ง่ายต่อการอ่านภาษาไทยในพระคัมภีร์

EZ Read Bible

พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่

พระเยซูเป็นทางนั้น เป็นความจริง เป็นชีวิต

พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับคุณ

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

How to Get to Heaven

 

Thai Bible KJV

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

The Thailand Home Page

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

Learn Korean

* * * * * * * * *

Reading Table

How to clean your PC

Color codes

New way of reading the Bible

กลับไปที่พระคัมภีร์

ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า

และพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.