Easy Read Pilipino Bible

EZ Read Bible

Ang Diyos na Jehova ay buhay.

Si Jesus ang daan, ang katotohanan,
ang buhay.

Ang Espiritu Santo ay kasama mo.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Ang Dating Biblia - 1905

 

Tagalog - Filipino

Ang Dating Biblia - 1905

 

Blood of Jesus

 

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

Learn Korean

* * * * * * * * *

Reading Table

How to clean your PC

Color codes

Bumalik sa Bibliya.

 Magsilapit kayo sa Dios,

at siya'y lalapit sa inyo.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.