พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV 2003

บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

 Books  

พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่

พระเยซูเป็นทางนั้น เป็นความจริง เป็นชีวิต

พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับคุณ

  Table-1   Table-2  

        Home         

  Thai Audio Bible  

Thai Bible King James Version

The Old Testament

ปฐมกาล    อพยพ    เลวีนต    กันดารว

  พระราชบัญญัต    โยชูวา    ผู้วิ    นางรูธ  

  1 ซามูเอล    2 ซามูเอล    1 พงศ์กษัตริย์   

 2 พงศ์กษัตริย์      1 พงศาวดาร  

  2 พงศาวดาร    เอสรา    เนหะมีย์   

 เอสเธอร์    โยบ    เพลงสดุดี    สุภาษิต  

  ปัญญาจารย์    เพลงซาโลมอน    อิสยาห์  

  เยเรมีย์    เพลงคร่ำครวญ    เอเสเคียล  

  ดาเนียล    โฮเชยา    โยเอล    อาโมส  

  โอบาดีย์    โยนาห์    มีคาห์    นาฮูม   

 ฮาบากุก    เศฟันยาห์    ฮักกัย  

  เศคาริยาห์      มาลาคี

The New Testament

  มัทธิว    มาระโก    ลูกา    ยอห์น    กิจการ   

 โรม    1 โครินธ์    2 โครินธ์    กาลาเทีย  

  เอเฟซัส    ฟีลิปปี    โคโลสี    เธสะโลนิกา   

  ทิโมธี    ทิตัส    ฟีเลโมน    ฮีบรู    ยากอบ  

  เปโตร    1,2,3 ยอห์น    ยูดาส    วิวรณ์

 

ใช้พีซีแทนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เพื่อใช้เว็บไซต์นี้ได้ดี

Thai Bible KJV used with permission

by Philip Pope.  

  

        

     

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.