס   ורהב רעיך

4:6 ד אל-תתן שנה לעיניך   ותנומה לעפעפיך

5:6 ה הנצל כצבי מיד   וכצפור מיד יקוש

6:6 ו לך-אל-נמלה עצל   ראה דרכיה וחכם

7:6 ז אשר אין-לה קצין--   שטר ומשל

8:6 ח תכין בקיץ לחמה   אגרה בקציר מאכלה

9:6 ט עד-מתי עצל תשכב   מתי תקום משנתך

10:6 י מעט שנות מעט תנומות   מעט חבק ידים לשכב

11:6 יא ובא-כמהלך ראשך   ומחסרך כאיש מגן

12:6 יב אדם בליעל איש און   הולך עקשות פה

13:6 יג קרץ בעינו מלל ברגלו   מרה באצבעתיו

14:6 יד תהפכות בלבו--חרש רע בכל-עת   מדנים (מדינים) ישלח

15:6 טו על-כן--פתאם יבוא אידו   פתע ישבר ואין מרפא

16:6 טז שש-הנה שנא יהוה   ושבע תועבות (תועבת) נפשו

17:6 יז עינים רמות לשון שקר   וידים שפכות דם-נקי

18:6 יח לב--חרש מחשבות און   רגלים ממהרות לרוץ לרעה

19:6 יט יפיח כזבים עד שקר   ומשלח מדנים בין אחים

20:6 כ נצר בני מצות אביך   ואל-תטש תורת אמך

21:6 כא קשרם על-לבך תמיד   ענדם על-גרגרתך

22:6 כב בהתהלכך תנחה אתך--   בשכבך תשמר עליך והקיצות   היא תשיחך

23:6 כג כי נר מצוה ותורה אור   ודרך חיים תוכחות מוסר

24:6 כד לשמרך מאשת רע   מחלקת לשון נכריה

25:6 כה אל-תחמד יפיה בלבבך   ואל-תקחך בעפעפיה

26:6 כו כי בעד-אשה זונה   עד-ככר-לחם ואשת איש--   נפש יקרה תצוד

27:6 כז היחתה איש אש בחיקו   ובגדיו לא תשרפנה

28:6 כח אם-יהלך איש על-הגחלים   ורגליו לא תכוינה

29:6 כט כן--הבא אל-אשת רעהו   לא-ינקה כל-הנגע בה

30:6 ל לא-יבוזו לגנב כי יגנוב--   למלא נפשו כי ירעב

31:6 לא ונמצא ישלם שבעתים   את-כל-הון ביתו יתן

32:6 לב נאף אשה חסר-לב   משחית נפשו הוא יעשנה

33:6 לג נגע-וקלון ימצא   וחרפתו לא תמחה

34:6 לד כי-קנאה חמת-גבר   ולא-יחמול ביום נקם

35:6 לה לא-ישא פני כל-כפר   ולא-יאבה כי תרבה-שחד

  משלי

1:7 א בני שמר אמרי   ומצותי תצפן אתך

2:7 ב שמר מצותי וחיה   ותורתי כאישון עיניך

3:7 ג קשרם על-אצבעתיך   כתבם על-לוח לבך

4:7 ד אמר לחכמה אחתי את   ומדע לבינה תקרא

5:7 ה לשמרך מאשה זרה   מנכריה אמריה החליקה

6:7 ו כי בחלון ביתי--   בעד אשנבי נשקפתי

7:7 ז וארא בפתאים אבינה בבנים--   נער חסר-לב

8:7 ח עבר בשוק אצל פנה   ודרך ביתה יצעד

9:7 ט בנשף-בערב יום   באישון לילה ואפלה

10:7 י והנה אשה לקראתו   שית זונה ונצרת לב

11:7 יא המיה היא וסררת   בביתה לא-ישכנו רגליה

12:7 יב פעם בחוץ--פעם ברחבות   ואצל כל-פנה תארב

13:7 יג והחזיקה בו ונשקה לו   העזה פניה ותאמר לו

14:7 יד זבחי שלמים עלי   היום שלמתי נדרי

15:7 טו על-כן יצאתי לקראתך   לשחר פניך ואמצאך

16:7 טז מרבדים רבדתי ערשי   חטבות אטון מצרים

17:7 יז נפתי משכבי--   מר אהלים וקנמון

18:7 יח לכה נרוה דדים עד-הבקר   נתעלסה באהבים

19:7 יט כי אין האיש בביתו   הלך בדרך מרחוק

20:7 כ צרור-הכסף לקח בידו   ליום הכסא יבא ביתו

21:7 כא הטתו ברב לקחה   בחלק שפתיה תדיחנו

22:7 כב הולך אחריה פתאם   כשור אל-טבח יבא וכעכס אל-מוסר אויל

23:7 כג עד יפלח חץ כבדו--   כמהר צפור אל-פח ולא-ידע   כי-בנפשו הוא

24:7 כד ועתה בנים שמעו-לי   והקשיבו לאמרי-פי

25:7 כה אל-ישט אל-דרכיה לבך   אל-תתע בנתיבותיה

26:7 כו כי-רבים חללים הפילה   ועצמים כל-הרגיה

27:7 כז דרכי שאול ביתה   ירדות אל-חדרי-מות

  משלי

1:8 א הלא-חכמה תקרא   ותבונה תתן קולה

2:8 ב בראש-מרמים עלי-דרך   בית נתיבות נצבה

3:8 ג ליד-שערים לפי-קרת   מבוא פתחים תרנה

4:8 ד אליכם אישים אקרא   וקולי אל-בני אדם

5:8 ה הבינו פתאים ערמה   וכסילים הבינו לב

6:8 ו שמעו כי-נגידים אדבר   ומפתח שפתי מישרים

7:8 ז כי-אמת יהגה חכי   ותועבת שפתי רשע

8:8 ח בצדק כל-אמרי-פי   אין בהם נפתל ועקש

9:8 ט כלם נכחים למבין   וישרים למצאי דעת

10:8 י קחו-מוסרי ואל-כסף   ודעת מחרוץ נבחר

11:8 יא כי-טובה חכמה מפנינים   וכל-חפצים לא ישוו-בה

12:8 יב אני-חכמה שכנתי ערמה   ודעת מזמות אמצא

13:8 יג יראת יהוה   שנאת-רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות   שנאתי

14:8 יד לי-עצה ותושיה   אני בינה לי גבורה

15:8 טו בי מלכים ימלכו   ורזנים יחקקו צדק

16:8 טז בי שרים ישרו   ונדיבים כל-שפטי צדק

17:8 יז אני אהביה (אהבי) אהב   ומשחרי ימצאנני

18:8 יח עשר-וכבוד אתי   הון עתק וצדקה

19:8 יט טוב פריי מחרוץ ומפז   ותבואתי מכסף נבחר

20:8 כ בארח-צדקה אהלך   בתוך נתיבות משפט

21:8 כא להנחיל אהבי יש   ואצרתיהם אמלא

22:8 כב יהוה--קנני ראשית דרכו   קדם מפעליו מאז

23:8 כג מעולם נסכתי מראש--   מקדמי-ארץ

24:8 כד באין-תהמות חוללתי   באין מעינות נכבדי-מים

25:8 כה בטרם הרים הטבעו   לפני גבעות חוללתי

26:8 כו עד-לא עשה ארץ וחוצות   וראש עפרות תבל

27:8 כז בהכינו שמים שם אני   בחקו חוג על-פני תהום

28:8 כח באמצו שחקים ממעל   בעזוז עינות תהום

29:8 כט בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו   בחוקו מוסדי ארץ

