Westminster Leningrad Codex

Hebrew Bible OT: WLC (Consonants & Vowels)

חזרה לתנ"ך

 ספרים  

  Table-1   Table-2  

      Home       

תנ 'ך - The Old Testament

ראשית    ספר שמות    ספר ויקרא 

ספר במדבר    דברים    יהושע 

ספר שופטים    רות    1 שמואל 

2 שמואל    1 המלכים    2 המלכים 

1 דברי הימים    2 דברי הימים 

עזרא    נחמיה     אסתר    איוב    תהלים 

משלי    קוהלת    שיר השירים    ישעיהו 

ירמיהו    איכה     יחזקאל    דניאל 

הושע    יואל    עמוס     עובדיה    יונה 

מיכה    נחום    חבקוק    צפניה 

חגי    זכריה    מלאכי

 

השתמש במחשב במקום בטאבלט או בטלפון כדי להשתמש היטב באתר זה.

 

והייתם קדשים כי קדוש אני׃ ויאמר יהוה אל

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃ אשרי האיש

וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃ ויאמר יהוה אל

 
Hebrew Bible saved from url=http://unbound.biola.edu/ 
 
        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.