English:Mongolian Bible

Библийн буцах

Зөгнөлт ном

  Table-1   Table-2  

      Home       

  English Audio Bible[KJV]  

  Mongolian Audio Bible  

хуучин гэрээ

Эхлэл1-12    Эхлэл13-25    Эхлэл26-37

Эхлэл38-50    Египетээс гарсан нь1-10

  Египетээс гарсан нь11-20  

  Египетээс гарсан нь21-30  

  Египетээс гарсан нь31-40  

Левит1-14    Левит15-27

Тооллого1-12    Тооллого13-24

Тооллого25-36    Дэд хууль1-12

Дэд хууль13-24    Дэд хууль25-34

Иошуа1-10    Иошуа13-24

Шүүгчид1-10    Шүүгчид11-21  Рут

1Самуел1-10    1Самуел11-20

1Самуел21-31    2Самуел1-8

2Самуел9-16    2Самуел17-24

Хаадын Дээд1-11    Хаадын Дээд12-22

Хаадын Дэд1-13    Хаадын Дэд14-25  

  Шастирын Дээд1-10  

  Шастирын Дээд11-20  

  Шастирын Дээд20-29  

  Шастирын Дэд1-12  

  Шастирын Дэд13-24  

  Шастирын Дэд25-36  

Езра    Нехемиа    Естер

Иов1-21    Иов22-42    Дуулал1-50 

  Дуулал51-100    Дуулал101-150

Сургаалт үгс1-15    Сургаалт үгс16-31

Номлогчийн үгс    Соломоны дуун

Исаиа1-14    Исаиа15-33    Исаиа34-47

Исаиа48-66    Иеремиа1-17

Иеремиа18-36    Иеремиа37-52

Иеремиагийн гашуудал    Езекиел1-12

Езекиел13-24    Езекиел25-36

Езекиел37-48    Даниел    Хосеа    Иоел

Амос    Обадиа    Иона    Мика    Нахум

Хабаккук    Зефаниа    Хаггаи

Зехариа    Малахи

шинэ Гэрээ

Матай1-14    Матай15-28    Марk

Лук1-12    Лук13-24    Иохан1-10

Иохан11-21    Үйлс1-14    Үйлс15-28    Ром

1Коринт    2Коринт    Галат    Ефес

Филиппой    Колоссай    Тесалоник

Тимот    Тит    Филемон    Еврей    Иаков

Петр    1,2,3Иохан    Иуда    Илчлэлт

  

Mongolian Bible has been uploaded by permit from MUBS(www.mubs.mn)

  
        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.