30:8 ל ואהיה אצלו אמון   ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת

31:8 לא משחקת בתבל ארצו   ושעשעי את-בני אדם

32:8 לב ועתה בנים שמעו-לי   ואשרי דרכי ישמרו

33:8 לג שמעו מוסר וחכמו   ואל-תפרעו

34:8 לד אשרי אדם שמע-לי   לשקד על-דלתתי יום יום--לשמר מזוזת פתחי

35:8 לה כי מצאי מצאי (מצא) חיים   ויפק רצון מיהוה

36:8 לו וחטאי חמס נפשו   כל-משנאי אהבו מות

  משלי

1:9 א חכמות בנתה ביתה   חצבה עמודיה שבעה

2:9 ב טבחה טבחה מסכה יינה   אף ערכה שלחנה

3:9 ג שלחה נערתיה תקרא--   על-גפי מרמי קרת

4:9 ד מי-פתי יסר הנה   חסר-לב אמרה לו

5:9 ה לכו לחמו בלחמי   ושתו ביין מסכתי

6:9 ו עזבו פתאים וחיו   ואשרו בדרך בינה

7:9 ז יסר לץ--לקח לו קלון   ומוכיח לרשע מומו

8:9 ח אל-תוכח לץ פן-ישנאך   הוכח לחכם ויאהבך

9:9 ט תן לחכם ויחכם-עוד   הודע לצדיק ויוסף לקח

10:9 י תחלת חכמה יראת יהוה   ודעת קדשים בינה

11:9 יא כי-בי ירבו ימיך   ויוסיפו לך שנות חיים

12:9 יב אם-חכמת חכמת לך   ולצת לבדך תשא

13:9 יג אשת כסילות המיה   פתיות ובל-ידעה מה

14:9 יד וישבה לפתח ביתה--   על-כסא מרמי קרת

15:9 טו לקרא לעברי-דרך   המישרים ארחותם

16:9 טז מי-פתי יסר הנה   וחסר-לב ואמרה לו

17:9 יז מים-גנובים ימתקו   ולחם סתרים ינעם

18:9 יח ולא-ידע כי-רפאים שם   בעמקי שאול קראיה

  משלי

1:10 א  משלי שלמה בן חכם ישמח-אב   ובן כסיל תוגת אמו

2:10 ב לא-יועילו אוצרות רשע   וצדקה תציל ממות

3:10 ג לא-ירעיב יהוה נפש צדיק   והות רשעים יהדף

4:10 ד ראש--עשה כף-רמיה   ויד חרוצים תעשיר

5:10 ה אגר בקיץ בן משכיל   נרדם בקציר בן מביש

6:10 ו ברכות לראש צדיק   ופי רשעים יכסה חמס

7:10 ז זכר צדיק לברכה   ושם רשעים ירקב

8:10 ח חכם-לב יקח מצות   ואויל שפתים ילבט

9:10 ט הולך בתם ילך בטח   ומעקש דרכיו יודע

10:10 י קרץ עין יתן עצבת   ואויל שפתים ילבט

11:10 יא מקור חיים פי צדיק   ופי רשעים יכסה חמס

12:10 יב שנאה תערר מדנים   ועל כל-פשעים תכסה אהבה

13:10 יג בשפתי נבון תמצא חכמה   ושבט לגו חסר-לב

14:10 יד חכמים יצפנו-דעת   ופי-אויל מחתה קרבה

15:10 טו הון עשיר קרית עזו   מחתת דלים רישם

16:10 טז פעלת צדיק לחיים   תבואת רשע לחטאת

17:10 יז ארח לחיים שומר מוסר   ועזב תוכחת מתעה

18:10 יח מכסה שנאה שפתי-שקר   ומוצא דבה הוא כסיל

19:10 יט ברב דברים לא יחדל-פשע   וחושך שפתיו משכיל

20:10 כ כסף נבחר לשון צדיק   לב רשעים כמעט

21:10 כא שפתי צדיק ירעו רבים   ואוילים בחסר-לב ימותו

22:10 כב ברכת יהוה היא תעשיר   ולא-יוסף עצב עמה

23:10 כג כשחוק לכסיל עשות זמה   וחכמה לאיש תבונה

24:10 כד מגורת רשע היא תבואנו   ותאות צדיקים יתן

25:10 כה כעבור סופה ואין רשע   וצדיק יסוד עולם

26:10 כו כחמץ לשנים--וכעשן לעינים   כן העצל לשלחיו

27:10 כז יראת יהוה תוסיף ימים   ושנות רשעים תקצרנה

28:10 כח תוחלת צדיקים שמחה   ותקות רשעים תאבד

29:10 כט מעוז לתם דרך יהוה   ומחתה לפעלי און

30:10 ל צדיק לעולם בל-ימוט   ורשעים לא ישכנו-ארץ

31:10 לא פי-צדיק ינוב חכמה   ולשון תהפכות תכרת

32:10 לב שפתי צדיק ידעון רצון   ופי רשעים תהפכות

  משלי

1:11 א מאזני מרמה תועבת יהוה   ואבן שלמה רצונו

2:11 ב בא-זדון ויבא קלון   ואת-צנועים חכמה

3:11 ג תמת ישרים תנחם   וסלף בגדים ושדם (ישדם)

