พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV 2003

บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์

  Table-1   Table-2  

        Home         

  Thai Audio Bible  

Thai Bible King James Version

พันธสัญญาเดิม - The Old Testament

ปฐมกาล    อพยพ    เลวีนต    กันดารว

  พระราชบัญญัต    โยชูวา    ผู้วิ    นางรูธ  

  1 ซามูเอล    2 ซามูเอล    1 พงศ์กษัตริย์   

 2 พงศ์กษัตริย์    1 พงศาวดาร  

  2 พงศาวดาร    เอสรา    เนหะมีย์   

 เอสเธอร์    โยบ    เพลงสดุดี    สุภาษิต  

  ปัญญาจารย์    เพลงซาโลมอน    อิสยาห์  

  เยเรมีย์    เพลงคร่ำครวญ    เอเสเคียล  

  ดาเนียล    โฮเชยา    โยเอล    อาโมส  

  โอบาดีย์    โยนาห์    มีคาห์    นาฮูม    ฮาบากุก  

  เศฟันยาห์    ฮักกัย    เศคาริยาห์    มาลาคี

พันธสัญญาใหม่ - The New Testament

  มัทธิว    มาระโก    ลูกา    ยอห์น    กิจการ   

 โรม    1 โครินธ์    2 โครินธ์    กาลาเทีย  

  เอเฟซัส    ฟีลิปปี    โคโลสี    เธสะโลนิกา   

  ทิโมธี    ทิตัส    ฟีเลโมน    ฮีบรู    ยากอบ  

  เปโตร    1,2,3 ยอห์น    ยูดาส    วิวรณ์

 

ใช้พีซีแทนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เพื่อใช้เว็บไซต์นี้ได้ดี

Thai Bible KJV used with permission

by Philip Pope.

  
        

     

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.