Easy Read Pilipino Bible

EZ Read Bible

Ang Diyos na Jehova ay buhay.

Si Jesus ang daan, ang katotohanan,
ang buhay.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Ang Dating Biblia - 1905

 

Tagalog - Filipino

Ang Dating Biblia - 1905

 

Blood of Jesus

 

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

Learn Korean

* * * * * * * * *

How to clean your PC

Color codes

New way of reading the Bible

Bumalik sa Bibliya.

 Magsilapit kayo sa Dios,

at siya'y lalapit sa inyo.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.