4:11 ד לא-יועיל הון ביום עברה   וצדקה תציל ממות

5:11 ה צדקת תמים תישר דרכו   וברשעתו יפל רשע

6:11 ו צדקת ישרים תצילם   ובהות בגדים ילכדו

7:11 ז במות אדם רשע תאבד תקוה   ותוחלת אונים אבדה

8:11 ח צדיק מצרה נחלץ   ויבא רשע תחתיו

9:11 ט בפה--חנף ישחת רעהו   ובדעת צדיקים יחלצו

10:11 י בטוב צדיקים תעלץ קריה   ובאבד רשעים רנה

11:11 יא בברכת ישרים תרום קרת   ובפי רשעים תהרס

12:11 יב בז-לרעהו חסר-לב   ואיש תבונות יחריש

13:11 יג הולך רכיל מגלה-סוד   ונאמן-רוח מכסה דבר

14:11 יד באין תחבלות יפל-עם   ותשועה ברב יועץ

15:11 טו רע-ירוע כי-ערב זר   ושנא תקעים בוטח

16:11 טז אשת-חן תתמך כבוד   ועריצים יתמכו-עשר

17:11 יז גמל נפשו איש חסד   ועכר שארו אכזרי

18:11 יח רשע--עשה פעלת-שקר   וזרע צדקה שכר אמת

19:11 יט כן-צדקה לחיים   ומרדף רעה למותו

20:11 כ תועבת יהוה עקשי-לב   ורצונו תמימי דרך

21:11 כא יד ליד לא-ינקה רע   וזרע צדיקים נמלט

22:11 כב נזם זהב באף חזיר--   אשה יפה וסרת טעם

23:11 כג תאות צדיקים אך-טוב   תקות רשעים עברה

24:11 כד יש מפזר ונוסף עוד   וחשך מישר אך-למחסור

25:11 כה נפש-ברכה תדשן   ומרוה גם-הוא יורא

26:11 כו מנע בר יקבהו לאום   וברכה לראש משביר

27:11 כז שחר טוב יבקש רצון   ודרש רעה תבואנו

28:11 כח בוטח בעשרו הוא יפול   וכעלה צדיקים יפרחו

29:11 כט עכר ביתו ינחל-רוח   ועבד אויל לחכם-לב

30:11 ל פרי-צדיק עץ חיים   ולקח נפשות חכם

31:11 לא הן צדיק בארץ ישלם   אף כי-רשע וחוטא

  משלי

1:12 א אהב מוסר אהב דעת   ושונא תוכחת בער

2:12 ב טוב--יפיק רצון מיהוה   ואיש מזמות ירשיע

3:12 ג לא-יכון אדם ברשע   ושרש צדיקים בל-ימוט

4:12 ד אשת-חיל עטרת בעלה   וכרקב בעצמותיו מבישה

5:12 ה מחשבות צדיקים משפט   תחבלות רשעים מרמה

6:12 ו דברי רשעים ארב-דם   ופי ישרים יצילם

7:12 ז הפוך רשעים ואינם   ובית צדיקים יעמד

8:12 ח לפי-שכלו יהלל-איש   ונעוה-לב יהיה לבוז

9:12 ט טוב נקלה ועבד לו--   ממתכבד וחסר-לחם

10:12 י יודע צדיק נפש בהמתו   ורחמי רשעים אכזרי

11:12 יא עבד אדמתו ישבע-לחם   ומרדף ריקים חסר-לב

12:12 יב חמד רשע מצוד רעים   ושרש צדיקים יתן

13:12 יג בפשע שפתים מוקש רע   ויצא מצרה צדיק

14:12 יד מפרי פי-איש ישבע-טוב   וגמול ידי-אדם ישוב (ישיב) לו

15:12 טו דרך אויל ישר בעיניו   ושמע לעצה חכם

16:12 טז אויל--ביום יודע כעסו   וכסה קלון ערום

17:12 יז יפיח אמונה יגיד צדק   ועד שקרים מרמה

18:12 יח יש בוטה כמדקרות חרב   ולשון חכמים מרפא

19:12 יט שפת-אמת תכון לעד   ועד-ארגיעה לשון שקר

20:12 כ מרמה בלב-חרשי רע   וליעצי שלום שמחה

21:12 כא לא-יאנה לצדיק כל-און   ורשעים מלאו רע

22:12 כב תועבת יהוה שפתי-שקר   ועשי אמונה רצונו

23:12 כג אדם ערום כסה דעת   ולב כסילים יקרא אולת

24:12 כד יד-חרוצים תמשול   ורמיה תהיה למס

25:12 כה דאגה בלב-איש ישחנה   ודבר טוב ישמחנה

26:12 כו יתר מרעהו צדיק   ודרך רשעים תתעם

27:12 כז לא-יחרך רמיה צידו   והון-אדם יקר חרוץ

28:12 כח בארח-צדקה חיים   ודרך נתיבה אל-מות

  משלי

1:13 א בן חכם מוסר אב   ולץ לא-שמע גערה

2:13 ב מפרי פי-איש יאכל טוב   ונפש בגדים חמס

3:13 ג נצר פיו שמר נפשו   פשק שפתיו מחתה-לו

4:13 ד מתאוה ואין נפשו עצל   ונפש חרצים תדשן

5:13 ה דבר-שקר ישנא צדיק   ורשע יבאיש ויחפיר

6:13 ו צדקה תצר תם-דרך   ורשעה תסלף חטאת

7:13 ז יש מתעשר ואין כל   מתרושש והון רב

8:13 ח כפר נפש-איש עשרו   ורש לא-שמע גערה

9:13 ט אור-צדיקים ישמח   ונר רשעים ידעך

10:13 י רק-בזדון יתן מצה   ואת-נועצים חכמה

11:13 יא הון מהבל ימעט   וקבץ על-יד ירבה

12:13 יב תוחלת ממשכה מחלה-לב   ועץ חיים תאוה באה

13:13 יג בז לדבר יחבל לו   וירא מצוה הוא ישלם

14:13 יד תורת חכם מקור חיים--   לסור ממקשי מות

15:13 טו שכל-טוב יתן-חן   ודרך בגדים איתן

16:13 טז כל-ערום יעשה בדעת   וכסיל יפרש אולת

17:13 יז מלאך רשע יפל ברע   וציר אמונים מרפא

18:13 יח ריש וקלון פורע מוסר   ושמר תוכחת יכבד

19:13 יט תאוה נהיה תערב לנפש   ותועבת כסילים סור מרע

20:13 כ הלוך (הולך) את-חכמים וחכם (יחכם)   ורעה כסילים ירוע

21:13 כא חטאים תרדף רעה   ואת-צדיקים ישלם-טוב

22:13 כב טוב--ינחיל בני-בנים   וצפון לצדיק חיל חוטא

23:13 כג רב-אכל ניר ראשים   ויש נספה בלא משפט

24:13 כד חושך שבטו שונא בנו   ואהבו שחרו מוסר

25:13 כה צדיק--אכל לשבע נפשו   ובטן רשעים תחסר

  משלי

1:14 א חכמות נשים בנתה ביתה   ואולת בידיה תהרסנו

2:14 ב הולך בישרו ירא יהוה   ונלוז דרכיו בוזהו

3:14 ג בפי-אויל חטר גאוה   ושפתי חכמים תשמורם

4:14 ד באין אלפים אבוס בר   ורב-תבואות בכח שור

5:14 ה עד אמונים לא יכזב   ויפיח כזבים עד שקר

6:14 ו בקש-לץ חכמה ואין   ודעת לנבון נקל

7:14 ז לך מנגד לאיש כסיל   ובל-ידעת שפתי-דעת

8:14 ח חכמת ערום הבין דרכו   ואולת כסילים מרמה

9:14 ט אולים יליץ אשם   ובין ישרים רצון

10:14 י לב--יודע מרת נפשו   ובשמחתו לא-יתערב זר

11:14 יא בית רשעים ישמד   ואהל ישרים יפריח

12:14 יב יש דרך ישר לפני-איש   ואחריתה דרכי-מות

13:14 יג גם-בשחק יכאב-לב   ואחריתה שמחה תוגה

14:14 יד מדרכיו ישבע סוג לב   ומעליו איש טוב

15:14 טו פתי יאמין לכל-דבר   וערום יבין לאשרו

16:14 טז חכם ירא וסר מרע   וכסיל מתעבר ובוטח

17:14 יז קצר-אפים יעשה אולת   ואיש מזמות ישנא

18:14 יח נחלו פתאים אולת   וערומים יכתרו דעת

19:14 יט שחו רעים לפני טובים   ורשעים על-שערי צדיק

20:14 כ גם-לרעהו ישנא רש   ואהבי עשיר רבים

21:14 כא בז-לרעהו חוטא   ומחונן עניים (ענוים) אשריו

22:14 כב הלוא-יתעו חרשי רע   וחסד ואמת חרשי טוב

23:14 כג בכל-עצב יהיה מותר   ודבר-שפתים אך-למחסור

24:14 כד עטרת חכמים עשרם   אולת כסילים אולת

25:14 כה מציל נפשות עד אמת   ויפח כזבים מרמה

26:14 כו ביראת יהוה מבטח-עז   ולבניו יהיה מחסה

27:14 כז יראת יהוה מקור חיים--   לסור ממקשי מות

28:14 כח ברב-עם הדרת-מלך   ובאפס לאם מחתת רזון

29:14 כט ארך אפים רב-תבונה   וקצר-רוח מרים אולת

30:14 ל חיי בשרים לב מרפא   ורקב עצמות קנאה

31:14 לא עשק דל חרף עשהו   ומכבדו חנן אביון

32:14 לב ברעתו ידחה רשע   וחסה במותו צדיק

33:14 לג בלב נבון תנוח חכמה   ובקרב כסילים תודע

34:14 לד צדקה תרומם-גוי   וחסד לאמים חטאת

35:14 לה רצון-מלך לעבד משכיל   ועברתו תהיה מביש

  משלי

1:15 א מענה-רך ישיב חמה   ודבר-עצב יעלה-אף

2:15 ב לשון חכמים תיטיב דעת   ופי כסילים יביע אולת

3:15 ג בכל-מקום עיני יהוה   צפות רעים וטובים

4:15 ד מרפא לשון עץ חיים   וסלף בה שבר ברוח

5:15 ה אויל--ינאץ מוסר אביו   ושמר תוכחת יערים

6:15 ו בית צדיק חסן רב   ובתבואת רשע נעכרת

7:15 ז שפתי חכמים יזרו דעת   ולב כסילים לא-כן

8:15 ח זבח רשעים תועבת יהוה   ותפלת ישרים רצונו

9:15 ט תועבת יהוה דרך רשע   ומרדף צדקה יאהב

10:15 י מוסר רע לעזב ארח   שונא תוכחת ימות

11:15 יא שאול ואבדון נגד יהוה   אף כי-לבות בני-אדם

12:15 יב לא יאהב-לץ הוכח לו   אל-חכמים לא ילך

13:15 יג לב שמח ייטב פנים   ובעצבת-לב רוח נכאה

14:15 יד לב נבון יבקש-דעת   ופני (ופי) כסילים ירעה אולת

15:15 טו כל-ימי עני רעים   וטוב-לב משתה תמיד

16:15 טז טוב-מעט ביראת יהוה--   מאוצר רב ומהומה בו

17:15 יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם--   משור אבוס ושנאה-בו

