English:Mongolian Bible

 Books 

Ехова Бурхан амьд.

Есүс бол зам, үнэн, амь мөн.

Ариун Сүнс чамтай хамт байна.

      Home       

хуучин гэрээ

Эхлэл1-12   Эхлэл13-25   Эхлэл26-37

Эхлэл38-50  Египетээс гарсан нь1-10

  Египетээс гарсан нь11-20  

  Египетээс гарсан нь21-30  

  Египетээс гарсан нь31-40  

Левит1-14    Левит15-27

Тооллого1-12    Тооллого13-24

Тооллого25-36    Дэд хууль1-12

Дэд хууль13-24    Дэд хууль25-34

Иошуа1-10    Иошуа13-24

Шүүгчид1-10    Шүүгчид11-21  Рут

1Самуел1-10    1Самуел11-20

1Самуел21-31    2Самуел1-8

2Самуел9-16    2Самуел17-24

  Хаадын Дээд1-11   

  Хаадын Дээд12-22  

Хаадын Дэд1-13   Хаадын Дэд14-25  

  Шастирын Дээд1-10  

  Шастирын Дээд11-20  

  Шастирын Дээд20-29  

  Шастирын Дэд1-12  

  Шастирын Дэд13-24  

  Шастирын Дэд25-36  

Езра    Нехемиа    Естер

Иов1-21    Иов22-42    Дуулал1-50 

  Дуулал51-100    Дуулал101-150

Сургаалт үгс1-15    Сургаалт үгс16-31

Номлогчийн үгс    Соломоны дуун

Исаиа1-14    Исаиа15-33    Исаиа34-47

Исаиа48-66    Иеремиа1-17

Иеремиа18-36    Иеремиа37-52

Иеремиагийн гашуудал    Езекиел1-12

Езекиел13-24    Езекиел25-36

Езекиел37-48    Даниел    Хосеа    Иоел

Амос    Обадиа    Иона    Мика    Нахум

Хабаккук    Зефаниа    Хаггаи

Зехариа    Малахи

шинэ Гэрээ

Матай1-14    Матай15-28    Марk

Лук1-12    Лук13-24    Иохан1-10

Иохан11-21    Үйлс1-14    Үйлс15-28 

 Ром   1Коринт    2Коринт    Галат 

 Ефес   Филиппой    Колоссай 

 Тесалоник   Тимот    Тит    Филемон 

 Еврей    Иаков  Петр 

 1,2,3Иохан    Иуда    Илчлэлт

  

  English Audio Bible[KJV]  

  Mongolian Audio Bible  

  

Та бол Бурханы хүн.

Библийн буцах
  
Mongolian Bible has been uploaded by permit
from MUBS(www.mubs.mn)

  

        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.