Ang Dating Biblia 1905

 Books 

Ang Diyos na Jehova ay buhay.

Si Jesus ang daan, ang katotohanan,
ang buhay.

Ang Espiritu Santo ay kasama mo.

  Table-1   Table-2  

      Home       

  Tagalog Audio Bible  

VIEJO TESTAMENTO

GENESIS   EXODO   LEVITICO

MGA BILANG   DEUTERONOMIO   JOSUE

MGA HUKOM   RUTH   1 SAMUEL

2 SAMUEL   1 MGA HARI   2 MGA HARI

1 MGA CRONICA   2 MGA CRONICA 

ESRA   NEHEMIAS   ESTER   JOB

MGA AWIT   MGA KAWIKAAN

EKLESIASTES   AWIT NI SOLOMON 

ISAIAS   JEREMIAS   PANAGHOY

EZEKIEL    DANIEL   OSEA   JOEL

AMOS   OBADIAS   JONAS    MIKAS 

NAHUM   HABAKUK   SOPONIAS

HAGGAI   ZEKARIAS   MALAKIAS

NUEVO TESTAMENTO

MATEO   MARCOS   LUCAS   JUAN

MGA GAWA   MGA TAGA-ROMA

 1 MGA TAGA-CORINTO

 2 MGA TAGA-CORINTO

 MGA TAGA-GALACIA

 MGA TAGA-EFESO

 MGA TAGA-FILIPOS

 MGA TAGA-COLOSAS

 MGA TAGA-TESALONICA

 KAY TIMOTEO

KAY TITO   KAY FILEMON

HEBREO   SANTIAGO   PEDRO

1,2,3 JUAN   JUDAS   PAHAYAG

 

Balik sa Biblia

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang Dating Biblia
Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language)
Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia)
Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.
This Bible is now Public Domain.
  

        

    

Copyright 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.