18:15 יח איש חמה יגרה מדון   וארך אפים ישקיט ריב

19:15 יט דרך עצל כמשכת חדק   וארח ישרים סללה

20:15 כ בן חכם ישמח-אב   וכסיל אדם בוזה אמו

21:15 כא אולת שמחה לחסר-לב   ואיש תבונה יישר-לכת

22:15 כב הפר מחשבות באין סוד   וברב יועצים תקום

23:15 כג שמחה לאיש במענה-פיו   ודבר בעתו מה-טוב

24:15 כד ארח חיים למעלה למשכיל--   למען סור משאול מטה

25:15 כה בית גאים יסח יהוה   ויצב גבול אלמנה

26:15 כו תועבת יהוה מחשבות רע   וטהרים אמרי-נעם

27:15 כז עכר ביתו בוצע בצע   ושונא מתנת יחיה

28:15 כח לב צדיק יהגה לענות   ופי רשעים יביע רעות

29:15 כט רחוק יהוה מרשעים   ותפלת צדיקים ישמע

30:15 ל מאור-עינים ישמח-לב   שמועה טובה תדשן-עצם

31:15 לא אזן--שמעת תוכחת חיים   בקרב חכמים תלין

32:15 לב פורע מוסר מואס נפשו   ושומע תוכחת קונה לב

33:15 לג יראת יהוה מוסר חכמה   ולפני כבוד ענוה

  משלי

1:16 א לאדם מערכי-לב   ומיהוה מענה לשון

2:16 ב כל-דרכי-איש זך בעיניו   ותכן רוחות יהוה

3:16 ג גל אל-יהוה מעשיך   ויכנו מחשבתיך

4:16 ד כל פעל יהוה למענהו   וגם-רשע ליום רעה

5:16 ה תועבת יהוה כל-גבה-לב   יד ליד לא ינקה

6:16 ו בחסד ואמת יכפר עון   וביראת יהוה סור מרע

7:16 ז ברצות יהוה דרכי-איש   גם-אויביו ישלם אתו

8:16 ח טוב-מעט בצדקה--   מרב תבואות בלא משפט

9:16 ט לב אדם יחשב דרכו   ויהוה יכין צעדו

10:16 י קסם על-שפתי-מלך   במשפט לא ימעל-פיו

11:16 יא פלס ומאזני משפט--ליהוה   מעשהו כל-אבני-כיס

12:16 יב תועבת מלכים עשות רשע   כי בצדקה יכון כסא

13:16 יג רצון מלכים שפתי-צדק   ודבר ישרים יאהב

14:16 יד חמת-מלך מלאכי-מות   ואיש חכם יכפרנה

15:16 טו באור-פני-מלך חיים   ורצונו כעב מלקוש

16:16 טז קנה-חכמה--מה-טוב מחרוץ   וקנות בינה נבחר מכסף

17:16 יז מסלת ישרים סור מרע   שמר נפשו נצר דרכו

18:16 יח לפני-שבר גאון   ולפני כשלון גבה רוח

19:16 יט טוב שפל-רוח את-עניים (ענוים)   מחלק שלל את-גאים

20:16 כ משכיל על-דבר ימצא-טוב   ובוטח ביהוה אשריו

21:16 כא לחכם-לב יקרא נבון   ומתק שפתים יסיף לקח

22:16 כב מקור חיים שכל בעליו   ומוסר אולים אולת

23:16 כג לב חכם ישכיל פיהו   ועל-שפתיו יסיף לקח

24:16 כד צוף-דבש אמרי-נעם   מתוק לנפש ומרפא לעצם

25:16 כה יש דרך ישר לפני-איש   ואחריתה דרכי-מות

26:16 כו נפש עמל עמלה לו   כי-אכף עליו פיהו

27:16 כז איש בליעל כרה רעה   ועל-שפתיו (שפתו) כאש צרבת

28:16 כח איש תהפכות ישלח מדון   ונרגן מפריד אלוף

29:16 כט איש חמס יפתה רעהו   והוליכו בדרך לא-טוב

30:16 ל עצה עיניו לחשב תהפכות   קרץ שפתיו כלה רעה

31:16 לא עטרת תפארת שיבה   בדרך צדקה תמצא

32:16 לב טוב ארך אפים מגבור   ומשל ברוחו מלכד עיר

33:16 לג בחיק יוטל את-הגורל   ומיהוה כל-משפטו

  משלי

1:17 א טוב פת חרבה ושלוה-בה--   מבית מלא זבחי-ריב

2:17 ב עבד-משכיל--ימשל בבן מביש   ובתוך אחים יחלק נחלה

3:17 ג מצרף לכסף וכור לזהב   ובחן לבות יהוה

4:17 ד מרע מקשיב על-שפת-און   שקר מזין על-לשון הות

5:17 ה לעג לרש חרף עשהו   שמח לאיד לא ינקה

6:17 ו עטרת זקנים בני בנים   ותפארת בנים אבותם

7:17 ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר   אף כי-לנדיב שפת-שקר

8:17 ח אבן-חן השחד בעיני בעליו   אל-כל-אשר יפנה ישכיל

9:17 ט מכסה-פשע מבקש אהבה   ושנה בדבר מפריד אלוף

10:17 י תחת גערה במבין--   מהכות כסיל מאה

11:17 יא אך-מרי יבקש-רע   ומלאך אכזרי ישלח-בו

12:17 יב פגוש דב שכול באיש   ואל-כסיל באולתו

13:17 יג משיב רעה תחת טובה--   לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו

14:17 יד פוטר מים ראשית מדון   ולפני התגלע הריב נטוש

15:17 טו מצדיק רשע ומרשיע צדיק--   תועבת יהוה גם-שניהם

16:17 טז למה-זה מחיר ביד-כסיל--   לקנות חכמה ולב-אין

17:17 יז בכל-עת אהב הרע   ואח לצרה יולד

18:17 יח אדם חסר-לב תוקע כף   ערב ערבה לפני רעהו

19:17 יט אהב פשע אהב מצה   מגביה פתחו מבקש-שבר

20:17 כ עקש-לב לא ימצא-טוב   ונהפך בלשונו יפול ברעה

21:17 כא ילד כסיל לתוגה לו   ולא-ישמח אבי נבל

22:17 כב לב שמח ייטיב גהה   ורוח נכאה תיבש-גרם

23:17 כג שחד מחק רשע יקח--   להטות ארחות משפט

24:17 כד את-פני מבין חכמה   ועיני כסיל בקצה-ארץ

25:17 כה כעס לאביו בן כסיל   וממר ליולדתו

26:17 כו גם ענוש לצדיק לא-טוב--   להכות נדיבים על-ישר

27:17 כז חושך אמריו יודע דעת   וקר- (יקר-) רוח איש תבונה

28:17 כח גם אויל מחריש חכם יחשב   אטם שפתיו נבון

  משלי

1:18 א לתאוה יבקש נפרד   בכל-תושיה יתגלע

2:18 ב לא-יחפץ כסיל בתבונה   כי אם-בהתגלות לבו

3:18 ג בבוא-רשע בא גם-בוז   ועם-קלון חרפה

4:18 ד מים עמקים דברי פי-איש   נחל נבע מקור חכמה

5:18 ה שאת פני-רשע לא-טוב--   להטות צדיק במשפט

6:18 ו שפתי כסיל יבאו בריב   ופיו למהלמות יקרא

7:18 ז פי-כסיל מחתה-לו   ושפתיו מוקש נפשו

8:18 ח דברי נרגן כמתלהמים   והם ירדו חדרי-בטן

9:18 ט גם מתרפה במלאכתו--   אח הוא לבעל משחית

10:18 י מגדל-עז שם יהוה   בו-ירוץ צדיק ונשגב

11:18 יא הון עשיר קרית עזו   וכחומה נשגבה במשכתו

12:18 יב לפני-שבר יגבה לב-איש   ולפני כבוד ענוה

13:18 יג משיב דבר בטרם ישמע--   אולת היא-לו וכלמה

14:18 יד רוח-איש יכלכל מחלהו   ורוח נכאה מי ישאנה

15:18 טו לב נבון יקנה-דעת   ואזן חכמים תבקש-דעת

16:18 טז מתן אדם ירחיב לו   ולפני גדלים ינחנו

17:18 יז צדיק הראשון בריבו   יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18:18 יח מדינים ישבית הגורל   ובין עצומים יפריד

19:18 יט אח--נפשע מקרית-עז   ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

20:18 כ מפרי פי-איש תשבע בטנו   תבואת שפתיו ישבע

21:18 כא מות וחיים ביד-לשון   ואהביה יאכל פריה

22:18 כב מצא אשה מצא טוב   ויפק רצון מיהוה

23:18 כג תחנונים ידבר-רש   ועשיר יענה עזות

24:18 כד איש רעים להתרעע   ויש אהב דבק מאח

  משלי

1:19 א טוב-רש הולך בתמו--   מעקש שפתיו והוא כסיל

2:19 ב גם בלא-דעת נפש לא-טוב   ואץ ברגלים חוטא

3:19 ג אולת אדם תסלף דרכו   ועל-יהוה יזעף לבו

4:19 ד הון--יסיף רעים רבים   ודל מרעהו יפרד

5:19 ה עד שקרים לא ינקה   ויפיח כזבים לא ימלט

6:19 ו רבים יחלו פני-נדיב   וכל-הרע לאיש מתן

7:19 ז כל אחי-רש שנאהו--   אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים   לא- (לו-) המה

