Korean:Mongolian Bible

 Books 

Ехова Бурхан амьд.

Есүс бол зам, үнэн, амь мөн.

Ариун Сүнс чамтай хамт байна.

      Home       

хуучин гэрээ

Эхлэл1-10    Эхлэл11-25    Эхлэл26-37

Эхлэл38-50  Египетээс гарсан нь1-10

  Египетээс гарсан нь11-20  

  Египетээс гарсан нь21-30  

  Египетээс гарсан нь31-40  

Левит1-14    Левит15-27

Тооллого1-12    Тооллого12-24

Тооллого25-36    Дэд хууль1-12

Дэд хууль12-24    Дэд хууль25-34

Иошуа1-10    Иошуа13-24

Шүүгчид1-10    Шүүгчид11-21  Рут

1Самуел1-10    1Самуел11-20

1Самуел21-31    2Самуел1-8

2Самуел9-16    2Самуел17-24

Хаадын Дээд1-11  Хаадын Дээд12-22

Хаадын Дэд1-13  Хаадын Дэд14-25

  Шастирын Дээд1-10  

  Шастирын Дээд11-20  

  Шастирын Дээд20-29  

Шастирын Дэд1-12  Шастирын Дэд13-24

Шастирын Дэд25-36    Езра

Нехемиа    Естер    Иов1-21

Иов22-42    Дуулал1-38    Дуулал39-75

Дуулал76-108    Дуулал109-150

Сургаалт үгс1-15    Сургаалт үгс16-31

Номлогчийн үгс    Соломоны дуун

Исаиа1-14    Исаиа15-33    Исаиа34-47

Исаиа48-66    Иеремиа1-12

Иеремиа13-26    Иеремиа27-40

Иеремиа41-52  Иеремиагийн гашуудал

Езекиел1-12    Езекиел13-24 

Езекиел25-36    Езекиел37-48 

Даниел    Хосеа    Иоел    Амос

Обадиа    Иона    Мика    Нахум    Хабаккук

Зефаниа    Хаггаи    Зехариа    Малахи

шинэ Гэрээ

Матай1-12    Матай13-21    Матай22-28

Марk1-8     Марk9-16     Лук1-8

Лук9-15    Лук16-24    Иохан1-10

Иохан11-21    Үйлс1-14    Үйлс15-28    Ром

1Коринт    2Коринт    Галат    Ефес

Филиппой    Колоссай    1Тесалоник

2Тесалоник    1Тимот    2Тимот    Тит

Филемон    Еврей    Иаков    1Петр    2Петр

1Иохан    2Иохан   3Иохан   Иуда   Илчлэлт

   

  Korean Audio Bible  

  Mongol Audio Bible  

  

Та бол Бурханы хүн.

Библийн буцах

  

Mongolian Bible has been uploaded by permit from MUBS(www.mubs.mn)

  

        

  The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.