8:19 ח קנה-לב אהב נפשו   שמר תבונה למצא-טוב

9:19 ט עד שקרים לא ינקה   ויפיח כזבים יאבד

10:19 י לא-נאוה לכסיל תענוג   אף כי-לעבד משל בשרים

11:19 יא שכל אדם האריך אפו   ותפארתו עבר על-פשע

12:19 יב נהם ככפיר זעף מלך   וכטל על-עשב רצונו

13:19 יג הות לאביו בן כסיל   ודלף טרד מדיני אשה

14:19 יד בית והון נחלת אבות   ומיהוה אשה משכלת

15:19 טו עצלה תפיל תרדמה   ונפש רמיה תרעב

16:19 טז שמר מצוה שמר נפשו   בוזה דרכיו יומת (ימות)

17:19 יז מלוה יהוה חונן דל   וגמלו ישלם-לו

18:19 יח יסר בנך כי-יש תקוה   ואל-המיתו אל-תשא נפשך

19:19 יט גרל- (גדל-) חמה נשא ענש   כי אם-תציל ועוד תוסף

20:19 כ שמע עצה וקבל מוסר--   למען תחכם באחריתך

21:19 כא רבות מחשבות בלב-איש   ועצת יהוה היא תקום

22:19 כב תאות אדם חסדו   וטוב-רש מאיש כזב

23:19 כג יראת יהוה לחיים   ושבע ילין בל-יפקד רע

24:19 כד טמן עצל ידו בצלחת   גם-אל-פיהו לא ישיבנה

25:19 כה לץ תכה ופתי יערם   והוכיח לנבון יבין דעת

26:19 כו משדד-אב יבריח אם--   בן מביש ומחפיר

27:19 כז חדל-בני לשמע מוסר   לשגות מאמרי-דעת

28:19 כח עד בליעל יליץ משפט   ופי רשעים יבלע-און

29:19 כט נכונו ללצים שפטים   ומהלמות לגו כסילים

  משלי

1:20 א לץ היין המה שכר   וכל-שגה בו לא יחכם

2:20 ב נהם ככפיר אימת מלך   מתעברו חוטא נפשו

3:20 ג כבוד לאיש שבת מריב   וכל-אויל יתגלע

4:20 ד מחרף עצל לא-יחרש   ישאל (ושאל) בקציר ואין

5:20 ה מים עמקים עצה בלב-איש   ואיש תבונה ידלנה

6:20 ו רב-אדם--יקרא איש חסדו   ואיש אמונים מי ימצא

7:20 ז מתהלך בתמו צדיק   אשרי בניו אחריו

8:20 ח מלך יושב על-כסא-דין--   מזרה בעיניו כל-רע

9:20 ט מי-יאמר זכיתי לבי   טהרתי מחטאתי

10:20 י אבן ואבן איפה ואיפה--   תועבת יהוה גם-שניהם

11:20 יא גם במעלליו יתנכר-נער--   אם-זך ואם-ישר פעלו

12:20 יב אזן שמעת ועין ראה--   יהוה עשה גם-שניהם

13:20 יג אל-תאהב שנה פן-תורש   פקח עיניך שבע-לחם

14:20 יד רע רע יאמר הקונה   ואזל לו אז יתהלל

15:20 טו יש זהב ורב-פנינים   וכלי יקר שפתי-דעת

16:20 טז לקח-בגדו כי-ערב זר   ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

17:20 יז ערב לאיש לחם שקר   ואחר ימלא-פיהו חצץ

18:20 יח מחשבות בעצה תכון   ובתחבלות עשה מלחמה

19:20 יט גולה-סוד הולך רכיל   ולפתה שפתיו לא תתערב

20:20 כ מקלל אביו ואמו--   ידעך נרו באישון (באשון) חשך

21:20 כא נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה   ואחריתה לא תברך

22:20 כב אל-תאמר אשלמה-רע   קוה ליהוה וישע לך

23:20 כג תועבת יהוה אבן ואבן   ומאזני מרמה לא-טוב

24:20 כד מיהוה מצעדי-גבר   ואדם מה-יבין דרכו

25:20 כה מוקש אדם ילע קדש   ואחר נדרים לבקר

26:20 כו מזרה רשעים מלך חכם   וישב עליהם אופן

27:20 כז נר יהוה נשמת אדם   חפש כל-חדרי-בטן

28:20 כח חסד ואמת יצרו-מלך   וסעד בחסד כסאו

29:20 כט תפארת בחורים כחם   והדר זקנים שיבה

30:20 ל חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע   ומכות חדרי-בטן

  משלי

1:21 א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה   על-כל-אשר יחפץ יטנו

2:21 ב כל-דרך-איש ישר בעיניו   ותכן לבות יהוה

3:21 ג עשה צדקה ומשפט--   נבחר ליהוה מזבח

4:21 ד רום-עינים ורחב-לב--   נר רשעים חטאת

5:21 ה מחשבות חרוץ אך-למותר   וכל-אץ אך-למחסור

6:21 ו פעל אצרות בלשון שקר--   הבל נדף מבקשי-מות

7:21 ז שד-רשעים יגורם   כי מאנו לעשות משפט

8:21 ח הפכפך דרך איש וזר   וזך ישר פעלו

9:21 ט טוב לשבת על-פנת-גג--   מאשת מדינים ובית חבר

10:21 י נפש רשע אותה-רע   לא-יחן בעיניו רעהו

11:21 יא בענש-לץ יחכם-פתי   ובהשכיל לחכם יקח-דעת

12:21 יב משכיל צדיק לבית רשע   מסלף רשעים לרע

13:21 יג אטם אזנו מזעקת-דל--   גם-הוא יקרא ולא יענה

14:21 יד מתן בסתר יכפה-אף   ושחד בחק חמה עזה

15:21 טו שמחה לצדיק עשות משפט   ומחתה לפעלי און

16:21 טז אדם--תועה מדרך השכל   בקהל רפאים ינוח

17:21 יז איש מחסור אהב שמחה   אהב יין-ושמן לא יעשיר

18:21 יח כפר לצדיק רשע   ותחת ישרים בוגד

19:21 יט טוב שבת בארץ-מדבר--   מאשת מדונים (מדינים) וכעס

20:21 כ אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם   וכסיל אדם יבלענו

21:21 כא רדף צדקה וחסד--   ימצא חיים צדקה וכבוד

22:21 כב עיר גברים עלה חכם   וירד עז מבטחה

23:21 כג שמר פיו ולשונו--   שמר מצרות נפשו

24:21 כד זד יהיר לץ שמו--   עושה בעברת זדון

25:21 כה תאות עצל תמיתנו   כי-מאנו ידיו לעשות

26:21 כו כל-היום התאוה תאוה   וצדיק יתן ולא יחשך

27:21 כז זבח רשעים תועבה   אף כי-בזמה יביאנו

28:21 כח עד-כזבים יאבד   ואיש שומע לנצח ידבר

29:21 כט העז איש רשע בפניו   וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו)

30:21 ל אין חכמה ואין תבונה--   ואין עצה לנגד יהוה

31:21 לא סוס--מוכן ליום מלחמה   וליהוה התשועה

  משלי

1:22 א נבחר שם מעשר רב   מכסף ומזהב חן טוב

2:22 ב עשיר ורש נפגשו   עשה כלם יהוה

3:22 ג ערום ראה רעה ויסתר (ונסתר)   ופתיים עברו ונענשו

4:22 ד עקב ענוה יראת יהוה   עשר וכבוד וחיים

5:22 ה צנים פחים בדרך עקש   שומר נפשו ירחק מהם

6:22 ו חנך לנער על-פי דרכו--   גם כי-יזקין לא-יסור ממנה

7:22 ז עשיר ברשים ימשול   ועבד לוה לאיש מלוה

8:22 ח זורע עולה יקצור- (יקצר-) און   ושבט עברתו יכלה

9:22 ט טוב-עין הוא יברך   כי-נתן מלחמו לדל

10:22 י גרש לץ ויצא מדון   וישבת דין וקלון

11:22 יא אהב טהור- (טהר-) לב--   חן שפתיו רעהו מלך

12:22 יב עיני יהוה נצרו דעת   ויסלף דברי בגד

13:22 יג אמר עצל ארי בחוץ   בתוך רחבות ארצח

14:22 יד שוחה עמקה פי זרות   זעום יהוה יפול- (יפל-) שם

15:22 טו אולת קשורה בלב-נער   שבט מוסר ירחיקנה ממנו

16:22 טז עשק דל להרבות לו--   נתן לעשיר אך-למחסור

17:22 יז הט אזנך--ושמע דברי חכמים   ולבך תשית לדעתי

18:22 יח כי-נעים כי-תשמרם בבטנך   יכנו יחדו על-שפתיך

19:22 יט להיות ביהוה מבטחך--   הודעתיך היום אף-אתה

20:22 כ הלא כתבתי לך שלשום (שלשים)--   במעצות ודעת

21:22 כא להודיעך--קשט אמרי אמת   להשיב אמרים אמת לשלחיך

22:22 כב אל-תגזל-דל כי דל-הוא   ואל-תדכא עני בשער

23:22 כג כי-יהוה יריב ריבם   וקבע את-קבעיהם נפש

24:22 כד אל-תתרע את-בעל אף   ואת-איש חמות לא תבוא

25:22 כה פן-תאלף ארחתו   ולקחת מוקש לנפשך

26:22 כו אל-תהי בתקעי-כף   בערבים משאות

27:22 כז אם-אין-לך לשלם--   למה יקח משכבך מתחתיך

28:22 כח אל-תסג גבול עולם--   אשר עשו אבותיך

29:22 כט חזית איש מהיר במלאכתו--   לפני-מלכים יתיצב בל-יתיצב   לפני חשכים

  משלי

1:23 א כי-תשב ללחום את-מושל--   בין תבין את-אשר לפניך

2:23 ב ושמת שכין בלעך--   אם-בעל נפש אתה

3:23 ג אל-תתאו למטעמותיו   והוא לחם כזבים

4:23 ד אל-תיגע להעשיר   מבינתך חדל

5:23 ה התעוף (התעיף) עיניך בו   ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים   כנשר ועיף (יעוף) השמים

6:23 ו אל-תלחם--את-לחם רע עין   ואל-תתאו למטעמתיו

7:23 ז כי כמו שער בנפשו--   כן-הוא אכול ושתה יאמר לך   ולבו בל-עמך

8:23 ח פתך-אכלת תקיאנה   ושחת דבריך הנעימים

9:23 ט באזני כסיל אל-תדבר   כי-יבוז לשכל מליך

10:23 י אל-תסג גבול עולם   ובשדי יתומים אל-תבא

11:23 יא כי-גאלם חזק   הוא-יריב את-ריבם אתך

12:23 יב הביאה למוסר לבך   ואזנך לאמרי-דעת

13:23 יג אל-תמנע מנער מוסר   כי-תכנו בשבט לא ימות

14:23 יד אתה בשבט תכנו   ונפשו משאול תציל

15:23 טו בני אם-חכם לבך--   ישמח לבי גם-אני

16:23 טז ותעלזנה כליותי--   בדבר שפתיך מישרים

17:23 יז אל-יקנא לבך בחטאים   כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

18:23 יח כי אם-יש אחרית   ותקותך לא תכרת

19:23 יט שמע-אתה בני וחכם   ואשר בדרך לבך

20:23 כ אל-תהי בסבאי-יין--   בזללי בשר למו

21:23 כא כי-סבא וזולל יורש   וקרעים תלביש נומה

22:23 כב שמע לאביך זה ילדך   ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23:23 כג אמת קנה ואל-תמכר   חכמה ומוסר ובינה

24:23 כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק   יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

25:23 כה ישמח-אביך ואמך   ותגל יולדתך

26:23 כו תנה-בני לבך לי   ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

27:23 כז כי-שוחה עמקה זונה   ובאר צרה נכריה

28:23 כח אף-היא כחתף תארב   ובוגדים באדם תוסף

29:23 כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--   למי פצעים חנם למי   חכללות עינים

30:23 ל למאחרים על-היין--   לבאים לחקר ממסך

31:23 לא אל-תרא יין כי יתאדם   כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

32:23 לב אחריתו כנחש ישך   וכצפעני יפרש

33:23 לג עיניך יראו זרות   ולבך ידבר תהפכות

34:23 לד והיית כשכב בלב-ים   וכשכב בראש חבל

35:23 לה הכוני בל-חליתי--   הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ   אוסיף אבקשנו עוד

  משלי

1:24 א אל-תקנא באנשי רעה   ואל-תתאו להיות אתם

2:24 ב כי-שד יהגה לבם   ועמל שפתיהם תדברנה

3:24 ג בחכמה יבנה בית   ובתבונה יתכונן

4:24 ד ובדעת חדרים ימלאו--   כל-הון יקר ונעים

5:24 ה גבר-חכם בעוז   ואיש-דעת מאמץ-כח

6:24 ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה   ותשועה ברב יועץ

7:24 ז ראמות לאויל חכמות   בשער לא יפתח-פיהו

8:24 ח מחשב להרע--   לו בעל-מזמות יקראו

9:24 ט זמת אולת חטאת   ותועבת לאדם לץ

10:24 י התרפית ביום צרה--   צר כחכה

11:24 יא הצל לקחים למות   ומטים להרג אם-תחשוך

12:24 יב כי-תאמר--   הן לא-ידענו-זה הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע   והשיב לאדם כפעלו

13:24 יג אכל-בני דבש כי-טוב   ונפת מתוק על-חכך

14:24 יד כן דעה חכמה--לנפשך   אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15:24 טו אל-תארב רשע לנוה צדיק   אל-תשדד רבצו

16:24 טז כי שבע יפול צדיק וקם   ורשעים יכשלו ברעה

17:24 יז בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח   ובכשלו אל-יגל לבך

18:24 יח פן-יראה יהוה ורע בעיניו   והשיב מעליו אפו

19:24 יט אל-תתחר במרעים   אל-תקנא ברשעים

20:24 כ כי לא-תהיה אחרית לרע   נר רשעים ידעך

21:24 כא ירא-את-יהוה בני ומלך   עם-שונים אל-תתערב

22:24 כב כי-פתאם יקום אידם   ופיד שניהם מי יודע

23:24 כג גם-אלה לחכמים   הכר-פנים במשפט בל-טוב

24:24 כד אמר לרשע--צדיק אתה   יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25:24 כה ולמוכיחים ינעם   ועליהם תבוא ברכת-טוב

26:24 כו שפתים ישק   משיב דברים נכחים

27:24 כז הכן בחוץ מלאכתך--ועתדה בשדה לך   אחר ובנית ביתך

28:24 כח אל-תהי עד-חנם ברעך   והפתית בשפתיך

29:24 כט אל-תאמר--כאשר עשה-לי כן אעשה-לו   אשיב לאיש כפעלו

30:24 ל על-שדה איש-עצל עברתי   ועל-כרם אדם חסר-לב

31:24 לא והנה עלה כלו קמשנים--כסו פניו חרלים   וגדר אבניו נהרסה

32:24 לב ואחזה אנכי אשית לבי   ראיתי לקחתי מוסר

33:24 לג מעט שנות מעט תנומות   מעט חבק ידים לשכב

34:24 לד ובא-מתהלך רישך   ומחסריך כאיש מגן

  משלי

1:25 א גם-אלה משלי שלמה--   אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה

2:25 ב כבד אלהים הסתר דבר   וכבד מלכים חקר דבר

3:25 ג שמים לרום וארץ לעמק   ולב מלכים אין חקר

4:25 ד הגו סיגים מכסף   ויצא לצרף כלי

5:25 ה הגו רשע לפני-מלך   ויכון בצדק כסאו

6:25 ו אל-תתהדר לפני-מלך   ובמקום גדלים אל-תעמד

7:25 ז כי טוב אמר-לך עלה-הנה   מהשפילך לפני נדיב--אשר ראו עיניך

8:25 ח אל-תצא לרב מהר   פן מה-תעשה באחריתה--בהכלים אתך רעך

9:25 ט ריבך ריב את-רעך   וסוד אחר אל-תגל

10:25 י פן-יחסדך שמע   ודבתך לא תשוב

11:25 יא תפוחי זהב במשכיות כסף--   דבר דבר על-אפניו

12:25 יב נזם זהב וחלי-כתם--   מוכיח חכם על-אזן שמעת

13:25 יג כצנת שלג ביום קציר--ציר נאמן לשלחיו   ונפש אדניו ישיב

14:25 יד נשיאים ורוח וגשם אין--   איש מתהלל במתת-שקר

15:25 טו בארך אפים יפתה קצין   ולשון רכה תשבר-גרם

16:25 טז דבש מצאת אכל דיך   פן-תשבענו והקאתו

17:25 יז הקר רגלך מבית רעך   פן-ישבעך ושנאך

18:25 יח מפיץ וחרב וחץ שנון--   איש ענה ברעהו עד שקר

19:25 יט שן רעה ורגל מועדת--   מבטח בוגד ביום צרה

20:25 כ מעדה-בגד ביום קרה--חמץ על-נתר   ושר בשרים על לב-רע

21:25 כא אם-רעב שנאך האכלהו לחם   ואם-צמא השקהו מים

22:25 כב כי גחלים--אתה חתה על-ראשו   ויהוה ישלם-לך

23:25 כג רוח צפון תחולל גשם   ופנים נזעמים לשון סתר

24:25 כד טוב שבת על-פנת-גג--   מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר

25:25 כה מים קרים על-נפש עיפה   ושמועה טובה מארץ מרחק

26:25 כו מעין נרפש ומקור משחת--   צדיק מט לפני-רשע

27:25 כז אכל דבש הרבות לא-טוב   וחקר כבדם כבוד

28:25 כח עיר פרוצה אין חומה--   איש אשר אין מעצר לרוחו

  משלי

1:26 א כשלג בקיץ--וכמטר בקציר   כן לא-נאוה לכסיל כבוד

2:26 ב כצפור לנוד כדרור לעוף--   כן קללת חנם לא (לו) תבא

3:26 ג שוט לסוס מתג לחמור   ושבט לגו כסילים

4:26 ד אל-תען כסיל כאולתו   פן-תשוה-לו גם-אתה

5:26 ה ענה כסיל כאולתו   פן-יהיה חכם בעיניו

6:26 ו מקצה רגלים חמס שתה--   שלח דברים ביד-כסיל

7:26 ז דליו שקים מפסח   ומשל בפי כסילים

8:26 ח כצרור אבן במרגמה--   כן-נותן לכסיל כבוד

9:26 ט חוח עלה ביד-שכור   ומשל בפי כסילים

10:26 י רב מחולל-כל   ושכר כסיל ושכר עברים

11:26 יא ככלב שב על-קאו--   כסיל שונה באולתו

12:26 יב ראית--איש חכם בעיניו   תקוה לכסיל ממנו

13:26 יג אמר עצל שחל בדרך   ארי בין הרחבות

14:26 יד הדלת תסוב על-צירה   ועצל על-מטתו

15:26 טו טמן עצל ידו בצלחת   נלאה להשיבה אל-פיו

16:26 טז חכם עצל בעיניו--   משבעה משיבי טעם

17:26 יז מחזיק באזני-כלב--   עבר מתעבר על-ריב לא-לו

18:26 יח כמתלהלה הירה זקים--   חצים ומות

19:26 יט כן-איש רמה את-רעהו   ואמר הלא-משחק אני

20:26 כ באפס עצים תכבה-אש   ובאין נרגן ישתק מדון

21:26 כא פחם לגחלים ועצים לאש   ואיש מדונים (מדינים) לחרחר-ריב

22:26 כב דברי נרגן כמתלהמים   והם ירדו חדרי-בטן

23:26 כג כסף סיגים מצפה על-חרש--   שפתים דלקים ולב-רע

24:26 כד בשפתו ינכר שונא   ובקרבו ישית מרמה

25:26 כה כי-יחנן קולו אל-תאמן-בו   כי שבע תועבות בלבו

26:26 כו תכסה שנאה במשאון   תגלה רעתו בקהל

27:26 כז כרה-שחת בה יפול   וגולל אבן אליו תשוב

28:26 כח לשון-שקר ישנא דכיו   ופה חלק יעשה מדחה

  משלי

1:27 א אל-תתהלל ביום מחר   כי לא-תדע מה-ילד יום

2:27 ב יהללך זר ולא-פיך   נכרי ואל-שפתיך

3:27 ג כבד-אבן ונטל החול   וכעס אויל כבד משניהם

4:27 ד אכזריות חמה ושטף אף   ומי יעמד לפני קנאה

5:27 ה טובה תוכחת מגלה--   מאהבה מסתרת

6:27 ו נאמנים פצעי אוהב   ונעתרות נשיקות שונא

7:27 ז נפש שבעה תבוס נפת   ונפש רעבה כל-מר מתוק

8:27 ח כצפור נודדת מן-קנה--   כן-איש נודד ממקומו

9:27 ט שמן וקטרת ישמח-לב   ומתק רעהו מעצת-נפש

10:27 י רעך ורעה (ורע) אביך אל-תעזב--   ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב   מאח רחוק

11:27 יא חכם בני ושמח לבי   ואשיבה חרפי דבר

12:27 יב ערום ראה רעה נסתר   פתאים עברו נענשו

13:27 יג קח-בגדו כי-ערב זר   ובעד נכריה חבלהו

14:27 יד מברך רעהו בקול גדול--בבקר השכים   קללה תחשב לו

15:27 טו דלף טורד ביום סגריר   ואשת מדונים (מדינים) נשתוה

16:27 טז צפניה צפן-רוח   ושמן ימינו יקרא

17:27 יז ברזל בברזל יחד   ואיש יחד פני-רעהו

18:27 יח נצר תאנה יאכל פריה   ושמר אדניו יכבד

19:27 יט כמים הפנים לפנים--   כן לב-האדם לאדם

20:27 כ שאול ואבדה לא תשבענה   ועיני האדם לא תשבענה

21:27 כא מצרף לכסף וכור לזהב   ואיש לפי מהללו

22:27 כב אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות--   בעלי לא-תסור מעליו אולתו

23:27 כג ידע תדע פני צאנך   שית לבך לעדרים

24:27 כד כי לא לעולם חסן   ואם-נזר לדור דור (ודור)

25:27 כה גלה חציר ונראה-דשא   ונאספו עשבות הרים

26:27 כו כבשים ללבושך   ומחיר שדה עתודים

27:27 כז ודי חלב עזים--ללחמך ללחם ביתך   וחיים לנערותיך

  משלי

1:28 א נסו ואין-רדף רשע   וצדיקים ככפיר יבטח

2:28 ב בפשע ארץ רבים שריה   ובאדם מבין ידע כן יאריך

3:28 ג גבר-רש ועשק דלים--   מטר סחף ואין לחם

4:28 ד עזבי תורה יהללו רשע   ושמרי תורה יתגרו בם

5:28 ה אנשי-רע לא-יבינו משפט   ומבקשי יהוה יבינו כל

6:28 ו טוב-רש הולך בתמו--   מעקש דרכים והוא עשיר

7:28 ז נוצר תורה בן מבין   ורעה זוללים יכלים אביו

8:28 ח מרבה הונו בנשך ובתרבית (ותרבית)--   לחונן דלים יקבצנו

9:28 ט מסיר אזנו משמע תורה--   גם תפלתו תועבה

10:28 י משגה ישרים בדרך רע--בשחותו הוא-יפול   ותמימים ינחלו-טוב

11:28 יא חכם בעיניו איש עשיר   ודל מבין יחקרנו

12:28 יב בעלץ צדיקים רבה תפארת   ובקום רשעים יחפש אדם

13:28 יג מכסה פשעיו לא יצליח   ומודה ועזב ירחם

14:28 יד אשרי אדם מפחד תמיד   ומקשה לבו יפול ברעה

15:28 טו ארי-נהם ודב שוקק--   מושל רשע על עם-דל

16:28 טז נגיד--חסר תבונות ורב מעשקות   שנאי (שנא) בצע יאריך ימים

17:28 יז אדם עשק בדם-נפש--   עד-בור ינוס אל-יתמכו-בו

18:28 יח הולך תמים יושע   ונעקש דרכים יפול באחת

19:28 יט עבד אדמתו ישבע-לחם   ומרדף ריקים ישבע-ריש

20:28 כ איש אמונות רב-ברכות   ואץ להעשיר לא ינקה

21:28 כא הכר-פנים לא-טוב   ועל-פת-לחם יפשע-גבר

22:28 כב נבהל להון--איש רע עין   ולא-ידע כי-חסר יבאנו

23:28 כג מוכיח אדם אחרי חן ימצא--   ממחליק לשון

24:28 כד גוזל אביו ואמו--ואמר אין-פשע   חבר הוא לאיש משחית

25:28 כה רחב-נפש יגרה מדון   ובטח על-יהוה ידשן

26:28 כו בוטח בלבו הוא כסיל   והולך בחכמה הוא ימלט

27:28 כז נותן לרש אין מחסור   ומעלים עיניו רב-מארות

28:28 כח בקום רשעים יסתר אדם   ובאבדם ירבו צדיקים

  משלי

1:29 א איש תוכחות מקשה-ערף--   פתע ישבר ואין מרפא

2:29 ב ברבות צדיקים ישמח העם   ובמשל רשע יאנח עם

3:29 ג איש-אהב חכמה ישמח אביו   ורעה זונות יאבד-הון

4:29 ד מלך--במשפט יעמיד ארץ   ואיש תרומות יהרסנה

5:29 ה גבר מחליק על-רעהו   רשת פורש על-פעמיו

6:29 ו בפשע איש רע מוקש   וצדיק ירון ושמח

7:29 ז ידע צדיק דין דלים   רשע לא-יבין דעת

8:29 ח אנשי לצון יפיחו קריה   וחכמים ישיבו אף

9:29 ט איש-חכם--נשפט את-איש אויל   ורגז ושחק ואין נחת

10:29 י אנשי דמים ישנאו-תם   וישרים יבקשו נפשו

11:29 יא כל-רוחו יוציא כסיל   וחכם באחור ישבחנה

12:29 יב משל מקשיב על-דבר-שקר--   כל-משרתיו רשעים

13:29 יג רש ואיש תככים נפגשו--   מאיר עיני שניהם יהוה

14:29 יד מלך שופט באמת דלים--   כסאו לעד יכון

15:29 טו שבט ותוכחת יתן חכמה   ונער משלח מביש אמו

16:29 טז ברבות רשעים ירבה-פשע   וצדיקים במפלתם יראו

17:29 יז יסר בנך ויניחך   ויתן מעדנים לנפשך

18:29 יח באין חזון יפרע עם   ושמר תורה אשרהו

19:29 יט בדברים לא-יוסר עבד   כי-יבין ואין מענה

20:29 כ חזית--איש אץ בדבריו   תקוה לכסיל ממנו

21:29 כא מפנק מנער עבדו   ואחריתו יהיה מנון

22:29 כב איש-אף יגרה מדון   ובעל חמה רב-פשע

23:29 כג גאות אדם תשפילנו   ושפל-רוח יתמך כבוד

24:29 כד חולק עם-גנב שונא נפשו   אלה ישמע ולא יגיד

25:29 כה חרדת אדם יתן מוקש   ובוטח ביהוה ישגב

26:29 כו רבים מבקשים פני-מושל   ומיהוה משפט-איש

27:29 כז תועבת צדיקים איש עול   ותועבת רשע ישר-דרך

  משלי

1:30 א דברי אגור בן-יקה--המשא   נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

2:30 ב כי בער אנכי מאיש   ולא-בינת אדם לי

3:30 ג ולא-למדתי חכמה   ודעת קדשים אדע

4:30 ד מי עלה-שמים   וירד מי אסף-רוח בחפניו   מי צרר-מים בשמלה-- מי   הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו   כי תדע

5:30 ה כל-אמרת אלוה צרופה   מגן הוא לחסים בו

6:30 ו אל-תוסף על-דבריו   פן-יוכיח בך ונכזבת

7:30 ז שתים שאלתי מאתך   אל-תמנע ממני בטרם אמות

8:30 ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני--   ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני   לחם חקי

9:30 ט פן אשבע וכחשתי--   ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי   ותפשתי שם אלהי

10:30 י אל-תלשן עבד אל-אדנו   פן-יקללך ואשמת

11:30 יא דור אביו יקלל   ואת-אמו לא יברך

12:30 יב דור טהור בעיניו   ומצאתו לא רחץ

13:30 יג דור מה-רמו עיניו   ועפעפיו ינשאו

14:30 יד דור חרבות שניו--   ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ   ואביונים מאדם

15:30 טו לעלוקה שתי בנות--   הב הב שלוש הנה לא תשבענה   ארבע לא-אמרו הון

16:30 טז שאול ועצר-רחם   ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון

17:30 יז עין תלעג לאב--   ותבז ליקהת-אם יקרוה ערבי-נחל   ויאכלוה בני-נשר

18:30 יח שלשה המה נפלאו ממני   וארבע (וארבעה) לא ידעתים

19:30 יט דרך הנשר בשמים--   דרך נחש עלי-צור דרך-אניה בלב-ים--   ודרך גבר בעלמה

20:30 כ כן דרך אשה--   מנאפת אכלה ומחתה פיה   ואמרה לא-פעלתי און

21:30 כא תחת שלוש רגזה ארץ   ותחת ארבע לא-תוכל שאת

22:30 כב תחת-עבד כי ימלוך   ונבל כי ישבע-לחם

23:30 כג תחת שנואה כי תבעל   ושפחה כי תירש גברתה

24:30 כד ארבעה הם קטני-ארץ   והמה חכמים מחכמים

25:30 כה הנמלים עם לא-עז   ויכינו בקיץ לחמם

26:30 כו שפנים עם לא-עצום   וישימו בסלע ביתם

27:30 כז מלך אין לארבה   ויצא חצץ כלו

28:30 כח שממית בידים תתפש   והיא בהיכלי מלך

29:30 כט שלשה המה מיטיבי צעד   וארבעה מיטבי לכת

30:30 ל ליש גבור בבהמה   ולא-ישוב מפני-כל

31:30 לא זרזיר מתנים או-תיש   ומלך אלקום עמו

32:30 לב אם-נבלת בהתנשא   ואם-זמות יד לפה

33:30 לג כי מיץ חלב יוציא חמאה--   ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים   יוציא ריב

  משלי

1:31 א דברי למואל מלך--   משא אשר-יסרתו אמו

2:31 ב מה-ברי ומה-בר-בטני   ומה בר-נדרי

3:31 ג אל-תתן לנשים חילך   ודרכיך למחות מלכין

4:31 ד אל למלכים למואל--אל למלכים שתו-יין   ולרוזנים או (אי) שכר

5:31 ה פן-ישתה וישכח מחקק   וישנה דין כל-בני-עני

6:31 ו תנו-שכר לאובד   ויין למרי נפש

7:31 ז ישתה וישכח רישו   ועמלו לא יזכר-עוד

8:31 ח פתח-פיך לאלם   אל-דין כל-בני חלוף

9:31 ט פתח-פיך שפט-צדק   ודין עני ואביון

10:31 י אשת-חיל מי ימצא   ורחק מפנינים מכרה

11:31 יא בטח בה לב בעלה   ושלל לא יחסר

12:31 יב גמלתהו טוב ולא-רע--   כל ימי חייה

13:31 יג דרשה צמר ופשתים   ותעש בחפץ כפיה

14:31 יד היתה כאניות סוחר   ממרחק תביא לחמה

15:31 טו ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה   וחק לנערתיה

16:31 טז זממה שדה ותקחהו   מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם

17:31 יז חגרה בעוז מתניה   ותאמץ זרועתיה

18:31 יח טעמה כי-טוב סחרה   לא-יכבה בליל (בלילה) נרה

19:31 יט ידיה שלחה בכישור   וכפיה תמכו פלך

20:31 כ כפה פרשה לעני   וידיה שלחה לאביון

21:31 כא לא-תירא לביתה משלג   כי כל-ביתה לבש שנים

22:31 כב מרבדים עשתה-לה   שש וארגמן לבושה

23:31 כג נודע בשערים בעלה   בשבתו עם-זקני-ארץ

24:31 כד סדין עשתה ותמכר   וחגור נתנה לכנעני

25:31 כה עז-והדר לבושה   ותשחק ליום אחרון

26:31 כו פיה פתחה בחכמה   ותורת חסד על-לשונה

27:31 כז צופיה הילכות (הליכות) ביתה   ולחם עצלות לא תאכל

28:31 כח קמו בניה ויאשרוה   בעלה ויהללה

29:31 כט רבות בנות עשו חיל   ואת עלית על-כלנה

30:31 ל שקר החן והבל היפי   אשה יראת-יהוה היא תתהלל

31:31 לא תנו-לה מפרי ידיה   ויהללוה בשערים מעשיה  {ש}